SEVGİNİN KAYNAĞI İMAN VE GÜZEL AMELDİR

SEVGİNİN KAYNAĞI İMAN VE GÜZEL AMELDİR
SEVGİNİN KAYNAĞI İMAN VE GÜZEL AMELDİRİslâm Dini'ne imanla yaşanılacak HayatDüzenin­de birleşen müminlerin en mukaddes görevleri birbir­lerinisevmeleridir. Yüce Peygamberimiz bu kudsî görevinönemini açıklayan bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur;«Allah'a îmandan sonraamellerin en faziletlisi (en sevaplısı) insanları (gerçek insan olan müminlerisev­meye ve onlar tarafından) sevilmeye çalışmakt.

SEVGİNİN KAYNAĞI İMAN VE GÜZEL AMELDİR

İslâm Dini'ne imanla yaşanılacak HayatDüzenin­de birleşen müminlerin en mukaddes görevleri birbir­lerinisevmeleridir.

Yüce Peygamberimiz bu kudsî görevinönemini açıklayan bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur;«Allah'a îmandan sonraamellerin en faziletlisi (en sevaplısı) insanları (gerçek insan olan müminlerisev­meye ve onlar tarafından) sevilmeye çalışmaktır.» (l)

Yapışılacak îman kulplarının en sağlamıolan Al­lah için sevgiyi şüphesiz nesir ve şiirle imal etmek, ilimle sağlamakve fabrikalarda üretmek mümkün de­ğildir.

Bütün insanî ve ahlâkî değerler gibisevgi de İman'la ve Güzel Ameller'le sağlanır.

Hutbemizde bu mevzuuişleyeceğiz.Birbirlerimizi Allah için sevebilmenin ilk mühim şartı güçlü birimana malik olmaktır; Allah'ın rı­zasını ve Ahiret saadetini dileyerek ilâhiemirler ve ya­saklar içinde güzel amellerle yaşamaktır.

îman olmadan, ilâhî yasalara göre hayatıyaşama olgunluğuna ermeden gösterişsiz ve menfaatsiz sevme fazileti,sevilebilme cazibesi kazanılamaz.

Kalpleri istediği an, dilediği şekildeyönetmeye ka­dir olan Mevlâmız bu gerçeği açıklamak içindir ki şöy­lebuyurmaktadır.

«Rahmeti bütün canlıları kuşatan (Allah),ancak iman eden ve güzel ameller yapanlar için (kalplerde) sevgi yaratacaktır.»(2)

Müminler!

Kalplerin sevgilisi olan yücePeygamberimiz de Al­lah için sevmenin ancak îman ve güzel amellerle ula­şılanAllah sevgisinden kaynaklanabileceğini şöylece bildirmektedir:«Allah, (imam,sözleri, işleri ve davranışları sebe­biyle) bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'içağırır ve ona şöyle buyurur:

- Ben bu kulu seviyorum. Onu sen de sev.
Cebrail de bu kulu' sever ve Sema meleklerine du­yuruda bulunarak şöylebuyurur:

-               Bukulu Allah seviyor. Siz de sevin.                              
Bubildiriden sonra Gök melekleri de bu kulu severler. Sonra da (Allah'ın lütfu vemeleklerinin ilhamlarıyla) o kul için yer yüzündeki insanlar arasında sev­giyaygınlaştırılır.» (3)

Ma'nalarını sunduğumuz âyet ve hadîstentam bir açıklıkla öğreniyoruz ki;

a - Haklarında özel bir propaganda yapılmadığıhalde bazı mümin kullan gördüğümüz andan itibaren sevebilmemiz, onların Allahtarafından sevilmiş kullar olmaları sebebiyledir. b - Birbirlerimizisevemeyişimiz de iman. za'fı ve amel kifayetsizliği sebebiyle Allah içinsevgiye hidâyet olunmayışımızdır.

Birbirimizi sevebilmenin Peygamberimiztara­fından öğretilmiş bir yolu selâmlaşmaktır.

Selâm Allah'ın lütfunu, korumasınıdileyen bir dua­dır. Muhataba güven veren bir davranıştır. Konuşup kaynaşmayavesile olan bir manevi rabıtadır.

Peygamberimiz-önderimiz Hz. Muhammed S.A.şöyle buyurmuştur:«Canım tasarrufu altında bulunan (Allah) a yemin ederim ki;sizler imân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe degerçekten iman etmiş ol­mazsınız.Yaptığınız zaman birbirlerinizle sevişebileceğinizbir ameli size öğreteyim mi?Birbirlerinize çokça selâm verin.»

Müminler!

Selâm, muhatap için yazılmış bir duâolduğu gibi mümin için de şahsım tanıtma işlemidir.

Mümin selâm verirken nefsini şöyle takdimetmiş olur:«Ey Mümin kardeşim! Seni «Esselâmü Aleyküm» şeklindeki Kur'ân veSünnet kaynaklı duâ cümlesi ile selâmlayan ben, İslâm'ı Hayat Nizâmı, Hz.Muhamme­di Hayat Önderi edinmiş bir ma'na adamıyım.Yüreği sevgi ile dolmuş,adalet ile yoğrulmuş bir mümin kardeşim.Sana Allah'tan güven diliyorum. Banabağlanabi­lirsin.»

Selâm'ın taşıdığı bu ma'na yüceliğidolayısıyladır ki Peygamberimiz, «İnsanların en cimrisi selâm ver­mekte cimriolandır.» (5) buyurmuştur. Her bir selâm verme ve almaya en az onsevap verileceğini de müjde­lemiştir.

Müminler!

Allah bilir, özlediğimiz sevgiyeeremeyişin önemli bir sebebi de «Esselâmü Aleykünı» şeklindeki kudsî ve ma'nalıselamlarla birbirlerimize güven veremeyişimiz-dir.

  • Peygamberimizinbildirdiği bir sevgi yolu da birbirlerimizle hediyeleşmedir.

Müminler!

Güzel sözler, güzel davranışlar, güzelişler insanla­rı sevindirdiği gibi yapılan ikramlar, verilen hediyeler dekalpleri mesud eder. Gönülleri sevgi ile yeşertir.Bu sebeple Peygamberimiz «Hediyeleşiniz ki sevişesiniz.» (6)buyurmuşlardır.

Birbirimizle hediyeleşmek için bayramgünleri­ni, kandil gecelerini, düğünleri, doğumları, mezuniyet­leri, açılışmerasimlerini, işe girişleri, meslekî başarılan ticarî münasebetleri,ziyaretleri ve benzeri vesileleri hediyeleşme sebebi kılmalıyız.

Peygamberimizin bu öğütlerinde şüphesizsevgi do­ğuran pek büyük bir hayır vardır.

  • Birbirlerimizisevebilmenin bir manevi vesilesi de mümin kardeşlerimizin mallarına,mevkilerine ve sa­hip oldukları diğer ni'metlere göz dikmemektir. Haset ateşinedüşmemektir.

Busevgi vesilesini biz;

- Ya Resûlellah! Yapacağım zaman Allah'ında, insanların da beni seveceği amelleri bana öğretir misi­niz? şeklinde ricadabulunan bir mümine Peygamberi­mizin verdiği şu öğütten öğreniyoruz. - (KalbiniAllah'a yönelterek) dünya hayati­ni Âlıiret gayesiyle yaşa ki Allah senisevsin, insanların ellerindekine; mallan ve mevkilerine göz dikme ki in­sanlarda seni sevsin. (8)

  • Allah için sevmebahtiyarlığına erebilmenin bir şartı da nefsimiz için sevdiklerimizi mümin kar­deşlerimiziçin de sevmektir.

Şüphesizsevgi sevgiye yol açar.Muhatabının nefsi için sevdiğini çıkar düşünmek­sizinkendisi için de sevdiğine inanan mümin sevgi ile dolmaz, muhabbetle çağlamazmı?Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuş­lardır.«Sizden biriniz nefsiiçin sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz.» (9)

  • Sevgi vasatınıoluşturan ve geliştiren bir azizvesîle de îmanları, güzel ahlâkları ve cemiyeteyaptık­ları yararlı hizmetleri ile Allah için sevdiğimiz mümin­lere sevdiğimizibildirmektir.Bu bildiri sevilenin de sevmesine sebep olacağı içindir kiPeygamberimiz şöylece emir buyurmuştur.«Kişi, mümin kardeşini sevdiğinde ona,kendisini sevdiğini bildirsin.»
  • Müminlerin birbirlerinisevebilmelerinin açıkla­dığımız sebeplerden daha önemli bir sebebi Allah için
    sevmenin dinî bir ibâdet görevi olduğuna inanmak ve bu kudsî görevi yapanlaraverilecek mükâfatı bilmektir.

Buinanç ve bilgi her bir mümini muhabbet çağ­layanı haline getirecek kadartesirli ve bereketlidir. Peygamberimiz alınacak mükâfatı şöyle müjdeler:

- Allah'ın kullan arasında öyle müminlervardır ki onlar Peygamberler ve şehitlerden olmadıktan halde, KıyametGünü'nde    (Allah katındaki yüksekderecelerinden ötürü)    Peygamberler veşehitler (bile) onları ilgi ile izlerler.

Ashab-ıKiram ricada bulundular:

-   Ya Resûlellah! Bizlerebunların kimler olduğu­nu bildirir misiniz?

-   Onlar, aralarında kanbağı ve bir mal ahm-satı-mı olmadığı halde yalnız Allah'ın rızası içinbirbirlerini seven mü'minlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nur(gibi pırıl pırıl) dır ve nur (dan yaratılan tahtlar) üzerindirler. (KıyametGünü'nün dehşet ve­rici korkuları ve elemleri içersinde) insanlar korktuk­larızaman onlar korkmayacak, insanlar üzüldükleri za­man da onlar kederlenmeyecektir. İyi biliniz ki; Allah dostlarına ne korku vardır ve onlar ne de mahzun ola­caklardır.»(10)

Müminler!

İslâm sevgi dinidir. Sevginin açıkladığımızvesile­lerine yapışalım. Cümlemize Allah, Peygamber ve mü­min sevgisi ile dolubir ömür niyaz ederim.

 

1

El-Camius-Sağîr, (Efdalü),1/49.

2)

Meryem, 96.

3)

Et-Tac, 5/79.

4)

a.g.e., 5/244.

5)

Keşfül-Hafâ, Hadis No:  667.

6)

Keşfül-Hafâ, Hadis No:  1023.

7)

Sünen-ü İbn-ü Mâce, Hadis No: 4102

8)

Et-Tac,  1/26.

9)

Et-Tac, 5/81.

10)

Et-Tac, 5/83.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/sevginin-kaynagi-iman-ve-guzel-ameldir-3-21h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim