ORUÇ İBADETİ VE ÖNEMİ

ORUÇ İBADETİ VE ÖNEMİ
ORUÇ İBADETİ VE ÖNEMİİslâm Dini'nin yüklediği ana ibâdetgörevlerinden biri oruçtur. Yüce Peygamberimiz Hz.

ORUÇ İBADETİ VE ÖNEMİ

İslâm Dini'nin yüklediği ana ibâdetgörevlerinden biri oruçtur. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.)şöyle buyurur:«Şanıyüce olan Allah Ramazan orucunu size farz kıldı. Ben de size Ramazanın geceibâdetini, teravih na­mazım öğütleyip emrettim. Her kim (orucun Allah'ınemri olduğuna, teravihin de benim sünnetim olduğuna) iman ederek vemükâfatım alacağına inanarak orucu­nu tutar, teravih namazlarını kılarsagünahlarından te­mizlenmiş, anasından doğduğu günkü gibi pâk olmuş olur. (1)

Oruç Allah'ın emridir. Bu sebeplemü'minlere farz kılınmış ana ibâdetler olan namaz, zekât ve hac gibi, oruçibadeti de yalnız yüce Mevlâmızın emri olduğu için tutulur.

Allah'ın bütün emirleri ve yasakları,insanlar için bir rahmet olduğundan onların, bedenî, ruhî, ahlâkî ve içtimaîfaydalan pek çoktur.

Orucun faydalarınışöylece hulâsa edebiliriz.

Oruç, mü'mine köklü bir irade terbiyesiveren ve onu İslâmî çizgide yaşatacak güce erdiren ibâdettir.

Oruç; ahlâkî güzelliklerin ve başarınınkaynağı olan sabrın temrinlerini yaptırarak ruha tekâmül ufuk­larını açan pekfeyizli bir ibadettir. Orucun bu müspet eğitimi dolayısıyladır ki, oruçla sabırarasındaki yakın alâkaya dikkatimizi çeken aziz Peygamberimiz «Oruç sabrınyarısıdır.» (2) buyurmuştur.

Oruç, mü'minlere Allah için -iş yapma,menfaat beklemeksizin meşakkat ve mahrumiyetlere göğüs ger­me alıştırmalarınıyaptıran bir ibâdettir.

Oruç; aynı bedeni ve ruhî potada eriterekululuk davası ve üstünlük iddiası güden müminlere eşitlik eği­timi uygulayanibâdettir.

Oruç; hayatın yalnız yeme - içme, bencilduygulan ve şehevî arzulan tatmin etme felsefesine dayanmadı­ğını öğretenibâdettir.

Fi'lî bir fakirlik hali olan Oruç;içtimaî adalet fik­ri ve arzusunu istidatlı kafalara ve kalplere nakış nakışişleyen bir ibadettir. Çünkü varlığı olanla maddî gücü olmayan, aynı bedenîhalin içindedir. Zengin mü'mini bedenen ve ruhen fakirliğin sınırlan içineçeken oruç

böylece, hastalığı, tedaviyi yapabilecekolana teşhis et­tiren ve yardımlaşma duygularım geliştiren ibâdettir.

Oruç; «Tok olan açın halinden ne anlar»felsefesi­ni yalanlayan, biri yer diğerleri de yokluk içersinde ba­karsacemiyet hayatında mânevi depremin kopabilece­ğini öğreten ibâdettir.

Orucun; vücudumuzun deveran, sinir vesindirim sistemleri üzerindeki dinlendirici ve şifa bahşedici te­sirleri de pekçok olan bir farz görevimizdir. Bunun içindir ki Aziz Peygamberimiz «Oruçtutunuz ki sıhhat bulaşınız» (3) buyurarak Ramazan orucu dışında dasık sık oruç tutmamız hususunda bizleri teşvik etmiş­tir.

Oruç; yüce dinimizin, olgun aklın vemüspet ilmin yasakladıklarından korunup sakınma duygularım ge­liştiren biribâdettir. Orucun bu faydasını orucu farz kıldığı Bakara Sûresinin 183.âyetinde Rabbimiz şöyle açıklamaktadır.

«Ey îman Edenler! Oruç sizden öncekilerefarz kı­lındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (oruçla) tak­vaya erer;İslâm dışı hayattan korunursunuz.»

Mü'min bu önemli faydayı da sağlamakamacıyla orucunu tutacaktır. Oruç ibadetiyle yerici sözlerden, kı­rıcıdavranışlardan, yıkıcı çekişmelerden, göz ve kulak gibi vücut organlarıylaharamlara bulaşmaktan koru­nacaktır.

Korunmanın gerekliliğini öğretmek içindirki Pey­gamberimizin diliyle orucun özü üzerinde önemle du­rulmuştur. Orucunruhî ve ahlâkî faydalarını ihlâl eden her türlü davranış yasaklanmıştır.Oruçluya; Allah'ın rızasına ve irade terbiyesine dayanan yüksek hedeflergösterilmiştir.

ŞanlıPeygamberimiz şöyle buyururlar:[«Kim yalanı, gıybeti ve söz taşıyıcılığı veyalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah'ın, onun yemesini, içmesi­ni terketmesineihtiyacı yoktur.»

«Sizden biriniz oruçlu olduğu gün, çirkinsöz söyle­mesin, cahilce işler yapmasın. Kim kendisine sataşır; söver ya dadövüşmek isterse; ona - ben oruçluyum, ben oruçluyum - desin.»«Birçok oruçluvardır ki, tuttuğu oruçtan ona, an­cak (susuzluğu ve) açlığı kalmıştır.»]  (4)

Peygamberimizin bu mübarek açıklamalarıorucun, ruhî ve ahlâkî bir eğitim olduğunu ne güzel bir şekilde açıklamaktadır.

Oruç eğitimini daha verimli kılabilmekiçin mü'­min yasaklandıklarından korunmanın yanı sıra oruçlu iken Kur'ân okumave dinlemeye, Allah'ı çokça zikret­meye ve duayı artırmaya da özengöstermelidir.

Muhterem Mü'minler!

Değinilen faydalan yanı sıra oruçgösteriş ve çıkar duygusu karıştırılmaksızın yalnız Allah için yapılabilir biribâdettir. Bu hususiyetinden ötürüdür ki oruç rûha kemal yollarını açan,Allah'ın rızasına erdiren ve sınır­sız mükâfat kazandıran pek büyük biribâdettir.

Kurân diliyle işaret olunduğu üzereinsanın yaptığı ibâdetler / hayırlı işler on katın­dan yedi yüz katma kadar katkat mükâfatlandırılır.

Ancak oruçla ilgili olarak Yüce Allahşöyle buyurur:

- (Oruçlu çıkar sağlamak, saygı kazanmakgibi nefsî bir amaca yönelmeyeceği için) oruç böyle mükâfatlanmayacaktır. Oruçbenim içindir; (ancak benim rızam için tutulmuştur.) Onu ancak ben takdir ediparmağanlandıracağım.. Çünkü (kulum) benim için, cinsel eylemini ve yeme -içmesini bırakmıştır.» (5)

İnsanın bedeni veruhu üzerinde açıklanan netice­leri verebilmesi ve cemiyete Allah'a yönelmiştunç iradeli insanlar kazandırabilmesi için bir ay olarak farz kılınan oruç, Allah'ınMuhammed (S.A.V.) ümmetine pek büyük bir ihsanıdır.

Oruçlarımızıtutalım. Bütün vücut organlarımıza da tutturalım.Oruçtutmayanlar ateş azabına hazırlananlardır. Geliniz; Allah katında ağız kokusu, misk kokusundan daha tatlı olan oruçlular,ruhu arınmışlar safına koşa­lım.

Hutbemizi bir hadîsle bitiriyorum:«Cennet'in (Reyyan)isimli bir kapısı vardır. Bu­radan ancakoruçlular Cennet'e girecektir. Onlarla be­raber başkalarıgiremiyecektir.

(Âhiret Günü'nde,)oruçlular nerededir denilecek?

Onlar bu Reyyankapısından Cennet'egirecektir. Oruç tutanların sonuncusu Cennet'egirdiğinde bu kapı kapa­nacaktır. Başka hiç bir kimse bu kapıdan Cennet'e giremeyecektir.» (6)

1.    Tac, 2/46.

2.    C. Sağîr. 2/49.

3.    K. Hafa Hn. 1631

4.    Tac, 2/61

5.   Tac, 2/47

6.   Tac, 2/48.

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/oruc-ibadeti-ve-onemi-3-109h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim