ÖRTÜNMEK KADINIMIZIN CİHADIDIR

ÖRTÜNMEK KADINIMIZIN CİHADIDIR
ÖRTÜNMEK KADINIMIZIN CİHADIDIRİslâm Dini ferdî ve içtimaîahlâkı yücelten, hayat fazilet ölçüleri içersinde düzenleyen Hak Din'dir.  Bu özellikleri sebebiyledir ki O, evlilik dışı cinsî iliş­kiolan zinayı ve zinaya götürücü fiilleri yasaklamıştır.

ÖRTÜNMEK KADINIMIZIN CİHADIDIR

İslâm Dini ferdî ve içtimaîahlâkı yücelten, hayat fazilet ölçüleri içersinde düzenleyen Hak Din'dir. 

Bu özellikleri sebebiyledir ki O, evlilik dışı cinsî iliş­kiolan zinayı ve zinaya götürücü fiilleri yasaklamıştır. Çıplaklık, arzulubakışma ve âşıkdaşlık gibi cinsî arzuları tahrik edici ve kalpleri şehevîheyecanlarla karar­tıcı davranışları haram kılmıştır.

Hutbemizde cinsî duygulantaşıran, ruh güzelliği­ni gölgeleyen ve gayr-ı meşru münasebetlere yönelten birilâhî haram olarak çıplaklığı mevzu edineceğiz.

Müminler!

İslâm ahlâk dinidir.Peygamberimizin bildirisine göre İslâm ahlakının özü ise Allah'tan, meleklerdenve insanlardan haya etmek; utanmaktır. Haya; insanda yaradılıştan var olan veYüce Dini' mizin inanılması gerekli esaslarına imânla güçlenen ve gelişen biriç duygusu; utanma hissidir.

Çıplaklık, yaratılışdüzenimize ve de dinimizin düs­turlarına göre açık bir hayâsızlıktır.Hayvanlara ve hayvanlaşmış insanlara has bir aşağılıktır.

Hayayı billurlaştıran İslâmDini'nin çıplaklık konusundaki ölçülerini Peygamberimiz şöyle açıklamak­tadır.

[«(Çıplaklıktan sakının.)Zira Allah, kendisinden utanılmaya bütün insanlardan daha lâyıktır.

Aman çıplaklıktankorunun. Çünkü yanınızda an­cak tuvalete girdiğiniz ve birde cinsi temastabulundu­ğunuz zaman sizden ayrılan (amellerinizi tesbitle vazi­feli gözcü vekoruyucu) melekler vardır. Onlara saygılı ve hayâlı olunuz (da çıplaklıktansakınınız)».

«Sizden biriniz yıkandığızaman açıkta yıkanmasın. Bir şeyle örtünsün.»

«Sizden biriniz karısıylacinsî münasebette bulun­duğu zaman da örtünsün. Çiftleşen merkebler gibi ör­tüdenarınmış olmasın.»] (')

Manaları sunulanhadîslerden anlaşılacağı üzere İs­lâm Dini çıplaklığı yasaklamaktadır. Yalnızolduğumuz zamanlarda dahî Allah'tan ve meleklerden haya etme­mizöğütlenmektedir.

Aziz Müminler!

Çıplaklık tarihiasırlarda olduğu gibi asrımızda da İman Medeniyeti'nden yoksulluğunbelirtisidir. İman Medeniyetinin düzeni olan İslâm'ın insanlar arası iliş­kilerdeyasakladığı çıplaklık şüphesiz vücudun tama­mının açığa vurulması anlamındakiçıplaklık değildir.

İslâm Dininin diğerinsanların bakışlarından korunmasını; örtülmesini istediği vücut organlarınınaçı­ğa vurulması çıplaklıktır ve biz müminlere haramdır.

a - Erkekler için göbek vediz kapakları dahil gö­bekten diz kapaklarına kadar olan yerler örtülmesi ge­rekenyerlerdir.

b - Kadınlar ve buluğaermiş kızlar için örtülmesi gereken yerler eller ve yüz dışındaki bütünvücuttur.

Şüphesiz kadınların vekızların eller ve yüz dışındaki bütün vücutlarını örtme mecburiyeti yabancı er­keklerekarşıdır.

YabaBcı erkekler isekadının bekârken veya dul iken kendisiyle evlenebileceği erkeklerdir.

Rabbimiz Kur'ân'ın NurSûresi'nin 31. -âyetinde şöyle buyurmuştur:«Ey Peygamber! Mümin kadınlara dasöyle: Gözle­rini (haramdan) saklasınlar, ırzlarım korusunlar.Görülmeleri tabuolan (yüz ve eller dışındaki) süs­lerini; (saç, boğaz, gerdan, kol, bacak vekulak gibi tabiî güzelliklerini) açığa vurmasınlar.Başörtülerini yakalarınınüstüne koyup boyunları­nı örtsünler...»

Mevlâmız Ahzab Sûresi'nin59. âyetinde ise şöyle buyurmuştur.

«Ey Peygamber! Eşlerine,kızlarına ve inananların kadınlarına söyle: (Toplum içine çıktıklarında; yaban­cıerkeklere muhatap olacaklarında) vücutlarını baştan aşağı örtecek örtüleriniüstlerine salsınlar. Onların (inançlı ve namuslu olarak) tanınmalarına ve(bakışla; dille ve elle) incitilmemelerine en uygun olan tutum budur...»

MuhteremMüminler!

Müslüman kadınlarınvakarlarım korumaları ve toplum ahlâkına katkıda bulunmaları için emrolunduk larıörtünmenin önemini vurgulayan hadislerinde Pey­gamberimiz şöylebuyurmuştur:«... Kadın erginlik çağına eriştikten (balığa olduk­tan) sonraondan yüz ve ellerinden başka bir yerin gö­rülmesi Helâl değildir.» (2)

Peygamberimiz mevzuumuzlailgili diğer bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur. «Cehennem'e gireceklerdeniki sınıf insan vardır ki onları henüz (kafa gözüyle) görmedim. Onlar, giyi­nik(olan, fakat giysileri kollan bacakları, saçları ve gerdanları örtecekgenişlikte olmadığı, vücudun içini gösterecek şekilde ince olduğu için) çıplak(gibi) dirler. Başlan da (saçlarına yaptıkları işlemlerden saçlarına verdiklerişekillerden dolayı) deve hörgüçleri gibidir.

Onlar (Hak çizgisinindışına) çıkıcı ve çıkancıdırlar. Onlar (cezalarım çekmeden) Cennet'egiremezler. Cennet'in kokusunu' da alamazlar. Oysaki Cennet'in kokusu çok uzakmesafelerden alınır.»

Dinimizin örtünme emriniuygulamış olmaları için Müslüman kadınların ve kızlarımızın aşağıda özet­lediğimizşekilde giyinmeleri lâzımdır.

«Eller ve yüzün dışındakivücûdun bütün organla­rım örten, vücudun tabu rengini ve çizgilerini göster­meyecekşekilde kaim ve bol olan, gayr-ı müslim kadın­ların kendilerine has olangiysilerini andırmayan, top­lum örfüne göre erkek elbisesine benzemeyen,dikkatle­ri çekecek şekilde de süslü olmayan...»

Evet, kadınlarımız vekızlarımızın böyle bir elbise giymesi lâzımdır.Bu elbise çarşaf, bol veuzunca bir manto olabilir. Muhterem Müminler;İslâm Dininin emrettiğişekilde örtünme mümin kadınların yegâne değil fakat ana namus ölçüsü ve if­fetkriteridir.

Dinimizin yasalarınauygun olarak örtünmeme manasında çıplaklık ile namus bütünlüğü ve kalptemizliği manasına iffet arasında orantılı alâkalar vardır.

Çıplaklık arttıkça iffet ve de hâyâ azalır.

Bu sebepledir kidünyamızın bütün ülkelerinde İslâmî inançtan yoksun iffetsiz kadınlar kadınlıkcazibe­sini artırmak için çıplaklığa yönelirler. Fitnelerini vü­cutlarınıteşhir ederek yayarlar.

İnsanların cinsîzaaflarından yararlanmak isteyen sömürücüler de kadının çıplak vücudunu sermayeedi­nirler.

Müminler!

Vücudun tabiîgüzelliklerini ve cinsî yönden çekici uzuvlarını açığa vurmak kuşkusuz kokuşmuşbir top­lum geleneğinin, gayr-ı İslâmî bir aile terbiyesinin ve­ya bir içbozukluğunun sonucudur.

İslâmla çatışan açıkgiysilerini kadınlık cazibesini artırmak ve dişi olarak ilgi görmek amacıylagiymedik­lerini ileri süren kadınlarımız iddialarında samimi ise­ler nedenAllahın rızasını kazanarak Cennet'e girmek, biz babaları, kardeşleri veeşlerini de ızdırapdan kurtar­mak istememektedirler.

Bizler kabul etsek dahîonların iyi niyetli olmaları şehvet dolu bakışlara muhatap olmalarına, cinsîduy­guların tatmin aracı görülmelerine engel olabilir mi?  Toplum ahlâkının zedelenmesine mani olabilirmi?

Onlar, artık İslâmîörtünmenin kadının kadınlık manasına aranması bulunması ve erişilmesi gerekenbir enginlik kazandırdığını, kadının açıldığı zaman imanını za'fa uğratmaklaberaber kadınlık manasını da kaybet­tiğini anlamalıdırlar.

Aziz Müminler!

İslâmî örtünme ahlâkî birgaye taşıdığı içindir ki karın, göğüs, sırt ve baldırlar dışındaki vücut organ­larınınbabalar, kayınpederler, amcalar, dayılar, kardeş­ler, süt kardeşler, kardeşçocukları, öz veya üvey oğul­lar ve erkeklik duygusundan yoksun yaşlıhizmetçiler tarafından görülmesi dinimizde yasaklanmamıştır.

Müminler!

İslâmî örtünme imanalâmetidir. Ruhumuz gibi vücutumuz üzerinde de Allah'ın hâkimiyetini kabuledişin belgesi olan bir ibâdettir.Örtünme; çağımızın zulümegemenliğine karşı ka­dınımızın cihadı, örtü de hürriyet bayrağıdır.

Hutbemizi İslâmî hâyâyıdestanlaştıran bir örnekle bitiriyorum.

İslâm saflarındasavaşırken şehit düşen oğlu hak­kında sormak için örtülerine sımsıkı sarılmışolarak Hz. Peygambere gelen Ümmü Hallâd isimli Müslüman ka­dına Ashab-ı Kiramdanbir zat şöyle der:- (ölen) oğlundan sormak için böyle örtülerine bürünmüşolarak mı geldin? (Hayret!)

O da kısa ve Müslümanca şu cevabı verir:

- Oğlumu kaybetti isem hâyâmı kaybetme­dim.»  

1.Sırasıyla bak.İbn-ü Mâce, Hn. 1920; C. Sağir, 1/116; Kurtubî, 19/248; İbn-u Mâce, Hn. 1921; Kurtubî, 19/245.

2.İbn-ü Kesîr,Tefsirül-Kur'ânil-Azim, 2/283; Et-Tac, 3/168.

3.Et-Tac, 3/179.

4.S. Ebû Davud, K.Cihâd B. Fezl-i Kıtalir-Rum... Avnûl-Mabud, 11/165.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/ortunmek-kadinimizin-cihadidir-3-39h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim