RAMAZAN MEKTEBİ

RAMAZAN MEKTEBİ
RAMAZAN MEKTEBİRamazan ayı mü'minler için bireğitim ve öğretim ayıdır. .

RAMAZAN MEKTEBİ

Ramazan ayı mü'minler için bireğitim ve öğretim ayıdır. .Bu ay ibadetler ve hayırlar için özel ve verimli biraydır. İslâm Dini'nin kaynağını oluşturan Kur'ân-ı Kerîm'in, Cebrail isimlimelek aracılığı ile, Şanlı Peygamberimiz Hz.Muhammed'e indirilmeye başlandığı,hatıralı bir aydır. Ana ibadetlerimizden olan Orucun kendisinde farz kılındığıaydır.

Kurân inamakla veyaşamakla yükümlü olduğumuz İlahi Kitap'tır. Oruç ise Bu Yüce Kitab'ınçizgisinde yaşabilmek için muhtaç olduğumuz Takva'ya bizi erdirecek  mekteptir.

Rabbimiz Bakara sûresinin185. âyetinde farz kıldı­ğı orucun bu ayda tutulmasını şöylece emretmiştir.

« Ramazan Kur'ânınkendisinde indirildiği aydır. Kur'ân, insanları Allah'ı belirlediği dosdoğruyola iletir. Bu yolun belgelerini ve Hak ile batılların ayırıcı ölçüleriniverir. Sizden her kim Ramazan ayında hazır bulunur­sa o ayı oruç tutsun...»

MuhteremMü'minler!

Gerçekten düşünür bircemiyetçi olarak Ramazan ayını incelediğimizde, onun dünyamızın amelî eğitimyaptıran çok güçlü bir mektebi olduğunu görürüz.

Bu yüce mektebin geneldeİslâmi emirler ve yasaklar ve özelde oruç, namaz, zekât, fitre, Kur'ân oku­makve dinlemek ve çokca zikir yapmak gibi müfredatı­nı uygulayan, geçmiş on birayın muhasebesini yapan ve gelecek on bir aya bedenen ve ruhen hazırlanan veböy­lece İslâm Dini'nin hayat düsturlarını yaşama aşkıyla dolan mü'minler YüceMevlâmızdan rahmet ve rıza dip­loması alırlar.

Ramazan mektebindearzedilen bu olumlu neticeyi alabilmek için Ramazan eğitiminin tek hedefi,mü'min hayatının biricik gayesi olan ibâdetlerle, ciddî bir İslâm insanı olarakkaynaşmak lâzımdır.

Mü'minler!

İbâdet; Yüce Rabbimizinnamaz, oruç, zekât, hac, Hakk'a çağrı, mü'minlerle beraberlik, adalet ve cihadgibi her bir emrini uygulamaktır. Peygamberimizin öğütlediği, af merhamet,tevazu, sevgi ve saygı gibi ahlâkî güzellikleri yaşamaktır. Faiz, zina, içki,kumar, bencillik, zulüm, riya ve yalan gibi ilâhî yasaklardan sakınmaktır.

Hayatının herbir safhasında gerçekleştirmekle emrolunduğu ibâdet hayatını mü'min husûsiyleRamazan ayında tabiîleştirecektir. Dinimizin, tatbik etmediği emirlerini îfaetmek, kaçınmadığı yasaklarından sakın­mak için nefsini kontrol altına alarakciddî bir eğitime tâbi tutacaktır. Mevzuumuzu müşahhas misallerle aydınlatalım:,

a - Bir çok mü'minkardeşimiz çocukluk ve genç­lik yıllarında terbiye edilmediği veya tembelliğive ga­yesiz yaşamayı meslek edindiği için en büyük kulluk görevimiz olan namazıkılmamaktadır.

Namaz, insanı Allah'abağlayan, İslâma göre yaşama gücünü ve zevkini kazandıran pek feyizli bir ibâ­dettir.

Namaz kılmayanlarımızRamazanda mükellef ol­dukları manevî eğitimin ilk gereği olarak derhal nama­zabaşlamalı nefislerine bu güzel ibâdeti alıştırmalıdır­lar.

b - Mü'minlerin bir kısmızekâtlarını vermemek­te, akrabaları içinde âciz olanlara nafaka vermekmükellefiyetinden kaçınmaktadırlar. Kur'ân'ın ve Sün-net'in pek çok olan yardımetme emirlerinden yüz çe­virmektedirler. Peygamberimizin ifadesiyle yalnız muh­terisnefisleri ve aileleri için kazanan manen alçaklar gurubuna girmektedirler:

Yüce Peygamberimizinifadesiyle yapılan bir iyiliğe asgari yetmiş kat mükâfatın verileceği bumübarek eğitim ayın­da, mü'minler nefislerinin ihtiraslarını yenmeye, cim­rilikduygularını gidermeye çalışmalıdırlar. Yardım et­meyi bir vicdan zevki ve imanneşesi haline getirmenin terbiyevî mücadelesini vermeli, ilk önce de vermeye ze­kâttanbaşlamalıdırlar.

SaygıdeğerMü'minler!

c - Ferdî, ailevî veiçtimaî hayatımızda, sanat, ti­caret ve memuriyet hayatımızda göstermeklemükellef olduğumuz samimiyet, doğruluk, söze ve söz­leşmelere bağlılık, hoşgörürlük ve sabır gibi İslâmî ah­lâk değerlerini gereği şekilde yaşamayanmü'minler de bu üstün sıfatlarla vasıflanabilmek için Ramazan eği­timi ileiradelerini terbiye etmeye çalışmalıdırlar.

d - Bazı zayıf iradelimü'minler Allah'ın ve Pey­gamberinin yasak kıldığı içki, kumar, zina, faiz,kara­borsacılık, rüşvet, yalan ve kin gibi haramları, bile bile yapmaktadırlar.

Bir çok mü'minler dedünyaları ve âhiretlerine fay­dalı olmayan sigara, aşırı derecede sportiffaaliyet, -meşruda olsa eğlenceye düşkünlük, faydasız konuş­ma gibi ibtilalarınmahkûmu olmaktadırlar.

Ramazan bir eğitim ayıolduğu için bu gibi kusur­ları ve faydasız itiyadları olan mü'minler bu mübarekayı nefisle cihâd mevsimi bilmelidirler. Sözü geçen ha­ram ve ibtılalardankaçınma hususunda nefsiyle sıkı bir savaş vermelidirler.

SaygıdeğerMü'minler!

Hulâsa olarak deriz kiHayat Nizamımız olan Kur'ân'ın Peygamberimize indirilmeye başlandığı Ramazanayında biz mü'minler nefislerimize Kur'ân terbiyesi tatbik etmeliyiz.Nefislerimizi fiilen Kur'ân hayatına intibak ettirirken Kur'ân'la fikrîrabıtalarımızı geliş­tirmeye de çalışmalıyız. Bizler Peygamberimizin sünnetiniizleyerek Ramazan ayında özellikle Kur'ân okumaya ve dinlemeye önem vermeliyiz.Kur'ân-ı Kerimin Al­lah'ın Kitabı olduğuna inanan insanlar olarak Kur'ânâyetlerini bu Ramazan ayında  ve bizenazil oluyormuş gibi imanî bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde te­fekküretmeliyiz. Bunun içinde Ramazan ayı Kur'ân-ı daha çok öğrenme ayı olmalıdır.

Kur'ân okumasınıbilmeyenlerimiz Ramazan gece­lerini bu öğrenime tahsis etmelidirler. Kur'ânokuması­nı bilenler de Kur'ân'dan dersler takip etmeli, fakat yalnız okuma ileyetinmemelidirler. Kur'ân tercümeleri ve tefsirleri veya Kur'ân âyetleriniaçıklayıcı değişik mevzulardaki muteber dini eserleri okumalıdırlar. Ayrı­cavaaz ve konferanslar dinlemelidirler.

Öz ifadeyle Ramazan,mü'minler için bir eğitim ayı olduğu gibi bir öğretim ayı da olmalıdır.

Hutbemizi Hz. Enes'inrivayet ettiği bir hadisle bi­tiriyorum. O, şöyle anlatıyor: Şa'ban ayının songünü Allah'ın Resulü bize şöy­le hitab buyurdu:Ey insanlar! Büyük ve bereketlibir ay gölgesini üzerinize saldı.Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece;Ka­dir gecesi vardır.

Allah bu ayın orucunufarz kıldı. Gecelerini ibâdet­le değerlendirmeyi de öğütledi Allah'ın sevgisineer­mek için kim bu ayda bir hayır yaparsa Ramazanın dı­şında yetmiş farz yapankişi gibi sevab kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa bu ayın dışında yetmişfarz yapan kişi gibi sevab alır.

Bu ay sabır ayıdır.Sabrın mükâfatı ise Cennet'dir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Mü'minlerinrızıklarının artırılacağı aydır.

Kim bu ayda bir oruçluyaiftar verişe bu onun gü­nahlarının bağışlanmasına ve nefsinin Cehennem'denkurtulmasına sebep olur. Ayrıca oruçlunun sevabın­dan bir kısmıeksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat verilir.

Bu ay, evveli rahmet,ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem'den kurtuluş olan bir aydır.

Her kim yönetimialtındakinin işini azaltırsa Al­lah onu bağışlar ve onu Cehennem'den kurtarır.Bu ayda dört ameli çok çok yapınız. (Bunlardan) ikisi ile Rabbinizi razıedersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtaçsınız.

Rabbinizi hoşnutedeceğiniz iki amel Allah'tan baş­ka hiç bir ilâh olmadığına şahâdet etmeniz veOndan affını dilemenizdir. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'danCenneti istemeniz ve Cehennem ate­şinden O'na sığınmanızdır.

Her kim oruçluya suiçirirse Allah ona benim hav­zandan su içirir ve o Cennet'e girinceye kadar birdaha susamaz.» (*)

(*)   Hayatüs- Sahabe,3/384 den özetlenmiştir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ramazan-mektebi-3-57h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim