SİLAHLI CİHAD

SİLAHLI CİHAD
SİLAHLI CİHADİslâm Dinî Allah'ın bütün insanların gelişimi ve saadeti için seçtiğive razı olduğu bir Hayat Nizâmıdır. Mümin bu mukaddes Hayat düzenini aşkla yaşa­mak ve yaşatmakla mükellefolduğu kadar, müminlerin bu yüce dinin yasalarına göre yaşamasına karşı çıkanfertler ve topluluklarla da savaşmakla mükelleftir.

SİLAHLI CİHAD

İslâm Dinî Allah'ın bütün insanların gelişimi ve saadeti için seçtiğive razı olduğu bir Hayat Nizâmıdır.

Mümin bu mukaddes Hayat düzenini aşkla yaşa­mak ve yaşatmakla mükellefolduğu kadar, müminlerin bu yüce dinin yasalarına göre yaşamasına karşı çıkanfertler ve topluluklarla da savaşmakla mükelleftir. Ayrı­ca bu ilâhî düzeninhakim olduğu veya üzerinde mümin­lerin yaşamış olması sebebiyle hâkimolabileceği İslâm vatanına tecâvüz eden kâfirlerle ve zâlim emperyalist­lerlede savaşmak mecburiyetindedir.

Gerektiğinde silâhlı bir şekilde yapılması görevimizolan savaş İslâmî terimi ile cihâd Rabbimizin dünyada zilletten âhirette elemverici azaptan kurtaracağını "va'dettiği ve Peygamberimizin de Cennet'inen üstün derecelerine ulaştıracağım müjdelediği pek yüce bir ibadettir. (')

Muhterem Müminler!

İlahi şerîatların izinde ve Peygamberlerin önderli­ğinde yaşamamışsorumsuz tarihi fertler ve toplumlar. Batıl inançları, siyasî ihtirasları,sömürü emelleri ve ah­laksızca yaşantıları sebebiyle Peygamberlere ve Peygam­berlerinkurdukları Hak düzenlere ve bağlıları olan mü­minlere savaş açmışlardır.

Bu materyalist ve emperyalist fertler ve toplumlar: silâhlı eylemleriaralarında da sürdürmüşlerdir.Onların Allah'ın koyduğu hayat düzenlerine sal­dırılarıve arkası kesilmeyen silâhlı tecavüzleri sebebiy­ledir ki Rabbimizin emriylehak, adalet, barış ve merha­met inkılâpçıları olan Peygamberler bile savaşanHak savaşçıları olmuşlardır.

Mazideki Peygamberler gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed'de saldırılarıkarşılamak için savaşmak ve merhamet çağlayanı olan zatını,«- Ben rahmet veharb peygamberiyim şek­linde Hak savaşçısı olarak tanıtmak mecburiyetinde,kalmıştır.

Müminler!

Dinimizin iki ana kaynağı Kur'ân ve Sünnet, İslâm>. Mesajınınyayılması ve hâkim kılınmasını engelleyen, İslâm yurduna tecâvüz eden vemüminlerin kültürel si­yasî ve iktisadî haklarını gasb etmek isteyen kâfirlerve zâlimlere karşı verilecek cihâdın bütün ayrıntılarını bildirmiştir,Rabbimizyolunun savaşçıları olarak bildirdiği mü­minlere şöyle emir buyurmaktadır.

«Sizinle savaşanlarla siz de savaşın. Ancak aşırı gid(erek savaşınızıtecavüze dönüştür) meyin. Allah saldırganları sevmez.» (') Gerçekten, batılinançları uğruna tasallut edebile­cek, ırk taassubu ve sömürü amacına yönelikolarak hâ­kimiyet ihtirasına kapılabilecek fertler ve toplumlar her devirdeolabileceğinden dinimiz onlarla silâhlı sa­vaşı farz kılmıştır.

Cihâdın şümulü içine girecek bütün çalışmaları ve fedakârlıkları, sırfAllah rızası için olduğu sürece de amellerin en güzeli ve en faziletlisi olarakdeğerlendir­miştir. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurmuşlar­dır:

  • [«Eyinsanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni et­meyiniz. Allah'tan afiyet ve selâmetdileyiniz. Karşılaş­tığınız zaman da sabrediniz, biliniz ki cennet silâhların}(kılıçların) gölgesi altındadır.»
  • «...(İnsanların en faziletlisi) Allah yolunda malı ile canı ile savaşandır.»
  • Allah'ınrızası için sınırda bir gün nöbet beklemek, dünya ve içindeki nimetlerden dahahayırlıdır.»
  • «Allahyolunda (cihâd'a çıkarak) ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.»
  • «Allah yolunda şehîd olanın yericennettir.»] (3)

Dinimizin bu ve benzeri açıklamalarından ötürüdür ki, gaza ve şehâdetmefkuresi müminler için ideallerin en yücesi olmuş, gazaya aşkla çıkılmış,şehadete şevkle koşulmuştur. İslâm tarihinin ve bu tarihin mühim bir bölümünüteşkil eden tarihimizin kazanılan bütün za­ferleri bu mefkurenin mahsulüolmuştur.

Dinimizde vazifelerin en önemlisi olan, mükâfatı da ehemmiyetiölçüsünde büyük olan cihâddan kaçınmak ve bu uğurda gerekeni yapmamak da pektabiî ki günah­ların büyüklerindendir.

Peygamberimiz şöyle buyurur­lar:[«Her kim cihâd etmeden ve cihadarzusunu ruhun da duymadan ölürse, nifaktan bir şube üzerinde ölür.» * Felaketgetirici, helak edici yedi (büyük haram) dan sakının

- Bunlar;

a)   (Allah'tan başkavarlıklarda yaratıcı güç veh­mederek, insanlarda Allah'ın koyduğu kanunlarlaçatı­şacak yasala: koyma hakkını görerek) Allah'a ortak koşmak.

b)  Sihir yapmak,

c)   Allah'ın öldürülmesiniharam kıldığı bir insanı haksız yere öldürmek,

d)   Faiz alıp-yemek.

e)   Yettim malını(zimmetine geçirmek ve) yemek,

f)    (İslâm Dinî veİslâm vatanı uğrunda yapılan) savaş günlerinde ordudan kaçmak,

g)   Zinadan uzak vehabersiz namuslu kadınlara zina iftira etmektir.

«Bir kimse savaşmaz, savaşabilecek bir kimseyi teç­hiz edip gazayayollamaz veya askere giden bir kimsenin aile fertlerine iyi bakmazsa dahakıyamete varmadan büyük belâya uğrar.»]

Müminler!                                            

İslâm dinini yaşamak ve yaymak, İslâm vatanım ve mü'minleri korumakiçin verilecek cihâdın silâhlı faslı müminler için farzı kifâyedir. Ancak İslâmYurdu­na fiilen tecavüz edilmesi halinde umumî seferberlikte eli silâh tutanher kişiye, namaz gibi, zekât gibi farzı ayın olur. Çünkü müminler verdiklerisavaşta ancak bir birlerinden yardım bekleyebilirler.

Peygamberimizin, Müslümanların safında savaşa katılmayı arzu etmesinerağmen, müşrik olan bir kişi­nin yardımını kabul etmeyişinden delil getirenbazı İs­lâm hukukçuları «harpte Müslüman olmayanlardan yardım almak caizdeğildir.» görüşünü ileri sürmüşlerdir.  Tarihî olaylara ve mevcut  gelişmelere göre esas alınması gereken görüş de budur.

Bunun içindir kiKur'ân'ımızda;«Kâfirlerin dost edinilmemesi» ihtar olunmuş, düşmanlarımız içingücümüz nisbetinde (önceden) kuvvet hazırlamamız.» emrolunmuştur.

Düşmana karşı dost olmayandan yardım beklemek ma'nâsına gelen harptegayr-ı müslimlerden ve mater­yalistlerden yardım beklemek gerçekten büyük birha­makat ve hüsrandır.

Müminler!

İnsanlar arasında batılperestler ve emperyalistler mevcut olduğu sürecesavaş bir hayat gerçeğidir. Bu­nun içindir ki: «Arzu etmememize rağmenüzerimize savaş farz kılındı...» ve «Silâhlı savaş Kıyamete kadar devamedecektir.» Tarihin şehadeti de bunu göstermek­tedir.

Savaştan ve tehlikelerinden korunmak ise ancak savaşa ve tevlid edeceğineticelere karşı hazır olmakla mümkündür.

Bu nedenledir ki Kur'ân ve Sünnet cihâd konusuna önem vermektemüminlerin cihâd ruhunu zinde tut­maktadır.

Bizler mümin fertler ve toplum olarak Kur'ân ve Sünnet izinde geleceğeiyi hazırlanmak durumundayız.

İslâm ülkelerinin geniş hammadde kaynaklarına sahip olması ve büyükpazar vasfını taşıması ve başta ül­kemiz olmak üzere bir kısmının mühim bircoğrafî ko­numa sahip bulunması yakın geleceğe çok iyi hazırlanılmasını zarurîkılmaktadır.

İslâm dünyasının halen devam etmekte olan başta Kıbrıs, Keşmir,Filistin ve Afganistan davaları ve ben zeri siyasi ve iktisadi kurtuluşsavaşları da silâhlı sava­şa hazır olmaya icbar etmektedir.

Bu sebeple insanımızı gaza ve şehâdet mefkûresiyle dolu İslâm inşamolarak yetiştirmek, büyük halk kitle­lerimizi daha güçlü ve tutumlu olarakgeleceğe hazırla­mak mecburiyetindeyiz. İslâm dünyası dışından yardım almamızıgerektirmeyecek şekilde ağır harp sanayimi­zi kurmak ve İslâm ülkeleriylebağlantımızı kuvvetlendirmek de kaçınılmaz vazifemizdir.

Hutbemizi âyetmanalarıyla bitiriyorum.«Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve malla­rınıcennete karşılık satın almıştır...

  1. «Artık (sizler) Allah yolunda şehit düşenleri ölü sanma (yınız.) Onlar, Rableri katında diridirler. Al­lah'ın kendi fazlından onlara verdiği nimetlerle sevinç içinde rızıklanırlar...»] (?)C. Sağır, 1/108.
  2.  Bakara, 190.
  3. R. Salihin veTercemesi, 2/559, 532, 543; S. Ebû Davud, K. Cihad B. C. Fazliş-Şehâdeti.
  4. M.S. Müslim, Hn.103; S. Ebu Davud, K. Vesaya B. Macae Fit-tesdîdi F. Ekl-i Malil-Yetimi, R.Salihin ve Ter. 2/571.
  5. Tevbe, 111; Ali İmran, 169-170.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/silahli-cihad-3-45h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim