SIHHATİMİZİ KORUMAK İSLAMİ VAZİFEMİZDİR

SIHHATİMİZİ KORUMAK İSLAMİ VAZİFEMİZDİR
SIHHATİMİZİ KORUMAK İSLAMİ VAZİFEMİZDİRİnsan, maddî ve manevîyapısıyla yüce bir varlıktır. Mü'minin en mühim vazifesi, İslâmî inanç ve ibâ­detlerle ruhîbünyesini, dinimizin kabul ve teşvik bu­yurduğu koruyucu ve geliştiriciesaslara göre de bedenî yapısını korumaktır.

SIHHATİMİZİ KORUMAK İSLAMİ VAZİFEMİZDİR

İnsan, maddî ve manevîyapısıyla yüce bir varlıktır.

Mü'minin en mühim vazifesi, İslâmî inanç ve ibâ­detlerle ruhîbünyesini, dinimizin kabul ve teşvik bu­yurduğu koruyucu ve geliştiriciesaslara göre de bedenî yapısını korumaktır. Zira dünya ve âhirette mesut birinsan olabilmenin önemli bir şartı ruhî ve bedenî sıh­hatimizi korumaktır.

Bu hutbemizde bedenî sıhhatimizi(sağlığımızı) korumanın öne­mini veyollarını açıklamaya çalışacağız.

Aziz Mü'minler!

Vücut azalarının(organlarının) müstesna bir düzen içinde haya­tiyetinisürdürmesi manâsına sıhhat(sağlık) Allah'ın insana verdiği pek büyük birnimettir.

Organlarımızın her biri, akıllara durgunluk veren ne büyük bir faaliyetve ahenk içindedir.

Sıhhat nimetinin yüceliğini kavrayabilmemiz için Rabbimiz varlığımızüzerinde düşünmemizi öğütlemiş ve şöyle buyurmuştur:«Nefislerinizde (deAllah'ın yüceliğine ve kudreti­ne delâlet eden deliller var.) Görmüyor(düşünmüyor) musunuz?»  (1)

İnsan bu ilâhî uyarı doğrultusunda yeterince dü­şünemediği içindir kipek büyük bir nimet olan sıhhat­ten gaflet içindedir.

Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmek için şöyle buyurur:«İki (büyük)nimet vardır ki, insanların pek çoğu bu iki nimeti değerlendirme hususundaaldanıyorlar. (O iki nimet) sıhhat ve boş vakittir.» (2)

Bu mevzudaki gafletimizi bilen Yüce Peygamberi­miz bizleri uyarmak içinde daima şöyle buyurmuştur:

[«Afiyetinizden ötürü Allah'a hamd ediniz ve has­talıktan öncesıhhatinizin kıymetini biliniz.»

«İman müstesna, hiç bir kişiye sıhhatten daha ha­yırlı bir nimetverilmemiştir.»]   (3)

Sıhhat, sahip kılındığımız mühim bir nimet oldu­ğu içindir ki,sıhhatimizi koruyup - korumadığımızdan, değerlendirip - değerlendirmediğimizdenilâhî huzurda mes'ul olacağız.

Yüce Rabbimiz bu sorumluluğumuzu bildirmek için şöyle büyümüştür:«Sonrada sıhhat nimetinden mutlaka sorguya çe­kileceksiniz.» (4)

Sunduğumuz bu âyet anlamından açıkça anlaşıla­cağı ü^ere sıhhatimizikorumak dinî bir görevimizdir.

Bu vazifemizi ifa edebilmek için ilk önce Mevlâmıza iltica edecek,bizlere sıhhatimizi ihsan ettiği gibi, koru­masını da dileyeceğiz. Zirasıhhatin korunması büyük ölçüde insan iradesini ve gücünü aşan bir meseledir.Oluş sebebi bilinemeyen, bilindiği ve tedbir alındığı halde önlenemeyen hastalıklar,bu hakikati pek açık bir şekilde göstermektedir.

Öncelikle Allah'a yönelme zaruretinden ötürüdür ki, Peygamberimiz hemenhemen bütün dualarında «Allahım! Senden af ve afiyet dilerim» şeklinde niyazetmiş ve bizleri de aşağıda sunacağımız öğütleri ile ikaz ve irşadbuyurmuştur:[«Allah'tan af ve afiyet(sağlık) isteyiniz.»

Zira «Allah'tan. yüce zatına sıhhatten daha sevim­li gelen bir nimetdilenmemiştir...»]   (5)

Muhterem Mü'minler!

Sıhhatimizi koruyabilmek için sıhhati yaratan ve idâme ettiren Mevlâmızaduâ edecek, Rabbimizin ve Peygamberimiz Hz. Muhammed A.S.'ın bildirdiği koru­yucutedbirlere sımsıkı sarılacak ve bu bağlanışı ibâ­det bileceğiz.

Dinimiz, sıhhatimizi muhafaza edebilmemiz için;

a - Vücut, elbise ve mekân temizliğini emretmiş­tir.

b - Alkollü içkileri içmeyi, kanı, domuz etini, yır­tıcı, öldürülmüş veboğulmuş hayvanların etlerini ye­meyi haram kılmıştır.

c - Helâl maddelerden sıhhatimizi zedeleyecek öl­çüde çok yemeyiyasaklamıştır. Tıp otoritelerinin tıbbı gerekçelerle yenilmemesini veiçilmemesini istedikleri maddelerden kaçınmayı öğütlemiştir.

İslâm Dini sıhhatimizi koruyabilmemiz için,

d - Zinayı, adet günlerinde cinsî teması, arka uzuvdan birleşmeyi vegeçici hastalıklara tutulmuş ki­şilerle yakın ilişkiyi haram kılmıştır.

Dinimiz, ayrıca ruhî sıhhatimizi koruyabilmemiz için materyalistsistemlerle fikrî teması ve İslâm Dîni'ne inanmayan maddecilerle içtenmünasebeti ya­saklamıştır.

e - Dinimiz, sıhhatimiz için bizleri seyahate de teşvik etmiştir.Gerekiyorsa kadın ve erkek karışımına yer vermeksizin ve vücudumuzun teşhiredilmesi haram kılınan organlarını açığa vurmaksızın spor yapmayı öğütlemiştir.

f - Dinimiz gıdasızlıktan doğabilecek ve fakirlik sebebiylegelişebilecek hastalıklara karşı korunmak için de cemiyetin muhtaç kesimineferdî ve sosyal yardım­ları emretmiştir. Bu yardımları med ve cezir olayını an­dıranferdî merhamete bırakmamış, zekâtla ve nafaka ile mecburîleştirmiştir.

g - İslâm Dini, hastalık halinde tedavi yapılma­sını da emretmiş,hastalıkların gelişmesine fırsat veril­memesini öğütlemiştir.

Dinimiz, bu ön ve koruyucu tedbirler yanı sıra sıh­hatimizi geliştiricitedbirleri de ibâdet hayatımızın bir bölümü kılmıştır. Bunlar arasındaDinimizin duâ, na­maz ve oruç emrini, seyahat ve az yeme tavsiyesini zik­redebiliriz.

Dinimiz, sıhhatimizi korumamız hususuna öylesi­ne önem vermiştir ki,ibâdet maksadıyla da olsa sağlı­ğımızı zedeleyecek dayanışlardan kaçınmamızıöğütle­miştir.

Rabbimiz yolculara ve hastalara oruçlarım kazaya bırakma müsaadesinivermiş, gusül(boy abdesti) gerektiğinde tıbbî bir zaruret varsa teyemmümleiktifa edilmesi ruhsatım tanımış ve nefsin telef olabileceği durumlarda haram­larımubah kılmıştır.  (6)

Peygamberimiz de sıhhî mahzurları söz konusu ol­duğunda hamile veemzikli kadınların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirmiştir. Çokça ibâdetetmiş olmak gayesiyle her gün oruç tutmak ve her gece sabaha ka­dar namazkılmak için karar almış bazı mü'minlerin bu davranışlarını da tasvipetmemiştir. " Nefislerinizin ve ailelerinizin de üzerinizde hakları vardır."(7) buyu­rarak insan bünyesini zaafa uğratacak ve normal haya­tî faaliyetleriaksatacak bu tür ibâdet anlayışım da ca­iz görmemiştir.

Mü'minler!

Sıhhatimizi koruyabilmemiz için dinimizin koydu­ğu ölçülere riayetedeceğiz. Rabbimizin ve Peygamberi­mizin bir emri veya yasağı ilegörevlendirildiğimiz içindir ki, özetlediğimiz bu ölçülere bağlılık ibadettir.

Peygamberimiz bu gerçeğe şöyle işaret buyurmuş­lardır:«(Sağlıkkurallarını gözeterek) kuvvetli olan mü'min, (bu kurallara uymadığı için güçsüzve) za­yıf kalan mü'minden Allah katında daha hayırlı ve da­ha sevimlidir.» (8)

Yüce Rabbimden yaşadığımız sürece bizlere sıhhat vermesini vehastalarımıza da acil şifalar ihsan etme­sini diler, hutbemizi bir hadîslebitiririm:«Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefetten kaçı­nan kişi içinzenginlikte bir mahzur yoktur. Fakat ita­atkâr kul için sıhhat zenginliktendaha hayırlıdır. (9)

  1. Zâriyat 21.
  2. S.B.M. Tecrid-iSarih Ter. 12/389)
  3. M. Mesâbih, Hn.5174; S. Tirmizî, Hn. 3553.
  4. Tekâşür, 8.
  5. S. Tirmizi, Hn.3553, 3510.
  6. Bakara, 173, 185,Maide, 6.
  7. Tac, 2/76, 98.
  8. M. Mesabih, Hn.5298
  9. İ. Mace, Hn. 2141

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/sihhatimizi-korumak-islami-vazifemizdir-3-78h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim