PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -2

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -2
PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -2Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -2

Şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V.) in insanlık hayatının bütün saf­halarını içine alan mukaddes hayatını,değişik zümre­lerin gözüyle incelemeye devam edelim

Bir Asker, Bir Kumandan mısınız?

Geliniz sizinle yirmi yedi gazayapmış olup doku­zunda bizzat savaşmış bulunan cihan tarihinin büyük kumandanıUlu Peygamberimizin hayatına bakalım.

İşte Bedir Günü.. Çok dahakuvvetli ve teçhizatlı(donanımlı) düşmanına karşı azimli, kararlı ve inançlıkumandan Hz. Muhammed'i dua ederken, zafer niyaz ederken gö­rüyoruz. Az sonraO, arkadaşları ile harp divanını kura­cak, tatbik olunacak usulü tesbit edecekve savaş mey­danında arkadaşlarıyla arslanlar gibi kükreyecektir.

Çünkü O ve muhterem arkadaşları,yurtlarını basmak, hakları ve hürriyetlerini çiğnemek  ve canlarına kıymak için silâha sarılmışzâlimler güruhuna karşı, Rabbimiz tarafından büyük bir cihad vermekle mükellefkılınmıştı.

Bakara Sûresi: Âyet 191:"Sizinlesavaşanlara karşı Allah'ın koyduğu kurallar çizgisinde ve O'nun rızası için sizde savaşın. (Gereksiz öldürme gibi insanî) sınırları aşmayın. Çünkü Allahsınırları aşanları sevmez."

İşte Uhud Günü. Askeri tarafındancandan sevilen disiplinsever kumandan Peygamberimizi, gür sesiy­le talimatverirken dinliyoruz. O, Allanın nizamını mü­dafaa için savaş veren askerlerinigaza ve şehâdet mefküresiyle teşci ediyor, fakat kendisi savaş meydanındanuzaklaşmıyordu. O'nu dişi kırılmış, miğferi gül yü­zünü kana boyamış bir halde,elinde kılıç savaş eder­ken görüyoruz.

O, bir cihan operatörüolarak, kılıcını küfrün-zulmün kal­binde bir şifa neşteri gibi dolaştırıyor,rahmet olarak gönderildiğinin şuuru içinde, şifa kabul etmek istemeyen azgınkâfirler için de şöylece hidayet diliyordu:

«Allahım! Kavmimi doğruyola ilet. Günahlarını bağışla. Çünkü onlar yaptıklarının farkında değiller­dir.(1)

Mübarek dişlerikırıldığı, nurlu yüzü kana boyan­dığı zaman, düşmanlarına beddua etmesiistenildiğinde de, şöyle buyurmuştu:«Ben lâ'net etmek için değil, rahmet olmakiçin gönderildim.» (2)

Evet... Hendek harbindeelinde kazma  hendek kazan,   ordusuyla mu­zaffer olarak Mekke'ye giren veotuz bin mücahidle Tebük Seferi'ne çıkan kumandan, harb ve rah­met PeygamberiHz. Muhammed'den başkası de­ğildi.

Bir TicaretAdamı mısınız?

Hayatında birdefa olsun yalan söylemediği, va'din-den dönmediği için düşmanları tarafındanbile «emin = güvenilir» sıfatı ile anılan, gençliğinde dürüst bir ticarethayatı ve vefakâr bir or­taklığı olan aziz Peygamberimizin hayatında üstünticaret örneklerini bulacaksınız.

O, örnek oluyor ve şöyle buyuruyordu.«Bizi aldatanlarbizim yolumuzda değil­dir.» (3)

Bir Hukukçu, Bir Devlet Kurucusu ve Yöneticisimisiniz?

Peygamberimizin on yıllık Medine hayatını ruhu­nuzasindiriniz. O'nu eşsiz bir siyasî, büyük bir hukuk­çu, yapıcı bir idareciolarak bulacaksınız.

Hicretten sonra Medineİslâm Devleti'ni kuran siyasî Hz. Muhammed'dir. Dünyanın ilk yazılı Anayasasıolan Medine Devleti Anayasasını ortaya koyan büyük hukukçu O'dur.Adalet,liyakat ve şûra (seçim)ilkeleri ile yapılandırılacak   cumhuriyetin temellerini  atan büyük kurucu da O'dur. Kurduğu devletinyönetimini bizzat üstlenmiş, danışmayı bir gün olsun terk etmemiş, engin birmesuliyet duygusu içersinde âdil bir idare tesis etmiştir.

Bir Âbid misiniz?

Zikri, fikri daima Hak ile olan, Allah'a karşı kâmilbir teslimiyet içersinde yaşayan Peygamberimizden da­ha âbid bir kimsebulamazsınız. O, en büyük ruh hu­zurunu, gözümün nuru dediği namazda bulurdu.Eşi Hz. Âişe (r.a.) validemiz, şöyle anlatıyor:

«Hz. Peygamber bazıgeceler ayakları şişinceyc ka­dar namazda kıyamda dururdu.

 Ya Resûlellah!    Niçin bu kadar çok ibadet ediyorsunuz. Allahu Teâlâ, sizin geç­mişteki ve gelecektekigünahlarınızı atfetmiştir dedim. Şöyle buyurdu:

- Şükreden bir kulolmak istemez miyim? (4)

Ramazan ayı dışında başta Şaban ayı olmak üzere Recep ve Muharremaylarında bolca oruç tutardı. Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçlageçirirdi. Her işe başlarken Al­lah'ın adıyla başlar. «Allah'ın adı anılarakbaşlanmayan her iş bereketsizdir» (5) buyururlardı.

Her işi, Allah'a hamd ile biterdi. Yemek yerken, su içerken, yatarken,kalkarken, giyinirken, yolculuğa çı­karken, bütün işlerinde Allah'a du ve niyazhalinde olurdu.

Bir Inkılâbcı mısınız?

İnsanların insanlaramahkûm edildiğinden, ahlâkî çöküntüden, içtimaî (sosyal) adaletsizlikten veçıkar çatışmalarından ıstırap duyuyor, coşkun bir imanla kükremek, cemiyetinbağrından bir nur gibi fış­kırmak istiyor, insan hakları ve hürriyetleri adına gerçekleştirilmesi ge­reken bir fazilet inkılâbının aşkını mıtaşıyorsunuz?

Tek başına, cihan tarihinin en büyük ruh, madde ve mâna inkılâbınıgerçekleştiren Ulu Peygamberimizi, hamle ve hareket aşkını ruhlaraişleyebilecek en büyük dâva adamı olarak bulacaksınız. O'nun mücadele veferagat dolu hayatı, muhtaç olacağımız hamaset (kahramanlık)ör­neklerinitaşımaktadır.

O, İslâm Dini'ni tek başına tebliğ etmeye başla­dığı zaman, karşısınaçıkan Mekke şehir devletine ve O'nun temsilcileri olan azgın kâfirler güruhunazerre kadar taviz vermemiş, Hak Nizamı'nı tebliğe ber­devam olacağını şöyleceaçıklamıştı:

«Allah'a yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacakolsalar, Allah İslâm Dini'ni (insanla ra) yayıncaya, ya da ben bu uğurda canverinceye ka­dar İslâm Dinini tebliğ etmekten vazgeçmem.» (6)

Yüce Rabbimizden cümlemizi Şanlı Peygamberimi­zin nurlu yolunda daimkılmasını diler, O'na salât ve selâmlarımızı sunarım.

İnşaallah mevzûumuza devam edeceğimizi bildirir, hutbemizi iki âyetmanâsıy­la bitiririm:«... Kim Allah'a ve peygamberi Hz. Muhammed'e itaat ederse(Allah) onu altından ırmaklar akan cennet­lere sokar, o ve onun gibiler oradaebedî kalıcıdırlar. Bu, en bü­yük bir kurtuluştur/mutluluktur. 

Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder, Al­lah'ın koyduğu sınırlarıinkâr ederek çiğnerse onu  da ateşekoyar. Onun için  ebedi kalacağı ateşteaşağılatıcı bir azab vardır.» (7)

1. Şerhüş-Şifa,1/237

2.  Tac,5/37

3.  S.Tirmizi Hn. 1315 M. Mesâbîh Hn. 3796

4.  R.Salihin B. Fil - Mücahedeti.

5.  Camius-Sağîr,2/92

6.  Siretüİbn-i Hişam, Kahire, 1/285

7.  Nisa, 13 -14

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/peygamberimizin-yuce-hayati-2-3-103h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim