PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -3

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -3
PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -3Şanlı Peygamberimizinüstün ah­lâkını dile getirmeye devam edeceğiz. Ahlâk ve faziletin, encanlı ve cazip örneklerini bul­mak mı istiyorsunuz? Geliniz, «Büyük bir ahlâküze­rinde olan .

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -3

Şanlı Peygamberimizinüstün ah­lâkını dile getirmeye devam edeceğiz.

Ahlâk ve faziletin, encanlı ve cazip örneklerini bul­mak mı istiyorsunuz? Geliniz, «Büyük bir ahlâküze­rinde olan ...» Şanlı Peygamberimizin yüce ahlâkını ince­leyelim:

«Ben, güzel ahlâkıtamamlamak için gönderildim.» buyuran, tebliğ ettiği İslâm dinini, güzel ahlâkolarak tarif eden Peygamberimizin hayatında, aradığınız üs­tün örnekleribulacaksınız.

O, «Sizin ahlâkı en güzelolanlarınız en hayırlılarınızdır.» buyurarak faziletlere yönlendiriyor, bizzatken­disi de bütün ahlâkî kıymetleri şahsında toplayarak, mü'minlere örnekoluyordu.

Güler yüzlülüğü, tevazuu,merhameti, sabrı, affı, muhabbet ve müsamahası (hoş görüsü) çevresine rahmetsağanakları hâlinde dökülürdü.

GülerYüzlülüğü ve Tatlı Dili:

O, hayatında bir defaolsun kalb kırıcı bir söz ve davranışın sahibi olmamıştır. O, insanların en çokgö­nül alanı idi. Daima tatlı sözler söyler, herkese karşı güler yüzgösterirdi.

Sahabîlerden Abdullah b. Haris, şöyle der:

 «Ben Resul-iEkrem'den daha çok tebessüm eden bir kişi görmedim.»(1) Hayat çağlayan nurluyüzünü görenler, O'na âşık olurdu.

Yahudi âlimlerindenAbdullah b. Selam, Medine'ye hicret ettiği gün, Peygamberimizin mehtaplarısoldu­ran gül yüzünü, bir fazilet şelâlesi hâlinde çağlayan gö­nül alıcıbakışlarını gördüğünde; «Bu yüz, yalancı yüzü değildir.» (2) diyerekMüslüman olmuştu.

Peygamberimizin yüceahlâkına ona hizmet ederek en yakından şâhid olan Hz. Enes (R.A.) şöyle der:

«On sene Hz. Peygamberinhizmetinde bulundum. Bana bir defacık olsun of bile demedi. Yapmadığım bir işiçin niçin bunu yapmadın veya yaptığım bir iş için, niçin bunu yaptın şeklinde,kırıcı bir ifade kullan­madı.» (3)

Tevazuu:

Tevazu O'ndazirveleşmişti. O, İnsanlar arasında zengin-fakir, hür-köle şeklinde bir ayırımyapmaz, yapılmasını da hoş karşılamazdı.

«... Hepiniz Âdem'inçocuklarısınız. Âdem ise top­raktandır.» (4) buyururdu.

 

dirmek için, çocuklarıdevesine bindirirdi. Enes b. Ma­lik (R.A.) şöyle buyurur:

«Peygamber efendimiz, bizçocukların arasına ka­rışır ve güler yüzle bize lâtife ederdi. Katta kuşu olanküçük kardeşime: (Ey Ebu Umeyr! Kuşcağız ne oldu?) diyerek lâtîfe ederdi.» (l2)

Bütün âcizlere vezayıflara olduğu gibi, çocuklara karşı da kalbi sevgi ve merhametle dolu idi.Onlara ha­yır dualarda bulunurdu.

Affı

«Düşmanı sev ve affet.»diyerek fazilet izhar eden bir çok insan duymuşuzdur. Fakat, şahsi düşman­larınaşefkat gösterebilen,onları bile af edebilen insan var mıdır? O insan, büyük Peygamber Hz. Muhammed'dir. O, kendisinesuikast teşebbüsünde bulunan kişilere ka­dar, bütün şahsî düşmanlarım affedenbir insandır.

Peygamberimiz, hayatındabir kerecik olsun nefsi için intikam almamış, daima atfetmiştir. O, ancak Al­lah'ıntayin ettiği İslâm Şeraitinde yer alan cezaları tatbik ederdi. Saygıde­ğer validemiz Hz. Âişe şöyle buyurur:

«... Hz. Peygamber kendinefsi için katiyen inti­kam almazdı...» (13)

Mekkeli kâfirlerinMüslümanlara yaptıkları zulmü, Peygamberimize yaptıkları eza ve cefayı, O'nuMek­ke'den çıkmak zorunda bıraktıklarım bilirsiniz. Pey­gamberimiz kuvvetli birordu ile Mekke'yi fethedince bütün bu insanlar korkularından dehşete düştüler.Fa­kat O, onlara dokunmadı. Kabe'de yaptığı konuşmada hepsini affettiğinibildirdi. Cihan tarihi böyle bir vaka kaydetmemiştir.

Yaratandan Ötürü İnsana Saygısı:

Mekke'nİn fethigünü Hz. Ebu Bekir henüz Müslüman olmamış olan babası Ebu Kuhafe'yi Hz. Pey­gamberimizinhuzuruna getirince, Peygamberimiz şöyle buyurdu:

- «Ya Ebu Bekir! İhtiyaraeziyet etmeseydin. Ben onun yanına giderdim.» (14)

Misalleri çoğaltsak daHz. Peygamber'in yüce ahlâkını dile getirmek, bizim için mümkün de­ğildir.Çünkü  Rabbimiz onu Kur'ân buyruklarıylayetiştirip edeplendirmiş ve Kur'an'ında:«Sen yüce bir ahlâk üzerindesin»(15)buyurmuştur. Gerçekten O'nun ahlâkı, Kur'ân Ahlâ­kı idi. Kurânı yaşarsak onunahlâkıyla ahlâklanmış oluruz.

Yüce Rabbimden cümlemiziPeygamberimizin çizgisinde yaşatarak dünyamızı ve âhiretimizi mutlu etmesinidilerim.

1, 3 ve 13)  Sırasıyla Bak. M. Mesabih 5829, 5801, 5817

4, 5, 9, 10,11)   Sırasıyla bak. Tac 5/60, 254,17-18, 58, 18-19

2) PeygamberimizinTebligat ve Talimatı, 2/459

6) Es-Şifa (1327) sh.103.

7)  Asr-ı Saadet O. R.Doğrul, (1928) 2/925.

8)  Muhammed (A.S.)ınPeygamberliği, Diyanet Yayını sh. 48 12)  S.B.M. Tecrid-i Sarih Ter. 12/166

14) Peygamberimiz veAshabının yaşadığı Müslümanlık,  1/81

15)  Kalem 5

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/peygamberimizin-yuce-hayati-3-3-102h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim