YAŞADIĞIMIZ CAHİLİYYET

YAŞADIĞIMIZ CAHİLİYYET
YAŞADIĞIMIZ CAHİLİYYETİslâmDini, Allah'a iman ve O'nu koyduğu yasaları elçisi Hz. Muhammed'in tatbikettiği şekilde hayata uygulamayan her hayat düzeninin cahiliyyet hayatıolduğunu açık ve kesin ifâdelerle bil­dirmiştir.

YAŞADIĞIMIZ CAHİLİYYET

İslâmDini, Allah'a iman ve O'nu koyduğu yasaları elçisi Hz. Muhammed'in tatbikettiği şekilde hayata uygulamayan her hayat düzeninin cahiliyyet hayatıolduğunu açık ve kesin ifâdelerle bil­dirmiştir.

Cahiliyyet; tarihin muayyen bir çağında ya­şanmış veya İslâm Dini'ninzuhuru sırasında Çin'de, Roma'da, Bizans'ta, İran'da ve Arabistan yarımadasın­dageçmiş olan bir hayat  şekli değildir.

İslâm Dini'ne uygun olmayan, mazide yaşanmış her hayat cahiliyyethayatı olduğu gibi, aynı ölçüler içerisinde halde ve gelecekte yaşanacak herhayat tarzı da cahiliyyet hayatı olacaktır. Çünkü İslâm Dini; «ilmî ve teknikgelişmeyi» emretmiş olmakla beraber, cahiliy­yet hayatını bilimsizliğin veteknik geriliğin hâkim ol­duğu hayat»  olarak vasıflandırmamıştır.  

İslâm Dini'nin ana kaynağı Kur'ân-ı Kerîm, Peygamberler ve Hakk'açağrıları hakkında bilgi veren birçok sûrelerinde Cahiliyyet hayatının de­ğişmezunsurlarını tespit etmiştir. Biz bu unsurları iki grupta özetleyerek arzedecek,Cahiliyyet hayatının va­sıflarını açıklamaya çalışacağız.

a - Hz. Âdem'den günümüze kadar Cahiliyyet ha­ya tını yaşayan bütüncemiyetlerde, büyük çoğunluk Al­lah'ın varlığına inanmışlardır. Fakatyaratıcımızı, bil­dirdiği ölçüler içerisinde, Peygamberleri ve yasaları iletasdik etmemişlerdir.

Evet, « Onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan, elbetteki, Allah'tır, diyecekler...» (1) anla­mındaki âyette vebenzerlerinde açıklandığı üzere, Allah'a yaratıcı ola­rak inanmışlar, ancakvarlığına inandıkları Allah'ın Peygamberleri aracılığı ile bildirdiği veyaşanmasını istediği emirleri ve yasaklarını kabul etmemişlerdir. Fer­dî,ailevî ve içtimaî hayatlarını bu mukaddes emirler ve yasaklar manzumesine göredüzenlememişlerdir.

Öz ifadeyle imanın cevheri olan «... (insanlar için uyulacak) emirlerve yasaklar koymak hakkı yalnız Al­lah'ındır...» (2) yasasınıtanımayarak çiğnemişlerdir.

Bunun içindir ki, Mevlâmız onları yermekte ve insanlık camiasınışöylece uyarmaktadır:«Onlar hâlâ cahiliyyet hayatının hükmünü; (batılinançları, ilkeleri ve yaşayış tarzlarını) mı arıyorlar? Yürekten ve kesinolarak inanacak bir topluluk katında hükmü Allah'tan daha güzel olan kimolabilir?» (3)

Allah'ın indirdiği emirler ve yasaklar dizisine inan­mayan veinanmadıkları için de uygulamayan bu insan lar, arzularına uymuşlar veihtiraslarına kapılmışlardır. Aralarında kud­retli gördükleri fertlerin, asilve nüfuzlu kabul ettik­leri zümrelerin hâkimiyetleri, sömürüleri ve çıkarlarıdoğrultusunda yaşamışlardır.

Bu gerçek Hûd sûresinin 59. âyetinde sunulan bir örnekle şöyleaçıklanmıştır:«İşte size (misal olarak) Ad toplumu! Onlar, Rablerinin emirlerive yasaklarını bilerek inkâr ettiler. O'nun Peygamberlerine isyan ettiler.(Önder edindikle­ri) inatçı her zorbanın emri ardınca gittiler.»

Zaaflarla illetli beşeri, mutlak yüceliklerle vasıflı Ya­ratıcıya üstüntutan bu bedbahtlar, inkâr ve isyanlarını da korkunç bir mantık sefaletiiçerisinde şu çürük te­mele dayamışlardır.

Maide sûresi, âyet104. «Onlara: Allah'ın indirdiği düzene ve O'nun Peygam­berini yönetimine  gelin denildiği zaman -Atalarımızı üzerindebulduğumuz (düzenler/yönetimler) bize yeter- dediler. Ya ataları hiç bir şeybilmiyorlar ve doğru yolda gitmi­yorlar idiyse.»

b - İlk ve değişmez vasıfları Allah'ı, elçileri ve koydu­ğu yasalarıile kabul etmemek olan Cahiliyye hayatları ve nizamlarının diğer bir köklüsıfatı da, hâkim oldukları top­lumlarda, şer kuvvetlerin hükümran olmasıdır.

Tarihî cahiliyyetlerde, zalim şahıslardan, müstebit-gruplardan ve batılâdet ve an'anelerden, devrimizde ise materyalist rejimlerden, doktrinlerden veuygulayı­cılardan meydana gelen şer kuvvetler; Hakk'a karşı durmuşlar,telkînat, tahakküm ve fikrî iğfalât ile, insanları imansızlığa, ahlâk veinsanlık dışı karanlık bir yaşayışa sürüklemişlerdir.

Asrımız cahiliyyetinde olduğu gibi Allah sevgisi ve saygısına, ebedîhayat muhakemesine yer vermeyen bu sefih hayat tarzında insanlar, insanlıkcevherini han­çerleyebilecek kadar küçülmüşlerdir.

İstibdat, sömürü, kan dökme, taassub, anarşi, al­kol, kumar, fuhuş,ihtiras, yalan, riya, zulüm ve benzeri daha nice çirkinlikler, Cahiliyyethayatının içyüzünü yansıtan unsurları ve günahları olmuştur.

Nitekim Şanlı Peygamberimiz, sömürüyü meşrulaş­tıran faizi, hayatı kineboğan kan dâvasını, milletini haksız olduğu mevzularda savunma olan ırkçılığı,Hakk'ça düzende anarşi çıkarmayı, ölünün ardından kader programınıyalanlarcasına çığlıklar koparmayı, asalet dâvasını ve daha bir çok kötülük veçirkinlikleri, Cahi­liyyet hayatının görüntüleri olarak açıklamıştır. (4)

Tarihî asırlarda bütün Peygamberlerin ve on dört asırdır İslâm Dini'ninyıkmaya çalıştığı Cahiliyyet ni­zâmı üzülerek ifade edelim ki, en güçlü devriniasrımız­da yaşamaktadır.

Asrımızda, ilim ve tekniğin oluşturup geliştirdiği sine­ma, yazılımedya, radyo, televizyon ve cep telefonları gibi kitlelere hükmedebilen devvasıtaları da kendi lehinde kullanan bu ka­ranlık Cahiliyyet, insanlığı korkunçbir akıbete ve aza­ba sürüklemektedir.

Mutlak Hakimiyeti Allah'ta ve Peygamberi Muhammed'de, kayıtlı-şartlıegemenliği  de ortak akıl ve bilimdegören  İslâm Dinn'ni doğmalar düzenidiyerek red eden fakat Darwin, Marks, Fröyd ve Durkheim gibi 4-5 Yahûdinin şeytanîfikirleri izinde, modern firavunların rehberliğinde yaşayan insanlığa,tefekkürle bakalım. Ne acıdır ki dünyamızın her buca­ğında bu cahiliyyethayatını göreceğiz.

Asrımızdaki ilmî ve teknik gelişmeler, değerlendir­meler biziyanıltmamalıdır. Tarihî devirlerde hiç bir cahiliyyet nizamı hayırlardan-gelişmelerdentamamen yoksun kalma­mıştır. Asrımız cahiliyyetinde de ilmî inkişaflar, teknikgelişmeler ve dev üretim araçları hayırları teşkil et­mektedir. Katiyetlebilinmelidir ki, ilim ve teknik Cahi­liyyet yaşantısının eseri, batıldüzenlerin gereği değildir. İslâmın da ibadetleştirerek yönlendirdiği  çalışmanın ürünüdür. (3)

Aziz Mü'minler!

Cahiliyyet nizamı ile azan nice milletlerin, azâb ile helak edildiğinive edileceğini Kur'ân haber veriyor.

Hür dünyadaki temel çatlaklar, güçleri ve iktidar­ları artan veyaygınlaşan materyalist rejimler, giderek gelişen ruhî, ahlâkî ve iktisadîbuhranlar, sınır tanıma­yan çılgınca yaşayışlar, devleşen siyasî ve iktisadîreka­bet ve zulümler, üçüncü dünya harbini davet eden mev­ziî harpler, nükleersilahlanmalar, asrımız cahiliyyetinin feci akıbetini haber vermektedir.

Allah'ın Dini'ni kabul etmeyen insanlığın ebe­dî istikbâli ise, çokdaha korkunç ve ebedî bir azab ile çevrilidir.

Allah'a ve O'nun şeriatına dönelim. Allah'ın emir­lerine ve yasaklarınagöre yaşayalım. Şanlı Peygamberi­mizin önderliğini izleyelim. Dünya ve âhiretibirleşti­ren, hayatı güzelleştiren, dinimize bağlanarak cahiliyyetyaşantılarına karşı çıkalım.

Çünkü İslâm'la çatışan her cahiliyyet dünyada zillet, Âhirette deazapdır.«Cahiliyyetin her bir nevi ayağımın altındadır» buyuran Peygamberimizbizleri şöyle uyarıyorlar:«... Allah'ın en çok öfke duyduğu üç kişiden biri deİslâm (bilinir ve yaşanırken) cahiliyyetin (inanç, ah­lâk ve âdetlerini)arzulayan (ve benimseyen) kişidir.» (6)

Hutbemizi, Kur'ân'dan âyetlerle bitiriyorum: «(Öldükten sonradiriltilerek) bize kavuşacağına inanmayan, sadece dünya hayatına razı olan veonunla tatmin bulan kimselerle, (Cahiliyyet yaşantılarına son veren)  bunca âyetlerimizden gafil olanlar (yok mu?)işte on­ların kazandıkları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir.

Fakat (İslâm Dini'ne) inanıp da (bu dinin emir ve yasaklarına uyarak)güzel amellerde bulunanlara ge­lince; imanları sebebiyle, Rableri onlarıaltlarından ır­maklar akan  ni'metlerledolu Cennet'lere erdirir.» (7)

1) Lokman, 25.

2) Araf, 54.

3) Maide, 50.

4) Bak: S.B.M.Tecrid-i Sarih Ter. 10/432; Keşful-Hafâ, Hn. 2834; Riyazüssalihin Ter.2/83; Tefsîr-ü İbn-i Kesir, 4/218; Et-Tac 5/46.

5) Necm, 39.

6) Hadisin tam metni için bak. Mişkâtül-MesâbîhHn.  142.

7) Yunus, 7-9.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/yasadigimiz-cahiliyyet-3-165h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim