PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -1

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -1
PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -1Dünyave âhiret saadetimiz için Allah'ın elçisi ol­duğuna iman etmek, sevmek veizinden gitmekle mü­kellef olduğumuz biricik Peygamberimiz-Önderimiz Hz. Muhammed'in yüce hayatını ardı ardına devam edecek hutbelerimizle sizleretanıtmaya çalışaca­ğız.

PEYGAMBERİMİZİN YÜCE HAYATI -1

Dünyave âhiret saadetimiz için Allah'ın elçisi ol­duğuna iman etmek, sevmek veizinden gitmekle mü­kellef olduğumuz biricik Peygamberimiz-Önderimiz Hz.Muhammed'in yüce hayatını ardı ardına devam edecek hutbelerimizle sizleretanıtmaya çalışaca­ğız.

Buyurunuzsizinle, fikir ayaklarımızla on dört asır evveline gidelim... Mekke ve Medineşehrinde dolaşa­rak, adım adım şanlı Peygamberimizin hayatını izleye­lim...O'nun mukaddes olan hayatına, insanlığın çeşitli zümrelerinin gözüylebakalım...

Bir Aile Reisi misiniz?

Buyurun, Peygamberimizin aile hayatını tetkik edelim.

O, evinde güler yüzlü idi. Katiyen kırıcı söz söyle­mez, hanımlarınıincitmezdi. O, daima müşfik ve anlayışlı idi. Ev işlerinde ailesine yardımcıolurdu. Hz. Aişe (R.A.) şöyle buyurur:«Allah'ın Peygamberi ayakkabı tamir eder,elbise­sini diker, koyun sağar, ihtiyaçlarını kendisi görür, siz­den birinizin,evinde çalıştığı gibi O da evinde çalışır­dı.» (1)

Küçük bir çocuk olarak Peygamberimizin ailesinekatılanve Aziz Önderimize on yıl hizmet ederek ailesinin bir ferdi haline gelen Hz.Enes şöyle der: «Ben çoluk çocuğuna, Hz. Peygamberden daha şef­katli olanhiçbir kimseyi görmedim.» (2)

Evet... O, aile hayatında her zaman samimî idi. Ashabına da daima şöylebuyururdu:

- [«... Sizin en hayırlılarınız,  hanımlarına karşı se­vimli ve anlayışlı olanlarınızdır.»

«... Hanımlarım dövenler, şüphesiz sizin hayırlıla­rınız değildir.»](3) 

Bir Mürşit, bir öğretici misiniz?

Geliniz, büyük öğretici Hz. Muhammed'in hayatım inceleyelim...

O, yirmi üç senelik Peygamberlik hayatında durma­dan çalışmış,insanları Allah'a iman ve ibadete çağırmış,  eşitliği ve sosyal adaleti gerçekleştirmek ,hukukun üstünlüğü veegemenliğini kurmak için her fertle görüşmüş, topluluklara hitap etmiş, Medinemes­cidini bir ilim ocağı haline getirmiştir.

 Ebedi aleme irtihal buyuruncayakadar, insanlığı ince bir telkin edasıyla bilfiil örnek olarak aydınlatmıştır.Daima sev­dirmiş ve kolaylaştırmıştır. Zaten sevdirme ve kolay­laştırma O'nunbütün hayatının tasviridir. Geleceğin eğitimcilerini de  şöylece irşadetmiştir:«Müjdeleyip sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız,güçleştirmeyiniz.»  (4)

Evet O, büyük bir öğretmendi. O'nun bizzat yetiş­tirdiği hukukçu,diplomat, kumandan ve öğretmenler yüzlercedir.

Bir zengin misiniz?

Buyurun, sizinle Peygamberimizin hayatına baka­lım.Kurucusu olduğuMedine İslâm Devletinin Pey­gamber devlet başkanı olan Peygamberimizin kendisive ailesi sadelik içersinde yaşar, fakat Allah rızası için daima yardım ederdi.İmkânı olup da hayatında bir de­fa olsun «yok veya hayır» dememiştir. (5).Üzerinde ve evinde katiyen altın, gümüş ve para bulundurmaz, fakirlere verirdi.Sürekli olarak da şöyle öğüt verirdi:

«Fakirleri arayınız ve gözetiniz. Siz ancak fakirleriniz sayesindeyardım görür ve rızıklanırsınız.»

Kurduğu İslâm devleti, fakirler için sosyal si­gorta olan azizPeygamberimiz, boğaz tokluğu için hiç­bir insanın zillete düşmesini istemezdi.Bunun içindir ki, yarın için hiç bir şey biriktirmez, muhtaçlara dağı­tırdı. (6)İşte Hz. Peygamberin sahaveti böyle idi. O, geniş imkânlar içersinde fakir birhayat sürer, fakat fakirlere yardımdan geri durmazdı.

Bir Hâkim misiniz?

Geliniz sizinle büyükhâkim Hz. Muhammed'in ad­lî tatbikatına bakalım. O, zengin-fakir, kuvvetli-zayıf-ayrımınakatiyen yer vermez; hüküm verirken Allah korkusuyla ürperir ve daima en büyükhâkim olan Al­lah'ın adaletini hatırlatır ve şöyle buyururdu:

«... Siz aranızda hüküm verilmesi için ihtilâflarını­zı banaarzediyorsunuz. Biliniz ki ben de bir insanım, (Allah'ın bildirmediklerini bende bilmem). Sizden biriniz delilleri ve belgelerini daha inandırıcı bir şekildesunabilir. Ben de dinlediğime göre hüküm veririm. Mü'min kardeşinin aleyhineolmak üzere lehine karar verdiğim kişi sakın ha ihtilaf konusu o malı almasın.Zira  (bu kararımla ona) Kıyamet Günü'ndeboynuna yükletilmiş olarak getireceği bir ateş parçası ayırmış oluyorum.» (7)

O, Allah'ın şeriatını tatbik ederken, en yakınları­na bile tavizvermez, mutlak bir adalet icra ederdi.

Bir defasında kendisinden hırsızlık yapan Kureyşli bir ka­dınınaffedilmesi rica edilmişti. Bu rica karşısında şid­detle kükremiş ve şöylebuyurmuştu:«Sizden önceki toplumların helake uğramalarının başlıca sebebi,sosyal nüfuzu olan büyüklerden biri hır­sızlık ettiğinde ceza tatbiketmemeleri, halk kesiminden biri hırsızlık ettiğinde ise cezauygulamalarıdır..» (8)

Mü'minler!

Bir Yetim misiniz?

Çocukken nafakasını temin etmeye mecbur kalmış bir genç misiniz?Siziteselli edecek örnekleri Hayat Önderimiz Hz. Mu­hammedin (A.S.)  hayatında bulabilirsiniz.O, doğmadanbabasından, altı yaşında iken anne­sinden, sekiz yaşında iken de dedesindenyetim kalmıştı.Çocuk denecek yaşlarda, gençliğinin ilk baharında nafakasınıtemin için Mekke'lilerin koyunlarını gütmüştü.

Bir Fakir misiniz?

Maîşetini zorca temin eden bir insan mısınız? Geli­niz, on binlerceMüslüman'ın gözbebeği olan Medine Devleti Başkanı  şanlı Peygamberimizin yaşadığı hayatı inceleyelim. O dilediği nimetler içinde yaşayabileceği hal­de Kıyamet Günü'ne kadaryaşayacak fakir mü'minlere örnek olmak, onlara ruhî direnç kazandırabilmek içinson derece sade yaşıyordu. Bunun içindir ki Pey­gamberimizin giydiğielbisesinden başka elbisesi ol­mazdı.

Hz. Âişe (R.A.)validemiz şöyle buyuruyor:«Allah'ın Peygamberi bir günde birbiri ardı sıra ikidefa arpa ekmeği ve zeytin yağı ile karnını doyurma­dan bu âlemden göçtü.» (9)

Kuru bir yatak, içihurma lifi dolu bir yastık, bir su kabı ve bir hayvan derisi. İşte O'nun bütünserveti, bütün ev eşyası bu idi.O'nun aile fertleri de, aynı sadelik içerisindeya­şıyordu. Ay geçer, pişirilecek bir şey olmadığın­dan evinde ateş yanmazdı,su ve hurma ile yetinilirdi. (10)

Yüce Peygamberimizin insanlığa örnek mukaddes hayatını incelemeye devamedeceğimizi bildirir, Mevlâmızdan kalplerimizi Pey­gamberimizin sevgisiyledoldurmasını dilerim. Hutbemizi bir âyet manâsıyla bitiriyorum:

« Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse işte on­lar Allah'ınkendilerine nimetler verdiği Peygamber­lerle, gerçek doğrularla, şehitlerle veiyi kişilerle bera­ber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştır.» (11)

1-6) Sırasıyla Bak. M. MesâbîhHn. 5822, 5831, 3261, 3262, 3722, 5805, 5825.

7)    M. İ. Kesîr Nisa,106, 1/433                                                     "

8)    R. Salihin B.Tahrimiz - Zulmi

9)    Tac, 5/175

10)   Tac, 5/175

11)   Nisa, 69

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/peygamberimizin-yuce-hayati-1-3-104h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim