Süleymaniye Minberinden - İslâm Nizâmı

Süleymaniye Minberinden - İslâm Nizâmı
Süleymaniye Camii Minberi'nden takdim olunan hutbelerden oluşmaktadır

Allah'a hamd, Yüce Peygamberimize salât ve selâm ederim. İslâm Dîni, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ah lâkî kanunlarıyla, beşer hayatını bütün cepheleriyle kuşatan, insanlığı mesud edecek son hak nizamdır.

Rabbimizin bu yüce dînini aşkla yaşayabilmek ve içtimaî hayatın, yaşanan bir fazilet nizamı haline geti rebilmek için, O’nu aslî güzelliği içerisinde görmek ve cihanşümul bir nizam olarak tanımak lâzımdır.

İşte bu hutbeler manzumesi, İslâm Dini’ni gerçek manâsıyla tanımak ve tanıtmak için yapılan samimî bir çalışmanın mahsulüdür.

Kitapta yer alan ve istisnasız olarak Süleymaniye Camii Minberi’nden takdim olunan hutbeler, ekseriyetini münevverlerin teşkil ettiği Süleymaniye Camii Cemaati’nin seviyesi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu itibarla, bazı hutbelerimizin ilmî ve fikrî yapısı, halk se viyesine nazaran yüksekçedir. Mevzulara çok yönlü ba kıldığı için de, hacim bakımından emsaline nazaran bi raz uzuncadır.

Hutbelerimizden yalnız İmam ve Hatip’lerimizin değil, vaaz ve konferans vereceklerin, münevver okuyucu kitlesinin de faydalanmasını arzu ettiğimiz için seviyeyi düşürmedik ve hacmi küçültmedik. Cemaatin durumuna göre lüzumlu görülecek sadeleştirme ve kı saltmaları, hutbeleri takdim edecek vazi- felilerin takdir ve tasarrufuna bıraktık.

Arzu edildiği takdirde, işlenen mevzu üzerinde da ha geniş bir araştırma yapılmasını sağlamak için de hutbelerimizde geçen bütün âyetlerin, hadisle- rin, fıkhı kaidelerin ve tarihî vak’aların kaynaklarını gösterdik. Buna rağmen hiçbir iddiası olmayan ve hüneri ancak samimiyeti olan hutbelerimizde, ek- sikler görüle cektir. Bunların iyi niyetimize bağışlanmasını istirham ederim.

Kitabımıza takriz yazmak lütfunda bulunan, ken disinden ilim ve irfan te- feyyüz ettiğim pek muhterem faziletli hocam Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’ya, teşekkürü vazife bilirim.

Hutbelerimin, mü’min kardeşlerime faydalı olmasını yüce Allah’ımdan ni - yaz ederim.

Son Baskı İçin...

Bütün kitaplarımın basılması arzusunu izhar eden Beyan Yayınları sahibi Ali Kemal Temizer Beyefendi kardeşimin teklifi üzerine Süleymaniye Minberin­ den İslâm Nizâmı isimli eserimi gözden geçirdim.

Aradan yıllar geçmesine ve seviyemizin gelişmiş olmasına rağmen hut- belerime güncelleştirme ve sadeleştirme dışında ilave yapma ihtiyacını duy- madım. Çünkü gereğince çalışılarak ve kaynaklar taranarak hazırlandıklarını gördüm. Allah’a hamd ettim.

Yaşadığımız dönemde ülkemizi yöneten insanların bir bölümünün üni- versite yıllarında dinledikleri ve seminer çalışmalarına temel aldıkları bu hut- beleri aktüaliteden hareketle hazırlamış idiysem de aktüaliteye yer vermemiş- tim. Bu sebeple hutbeler bu gün yazılmış gibidir. Bu gün yazılmış gibi gazete ve mecmualarda yayınlanmakta, okunmakta ve alıntılar yapılmaktadır.

Yüce Rabbimden hutbelerime uzun ömürler vererek Sadakay-ı Cariye kıl- masını niyaz ederim.

Tarihe not düşürmek ve Süleymaniye Minberinden İslâm Nizâmı’nın öne- mine/etkisine vurgu yapmak için şu bilgileri vermekte fayda görüyorum.

1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 31 Ocak 1981 tarih ve 1130/ 395-81 istihbarat sayılı yazısı sebebiyle İslâm Nizâmı’nın 3 cildiyle ilgili olarak Beyoğlu Sorgu Hakimliği’nde dava görülmüştür.

Laikliğe aykırı olarak yayın yoluyla propaganda yapıldığı iddiasıyla açı- lan davada 26.04.1981 tarihli, Sahir Erman-Erol Cihan tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna müsteniden Hakim Nihal Kural (14555) tarafından 24.06.1981 tarihinde talebe uygun olarak men-i muhakeme kararı verilmiştir. (Esas 1981/120, Karar 1981/158, Sayı 1981/1166)

Davamız Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ü senadır.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/suleymaniye-minberinden-islam-nizami-2-238h.html

Kitabı İndirmek İçin;
- Süleymaniye Minberinden - İslâm NizâmıSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim