ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZDİR

ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZDİR
ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZDİRYüce Allah yarattığı vekulluk denemesine tâbi kıl­dığı insanlara, insanlar içinden seçtiğipeygamberler göndermiştir. Yasalarını da onlarla bildirmiştir.

ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİZDİR

Yüce Allah yarattığı vekulluk denemesine tâbi kıl­dığı insanlara, insanlar içinden seçtiğipeygamberler göndermiştir. Yasalarını da onlarla bildirmiştir.

Hz. MuhammedPeygamberlerin sonuncusudur. Yü­ce Allah O'nu Kıyamet Günü'ne kadar gelecekbütün insanlara peygamber kılmıştır. İnsanlık için seçtiği, yü­rürlüğe koyduğuson bildirileri, emirleri ve yasaklarım ihtiva eden Kur'ân-ı Kerim'i O'naindirmiş, O'nunla tebliğ ettirmiştir.

Yüce Rabbimiz, O'navahyettiği Kur'ân-ı Kerim'de O'nu insanlığa şöylece sunar:«Biz seni ancak(rahmetimizin) müjdecisi ve (aza­bımızın) korkutucusu olarak bütün insanlarapeygam­ber gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmez­ler.» (1)

Muhterem Mü'minler!

Hz. Muhammed, bütün insanlığapeygamber gön­derildiği için O, tüm insanlar tarafından hayatın her safhasındaönder edinilmesi, ferdî ve ailevî hayatımız­da, içtimaî münasebetlerimizderehber tutulması gere­ken bir önder - peygamberdir.

İnsanlık tarihinde büyükkrallar, büyük fatihler, büyük inkılâbçılar, büyük ıslahatçılar ve büyük kabulettirilmek, önder tanıtılmak istenen insanlar vardır. Bir yönüyle zâlim vemüstebit; diğer yönüyle ahlâksız ve muhteris olabilen bu insanlar, müsbetvasıflarıyla dahi ancak sahalarında bir kıymet olabilmektedirler.

Hz. Muhammed, bütünmüsbet vasıflan ve insanî kıymetleri şahsında toplamış, tebliğ ettiği İslâmniza­mım engin bir ruh, kükreyen bir azim, tükenmez bir feragat, bitmeyen birmücadele ve derunî bir sadelik içerisinde yaşayarak insanlığın her sınıfınaışık saçmış, fiilen örnek olmuş bir önderdir.

Peygamberimiz insanlıkhayatında fiilen önemi ol­mayan bir takım nazariyelerin, dini merasimlerintebliğcisi veya şeklî bir takım ibadet kurallarının mübelliği değildir.

O, gerçek bir hayat önderidir. O'nu Rabbimiz seç­miş ve yetiştirmiştir.Hz. Muhammed, Allah tarafından bütün insanlığın önderi kılındığı içindir ki,beşer haya­tının bütün merhalelerini idrâk etmiş, insanlığın her sınıfına örnekolacak üstün bir hayat yaşamıştır.

O, bir yetimdi,

O, mukaddes gençliğinde nafakası için sürü otla­tan bir çobandı,

O, vefakâr bir eş, şefkatli bir babaydı,

O, doğru bir tacir, emin bir ortaktı,

O, bir mütefekkirdi,

O, insanlığın yolunu aydınlatan birmürşid ve öğ­retmendi,

O, varlığını Allah'a yöneltmiş bir âbitdi,

O, hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunan büyük birhukuk kaynağıydı.

O, devlet kurucusu, devlet ve hükümet başkanıydı,

O, büyük bir asker, müstesna bir kumandandı,

O, tek basma beşerî düzenlere başkaldırmış, İs­lâm devrimini gerçekleştirmiş büyük ve mu­kaddes bir inkılâbçıydı,

O, mazlumlara hami, zalimlere şedid,suçlulara ta­vizsiz bir hâkimdi,

O, sevgisi, merhameti, affı, tevazuu ilefiilen ör­nekler vermiş bir ahlâk önderi ve bir fazilet şelâlesiydi.

O, insanlığın bütün yoksullarına örnekolmak için son derece sâde bir hayat ya­şamış, devlet başkanı iken hurmalifinden ma­mul bir yatakta yatmış, yamalı elbise giymiş, arka arkaya karnımiki defa buğday ekmeği ile doyurmamış, fakat tebliğ ettiği dinin içtimaî adaletilkelerini başarıyla tatbik ve ikâme etmiş bir önder-peygamberdi.

Öz ifadeyle O,Allah'ın terbiye ettiği ve pek güzel yetiştirdiği seçkin bir kuldu.

Görülüyor ki o, yalnız tebliğ etmedi. Hayatın için­de yaşadı.Yaşayışıyla İslâm dinini tebliğ ve tefsir etti ve böylece bütün bir beşer için,izinden gidilecek büyük bir önder oldu.

Kur'ân-ı Kerîm şanlı Peygamberimizin bizler için ne muhteşem bir rehberolduğunu şöyle açıklar:

«Gerçekten Allah'ı, âhiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çokzikredenler için, size, Allah'ın Peygamberin­de (takip edeceğiniz) pek güzelbir örnek vardır.» (2)

Vardır... Çünkü O, büyüktü. O'nun büyüklüğünü cihan itiraf etmiştir. O,dâhi olduğu için değil, Allah tarafından kendisine vahiy yolu ile Kur'ânindirilen bir peygamber olduğu için büyüktür. Büyüktür ve büyük­ler büyüğüdür,bütün büyükler ve büyük kabul edilen­ler O'nun yanında küçüktür.

Muhterem Mü'minler!

İşte bizler, ferdî ve ailevî hayatımızda, içtimaî mü­nasebetlerimizdeRabbimizin seçtiği bu şanlı Peygam­berin önderliğinde yaşamakla mükellefiz.

Mü'min olarak yaşamak, Müslüman olarak can ver­mek isteyecek her ferdinseveceği, izinden gideceği ye­gâne hayat önderi Hz. Muhammed'dir. O'na imanbunu gerektirir.

O şöylebuyurur:«Sizden birinize ben ana-babasından, (ailesi ve> ço­cuklarından vediğer bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, o kişi bana (ve tebliğ ettiğimİslâm Dini'ne) tam anlamıyla iman etmemiştir.» (3)

Aziz Mü'minler!

İmanlı kalbleri ızdıraba gark edecek ne yakıcı birtenakuzdur ki, nurlu minarelerimizden her gün yüzbinlerce defa okunan Ezan-ıMuhammedi'lerle Şanlı Pey­gamberimizin fert, aile ve cemiyet önderliği ilânedilir­ken O'nun yüce önderliğini tasdik ve tasvip ederek rehberliğinde hayatprogramım tanzim eden insanları­mız ve müesseselerimiz azalmıştır, çünkümodern putperestlik ve baskıcı   laiklikadına sürdürülen hukuk dışı uygulamalar din özgürlüğünü prangalayan biristibdat otoritesi kı­lınmış, Yüce Peygamberimiz tanıtılmamıştır. Eğitim vekültür kurumlarımız O'na ve tebliğ ettiği kutsal ev­rensel ilkelere yervermemiştir.

Mü'minler!

ŞanlıPeygamberimiz-önderimiz tarihe mal olmuş ve onun sinesine çekilmiş bir önderdeğildir. O, bu gün de vardır. Ulu Peygamberimiz önder olarak aramızda­dır. Hz.Muhammed (A.S.) in peygamberliğine inandı­ğımız gibi inanmalıyız ki, MilliEğitimiz okullarını, rad­yo ve televizyon kurumlarımız mikrofonları ve ekran­larını,basınımız en gözde sayfalarım, evlerimiz, iş-yerlerimiz ve fabrikalarımızkapılarını Hz. Muhammed'e ve O'nun tebliğ edip örneklendirdiği cihanşümul (evrensel)Hak ve Fazilet düsturlarına açmadıkça, dünyevî istikbali­miz âteşin, ebediistikbalimiz de azaplarla dolu olacak­tır.

Rabbimiz bu gerçeğişöyle açıklar:«... Peygambere (ve tebliğ ettiği İslâm Düzeni'ne) aykırıgidenler kendilerine dünyada buhranın, âhirette elem verici bir azabın gelipçatmasından sakınsınlar(bakalım.)» (4)

Yaşadığımız buhranlıcemiyet hayatı bu âyetin ilk bölümünü ne kadar açık bir şekildemisallendirmektedir.

Evet, Kur'ânsız veMuhammedsiz nesiller, buna­lımlardan kurtulamayacak, Âhiret inancı ve sorumlu­luğuaşılanmayan fertlerimize içleri doldurulup inanç haline dönüştürülemeyen«özgürlük, huzur, barış ve demokrasi» gibi sloganlar huzur sağlamayacaktır.Bubir ilâhi kanundur.

Mü'minler!

Hz. Muhammed'e ve O'nunkurtarıcı, mes'ut edici önderliğine imanımızı tazeleyelim. O'nun hayatım, emir­lerinive tavsiyelerini okuyarak, dinleyerek öğrenelim.

Mevlid kandillerindeolsun Peygamberimize bağlı­lık mesajlarını sunmayan ve O'nu anmaktan ürkenlerigerçek dost bilmeyelim.

Şahsım ve siz muhteremcemaatim adına Aziz Pey­gamberimizin manevî huzurunda bağlılığımızı arzeder,gönüller dolusu salât ve selâmlarımızı sunarak biatleri­mizi yenilerim.

«Ey Allah'ın Peygamberi!Sen Allah'ın insanlık için seçtiği son elçisin. Sana ve tebliğ ettiğin çağlarıkuşatı­cı ilâhî kanunlara inanıyoruz. Sen bizim biricik önderimizsin. Senihayatımızın rehberi, Cennet yolunun öncü­sü biliyoruz. Salât ve selâm sanaolsun.»

Hutbemizi Nur Sûresi'nin 52.âyetinin anlamım su­narak bitiriyorum:«Allah'a ve Peygamberi Muhammed'e itaateden, Allah'tan saygı duyarak korkan, emirleri ve yasaklarına muhalefettensakınanlar (yok mu? Dünya ve âhiret­te) mutluluğa erecek olanlar ancakonlardır.»

1.   Sebe, 28

2.   Ahzab, 21

3.   M. Mesabih Hn. 7

4.    Nur, 63

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/onderimiz-peygamberimizdir-3-105h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim