VAZİFELERİMİZ

VAZİFELERİMİZ
VAZİFELERİMİZİslâmDini, ona inanan mü'minlerin hayat programıdır. Mü'minlerin tam bir iman veaşkla hayatlarına tatbik etmekle görevli oldukları bu yüce programdabelirlenen  vazifelerimizi ana hatlarıylaaçık­lamaya çalışacağız.

VAZİFELERİMİZ

İslâmDini, ona inanan mü'minlerin hayat programıdır.Mü'minlerin tam bir iman veaşkla hayatlarına tatbik etmekle görevli oldukları bu yüce programdabelirlenen  vazifelerimizi ana hatlarıylaaçık­lamaya çalışacağız.

-  Rabbimizin yasalarını ihtiva eden Kur'ân'ı ha­yatnizamı, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (s.a.) hayat önderi edineceğiz.

-  Kafamızı ve kalbimizi İslâm Dininin Hayat Düs­tûrlarıile çatışan inançlara, ideolojilere, örflere, gele­neklere ve tüm toplumkurumları ve düzen anlayışları­na kapatacağız.

Dinimizinilk emri «oku» olduğu için yediden yetmişe kadar vahiy, insan ,doğa, tarihieser, ilmî ve teknolojik kitap ve benzeri okunabilecek her şeyi Allah'ın adıylaokumaya çalışarak ilmimizi/irfanımızı artıracağız..

Ferdîve içtimaî hayatımızı, geleceğe ait projeleri­mizi Kur'ân'la ve Peygamberimizinbuyruklarıyla tan­zim edeceğiz. Bunun için de Kur'ân-ı Kerim mealleri vetefsirlerinden, Peygamberimizin hayatı ve hadislerini konu alan ilmî eserlerdenmuntazaman dersler takip edeceğiz. Ayrıca, cemiyetimize daha ciddî ve yararlıhizmetlerde bulunabilmek için de ihtisasımız alanına giren ilmî eserlerigücümüz ölçüsünde  takib ve tetkik etmeyeça­lışacağız.

-  Namazlarımızı muntazaman veşartlarına uya­rak kılacağız. Bu kudsî görev, dinimizin özüdür. Mü'min namazlakalbini Allah'a bağlayacak, İslâm'ı yaşa­mak aşkını namazlarından alacaktır.

Meşrubir mazeret olmadıkça, namazlarımızı mutla­ka cemâatle kılacağız. Cemaatşuurunu alevlendirece­ğiz. Zengin - fakir, öğretmen - öğrenci, iş veren - işçi,hulâsa bütün mü'minler cemâat namazına katılacak, böylece camilerimizi birerbirleşme, tanışma ve yardımlaşma ocağı haline getireceğiz. Buluşma yerlerimizcamiler olacaktır.

-   İslâm Dini'ni bilen ve onu hayatına tatbik eden dinbilginlerimizle ve faziletli münevverlerimizle(aydınlarımızla) çevre­mizigenişletecek, sanat, ticaret ve arkadaşlık ilişkileri­mizi olgun mü'minlerlekurmaya çalışacağız.

-   Toplum menfaatlerini, ferdî çıkarlarımıza   tercih edecek, çevresine yararlı, seven vesevilen bir ce­miyet inşanı olmaya çalışacağız. Sanat, memuriyet ve ticarethayatımız, imanımızı ve ideaelimizi yansıtacak ölçüde  üstünlük arzedecek, bütün sözlerimiz, işleri­mizve davranışlarımızla en güzele talip olacağız.

Şartlangerçekleştiğinde Hac vecîbesini ifâ ede­cek, zekâtlarımızı verecek,akrabamızdan yardımımıza muhtaç kadın, erkek ve talebelere muntazaman nafakaödeyecek, Allah rızası için vermeyi vicdan zevki haline getireceğiz.

-  İş yerlerimizi, işçilerimizinher bakımdan tercih edebilecekleri müesseseler haline getireceğiz. İşçilerimi­ziyediklerimizden yedirebilmek, giydiklerimizden giydirebilmek için adil ücretödeyecek,fazlasını da vermeye meye ça­lışacağız. Çalıştığımız işyerlerine  verimli       olabilmek için iyi niyetle gayret göstereceğiz.

Mümkünse,iş yerlerimizde her hafta devamlı vaaz ve konferanslar verdirecek, Cuma namazıvakitlerinde müessesemizi mutlaka kapatacak, işçilerimizi cuma na­mazınagötüreceğiz.

-  Din görevlileri, öğretmenler ve irşad kabiliye­tindeolan aydınlar olarak camilerde, kahvelerde, çeşitli demek lokallerinde, dinî,ahlâkî, tarihî, edebî mevzu­larda ve çeşitli ihtisas dallarında devamlıkonuşmalar yapacak, halkımızı aydınlatmaya çalışacağız.

-  Durumumuza göre mutlaka bir sivil toplum örgütündealacağız.Sosyal yardım kurumlarını istismarcılara/çıkarcılara bırakmayacak, ictimaî hizmetlere zamanayırmaya çalışacağız.

-  Birbirimizi kaba bir tebliğ tavrıyla değil, ince birtelkin edasıyla  yönlendirecek,yekdiğerimize hakkı, sabrı ve merhameti tavsiye edeceğiz.

-  Bilgilimiz cahilimizle, zenginimiz fakirimizle,âmirimiz memurumuzla, doktorumuz hastamızla hulâsa birbirimizle yardımlaşmaiçinde olacağız.

-  Nemelazımcı olmayacağız. Gördüğümüz kötü­lükler veahlâksızlıklarla gücümüz nispetinde mücade­le edeceğiz, Dilsiz şeytanlardanolmamak için neticesi acı ve elemli de olsa gerekli olan her yerde Hakk'ı söy­lemeyeçalışacağız. Cesur ve atılgan olacağız.

-  Birbirlerimize güvenecek ve bu güveni artırma­yaçalışacağız. Bunun için de arkadan katiyen konuşmayacağız. İyice araştırmadan,gerçeği öğrenmeden bir birimizi suçlamayacağız.

-  Borçlarımızı aksatmaksızın zamanında ödeyecek, taahhütettiklerimizi mutlaka tahakkuk ettireceğiz. Yalan söylemeyecek, ahde vefasızlıketmeyeceğiz.

Bilginlerimizle,tecrübelilerimizle istişare  etmeyivazife bilecek, danışmayı vazgeçilmez usûl haline getireceğiz. 

-  İçki, kumar, zina, kibir, hile, karaborsa, faiz, sö­mürüve zulüm gibi dinimizin kesinlikle reddettiği işleri değil bizzat yapmaktanalâkalı olmaktan dahi ka­çınacağız.

-  Az da olsa daima helâlden kazanacağız. İnançlı veahlâklı mü'minler olarak siyasî ve iktisadî gücümü­zü artırmak için son süratlebirleşecek, şirketleşecek, her alanda üretim yapan dev tesislerin sahibi olmayaçalışacağız. İş bilir mü'min müteşebbisler olarak güve­ni sarsacak her türlüdavranışlardan sakınacağız. Çev­remize iktisadî birliğin zaruretini yılmadananlataca­ğız. Bizzat olumlu örnekler verebilmek için de fedakâr­lıkgöstereceğiz.

-  Zengin de olsak tutumlu olacak, lüks ve israfa katiyenyer vermeyeceğiz. Sade ve mütevâzi bir yaşa­yışı arzulayacağız.

-   Birbirimizeüstün olmadığımızı bilecek, sahip olduğumuz nimetin, kendi cinsinden bir amelleşükür isteyen ilâhî bir lütuf olduğunu kavrayacak, yücelik ve şeref ölçüsününancak iman, ahlâk ve cemiyete hizmet olduğuna inanacağız.

Anne- babamıza, büyüklerimize, imanlı ve faziletli ilim adamlarımıza,idarecilerimize hürmette kusur etmeyecek, küçüklerimizi sevecek, hastalarımızı,ilgiye muhtaç mahkûm dostlarımızı ziyaret edecek, borçlu kardeşlerimize yardımedecek, maddî durumu bozuk olanları gözeteceğiz.

-  Hak adamı olacağız. Hak nereden ve kimden ge­lirsegelsin destekleyecek, aleyhimize de tecelli etse ada­leti sevecek, zulmü vezalimi desteklemeyeceğiz.

-  İslam Ahlâkı'nın, vermeyene vermek,  gelmeyene gitmek, hata edeni bağışlamak olmakolduğunu bilecek, nefsimize çok ağır gelse debu dav­ranışların insanı olmayaçalışacağız.

-  Cemiyetimizde inançsızlığın ve ahlâksızlığın ge­lişmesindenbirinci derecede kendimizi mesul tutacak, ciddî bir Müslüman olarak örnek olup- olmadığımızı düşünecek, gerekli atılımları kendimizden bekleyeceğiz.

-  İslâm'ı yaşama aşkımızın artması, ihlâsımızın çoğalmasıiçin, farzların dışındaki nafile ibâdetlere de­vam edecek, gece namazlarından,seher vaki duaların­dan feyz alacak, her kamerî ayın 13. 14. ve 15. günleri­nioruçla geçireceğiz.

-  Dünya hayatımızı Âhiret gayesiyle yaşayacağız. Âhiretinancını bütün varlığımıza sindireceğiz. Ölümün her an gelebileceğinden, Âhirethayatımızın her an başlayabileceğinden gaflet etmeyeceğiz.

Hermühim söz, iş ve davranışın başlangıcında, kabri bütün aydınlığı ve zulmetiyle,Allah'ın huzurun­daki muhakemeyi bütün azametiyle, cehennemi, ölümü aratıcıkorkunç azabıyla, Cennet saadetini de tüm mut­luluğu ve güzelliği ile ruhumuzdaduymaya çalışacağız.

-  Bütün bu vazifelerin ifasınabizleri muvaffak kılması için de inançlı ve ümitli gönüllerle Rabbimize duâedeceğiz.

Aziz Mü'minler!

Bizleriçin mukaddes bir hayat programı olan İs­lâm Dini'nin iki anakaynağı; Kur'ân ve Sünnet'in va cip kılıcı ve öğütleyici düsturlarındanözetlemeye çalış­tığımız vazifelerimizi yapmadıkça gerçek mü'min ola­mayız.

Nitekim Peygamberimiz şöylebuyurmuşlardır:  "İman kalple bilmek, dilile doğrulamak, Allah'ın ve Peygamberinin emirleri ve yasaklarına göre de ameletmektir.» (1)

Hutbemizi âyetlerlebitiriyorum:«(İslâm Dinin iman esaslarına, helaller ve haram­larına) inanan ve(mükellef kılındıkları) güzel amelleri yapanlara yaptıkları amellerinekarşılık, konukluk ola­rak Me'va Cennetleri vardır.Ama, (vazifelerini terk veyaihmâl ederek) fâsık olanların barınacağı yer ise ateştir...» (2)

1. Sünen-üİbn-i Mace, Hadis No: 65.

2. Secde, 19-20.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/vazifelerimiz-3-145h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim