RUHİ TERBİYE

RUHİ TERBİYE
RUHİ TERBİYEİnsan beden ve ruhtanmüteşekkildir. İnsanın mut­luluğu bedeni ve ruhî yapısının güçlendirilmesi veko­runması ile mümkündür.

RUHİ TERBİYE

İnsan beden ve ruhtanmüteşekkildir. İnsanın mut­luluğu bedeni ve ruhî yapısının güçlendirilmesi veko­runması ile mümkündür.

Beden güçlendirilir vekorunur da ruh kuvvetlendi­rilmez ve menfî tesirlerden korunmazsa, insanda mu­vazenesizlikbaşlar. Ruhî zaaf ve bu zaaf sonucu olu­şacak manevî hastalıklar ve buhranlarinsanı kuşatır ve elemler doğurur. İnşam mutsuzlaştırır.

İnsanımız bedeninegösterdiği hassasiyeti ruhî var­lığına göstermediği için kaynağınıkeşfedemediği buna­lımlar ve ızdıraplar içindedir.

MuhteremMüminler!

Vücudumuz gıdaalınmadığı, gerekli vitaminler sağlanmadığı ve çevre etkilerinden korunmadığızaman canlılığını ve neşesini yitirir ve değişik kaynaklı ağrı­lar ve sızılarbaş gösterir de ruhî bünye gıdalandırılmadığı ve korunmadığı zaman manevî zaafve ızdıraplar inşanı kuşatmaz mı? Mutsuzluk İnsana galebe çalma? mı?

Maddeci bir toplumvasatında ve materyalist bir eğitim sistemi içindeki insanımız,şartlandırıldığı için. bütün buhranlarının, iç sıkıntısı ve elemlerinin maddîproblemlerden neşet ettiğini sanmaktadır. Böyle bir zan da şüphesiz ruhî birhastalıktır.

Müminler!

Rabbimizin bir sırrı olanve insan denen varlığın hâkim unsuru olan Rûh'un besleyici, koruyucu ve mesudedici güç kaynağı «îman» ve îman çizgisindeki «gü­rel amellerdir.»

Ruhun baş gıdası; güç kaynağı îmandır.Varlığımızınyaratıcısı olan, her an sonsuz kudre­ti, rahmeti ve hikmeti ile tecelli eden,kullarına öz canlarından daha yakın olan ve kullarının dualarını kabulbuyuracağını va'deden Allah'a iman ne büyük kuvvettir. Allah'ın insan içinkoyduğu ilâhî kanunlara îman bütün varlıkları ve hayatı tanıtan, güvenilecekmercii belirleyen ne azîm bir güçtür.

  • Hayatın ve ölümün ilâhî bir imtihan için yara­tılmışolduğuna, ölümle başlayacak Âhiret Hayatı'na ve bu hayatın Cennet ve Cehennemgerçeğine îman ma­teryalizmin ruhu korkutucu sapıklığından; çıldırtıcıgayesizliğinden koruyan ne yüce bir kılavuzdur.
  • Namaz, zekât, adalet, sevgi, af ve Hak'ka çağrı gibikutsal emirlere iman; şirk, zulüm, bencillik, sömü­rü, yalan ve hased gibiilâhî yasaklara iman ve imanın gereğini yaşama ne mukaddes bir mutluluksebebidir.

İnsana; hayata ve ölümeizah getiremeyen, tanıtamadığı varlıklar arasında gayesizlik buhranları içindeyaşatan, ölüm ve ölüm ötesinden ürküterek, acz ve zavallılığı katmerleştirenimansızlık hayatı zehreden ne korkunç bir marazdır.

İmansızlığın tevlidettiği bu ruh çöküntüsünden insanı hangi bedenî kuvvet ve hangi sosyal veekonomik nizam kurtarabilir.Evet, Dünya ve Âhiret saadeti için ruha sağlanmasıgereken baş gıda; temel güç iman ve güzel ameller­dir.

Zikir, duâ, yardımlaşma,doğruluk, vefa, ihsan, te­vazu, ilgi, merhamet ve benzeri Hakk'a saygıya ve hal­kasevgiye götüren ilâhî emir ve öğütleri yaparak ger­çekleştirilecek güzelameller imanla birlikte ruhun ana besleyici gıdasıdır. Gerekli olan koruyucuvitaminleri ve de sebeb-i saadetidir.

Biz ruhumuzu imanla vegüzel amellerle güçlen­dirdiğimiz sürece mesut olabiliriz. Çünkü Mevlâmızmutluluğu îmana ve güzel amellere bağlamıştır.

Mevlâmız şöyle buyuruyor:[«Kadın ve erkek kim imanetmiş olarak güzel gü­zel amellerde bulunursa ancak onu hoş bir hayata erdi­receğiz...»

«Kim benim zikrimden;(bana imandan ve koydu­ğum yasalara uymaktan) yüz çevirirse ona dar; buna­lımlıbir hayat vardır...»] (2)

Ruhî bünyemizikuvvetlendirmek ve mutlu yaşat­mak için imanla ve güzel amellerle gıdalandırmakgüç­lendirmek gerektiği kadar onu menfî tesirlerden de ko­rumak lâzımdır.

Kolera, sıtma, kansergibi hastalıklar bedenimize tesir eden maddî hastalıklar olduğu gibi Allah'ıunut­ma, ibâdetlerden uzaklaşma, kin, haset, faiz, rüşvet, iç­ki, zina, gıybetve benzeri ilâhî yasaklar; haramlar da ruhî bünyemizi kemiren mutsuzlaştıranmanevî hasta­lıklardır. Çok iyi bilmeliyiz ki her bir günah ve haram,ruhumuzu mikroplandırmakta, yaralar açarak elem yermekte, iyilikleri yapmada güçsüz, kötülüklerden korunmadamecalsiz bırakmaktadır.

Manevî buhranlarımızınmühim bir kısmının kaynağı işte bu günahların; haramların sebep olduğu ruhîhastalıklarımızdır. Peygamberimiz «Günah; haram, içini kemiren; (bunalıma yolaçan şeydir)» (2) buyurmakla bu gerçeğe işaret etmiştir.

Bu gerçeği kalbimizdehissetmek gerçek imanın alâmetidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz bir soruyacevap olarak şöyle buyurmuştur.«İşlediğin günah sana elem veriyor, yaptığıngüzel amel de seni mutlu ediyorsa sen müminsin.» (3)

MuhteremMüminler!

Yüce Rabbimiz:«Gizli ve açık bütün günahları bırakın.Zira ha­ramları işleyerek günah kazananlar yaptıklarının ceza­larınıçekeceklerdir.» (4) buyurarak ruhî bünyemizin korunma reçetesinivermiştir.

Ruhî bünyemizi manevîhastalıklara karşı koru­mak görevimiz olduğu gibi, haramların işlenmesiyleoluşmuş mevcut hastalıkları da güzel amellerle tedavi etmeye çalışmakvazifemizdir.

Bu tür tedavi zarureti içindir ki Peygamberimiz:«İşlediğingünahın hemen ardından güzel bir amel yap ki onun günahını gidersin» (5)buyurmuşlardır. Güzel amellerle manevî hastalıklarımızı tedavi et­meklüzumundan ötürüdür ki Peygamberimiz elemli ve sıkıntılı sahâbîlere «Allahımelemlerden ve sıkıntılar­dan sana sığınırım» (6) şeklinde duâetmeleri emrini vermişlerdir.

Peygamberimiz kalpkatılığı ve acımasızlığından şikâyet eden bir sahâbîye de «Yetimin başını okşa,yok­sulu doyur.» (7) öğüdünde bulunmuşlardır.

Gözü döndürengadab-kızgınlık hastalığının nük­setmesi halinde hastalığın seyrine göreyapılacak ma­nevî müdahalenin sırasıyla «Şeytan'dan Allah'a sığın­mak, oturmak,yatmak ve abdest almak» (8) olduğunu bildirmişlerdir.

Şehevî tansiyonununyükselmesi halinde de Pey­gamberimiz:«Oruç tutarak teskin yoluna gidiniz.»tavsiyesinde bulunmuşlardır.Misalleri daha da çoğaltabiliriz.  

Mevzuumuzu özetlersekderiz ki, saadetimiz için bedenimizi güçlendirmeye korumaya ve gerektiğindetedâvî etmeye muhtaç olduğumuz gibi ruhumuzu da güçlendirmeye korumaya velüzumunda tedavi etmeye mecburuz. Kaldı ki ruhumuz bedenimizden daha da çokilgiye muhtaçtır. Zira ruhun mutluluğu ve elemi fani değil ebedîdir.

Şu halde akıllı insanlarolarak ruhumuzu güçlen­direcek «İslâm îmanı» na, koruyacak ve gereğinde teda­viedecek «Güzel ameller» e koşalım. Ruhumuzu çöker­tecek, ateş azabına düşürecekİslâmî haramlardan ko­runalım.

Yüce Allah'tan bizlerirahmetiyle kuşatmasını ni­yaz ederim.

 

1.Nahl, 97; Ta-Ha, 124.

2.Et-Tac, 5/3.

3.Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 45.

4.En'am, 120.

5.Et-Tac, 5/63.

6.a.g.e. 5/137.

7.Mişkâtül-Mesâbîh,Hadis No: 5001.

8.Et-Tac, 5/52.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ruhi-terbiye-3-30h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim