Özel Şartları İçinde Bekârlık Haramdır

Özel Şartları İçinde Bekârlık Haramdır
 

İslâm Dîni, cinsel eylem iktidarını yok etmek eylemi olan hadım­lığı ve hadımlaştırmayı yasakladığı gibi, cinsel arzuları sürekli olarak za'fa uğratıp devamlı olarak baskı altında tutmak veya Allah'ın yarat­tığı cinselliği işlevsizleştirmek işlemini yani bekârlığı da yasakla­mıştır. Çünkü o da Şeytan kaynaklı bir işlem olarak yaratılış düzenine aykırılıktır:

"Ben insanlara telkinde bulunacağım, onlar da Allah'ın yarat­tığı varlıklardaki özgün yapıyı bozacak, asıl amacından saptıracak­lar.." (Nisâ 119)

Aşağıda sunacağımız hadîsler, İslâm Dîni'nde bekârlğın nasıl ve hangi amaçla yasaklandığını bildirmektedir.

İslâm'da bekârlığı ilkeleştirmek yoktur

Allah'ın Resûlü bekârlığın ilkeleştirilemeyeceğini şöyle açıklar:

"(Bedenî ve mâlî güç varken) İslâm'da evlenmemek şeklinde bir uy­gulama yoktur."[1]

Biz evlenmeyeceğiz diyenler lânete uğrar

لَعَنَ رَسُولُ الله مُخَنَّثِى الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَبَتِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تَنَزَوَّجُ وَالْمُتَبَتِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي يَقُلْنَ مِثْلَ ذَلِكَ

-Allah şanını artırsın- Allah'ın Resûlü, kadınlara benzemeye çalışan kadınsı erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan erkeksi kadınlara ve bir de cin­sel hayattan koparak biz evlenmeyeceğiz diyen erkeklerle biz evlenmeyeceğiz diyen kadınlara.. lâ'net etti.[2]

Allah'ın Rasûlü'nün, yaratılış düzenine aykırılık olan iradeye da­yalı benzeşmeleri ve mânen hadımlaşma olan bekârlığa yapışmayı lânetlemesini, bir diğer anlatımla ilâhi rahmetten yoksun bırakacak işlemler olarak nitelemesini bir uyarı yöntemi olarak tabîi ve Nisâ 119'un özüne uygun buluyoruz.

Evlenmeyen Peygamberimizin izinden sapmıştır

Allah'ın Resûlü (sav) mazeretsiz bekârlığı şöylece çizgi dışı ilan eder:

مَنْ كَانَ مُوسِراً لأنْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّى

Evlenmek için (gerekli cinsî ve) maddî gücü olup da evlenmeyen, benim izimde yaşayanlardan değildir.[3]

Bekârlar, şeytanların kardeşleri olabilir

Temîmî kabilesinden Ukkaf b. Bişr isimli kişi, Allah'ın Resû­lü'nün yanına geldiğinde, ona evli olu olmadığını sordu. Olumsuz cevap alınca şöyle buyurdu:

- (Evlenmen için gerekli olan sağlığın ve) mal varlığın var mı?

- Var Ya Resûlallah!

- Bu durumda sen Şeytanların kardeşleri gibisin.. Hıristiyan olsaydın onların râhiblerine katılırdın. (Olmadığına göre bu bekârlık niye?) Bizim yaşayışımızın gereği evlenmektir..


Şeytanlar (aralarında) şöylece konuşurlar:

İbâdetli ve ahlâklı kulları (kulluk çizgisinden) saptırabilmek için şey­tanların (ahlâksız) kadınlardan daha güçlü bir silâhı yoktur. Şeytanlar ancak evli olan ibâdetli ve ahlâklı kulları saptıramazlar. Onlar arınmış, cinsel haramlardan korunmuş kullardır.. Allah iyiliğini versin Ukkâf! Durma, evlen. Yok evlenmeyecek olursan (erdemle erdemsizlik arasında) bocala­yanlardan olursun.

(Bu açık ve kesin emri alan) Ukkâf, -Beni evlendir Ya Resûlallah!- diyerek ricada bulundu. Allah'ın Resûlü de ricasını kabul ederek, şöyle buyurdu:

- Seni Gülsüm kızı Kerîme ile evlendirdim.[4]

Bekârlıkla İlgili İlâhi Ölçüleri Değerlendirme

İslâm'ın genel düstûrlarını ve sunduğumuz türden bekârlığın reddini konu alan hadîsleri incelediğimiz zaman, bekârlığın şu ge­rekçelerle yasaklandığını tesbit edebiliriz.

a) Bekârlık, Allah'ın koyduğu yaratılış ve üreme düzenine karşı çık­maktır. Böylesine karşı çıkış, Şeytanî yönlendirme ile hilkati/yaratılışı değiş­tirmek olduğu için haramdır.[5]

b) Bekârlık, Allah'ın koyduğu yasaların bir bölümü ile sorumlu olma­mak için ilâhî kulluk denemesinden kaçmaktır. Zira Allah'ın koyduğu ve kulluk denemesinde aracı kıldığı Kur'ân yasalarının bir bölümü; akrabalık, evlilik, boşanma, mîras v. s. ile ilgilidir.

c) Bekârlık, bedenî ve ruhî rahatsızlıklara sebep olabilecek bir yoksunluk olduğu için nefse zulümdür. İnsan, nefsine karşı zulüm değil, adâlet icra etmekle mükelleftir. Çünkü Peygamberimiz, "Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır" buyurmuştur.

d) Yüce Allah Bakara Sûesinin 195. âyetinde ".. Canlarınızı kendi el­lerinizle tehlikeye atmayınız.." buyurmaktadır. Bekârlık hayatın tabîi arzuları ve ihtiyaçları ile çatışmak olduğu için, nefsi cinsel haramlara sü­rüklemektir; mânen tehlikeye düşürmektir. Zira, özellikle hiçbir bekâr insan cinsel haramlardan güvencede olamaz[6]

e) Yeryüzünde kadın erkek dengesi bulunduğundan bekârlık, karşı cins­den bir ferdi de bekârlığa mahkûm ederek mutsuzlaştırmaktır.

f) Bekârlık, varlığımıza eş sevgisini koyan, eşlerimizi ilmi, kudreti ve hikmetinin belgesi olarak sunan ve onları küfran-ı nimette bulunulmaması gereken nimetler olarak tanıtan Allah'a; Onun ihsanına karşı ilgisiz kal­maktır. O'nun önemsenmesini dilediğini basit görmektir.[7]

g) Bekârlık, bâtıl din ve ideoloji mensuplarına; Hıristiyan râhiblerine benzemektir. Onlara benzemek ise haramdır.

Allah'ın Resûlü şöyle buyurmuştur:

تَزَوَّجُوا فَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَلا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

"Evleniniz. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övünürüm. Sakın ha! Hıristiyan râhibleri gibi bekârlığa yapışır olmayınız."[8]

i) Bütün bu mahzurları yanı sıra bekârlık, Allah'ın "Evleniniz." emrine, özellikle izinden gitmekle emrolunduğumuz Peygamberimiz'in sözlü emir­lerine ve yaşayış tarzına aykırılıktır. O'na aykırılık ise haramdır; büyük gü­nahdır. Zira Allah'ın Resûlü evliliği, "Benim sünnetimdir." buyurarak tak­dim etmekte, "Benim sünnetimden yüz çevirenler, benim yaşayışım üzerinde değildir." gerçeğini duyurmaktadır.

Burada bilvesîle ifade etmek isteriz. Evlilikle ilgili hadîslerde ge­çen "Sünnet" ifadesi bazılarının anladığı şekilde farz karşılğı sünnet veya nâfile demek değildir.

Bu gibi hadîslerdeki "Sünnet" tabiri; yükümlülük ifadesi olarak farzı da, vâcibi de, sünneti de içine alan yol ve hayat tarzı mana­sındadır.[9]

Evet, İslâm'ın genel ve bekârlık-evlilikle ilgili özel düstûrlarından çıkararak maddeler halinde sunduğumuz bekârlığı reddedici gerek­çeleri bir bütün halinde değerlendirdiğimiz zaman, bedenî ve malî güç varken ve eşe zulmedileceği endişesi yok iken, bekârlıkta ısrar edilmesinin çok yönlü haram olduğu açıkça anlaşılır.

Meseleyi kendi bütünlüğü ve kutsal ölçüleri içerisinde değerlen­dirmenin vardıracağı sonuç budur. İslâm bilginlerinin bir kısmının görüş beyan ederken meseleyi bütünlüğü içerisinde ele almadıkla­rından şüphe etmiyoruz.

Hür kadınlarla evlenilememesi halinde esir mü'min kadınlar olan câriyelerle evlenilmesini öğütleyen Nisâ Sûresi'nin yirmi beşinci âye­tinin son bölümünden bekârlığa meşrûiyet çıkaran bazı İslâm âlimle­rinin görüşlerini yadırgamamak mümkün değildir. Çünkü bizzat bu âyet bile hür kadınlarla evliliği esas kabul etmektedir.

Kur'ân-ı Kerîm'in evlilik çevresinde dönen hükümlerini içerici Bakara Nisâ, Nûr, Ahzab ve Talâk Sûreleri ortada iken, Kur'ân-ı Ke­rîm bütün peygamberleri evli ve çocuk sahipleri olarak sunarken, üstelik başta Allah'ın Resûlü olmak üzere pek çok peygamberin sınırlı çok kadınlı evliliği gözler önünde bulunurken, Hz. Yahya'nın Âl-i İmran Sûresi'nde "Hasûr"[10] olarak tavsif edilmesinden bekârlığın sa­kıncasızlığına, hatta öğütlenebilirliğine delil çıkarmak hiç mi hiç mümkün değildir. Kaldı ki Hz. Îsa ve Hz. Yahya, Muhammed üm­metini bağlamayacak istisnaî örneklerdir. Nitekim Hz. Yahya örne­ğini de içine alan bir hadîs, bu hususta konumuza açıklık getirmek­tedir.

Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"Dört zümrenin dünyada ve âhirette la'nete uğraması, ilâhî rahmetten kovulması dilendi. Melekler de bu dileğin kabul olunması için âmin dediler. Bunlar:

a) Allah, kendisini erkek olarak yarattığı halde kendisini kadınlaştıran ve kadınlara benzemeye çalışan erkekler,

b) Allah, kendisini kadın olarak yaratmış iken nefsini erkekleştiren ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar,

c) A'ma'nın yolunu şaşırtan adamlar ve bir de;

d) Allah Zekeriyya oğlu Yahya peygamberden başka bir kimseyi "Ha­sûr" kalmakla vazifelendirmemiş iken, "Hasûr" kalan; kadınlardan uzak durup bekârlığa yapışan insanlardır."[11]

Bekârlığın dînî hükmünü ortaya koymak için yaptığımız açıkla­maların sonuç itibariyle büyük ölçüde İslâm bilginlerinin çoğunlu­ğunun görüşlerini yansıttığını ifade etmek isteriz. Çünkü istisnasız bütün İslâm bilginleri, ".. Nefsin galeyanı ve zinâya düşme korkusu halinde infaka; (bakmaya) kudretli olanlar için (evliliğin) farz-ı ayın olduğunda.." ittifak etmişlerdir.[12]

Bir önceki bölümde erkek cinselliğini incelerken, Yûsuf Sûresi'nin yirmi dördüncü âyetine ve Allah'ın Resûlü'nün bir hadîsine dayana­rak açıkladığımız üzere, hiçbir insan zinâ dâhil cinsel haramlardan güvende olamayacağına göre, cinsel ve malî gücü olanın evlenme­sinin farz-ı ayın olduğu hakikati ortaya çıkar.

Kaldı ki evlilikle ilgili Kur'ân ve Sünnet emirleri farziyeti de ned­biyeti (öğüdü) de içine aldığından, evlilik -itikadî olarak değilse de amelî olarak farzdır- diyen müctehidler ve büyük bilginler de çoğunluktadır. Evliliğin İslâm ümmetinin bütünü üzerinde farz olduğu görüşü de yaygın ve ağırlıklı bir görüşdür.[13]

Mâzeretsiz Sürekli Bekârlık Haramdır

Genel ve özel vasıflı dînî deliller ışığında ve İslâm bilginlerinin kavrayışları çizgisinde evliliğin şartlarını taşıyanlar için farz oldu­ğunu açıkladık.

Farzın terki haram olduğundan, farz olan evliliğin terki olan bekârlık da haram olur.

Hiç şüphe yoktur ki burada haramlığından söz edilen bekârlık cinsel iktidar ve mâlî güç varken ve eşe zulüm edileceği endişesi yok­ken sürdürülen daimî bekârlıkdır.

Cinsel İktidar/Güç

Yüce Allah'ın Kur'â-ı Kerîm'de kendilerinde doyuma ereceğimiz eşler yarattığını ve aramızda cinsel câzibe var ettiğini bildirmesi, er­keği kadın için örtü olarak nitelemesi, evlilikte kadına verilecek me­hiri cinsel ilişki ile irtbatlandırması, çocuk için ilişkiyi emretmesi, eşle­rimizden bize çocuklar ve torunlar vermesini nimetleri arasında zikretmesi, evlilik için cinsel gücün gerekliğini ortaya koymaktadır.[14]

Bu sebeple cinsel iktidarı olmayan kişi, dînî ölçülere göre bekâr kalmakda ma'zûrdur. Onun için asıl olan zaten bekârlıktır. Çünkü cinsel güç yokken evlenmek eşe zulüm olacağından haramdır. Bu durumda olan bir kişi, evlense bile karısının mahkeme yoluyla ondan ayrılma hakkı saklıdır.

Malî Güç

Kişinin bekârlığından ötürü Allah katında sorumlu olabilmesi için cinsel iktidarı yanı sıra malî gücünün de olması gerekir.

Çünkü Kurânî hüküm gereği, koca karısının nafakasını sağla­makla yükümlüdür.[15]

Mâli gücü olmayana evlenmek farz olmadığı içindir ki, yoksul ki­şinin bekârlığında dînî bir sakınca yoktur. Asıl sakıncalı durum, me­hir veremeyecek, ev edinemeyecek ve sürekli olarak nafaka sağlaya­mayacak olan kişinin evlenmeye kalkışmasıdır.

Eşe Zulmedileceği Endişesi

Bekârlığı mazûr kılabilecek üçüncü derecede bir sebeb de, kişinin eşine zulmedeceği veya eşine karşı evlilik akdînin gerektirdiği görev­lerini ifa edemeyeceği endişesi-korkusudur.

Pek tabîidir ki bu, son derece özel bir sebeptir. Hatta sebep olarak görülüp bekârlıkla karar kılınması, mânevî tehlikeleri içerir. Çünkü gelecek yalnız Allah'ın tasarrufundadır. Üstelik böylesine düşünebi­lecek ölçüde ilâhî saygı ve korkuya sâhip olan bir insanın üzerine düşen görevleri zulmetmeksizin yapması muhtemeldir.

Değindiğimiz bu sebebe, müşkülpesent bazı istisnaî tipler için de olsa geçerlilik kazandıran bir hadîsi sunalım.

İbn-i Abbas (r.a) anlatıyor.

Es'am kabîlesinden bir kadın, Allah'ın Resûlü'ne geldi ve şöylece ricada bulundu:

Ya Resûlallah Ben dul bir kadınım. Bana kocanın kadını üzerin­deki haklarını öğretiver. Eğer kadının yapması gerekenleri yapmayı göze alabilirsem evlenirim. Yok yapamayacağıma kanâat getirirsem dul olarak yaşamımı sürdürürüm.

Allah'ın Resûlü ona şöyle buyurdu:

Kocanın kadın üzerindeki baş hakkı.. arzulaması halinde kocasıyla iliş­kiden kaçınmamasıdır.

Kocasının kadın üzerindeki diğer hakları da şunlardır.

a- Nâfile oruçlarını ancak kocasının izni ile tutmasıdır. Kocası ile anlaş­maksızın oruç tutan kadın (kadınlık görevinden kaçınmış ve kocasının hakkını çiğnemiş olabileceği için) açlığı ve susuzluğu ile kalır. Çünkü orucu kabul olunmaz.

b- Kocasının izni olmaksızın (dînî ve örfî mazeretleri olmaksızın şüphe nedeni olacak şekilde) evinden çıkmaması; çıkıp sosyal ilişkiler kur­mamasıdır. Eğer çıkarsa sema, rahmet ve azab melekleri evine dönünceye kadar ona, ilâhi rahmetten dışlanması için beddua ederler.

Allah'ın Resûlü'nün bu cevaplarını dinleyen kadın şöyle dedi:

Benim için başka çare yok. Asla evlenmeyeceğim.[16]

Burada, bu hadîs vesilesi ile yanlış yorumlara gidilmesini engel­leyici bilgiler vermekte fayda görüyoruz:

Eşler, evlilik akdinin gereği olan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu sebeple evli kadın, ay hali ve losusalık gibi dînî, hastalık gibi tıbbî sebepler olmaksızın cinsel ilişki görevinden kaçınamaz. Kaçınmamalıdır. Çünkü mâ­zeretsiz erteleme bile hak ihlâli olarak günahkâr kılar. Bunun gibi kadın, ko­casında, bir başka erkekle ilişkiye girildiği şüphesi uyandıracak şekilde, bilgi vermeksizin başına buyruk olarak dolaşamaz, sosyal ilişkiler kuramaz.

Devamlı Bekârlık

Bekârlığın haram olabilmesi için sürekli olması da şarttır. Zira kişinin cinsel ve malî gücü olur da evlenmek imkânı olmayabilir. Bir başka anlatımla tahsil, askerlik, savaş vs. gibi engeller evliliği ertele­tebilir.

Bu sebeble geçici bekârlık, haram sınırlarının dışındadır. Ancak, kişi bekârlığın doğurabileceği mahzurları giderecek tedbirleri almakla mükelleftir.

Hadımlaşma bölümünde açıkladığımız gibi, bu tedbirlerin başın­da oruç, gece namazı ve cihad gelmektedir.

Allah'ın Resûlü evlenilmesini, evlenilememesi halinde korun­maya ağırlık verilmesini öğütleyen hadîslerinde şöyle buyurmuştur:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Ey gençler topluluğu! Cinsel gücü olup evlenebilenleriniz evlensin. Zira evlilik gözü şehvetli bakışlardan daha çok koruyucu, cinsel organı (harama aracı olmaktan) daha çok muhâaza edicidir.

Evlenemeyenleriniz ise oruca devam etsin. Şüphesiz oruç, oruç tutanı (şehvet saldırılarından) koruyan bir kalkandır."[17]

İslâm gerçekçiliği zâviyesinden bakarak incelemeye çalıştığımız bekârlıkla alâkalı olarak özetlenebilecek gerçek şudur:

Bedenî ve malî bir engel olmaksızın İslâm'da sürekli bekârlık yoktur.

Cinsel ihtiyaçlar sebebiyle de olsa sınırlı çok kadınlılığı onaylayan İslâm Dîni, Allah'ın Resûlü'nün diliyle bekârlığı şer ortamı olarak değerlendirir.

-Salât ve selâm üzerine olsun- O'nun cinsel gerçekçilik temelleri üzerinde eğiterek yetiştirdiği İslâm'ın özüne âşina sahâbîlerinin değerlendirmesi de budur.

Örnekler:

["Bekâr bir genç gördüğümde doğabilecek şerden ötürü tüylerim ürpe­rir. Ömrümden üç gün kaldığını bilseydim, o üç gün içinde yine de evlenmek isterdim.

Ömer b. Hattab

Ömrümden evlenmeye güç yetirebileceğim on gün kalsaydı ve ben onuncu gün öleceğimi bilseydim, cinsel haramlara düşerim korkusuyla mut­laka evlenirdim.

Abdullah b. Mesud

Allah'ım! Kendisiyle cinsel doyuma ulaşacağım eşim yokken cinsel arzu­larımın şiddetlenmesinden sana sığınırım."][18]

Ebud-Derda

 

 


 

[1]       Feyzül-Kadir 6/428 (Hn. 9892)

[2]       M. Zevâid 4/251, Müsned Hn. 7891

[3]       M. Zevâid 4/251; Abdurrezzak Musannef Hn. 10376; Dârimî Nikâh 1

[4]       M. Zevâid 4/250, Müsned 5/163. Hadîs özetlenmiştir. Sunulan hadîslerin içeriği, evliliği temel alan Kur'ân ile örtüşür.

[5]       Nisâ 119

[6]       Yûsuf 14, 33, Nisâ 28

[7]       Bak. Rûm 21, Nahl 72

[8]       el-Camiüs-Sağîr Tezevvecû maddesi(1/130)

[9]       Tecrid-i Sarîh 11/391

[10]      Gücü varken cinsel hayattan çekilen kisi.

[11]      ed-Dürrül Mensûr Âl-i İmrân 39.

[12]      Hak Dîni Kur'ân Dili 2/1289.

[13]      H. İ. ve İ. F. Kamûsu 2/42-2.

[14]      Rûm 21, Bakara 187, Nisâ 24, Nahl 72.

[15]      Nisâ 34. Kadın eşe nafaka verilmesinin gereği, verilmemesi veya verilememesi durumunda eşlik görevinin düşeceği ve ayrılık olabileceğine ilişkin hadîsler ve ictihadlar için bak. Zadül-Mead Hukm-ü Rasûlillahi fi Temkînil-Mer'eti min Firak-ı zevciha

[16]      M. Zevâid 4/306-7, el-Metalibül-Âliyetü Hn. 1607

         Bu hadîsin senedi Zayıf olmakla birlikte içeriği sahîhtir. Bu hadîsin içeriği ile ilgili sahih hadîsler için bak. İ. Mace Nikâh 4, M. S. Müslim Hn. 830, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 3269.

         Bu hadîsin içerdiği aykırılıkları kasıtla işleyen kadın, Kur'ân dilinde "Nüşûzü" olan yerilebilir nitelikli kadındır. Bak. Nisâ 34

[17]      Tirmizî Hn. 1081, M. Mesâbih Hn. 3080.

[18]      M. K. Ummal 6/391, M. Zevaid 4/251, Kurtubi 3/433 (Bakara 386)Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ozel-sartlari-icinde-bekarlik-haramdir-13-408h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim