Porno, Erotik Filmler, Magazinsel Yayınlar ve Porno Siteleri

Porno, Erotik Filmler, Magazinsel Yayınlar ve Porno Siteleri
Porno-Erotik Filmler, Magazinsel Yayınlar ve Pornografik Sitelerle İlgili Olarak İslâm'ın Görüşü'nü Özetleyebilir misiniz?

“Pis olan (haram cinsel yaşam), temiz olan (helâl cinsel hayat) eşit değildir. Pisin çokluğu/cazibesi (bir süre) seni etkilese de bu böyledir. Öyleyse ey gerçek akıl sahipleri! Allah’ın koyduğu ölçülere aykırı gitmekten korunun.” [1]

Porno-Erotik Filmler, Magazinsel Yayınlar ve Pornografik Sitelerle İlgili Olarak İslâm’ın Görüşü’nü Özetleyebilir misiniz?

Giriş

Cinselliği ve cinsel yaşama eğilimi ve ihtiyacı yaratan Yüce Allah’tır. Rabbimizin her bir Kur’ânî emrine ve yasağına uyma ibadet olduğu için cinselliği Rabbimizin buyruğu çizgisinde evlilik içinde yaşamak ibadettir. Zina ve eşcinsellik gibi haram kılınan yasaklı yolardan sakınmak da ibadettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed dille ve üreme organıyla işlenebilecek haramlara düşmenin Cehennem’e, onlardan korunmanın da Cennet’e götüreceğini açıklamaktadır. [2]

İnsanlık tarihi boyunca cinsellikle ile ilgili olarak keşfedilmemiş ve uygulanmamış hiçbir düşünce ve eylem yok gibidir. Ancak, Yazılı Medya, Sinema, Televizyon ve İnternet’in hayatımıza girmesinden sonra porno ve erotik filmler, magazinsel yayınlar ve pornografik siteler gibi tarihî dönemlerde bilinmeyen uygulamalara tanık oluyoruz.

Erotik ve magazinsel yayınları bir tarafa bırakalım. Amerika’da 4/2 milyon, dünyamızda 26 milyondan fazla porno sitesi var ve bu sitelerde yüzlerce milyon porno filmle yayında olduğu tahmin edilmektedir.[3] Ülkemizde de sayıları giderek atmakta ve her dakika ve her tür kültür düzeyinden izleyicileri çoğalmaktadır.

Bundan üç-dört yıl önce “Porno izlemek günah mıdır?” şeklindeki bir soruya verdiğimiz cevabın “youtube” de yayınlamasından bu güne dek 650.000 den fazla kişi tarafından tıklanması, konunun önemi ortaya koymaktadır.

Bu sebeple Müslümanlar olarak değinilen yayınlara ve sitelere ilişkin İslâmî hükümleri öğrenmek ve öğretmek ihtiyacındayız.

Açıklamalarımız sırasında çokça yer alacakları için önce nikâh dışı birliktelik olan zinanın, erkekler ve kadınlar arası eşcinselliğin, anal ve oral ilişkinin haramlığını özetlemeye çalışacağız.[4]

Zina Ve Cezası

Zinânın Tarifi: Evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı üreme or­ganlarını gidermeyi içeren cinsel ilişkidir.

Bu tarife göre, bekâr kişinin fâhişe/genelev kadını ile yapacağı cinsel ilişki de zinâdır.

Şanı Yüce olan Rabbimizin yasalarını içeren Kur’ân-ı Kerîm’in Furkân sûresinin 68. âyetinde Allah’a ortak koşmak ve insan öldürmekten sonra gelen üçüncü derecede büyük günah/suç olduğuna işaret buyrulan zina, İsra sûresinin 32. âyetinde şöylece yasaklanmaktadır:

“(Yapmak bir tarafa) Zinâ’ya yaklaşmayın. Zira o, tam bir iğrenç­liktir, pek kötü bir yöneliştir.

Peygamberimizin zinanın kişisel ve toplumsal zararları ve aşağıda değinilecek zina türlerine ilişkin pek çok açıklamaları vardır.

Zinânın Nevileri/Türleri

Zinâ, zinâ olmak itibariyle aynı ise de kendi içinde manevî ağırlık şiddetine göre şöylece sıralanmaktadır.

Ensest İçeren Zina /Kendileriyle ebediyen evlenilemeyecek olan mahremlerle yapılan Zinâ. Komşu ile Yapılan Zina. Savaşa Çıkan Mücâhidlerin Kadınlarıyla Zinâ. Bir Arada Topluca Yapılan Zinâ. Tecavüz Edilerek Yapılan Zinâ Evlilerin-Yaşlıların Zinâsı. Birliktelik Yoluyla İşlenen Zina. Bekârların Zinâsı.

Tecavüz Edilerek Yapılan Zinâ, zinâ günahı ve cezası yanı sıra tecavüz günahı ve cezasını da içerir.

Zinânın Azabı ve Cezası

Bütün ilâhî haramlar gibi tövbe edilmemiş zinâ haramı da âhiret azâbına uğratacak bir günahtır. Zinanın dünyevi cezası ise Nûr suresinin 2. âyetinde şöylece açıklanmaktadır.

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz celde vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız Allah’ın dinini tatbik hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın.”[5]

Homoseksüellik ve Cezası

İslâm Dini’nde yasaklanmış zina gibi baş cinsel haramlardan biri homoseksüelliktir.

Sindirim organını cinsel organa dönüştüren ve erkek erkeğe cinsel ilişki olan homoseksüellik, Kur’ân-ı Kerim’in Nisa sûresinin 16. âyeti yanısıra Lût Peygamberin toplumuna konulan ilahi yasak bizlere teşmil edilerek haram kılınmıştır/yasaklanmıştır.

Yüce Allah, Lût Peygamber’in diliyle bu iğrenç fiili şiddetli bir dille yerip şöylece haram kılmaktadır:

“Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ilâhî yasak sınırlarını aşan bir kavimsiniz.”[6]

Kurân çizgisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de yasakladığı yaratılış düzenini bozan, nesli kesen ve aile hayatını sarsan ve pis olup pislik saçan bu korkunç günahı/suçun cezasına Kur’ân-ı Kerîm’in Nisa Sûresi’nin 16. ve Hûd Sûresi’nin 82-3. âyetlerinde işaret buyurulmaktadır.

Ardından hemen tövbe edip korunulması halinde sözlü veya fiili ıstırap vermek olarak tanımlanabilecek bu Kur’ânî ceza,, meşru görülerek sürekli yapılması ve proboganda edilmesi halinde Kur’ân ile belirlenen Toplum Düzenini bozma suçunu cezası olarak olarak hapis ve sürgün cezasına dönüştürülebilir. [7]

Anal İlişki

Bir erkekle anal ilişki haram olduğu gibi bir kadınla anal ilişki de haramdır. Kişinin kendi eşiyle anal ilişkisi de haramdır.[8]

Sevicilik ve Cezası

Sevicilik cinsel haz amacıyla kadının kadına vucüdunu açması, kendisini sunmasıdır. Kur’ân’a aykırılıktır. Peygamberimizin “Kadınlar arası cinsel ilişki zinadır.” şeklindeki hadisine göre bir tür zinadır.[9] Haramdır/Günahtır, Nisa sûresinin 15. âyetine alene işlenmsi halinde göz hapsiyle cezanlandırılması gerken suçtur.

“Kadınlarınız fâhişeyi (eşçinsellik, sevicilik)yaparlarsa, onlara karşı içinizden dört şahid getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sevicilik yapan kadınları ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için (düzelme ve evlilik benzeri ) bir yol açıncaya kadar evlerinde göz hapsinde tutun.”

Oral ilişki

Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarını emme anlamına oral ilişki, İslâm öncesi Cahiliyet döneminde sevişme tekniği olarak bilinmekle beraber, Kur'ân ve Sünnet'te oral ilişki ile ilgili açık bir hüküm yoktur. Ancak genel kurallar vardır.

Oral ilişkiyi iki kısım halinde incelemek gerekir.

a) Cinsel ilişkinin başlangıcında, şehvetlenmeden ötürü gelebilecek akıntı ve mezi dil ve dudaklara bulaştırılmadan yapılacak ve rûhî bunalım doğurmayacak oral ilişki ruhsat olarak onaylanabilir.

b) Ağızı cinsel organa dönüştüren ve ağza boşalmayı içine alan oral ilişki ise -Allah bilir- haramdır.

Kur'ân ve Sünnet arka organdan (anüs) ilişkiyi haram kılar, bu tür ilişkilerin helâl görülerek yapılmasını azaba uğrama sebebi olarak bildirirken, ağzı cinsel organa dönüştürerek yapılacak oral ilişkiyi daha bir haram kılacağı açıktır.

Kaldı ki bu anlamda oral ilişki, yozlaştırılmamış insan doğasının çirkin bulacağı, iğrenç göreceği bir işlemdir; Kur'ân ifadesiyle Fahşâ ve Habîse'dir. Cinsel içerikli çirkinlik olan fahşâ ve pislik olan habîse ise Kur'ân'la haram kılınmıştır.[10]

Bu sebeple konuyu dört bölüme ayırarak incelemek istiyoruz.

I. PORNO Filmler

Biz porno filmleri, üreme organlar açığa vurularak yapılan her tür cinsel ilişki içerikli filmler şeklinde tanımlayarak açıklamaya çalışacağız. Konuyu dört başlık altında inceleyeceğiz.

Yapımcılar:

Porno filmlerin yapımcılığı çok yönlü bir haramdır.

Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de nikâh dışı cinsel iliş olan zinayı, erkekler arası ilişki olan homosekksüelliği, kadınlar arası ilişki olan lezbiyenliği; ensest ilişkiyi ve cinsel nitelikli çirkin sözler ve davranışları Fâhişe olarak niteler. [11] Çoğulu Fevâhiş olan ve sözlükte de aşırı derece çirkin söz, davranış ve iş anlamına gelen Fâhişe Rabbimiz tarafından birçok âyet yanısıra A’raf sûresinin 33. âyetinde de haram kılınmıştır. Bu âyette şöyle buyrulmaktadır:

“Ey yükümlü kılınan insan! Şu ilâhi buyruğu da açıkla: Rabbim gizlisi ve açığıyla bütün fevâhişi ve günah nitelikli tüm işleri …hiç şüphesiz haram kılmıştır...”

Fâhişe’yi haram kılan Rabbimiz onun değil yapılmasını, “…Fâhişe’ye yaklaşmayınız… “ buyruğu ile ona yaklaşılmasını dahi yasaklar; haram kılar.[12] Peygamberimizn diliyle alkollü içkiler, faiz ve rüşvet örneklerinde görüldüğü gibi Haram olan işlerin üreticiliği ve aracılığı da haram kılındığı için haram olan fâhişeyi içeren porno filmlerin yapımcılığı da haramdır. Yapımcılar Fâhişe olan porno filmlerini oluşturdukları için bu filmlerin yapımcılığı kesinlikler haramdır.

Yapımcılara İlişkin Hüküm:

Tanımlanan Fâhişenin oluşturulmasını meşru/helâl gören yapımcılar, fâhişe ile ilgili haram kılıcı ilahi yasaları tanımadıkları için kâfir olurlar. Tövbe etmeksizin ölen kafirler Cehennemliktir.[13] Meşru/helâl görmeyen yapımcılar ise cezalandırılması gereken günahkâr/ suçlu olurlar.

Yapımcılara İslâm Toplumunda Verilebilecek Ceza

İslâm toplumunda yapımcılar ve aşağıda değinilecek yayıncılara verilecek ceza toplumların ilgili yasama kurumlarına bırakılmıştır. İslam Ceza Hukuku’nun genel prensiplerinden olan toplumsal düzeni bozma suçu ve suça eşit olacak ceza ilkeleri uygulanarak hapis ve sürgün yanı sıra filmlerini imha, yayıncılıktan men ve kazanılan paralara eşit olacak şekilde mali cezalar da verilebilir.[14]

Yayıncıların Kazançları Pistir / Haramdır

Peygamberimiz “Zinacının kazancı pistir/haramdır.” buyurur.[15] Haramı fiili yaptıranlar da yapanlar gibi olduğundan onların kazancı da haramdır. Haramdan yapılacak hayır da makbul değildir. Çünkü Allah tertemiz olan kazançlarla yapılacak hayırları kabul eder.

Yayıncılar / Pazarlamacılar:

Fâhişe olan pornonun ideolojik veya çağdaşlık ya da çıkar amacıyla vs. yayılmasını istemek, bunun için atılım yapmak da haramdır.

Nûr sûresinin 19. âyetinde Rabbimiz şöyle buyurur: “İslam Dini’ne iman edenler arasında Fâhişe’nin yayılmasını sevip isteyenler için dünyada da âhirette de can yakıcı ceza/azap vardır. (Fâhişe’nin yasaklanması ve faillerine ceza verilmesinin gerçek sebebini) siz bilmezsiniz ama Allah bilir.”

Yayıncılar / pazarlamacılar da şu veya amaçla Fâhişe’nin yayılmasını isteyenlerden oldukları için yapımcılar gibi günahkârdırlar/suçludurlar. Dolayısıyla yayıncılık/pazarlamacılık haram işlemdir. Peygamberimizin eşler arasındaki temelde helal olan cinsel ilişkilerin onlar tarafından çevrelerine anlatılmasını Şeytanî bir işlem olarak nitelemesi porno film yayıncılığı ve pazarlamacılığının haramlık boyutlarını gösterir niteliktedir. [16]

Yapımcılara İlişkin Hüküm:

Yayıcılara ve pazarlamacılar da yapımcıların hükümlerine tabidirler. Meşru görüp görmemelerine göre kâfir veya günahkâr suçlu olurlar ve onlara verilebilecek ceza aynı suçları içerdiği için yapımcılara verilecek cezanın benzeri olabilir.

Yayıncılara/pazarlamacılara İslâm Toplumunda Verilebilecek Ceza

Nûr sûresinin 19. âyetine göre Fâhişe nitelikli olan porno filmlerin insanlar arasında yayılmasının onaylanıp istenmesi, âhiret azabı yanısıra dünya hayatında da cezalandırılması gereken haram/günah vasıflı suçtur. Çünkü bir işe dünya veya ahiret cezasının verilmesi onun haramlığını gösterir. Aynı suç sınıfına girdiği için bunlara da yayıncılara verilecek cezanın benzeri olarak hapis, sürgün mali cezalar da verilebilir.

Yayıncıların Kazançları

Haram fiilinin yayıncılığı/pazarlamacılığı da haram olduğu için porno film ticareti ve kazancı da haramdır.

Oyuncular:

Porno filmlerde oyunculuk yapmak hüküm olarak çok yönlü bir haramdır.

Oyuncular, yapımcılar ve yayıncılar gibi Fâhişe’nin oluşmasını onaylayan kişilerdir. Tasvip etikleri için onları kuşatan yasaklayıcı ve cezalandırıcı ölçüler kendilerini de kuşatır. İlave olarak örtülmesi gereken vucüt ve cinsel organlarını açığa vurmakta ayrıca da açıktan zina yapmakta, erkek ve kadın olarak eşcinsel ilişkiye girmektedirler.[17]Yaptıkları işi yapılabilir helâl bir işlem olarak görürlerse günahkâr olmak bir tarafa kâfir olurlar.

İslâm Toplumunda Verilebilecek Ceza

Oyucuların günahı/suçu daha ağır olup yapımcılara ve yayıncılara uygulanabilecek cezalara ilaveten onlara zina ve eşcinsellik cezası da uygulanabilir. Zina’nın Kur’ânî cezası bir kitle huzurunda 100 sopa vurulmasıdır.[18] Eşcinselliğin cezası ise ilk defa yapılıp yapılmamasına bağlı olarak belirlenir. [19]

Oyuncuların Kazançları

Peygamberimiz “Zinacının kazancı pistir/haramdır.” buyurur. [20] Bu sebeple kazançları da haramdır.

İzleyiciler:

Porno yayınları içine alan fâhişe’yi izlemek de çok yönlü bir günahtır.

İzleyiciler aşağıda açıklanacağı üzere izleme günahını işlemiş olurlar. Onlar istemeyerek de olsa Fâhişe’nin gelişmesine katkı vermiş ve kendilerini cinsel kaynaklı günahlara açık haline getirmiş olurlar. Açıklayalım:

a. İzleyiciler, Yüce Rabbimizin “… Fahişe’ye yaklaşmayınız…” emrini çiğnemiş olmaktadırlar.[21] Fahişe olan porno filmlere yaklaşmak ilahi buyruğu çiğnemek olacağı için haramdır ve orta ölçekte bir günahı oluşturur.

b.
İzleyicilerin yukarıda açıklanan Fahişe’ye yaklaşmadan daha büyük olarak görülebilecek olan günahları ise Allah’a ısyanı içeren bu filmleri izleyerek yenilerinin yapılmasını dolaylı olarak teşvik etmiş olmalarıdır.

Yüce Rabbimiz Mâide sûresinin 2. ayetinde “… Günah / Haram işlerde ve düşmanlık doğuracak eylemlerde birbirinizle yardımlaşmayınız…” buyurmaktadır. Porno filmleri izlemek onların yenilerinin hazırlanmasına yüreklendirmek ve kazanç hırslarını artırmak olduğunda şüphe yoktur.

c. Kötülüklere yönlendirici ve yol olucu sebeplerden sakınmak Kur’ân’ın En’âm sûresinin 108. âyetiyle ilkeleştirdiği bir kuraldır. Bu ayet, Allah’ın ve O’nun insanlığı yönlendirici âyetlerinin yerilmemesi için batılperestlerin ve ideolojilerinin aşağılanmaması örneğini vermektedir. Peygamberimiz de ana babalarımıza sövülmemesi için başkalarının ana babalarına sövülmemesi misalini vermekte, bu tür sebebiyet vermelerin haramlığını bildirmektedir.[22]Porno izlemek de böyledir. Zira temelde haram olan izleme apaçık haramlara da yol açabilmektedir. Örneğin bu filmleri sürekli izleme aşağıda değinilecek diğer bazı haramlara da yol açmaktadır:

İzleme cinsel duyguları tahrik ederek doğal mecrasından saptırmakta ve izlenenlerin kafalar ve kalplerde yerleşmesine vesile olmaktadır. Şehvetli bakışlar, zina ve lezbiyenlik dâhil eşcinselliğe yöneltmektedir. Haramlığı apaçık olan ensest, anal, oral ilişkilere ve sadizmi davranışlara neden olmakta veya olabilmektedir. Vücudun gereksinimi olmaksızın Mastürbasyona sebebiyet vermektedir.

İzlemelerin daha bir sürdürülmesi durumunda cinsel duyarlılığı törpüleyerek eşe karşı cinsel görevlerini yapamaz konuma da getirebilmektedir. Bu da eş aleyhine bir hak ihlâlidir.

İnsan inandığı gibi yaşayamazsa yaşadığı gibi inanır. Bu sebeple porno izlemelerinin bilgisiz ve bilinçsiz Müslümanlarda izlenenleri tabii görmeye ve böylece kâfirliğe yol açması da mümkündür.

Oluşması muhtemel bu manevî tehlikelere nefsimizi açık hale getirmek Rabbimizin “Canlarınızı kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız…”[23] buyruğuna aykırılık olarak haramdır. Peygamberimizin diliyle ifade edersek “Üzerimizde hakkı olan nefsimize” kıymaktır. [24]

d. Sanılanın aksine porno izleyicilerinin izleme günahı, bize göre yukarıda üç maddede açıklananlardan sonra gelmektedir. Zira izleme, Rabbimizin erkek ve kadın olarak “…gözleri şehvetli bakışlardan, üreme organını da açığa vurmaktan / cinsel haram işlemekten korunmasını …“emreden[25] buyruğunu çiğneme olarak Kur’ân’ın Lemem dediği zinaya nisbetle küçük günah denilebilecek türden bir günahı oluşturmaktadır.[26] Rabbimizin cinsel arzuyla bakış yasağı Peygamberimiz tarafından “ Ansızın bakışa iradeli bakışı katma. İlki helâl ise de ikincisi helâl değiddir.” buyrularak iradeli bakış olarak nitelenip yasaklanmıştır.[27]

İzlemenin Hükmü ve Cezası

İzleme hüküm olarak haramdır. Tövbe edilerek arınmak mümkündür. İzlemeye tekrar dönülmesi halinde yine de tövbe edilmelidir. Çünkü tövbe etmek Yüce Mevlamızın emridir.[28] Ancak dünyevi bir cezası olmasa gerektir. Fakat porno kasetlerin alınması ve başkalarına izletilmesi günahkâr kılmanın ötesinde aleyhe hukukî takibi gerektirir bir suç olarak değerlendirilebilir.

II. EROTİK Filmler

Erotik filmleri, üreme organlar açığa vurulmaksızın yapılan cinsel ilişki dahil her tür cinsel içerikli filmler şeklinde tanımlayabiliriz.

Erotik filmlerin yapımcıları, yayıncıları/pazarlamacıları, oyuncuları ve izleyicileri de Porno film yapımcıları, yayıncıları/pazarlamacıları, oyuncuları ve izleyicileri gibi günahkârdır ve suçludur. Porno ile ilgili hükümleri ve cezaları aynen erotik filmlere de uygulayabiliriz.

Burada tarifimiz çizgisinde değinebileceğimiz tek farklı husus erotik film oyucularının üreme organlarının teşhir edilmemesi sebebiyle zina ve eşcinsellik suçunun belirlenmesinde cezayı düşürür bir şüphe oluşturabilmesidir. Bilindiği gibi Peygamberimiz “Şüphe durumunda had cezalarını düşürünüz.” buyurmaktadır.[29]

III. Magazinsel Yayınlar/ Üryan ve Yarı Üryan Resimler ve Görüntüler

İstisnaları bir tarafa en ciddileri bile magazinselleşerek Paparazzi de denilen Televole kültürünün kaynağı olan medyamızda sergilen çıplak veya yarı çıplak kadın ve erkek resimleri ve görüntüleri de bir tür erotik yayınlardır. Onların hükümlerini bunlara da teşmil edebiliriz.

Yaratanımızın düzeni olduğu için insan doğasıyla örtüşen İslâm Dini’nde kadınlar evlenebilecekleri erkekler yanında yüz, eller ve ayaklar dışında diğer vucüt organlarını örtmek mecburiyetindedirler. [30] Erkekler de aile fertleri dahil herkesin yanında ön, arka ve yakın çevresini, bir diğer anlatımla göbekle diz kapakları arasını örtmekle yükümlüdürler.[31]

Buradan hareketle üreme organlarını açığa vuran veya bakışları göğüsler, ön ve arka organlar vs. üzerine odaklaştırıcı yarı üryan resimler çektiren veya televizyon programları için görüntü veren kadınlar erotik film oyuncuları gibi suçlu ve günahkârdırlar. Bu eylemleri sebebiyle İslâm Toplumu’nda cezalandırılabilir kişilerdir. Çünkü örtünme ile ilgili ilahi yasaları ileri derecede ve alenen çiğnemektedirler.

Bunlar yalnızca İslâm Dîni’nin ilgili kurallarını çiğneyenler değil insan varlığına kodlanan ve İslâmî imanla geliştirilen utanma duygusunu da ayaklar altına alan tiplerdir. Bunlar sanatçı veya toplumsal konumlu saygın kişiler değil ahlâksızdırlar.

Resimleri çekenler, televizyonları için görüntü alanlar ve de sahip oldukları medyada yayınlanmasını onaylayan yazılı ve görsel medya patronları erotik film yetkilileri gibi sorumludurlar. Bunlar porno/erotik film yapımcıları gibi fâhişenin yayılmasını isteyen ve aracılık yapan cinsellik sömürücüsü modern kavatlardır. Kavatlar için Peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste Deyyûs kelimesi kullanılmakta ve kavatlığın nifaktan,[32] bir diğer anlatımla kültür Müslümanı olsalar de kalben inançlı Müslüman olamamalarından kaynaklanmaktadır.

Resim ve görüntü verenler, alanlar ve yayınlayanların hepsinin kazançları da haramdır ve hayır yapılamayacak pisliktir. Çünkü Peygamberimiz tarafından açıklandığı üzere Allah ancak tertemiz olan kazançlardan yapılacak hayırları kabul eder.[33]

IV. Porno ve Erotik Siteler ve Özel Televizyon Kanalları

Porno ve erotik filmleri yayınlayan siteler ve özel televizyon kanalları bu gibi filmlerin yapımcıları ve yayıncıları gibi İslâm Toplumu’nda haklarında cezaî işlemler yürütülebilir günahkâr ve suçludurlar. Ancak bunların sorumlulukları daha büktür. Onlar sapıklığa/günah içeren bir eyleme çağrı yaptıkları için kendilerini izleyenlerin sayısınca sorumludurlar. Kişiler izleme günahını üstlenirler ama onlar, izleyenlerin sayısınca ve izleyenlerin işlediği günah ölçüsünde günah işlemiş olurlar. Onlar izleyenlerin, gördüklerinden etkilenerek işleyebilecekleri günahlara da ortaktırlar.

Rabbimiz Nisa suresinin 85. âyetinde şöyle buyurur:

Hayırlı/güzel bir iş için aracılık yapana, yapılan işe verilecek karşılıktan bir pay ayrılır. Kötü/çirkin iş için aracılık yapana da yapılana verilecek karşılıktan bir pay çıkarılır. Allah her yapılanın karşılığını vericidir. “

Peygamberimiz de şöyle buyurur:

Başkalarını günah içeren bir eyleme yönlendiren kişiye, kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ancak ona uyanların günahlarından hiçbir şey de eksiltilmez.[34]

Bizleri, ihtiyaç duyulan bu makaleyi yazmaya muvaffak kılan Allah’ımıza hamd ediyor, faydalı sonuçlar vermesini diliyorum.

-----------------------------------------------------------------------

[1] Mâide 100

[2] Buharî,Hudud 19;et-Tac 5/62

[3] Google’da değişik haber kaynakları bulabilirsiniz.

[4] Bu makalemizde İslam açısından önemine değindiğimiz cinsellikle ilgili hemen hemen bütün konular ve kaynakları İslâm’a Göre Cinsel Hayat, (Ensar, İstanbul, 2014) isimli kitabımızda incelenmiştir.

[5] Zinanın Tevrat’taki cezası ölümdür. Tesniye,22/22;Levililer 20/10

[6] A’raf 81

[7] Mâide 33. Homoseksüelliğin Tevrattaki cezası ölümdür. Levililer,20/13

[8] Bakara 223

[9] El-Camiü’s-Sağîr.es-Sihâku…

[10] A’raf 33, Nûr 26; Maide 100

[11] Sırasıyla bak.İsra 32; Araf 80; Nisa 15, 22; Nûr 19;

[12] Enâm 151

[13] Âl-i İmran 91

[14] Mâide 33; Şûra 40

[15] Müsned 3/464

[16] Ebû Davud, Nikâh 49

[17] Nûr 30-31

[18] Nûr 2

[19] Bak. İslâm’a Göre Cinsel Hayat, Ensar 2014, s. 595

[20] Müsned 3/464

[21] Enâm 151

[22] Münavî Feyzü’l-Kadîr…Hn.7282

[23] Bakara 195

[24]

[25] Nûr 30-31

[26] Necm 32

[27] Bak. Şevkânî, Necm 32; Darimi Rikak 3; Müsned,5/351

[28] Nûr 31

[29] Aclûnî,Keşfü’l-Hefa,Hn.166

[30] Nûr 31

[31] Müminûn 5-6

[32] İbn-ü Kesîr Nûr 3; El-Camiü’s-Sağîr,el-Ğayretü…

[33] Keşfü’l-Hafa Hn.688

[34] Müslim İlim 16;Tirmizi İlim 15

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/porno-erotik-filmler-magazinsel-yayinlar-ve-porno-siteleri-4-506h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim