RÜŞVET HARAMDIR

RÜŞVET HARAMDIR
RÜŞVET HARAMDIRİslâm Dini faiz, karaborsacılıkve hileli imalât gi­bi yollarla nafaka temin edilmesini yasakladığı gibi,rüşvet yolu ile kazanç sağlanılmasını da yasaklamış; haram kılmıştır.  Fert ve toplum haklarınatecavüzün en belirgin şekillerinden biri olan rüşvet, genel ahlâkı, sosyal güve­ni,içtimaî adaleti zedeleyen, ferdî zillete ve toplum anarşisine yol açan pekbüyük bir suç, &aci.

RÜŞVET HARAMDIR

İslâm Dini faiz, karaborsacılıkve hileli imalât gi­bi yollarla nafaka temin edilmesini yasakladığı gibi,rüşvet yolu ile kazanç sağlanılmasını da yasaklamış; haram kılmıştır. 

Fert ve toplum haklarınatecavüzün en belirgin şekillerinden biri olan rüşvet, genel ahlâkı, sosyal güve­ni,içtimaî adaleti zedeleyen, ferdî zillete ve toplum anarşisine yol açan pekbüyük bir suç, âhiret felâketi­ni örgüleyen pek azîm bir günahtır.

Bakara sûresinin 188.âyetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:«(Ey İman Edenler!) Mallarınızıaranızda (Faiz, aldatma, kumar, zina ve içki bedeli gibi) haram yollar­layemeyin. (Haksızlığınızı) bile bile fert ve toplum mal­larından birbölümünü günah yolu ile yemek için de, o mallardan hakimlere; idarecilererüşvet vermeyin.»

Aziz Müminler!

Rüşvet genellikle birferde veya topluma ait olan bir hakkın zimmete geçirilmesi için verilir. Böylebir zulme aracı olabilecek yönetici ve hâkimler kadrosu ta­rafından alınır.Bunun içindir ki Rüşvet'i yasaklayan mezkûr âyette özellikle hâkimlere veidarecilere rüşvet verilmemesi emrolunmuştur.

Peygamberimiz ferdleriHak'dan saptıran, cemi­yette fesadı yaygınlaştıran rüşvetin her bir nevinin ha­ramkılındığım bildirmiş, yönetim ve yargı organların­daki rüşvete husûsiyle dikkatçekmiştir.

Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:[«Rüşveti alana,verene ve aracı olana Allah lâ'net etsin.

«Allah'ın lâ'netiözellikle cemiyet haklarını çiğne­mek; muhakemede haklıyı mağdur etmek içinrüşveti ve­ren ve alanlar üzerine olsun.»

«(Çok iyi biliniz ki)rüşveti alan da veren de Cehennem'dedir.»]  (l)

Müminler!                                            

Memleketimizde ve bütündünya ülkelerinde gide­rek artan rüşvet, iktisadî zaruretler sebebiyle gelişenbir hastalık olmaktan çok, iman ve ahlâk buhranından doğan ve gelişen ferdî vesosyal bir hastalıktır. Rüşve­tin milletler arası boyutlar kazanması bunun encanlı örneğidir.

Fakirliğin iman hayatınıkemiren, sosyal bunalım­lara vasat hazırlayan ve gayrî ahlâkî hastalıkları ge­liştirenciddî bir müessir olduğu açık bir gerçektir.

İslâm Dini de bu gerçeğikabul etmiş fakirlik prob­lemini çözümleyici, mahzurlarını giderici ferdî veiçti­maî yasalar koymuştur.

Ancak ülkemiz şartlarıaçısından bakıldığında rüş­vetin maddî zaruretlerden çok iman ve ahlak zaafın­dandoğduğu, lüks tüketim arzusuyla geliştiği bir hakikattır.

Rüşvet ve benzeri gayr-iahlâkî hastalıkların sebebi maddî olmadığı içindir ki iktisadî seviyenin yük­selmesiyleveya maddî cezalar getiren kanunların yü­rürlüğe girmesiyle rüşvetönlenememiştir.

Bunun içindir ki İslâmmevzua iman ve ahlâk açı­sından bakmakta, müminin kafası ve kalbini eğiterekona bu hastalığa karşı muafiyet kazandırmaktadır. Bu­nunla beraber İslâmHukuku'nda rüşvet için takdir hakkı İslâmî devlet yönetimine ve hâkimlerkadrosuna bırakılmış maddî cezalar da vardır.

Alman yere geriverilmeksizin Allah katında tevbesi dahi olmayan rüşvet suçunun günahından ko­rumakiçindir ki Peygamberimiz bu- konu üzerinde önemle durmuş, ikaz ve irşadlardabulunmuştur.

Müminler!

Medine İslâm Devletiekonomisi, tarıma ve hay­vancılığa dayandığı ve zekâtları tahsile memurvazifeliler bu iki alanda rüşvetle karşılaşabilecekleri için Pey­gamberimizrüşvet ve benzeri yollarla zimmete «Hak» geçirmenin önemi hususundaki birhitabelerinde şöyle buyurmuştur:

«- (Ey İnananlar!) KıyametGünü'nde sizden bi­rinizi zimmetine geçirdiği deve, at, inek ve koyun gibihayvanlar kendilerine has sesler çıkarır çaldığı çocuk da feryad eder birvaziyette boynuna yükletilmiş olarak Allanın huzuruna gelmiş bulmayayım. Ozaman, o kişi:

-  Bana yardımet Ya Resûlellah diyerek (inleyecek ve) ben de:

-  SendenAllanın azabını gideremem. Sana bu gerçeği tebliğ etmiştim, diyeceğim. (Ey İnsanlar!» Kıyamet Günü'nde sizden birinizizimmetine geçirdiği altın, gümüş ve eşya gibi mallar dolanır bir durumdaboynuna yükletilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelmiş bulmayayım. O zaman:

-  Yardım et bana Ya Resulellah! diyerek feryat edecek veben de:

-  Senden Allanın azabını def edemem. Bunu' sanabildirmiştim, diyeceğim.»  (2)

Muhterem Müminler!

Hak iddia ederler korkusu ile her şahsın anasın­dan babasından,kardeşinden ve zevcesinden kaçacağı Âhiret Günü ne azimdir. Bu Yüce Gün'einanan bir müminin, rüşvet ve benzeri yollarla zimmetine haklar geçirdiği içinAllah'ın huzurunda zelil olması, şefaat umudu ile başvurduğu Peygamberimiztarafından red olunması ve Cehennem azabına yuvarlanması ne acı ve korkunç birdurumdur.

Fert ve cemiyet haklarının çiğnenmesine ve sosyal adaletsizliğe sebepolduğu için olgun aklın da yerdiği rüşvet husûsiyle' kanunî cezalarlaengellendiği toplum­larda «Hediye» görüntüsü altında irtikâb olunmakta­dır.

Pek tabiidir ki bu günâhın farklı bir görünüm için­de işlenmesi onumeşrulaştırmaz.

Müminler!

Aslında hediye Aziz Peygamberimizin hadîsleriyle de açıklandığı üzererızkı artıran, karşılıklı sevgiyi ge­liştiren, kini ve kırgınlıkları gideren vekaynaşmayı sağ­layan Helâl bir nzıktır. Bu nedenle biz müminler ara­mızdahediyeleşme ile öğütlenmişizdir.

Ancak dinimizöğütlediği hediyeyi yöneticilere yet­kili memurlara ve hâkimlere haramkılmıştır. Peygamberimiz bir hadîslerinde şöyle buyurmuştur: «idarecilerinhediye alması haram, hakimlerin he­diye alması kâfirliğ(e yakın bir günah)dır.» (3)

Mezkûr kadrolar, ancak memuriyetlerine getiril­meden öncehediyeleştikleri kişilerden. hediye alabilir­ler. Zira vazife almalarındansonra kendilerine verilen hediyenin amacı rüşvette olduğu gibi, halde veya gele­cekteonları zulme alet etmek ve çıkarlara vasıta kıl­maktır. Bundan ötürüdür ki butür bir işlem şekil iti­bariyle hediye görünümünde ise de hakikatte rüşvettirve haramdır.

Aşağıda sunacağımız Asr-ı Saadet de cereyan et­miş bir olay ve bu olayaHz. Peygamberin getirdiği yo­rum bizi aydınlatmaktadır.

Peygamberimiz İbni Tulbiye isimli bir zatı zekât tahsil memuru olarakvazifelendirir. Bu zatın vazife dönüşü; «Şu mallar sizlerin Beytul-Malı içinverilen ze­kât mallarıdır, bu mallar da bana hediye olarak veri­lenlerdir.»diyerek bazı mallan kendisine ayırması üze­rine Peygamberimiz minbere çıkmış,Allah'a hamdü se­nadan sonra şöyle buyurmuştur:

«Gönderdiğimmemura ne oluyor da bunlar sîzler için İslâm Devleti Beytül-Malineverilenlerdir, bunlar da bana hediye olunanlardır, diyor.

Ana-babasınınevinde otursa da bakıp dursaydı ya! Bakalım, kendisine verile­cek miydi?Muhammedin canı tasarrufu altında bulu­nan Allah'a yemin ederim ki sizdenbiriniz, zekât ma­undan (veya Hazine, belediye ve vakıf gibi toplum ma­undangizleyip) aşırdığı deveyi böğürür ineği öğürür veya koyunu meler bir vaziyetteboynuna yüklenmiş bir şekilde Kıyamet Günü mutlaka Allah'ın huzuruna ge­lecektir.»(4) Muhterem Müminler!

Mevzuumuzu «Rüşvet verende alan gibi günahkâr mıdır?» şeklinde pek çok sorulan bir suali İslâm âlimle­riningörüşleri ile cevaplandırarak bitirelim.

Peygamberimiz rüşvetialam da vereni de ve aracı olanı da lâ'netledikleri için İslâm bilginlerininbir kıs­mı şartlar ne olursa olsun rüşvet almak kadar vermek de günâhtırgörüşünü ileri sürüyorlar.

Ancak İslâmmüctehidlerinin çoğunluğu rüşvet ve­reni veriş sebebi ve gayesine göredeğerlendirmişlerdir. Bunlara göre eğer kişi hakkını korumak, zulmü ve zara­rıdefetmek için rüşvet vermeye mecbur kalırsa Allah ka­tında suçsuzdur. Fakat birhakkı iptal etmek, zimmete hak geçirmek ve lehte karar çıkartmak için verilenrüş­vet haramdır ve veren için azâb sebebidir. (5)

Yüce Rabbimden cümlemiziharamlardan ve şüp­heli işlerden korumasını diler, hutbemizi bir hadîslebitiririm.

Allah'ınPeygamberi buyurdu:«Suht ile beslenen vücut ateşe lâyıktır.» Sordular:

-   YaResûlellah! Suht nedir? Şöyle buyurdu: Suht rüşvettir.» (6)

1)    Müntehab-ü Kenzül-Ummal, 2/198-200; Et-Tac,3/56.

2)     Et-Tac, 3/54 (Hadis özetlenmiştir).

3)     Muhtahab-ü K. Ummal, 2/198.

4)      Et-Tac, 3/54.

5)      Et-Tac, 3/56.

6)      Müntahab-Ü K. Ummal, 2/200.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/rusvet-haramdir-3-14h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim