TURİZM (YURT İÇİ VR YURT DIŞI SEYAHATLER) VE VAZİFELERİMİZ

TURİZM (YURT İÇİ VR YURT DIŞI SEYAHATLER) VE VAZİFELERİMİZ
TURİZM (YURT İÇİ VR YURT DIŞI SEYAHATLER) VE VAZİFELERİMİZİslâmDini, Hac/Umre, Hakk'ı tebliğ, dinler ve medeni­yet tarihi eserlerini tetkik veüzerinde tefekkür, akraba­yı ziyaret, ilim ve ihtisas, iç ve dış ticaret vetedavi gibi ferdî ve sosyal, fakat aynı zamanda dinî olan görevlerle Turizmi;yurt içi ve dışı seyahatleri ibâdet hayatı­nın bir bölümü kılmıştır. Aziz Mü'minler!İslâm Dini açıklan.

TURİZM (YURT İÇİ VR YURT DIŞI SEYAHATLER) VE VAZİFELERİMİZ

İslâmDini, Hac/Umre, Hakk'ı tebliğ, dinler ve medeni­yet tarihi eserlerini tetkik veüzerinde tefekkür, akraba­yı ziyaret, ilim ve ihtisas, iç ve dış ticaret vetedavi gibi ferdî ve sosyal, fakat aynı zamanda dinî olan görevlerle Turizmi;yurt içi ve dışı seyahatleri ibâdet hayatı­nın bir bölümü kılmıştır.

Aziz Mü'minler!

İslâm Dini açıklanan vazifeleri ve sebeplerini ibadetleştirerek iç vedış turizmi meşrulaştırdığı için, mü'min erkekler gibi mü'min kadınları daturizme yönlendirmiştir. Ancak kadınlar, daha çok etkileyebilecekleri veetkilenebilecekleri için doğması muhte­mel ahlâkî sakıncalar sebebiyle yalnızbaşlarına seya­hat etmekten yasaklanmışlardır.

Bu mevzuda şanlı Peygamberimiz/önderimiz şöyle buyururlar: «Allah'a veÂhiret gününe inanan bir kadının ya­nında (baba, amca, kardeş ve koca gibi bir)mahremi  veya eşi bulunmaksızın bir günve bir gecelik bir yolculuğa yal­nız başına çıkması helâl(uygun) değildir.» (1)

Dinimiz, mükellef kıldığı görevlerle iç ve dış turiz­me teşvik ettiğigibi, ferd ve toplum olarak yolculara gereken maddî ve manevî yardımınyapılmasını da emretmiş ve öğütlemiştir.

Yolculukların bir takım güçlükleri davet ettiği bir gerçektir. NitekimPeygamberimiz de bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuşlardır:«Yolculuk birnevi azabdır. Sizi vaktinde yemek, iç­mekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangibiriniz işini bitirirse evine dönmekte acele etsin.»  (2)

Yolculukların meşakkatlerini büyük ölçüde gider­mek, karşılaşılan problemlerinçözülmesini sağlamak içindir ki, dinimiz yolculara azami misafirperverliğin veyardımın gösterilerek ihtiyaçlarının giderilmesini öğütlemiştir.

Bakara Sûresi'nin 215. âyetinde Rabbimiz şöyle bu­yurmaktadır:«(EyMuhammed!) Sana ne harcayacaklarını so­rarlar. De ki: Harcayacağınız para/malana - baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Hiç şüphesizyaptığınız her iyiliği Allah bilir.»

Adı geçen sûrenin 177. âyetinde, sevilen mallardan yolculara ikrametmenin hayra erdirecek en önemli iş/amel olduğu da açıklanmaktadır.

Rabbimiz  ferdî mülkte fakirdüşmüş muhtaç kal­mış yolcular için ödenmesi gerekli bir hak tayin ederekyardımı şöylece görevleştirmiştir: «Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver.Bununla beraber malını büsbütün saçıp savurma.»(3)

Muhterem Mü'minler!

İslâm Dini'nde muhtaç yolcuya yapılması mecburileştirilen bir sosyalyardım türü daha vardır ki, o da zekâttır.

Özel şartları oluştuğunda mü'minlerin vermekle yükümlü oldukları zekâtın ödeneceği gruplardan biri de fakirmü'min yolculardır.

Bu konuda Tevbe sûresinin 60. âyetinde Rabbimiz şöyle buyur­maktadır:«Zekâtlar,Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düş­künlere, zekât memurlarına, kalpleriMüslümanlığa ısındırılacaklara verilir. Özgürleştirilecek esirler, borçlular,Allah Yolu'nda (insanların yararı için) yapılacak çalışmalaryolcular/mülteciler için kullanılır. Allah çok iyi bilendir,çok bilge olandır.»

Muhterem Mü'minler!

Şanlı Peygamberimiz, Rabbimizin öğütlediği ve mü­kellefkıldığı yolculara yardım görevinin dinimizdeki önemini bildiren ve para, bilgi,hizmet gibi yollarla yardımcı olunmasının sınırlarını çizen hadislerinde şöylebuyurmuşlardır: «Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman eden kimse, mi­safirine ilgigöstersin/ikram etsin.

Misafirin (mümin kardeşi üzerindeki hakkı)  bir gün ve bir gece ağırlanmasıdır. (Misafirolunan kişiyi ilgi, ikram ve bakımla yükümlü kılan) misafirlik en çok da üçgündür. Üç günden sonra misafire yapılan harcama ki­şi için bir sadakadır.Ancak misafirin, ağırlayanı (mad­dî ve manevî bakımdan) sıkıntıya düşürecek;günaha sokacak şekilde yerleşmek hakkı yoktur.» (4)

Aziz Mü'minler!

Bütün bir memleket sathında ve ülkeler arasında yapılacak seyahatlerdeyolculuk problemlerinin çözül­mesi, karşılaşılabilecek güçlüklerin giderilmesipek ta­bîidir ki, fertlerin imkân sınırlarını aşar. Toplumun düzenli ve sürekliilgi ve yardımlarını gerekli kılar.

Bunun içindir ki, İslâm Dini fertleri vazifelendir­diği gibi, İslâmtoplumunu da görevlendirmiştir.

Konuyu aydınlatmak için şu kısa bilginin verilmesine gerek vardır:

Turizmi, fikirde ve uygulamada bir devlet meselesi ve görevi halinegetiren ilk düzen İslâm Dinidir. Kı­saca açıklayalım:

İslâm toplumun­da zekât, İslâm Hukuku'na göre teşkilâtlanmış ve amaç­larıbelirlenmiş devlet tarafından alınarak Kur'ânın belirlediği yerlere dağıtılacakyasal   sosyal-dinî bir vergidir.Verilmemesi  de cezayı gerektirir.(5)

Yolculuğu sırasında veya gittiği yerde parasını kaybeden, trafik kazasıgeçiren, hastalanan  ve   değişik sebeplerle iline ve ülkesine dönemeyenfakir düşmüş yolcular; Kur'ân'ımızın yukarıda anlamını sunduğumuz TevbeSûresi'nin 60. âyeti gereğince kendi­lerine zekât verilebilecek kişilerdir.

Ayrıca kültürleri ve bilgilerini artırmaları amacıyla ilmî araştırmalaryapmaları için hacca ve çeşitli ülkelere gönderilecek fakirakademisyen,yazar,sanatkâr ve talebeler gibi yolcu sınıfına dâhil edilebi­lecekolanlar da Zekât  yardımı alabilirler.

İhtiyaca göre yıldan yıla değişecek tahsisatları ayarlamak, yoksulyolcuları ve yolcu vasfını taşıyacak­ları tespit etmek, ödeme şekli vesürelerini düzenlemek, yolcular için faydalanabilecekleri tesisler kurmak dev­letinvazifesi olacağından belirttiğimiz gibi turizm, İs­lâm Nizâmı'nda bir devletmevzuu ve vazifesidir.

İslâm Dini, yolculara yardım edilmesini emreder­ken, kendilerine zekâtverilebilir olması sebebiyle mü'min yolculara «hak» açısından bir üstünlüktanımakla beraber, yolcular arasında yolcu olmaları bakımından bir ayırımyapmaz.

Kendi batıl inançlarına çağırmadıkça, bölücülük yapmadıkça ve kötüyeörnek olmadıkça İslâm ülkelerini gezen bütün insanlar yolcu olarak yardım edebileceğimiz misafirlerimizdir.

Ancak döviz getirsin de ne olursa olsun felsefesiyle yabancı turistlereecdat vakfiyelerini kumarhane ve meyhane haline getirmek, inancımıza ve ahlâkımızaolumsuz yönde tesir edecek davranışlara rıza göster­mek gibi manevî bircinayeti pek tabîidir ki, İslâm caiz görmez.

İslâm turizme önem veriyor deyip de, yürürlüktekitatbikatı her yönüyle tasvip etmek gibi bâtıl bir düşün­ceye yer vermek ve hele  açıklamalarımızdan böyle bir mânâ çıkarmakbüyük bir hatâ olur.

Saygıdeğer Mü'minler!

İslâm Dini'nin turizm konusunda, fertleri ve top­lumları görevlendiricimedenî buyrukları sebebiyledir ki, İslâm Tarihi'nin ilk devirlerinden günümüzekadar yolcular tanrı misafirlerimiz olarak baş tacı edilmiştir. Hususiylefaziletli ecdadımız Selçuk­lular ve Osmanlılar yolcuların içinde üç gün parasızyiyip içecekleri sayısız vakfiyeli hanlar ve kervansa­raylar yaptırmışlardır.

Dinimizin yüce buyrukları izinde, ecdadımızın ver­diği muhteşemörneklerin aydınlığında bizleri tekrar tarihî İslâm ahlâkımıza ulaştırmasınıAllah'tan niyaz eder, hutbemi bir âyet anlamı ile bitiririm: «(Ey Peygamber!)Allah'a tevbe eden, kullukta bu­lunan, O'nu öven, O'nun (emirlerive öğütleri gereğin­ce) yolculuk yapan, rükua giden, secdeye varan, uygun olanıbuyuran, fenalığı yasaklayan ve Allah'ın yasakla­rını koruyan mü'minleri demüjdele.» (6)

1. Sünen-ü İbn-i Mace, Hadis No: 2899.

2. Muhtasar Sahih-iMüslim, Hadis No: 1117.

3. İsra, 26.

4. Sünen-ü İbn-iMace, Hadis No: 3675.

5. Harp (ganimet)gelirlerinden yolculara bir pay ayrılmasının Kur'ân emri oluşu da turizminİslâm Nizamı'nda bir devlet meselesi olduğunu göstermektedir. Bak. Enfalsûresi, âyet, 41.

6. Tevbe, 112.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/turizm-yurt-ici-vr-yurt-disi-seyahatler-ve-vazifelerimiz-3-161h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim