ZİNA İLAHİ YASAKTIR

ZİNA İLAHİ YASAKTIR
ZİNA İLAHİ YASAKTIRİslâm Dini ilâhî emirler ve yasaklar manzumesidir. İslâmî yasaklar; haramlardizisi içersinde yer alan zina; evlilik rabıtası olmaksızın cinsî münasebettebu­lunmaktır.

ZİNA İLAHİ YASAKTIR

İslâm Dini ilâhî emirler ve yasaklar manzumesidir.

İslâmî yasaklar; haramlardizisi içersinde yer alan zina; evlilik rabıtası olmaksızın cinsî münasebettebu­lunmaktır.

Zinanın İslâm Dini'ndekiyasaklık derecesini pey­gamberimiz şöyle açıklamıştır.

[«Allah'ın zatına vekanunlarına ortak koşmak gü­nahından sonra Allah katında zinadan; kişinin hayatmaddesini nikâhlısı olmayan bir kadına bırakmasından daha büyük bir günahyoktur.»

«(Zira) kişi gerçek müminolduğu halde zina yapa­maz...»

«(Çünkü) zina yaptığı zaman kişiden (zina fi'li sı­rasında)imanı çıkar da başı üzerinde gölge gibi olur...»]Müminler!

Diğer bütün İslâmî haramlarda olduğu gibi zinada da ferdi ve cemiyetikuşatan imanî, ahlâkî ve maddî za­rarlar vardır.

Zina; vücut organlarını teşhir, şehvetle bakışma ve buluşma gibiharamlarla başlayan ve çok defa yalan, içki ve ırza tecavüz gibi haramlarlabağlantılı olarak sonuç­lanan îmanı eritici bir haram fiildir.

Zina; toplumun ana kurumlan olan aile müessese­lerinin kudsiyetinizedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu sarsan ve sonuç olarak da neslinbekasını tehdid eden bir haramdır.

Zina; cemiyette kadın ticaretini başlatan geliştiren ve topluma giderekartan oranda" fahişeler salan bir haramdır.

Zina; yaygmlaşması sanatı, edebiyatı, ilmî, siyase­ti, yönetimi veaskerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır.

Zina; sebep olduğu ana-baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın nesebigayr-ı sahih çocuklarla toplumun problemlerini artıran bir haramdır.

Zina; bir erkek ve bir kadın tarafından yapılmış ol­sa da onlarm bağlıbulunduğu aileleri için bir namus lekesi olduğundan ihtilâflara, kavgalara vehatta ci­nayetlere sebep olan bir haramdır.

Zina; bel soğukluğu ve frengi gibi hastalıkların kaynağı olan bir haramdır.

Zina; düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve isa­betsiz teşebbüslereve çok yönlü nefsanîliğe yönelterek fakirlik doğuran bir haramdır.

Özetlersek deriz ki zina faizle birlikte toplumun yı­kım sebebi olanbir haramdır.

Bu gerçeğipeygamberimiz şöyle açıklıyor:«Bir cemiyette zina ve faiz işlemleri açıkçayapılır olduğu zaman o cemiyet halkının bizzat kendileri Al­lah'ın azabınıüzerlerine çekmiş olurlar.» (2)

Aziz Müminler!

Ferdî, ailevî ve sosyal hayatı çökerten yıkıcı ve eri­tici bir fiil olduğuiçindir ki İslâm Dini zinayı geçiştiri­ci öğütlerle  yasaklamamıştır. Dünyada çekilecek, Âhiret-tegörülecek cezalar koymuştur.

 İslâm  Toplumu'nda itiraf veya hamilelik ya da dörtşahidin şahitliği ile sabit olacak zina fiilinin erkek ve kadın zinacıların herbiri için uygulanacak Kurânla belirlenen cezası Müslümanlardan bir toplulukönünde  yüz sopa vurulmasıdır

Pek tabiîdir ki bu ceza Kur'ân ve Sünnet yasaları­na göre yönetilen,İslâm inancı ve kültürünü yayan, zi­naya götürücü yolları açtırmayan, açıkolanları kapa­tan, devlet bütçesinden evlenemeyen bekârlar için fon ayıran veşartları çerçevesi içinde birden fazla evliliğe ruhsat çıkaran İslâmcemiyetinin zinâkârları içindir.

Müminler!                                                                                    ,

Zina fiilinin Âhiret cezası ise çok daha elem veri­cidir.

Şanlı Peygamberimiz,  ölümdenhemen sonra başlayacak Kabir Hayatı ile birlikte zinâcıların zinalarınıncezasını görmeye başlayacaklarını şöyle açıklamıştır.

« Göklere çıkarıldığım gece Cebrail ve Mikail beni Mukaddes Arzaçıkardılar ve bana yürü dediler. Yürüdük. Ateş fırınları gibi ağzı dar, altıgeniş bir ağıza geldik. İçinde çırılçıplak kadın­lar ve erkekler vardı. Diptenateşlenen bu fırında alevler alttan gelerek içindekileri yaklaşıp sardıkçaonlar dışa­rıya fırlayacak gibi yükseliyorlar, alevler çekildikçe de dibeyuvarlanıyorlardı. Sordum:

-    Bunlar kimlerdir?Cebrail ve Mikail bana şu açıklamayı yaptılar: - Bunlar zina eden erkekler vekadınlardır. (Kıya­met Günü'ne kadar kabirlerinde bu şekildeazablanacaklardır.)»  (3)

Peygamberimiz zina yapanların kabir azabını açık­larken zina yasağınıkoyan Rabbimiz de Kur'ân'ında şöyle buyurmaktadır:«Kim yaratıcı gücü olduğuinancıyla Allah'tan başkasını da ilâh edinerek ona yalvarır, haksız yere ca­nakıyar ve de zina ederse günah (larının cezası) nı bu­lur. Kıyamet Günü onuniçin azab kat kat artırılır ve o azabın içinde hor ve aşağılanmış olarakkalır.» (")

Aziz Müminler!

Ferdî ve içtimaî zararlarını dünya ve âhiret cezala­rını hülâsa olarakaçıklamaya çalıştığımız zinâ'nm üc­ret alarak icra-i san'at eden fahişelerleveya tatmin olmak için arzusuyla zina eden dul dişilerle yapılmış olması onuzina olmaktan çıkarmaz. Zina zinadır.

İslâmî ölçülere göre zina zina olmak bakımından değil de ancakdoğuracağı sorumluluk bakımından de­recelere ayrılır.

a - Kendileriyle ebediyyen evlenilemeyecek olan, mahremlerle yapılanzina, sorumluluğu pek azün olan zinadır.

Peygamberimiz İslâm toplumunun kaza ve icra or­ganları yetkililerinigörevlendiren hadislerinde şöyle bu­yurmuştur.

«(Kız kardeş, hala; teyze gibi) mahremleri ile zina edeni öldürünüz.»(')

b - Peygamberimiz mahremlerle yapılan zinaya nazaran ikinci derecedesorumluluk doğuran zina türü­nü de şöyle açıklamıştır.

«Kişinin komşusunun (ortağının) karısıyla zina et' mesi,on kadınla zina etmesinden daha ağır bir günah-

dır.»V)

c -Biricik Peygamberimiz - Önderimiz tevlid ede­ceği sorumluluğun farklı olacağıbir zina nevini de şu hadîsleriyle bildirmiştir.

«Üç sınıf insan vardır ki Allah Kıyamet Günü'nde onları zatına muhataptutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarındanarındırmaz. Onlar için elem verici bir azab da vardır. Bunlar kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idare­cilerve evli, yaşlı zinâcılardır.» (7)

Muhterem Müminler!

Burada önemle belirtmek isteriz ki İslâm Dini yal­nız zinayıyasaklamamıştır. Zinaya götürücü bütün fiil­leri de haram kılmıştır.

Dinimiz zinaya yaklaşılmasını yasaklarken yaklaşıl­masını engellemekiçin de

I-Kadınların yabancı erkeklere karşı yüzleri ve elleridışındaki bütün vücut organlarını örtmelerini em­retmiştir.

II-Birbirleriyle evlenebilecek olan kadınlarla er­keklerinbir arada yalnız kalmalarını ve kadınların tah­rik edici bir eda ile erkeklerarasında yürümelerini, ay­rıca erkekler ve kadınların birbirlerine şehvetle bakma­larını,tokalaşmalarını ve vücut temaslarmı da yasak­lamıştır.

III-Dinimiz Şehevî duyguları geliştirici veazgınlaştırıcı müzik, film, resim, roman ve hikâye gibi sa­nat ve edebiyattürlerini bar, pavyon, gazino ve benzer­leri gibi yerlerin kurulması veişletilmesini de haram kılmıştır.

Müminler!

Yüce dinimizin ve olgun aklın red ettiği zina ger­çekten bir çirkeftir.Zinâcıların her biri de aşağılık kişidir. Bunun içindir ki Hz. Allah NûrSûresi'nde iffetli kaduı ve erkeklerin tövbesiz zinâci erkek ve kadınlarlaevlenmelerini haram kılmıştır. Çünkü onlar Kur'ân ifa-desiyle «pistirler» vekendileri gibi pislere uygundur­lar. (B)

Müminler! 

Haramlarda aşağılık veazab vardır. Bütün haram­lardan ve Kıyamet Alâmetleri'nden olan zinadan sakı­nalım.Zira zinadan sakınmada Âhiret saadeti vardır.

Peygamberimiz şöyle buyurur:«Kim bana iki çenesi arasındaki dilini ve iki ayağı arasındaki tenasüluzvunu haramlardan koruyacağına garantiverir ki ben de ona Cennet'e gireceğine garanti vereyim.» (9)

Rabbimiz de FirdevsCennetine varis olacak gerçek mümin kullarını vasfederken onların zinadankorunan kullar olduğunu bildirmektedir.

Yüce Rabbimden cümlemizezinadan ve zinaya gö­türücü yollardan korunma şuuru diler, hutbemi bir ha­dîslebitiririm.

«Aman zina yapmayınız. Zira yaparsanız sizin ni­kâhlı kadınlarınızdan,kadınlarınızın da sizden alacağı cinsî haz körelir. Aman namuslu' olunuz ki kadınlarınız da namusluolsunlar. Zira falan oğullarının erkekleri zina edince ka­dınları dafahişe oldular.» (10)

 

 

1) İbn-ü Kesîr,3/326; T. Ruhul-Meani, 15/67.

2) Ramuzul Ehadis(Iza Zeherez-Zina...), C. Sağîr, 1/51.

3) Et-Tac, 4/310.

4) Furkan, 68-69.

5) Tefsîr-uRûhul-Meânî, 15/67.

6)  İ. Kesîr, Nisa,36. 1/494.

7) Mişkâtül-Mesabîh,Hadis No: 5109.   

8) Nur, 3, 26.

9) Et-Tac, 5/183.

10)K. Hafâ, Hn. 1738.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/zina-ilahi-yasaktir-3-36h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim