NAMAZIN HİKMETLERİ -2

NAMAZIN HİKMETLERİ -2
NAMAZIN HİKMETLERİ -2İslâm Dini'nin bütün mü'minleri mükellef kıldığınamaz, bedenimiz ve ruhumuz üzerinde Allah'ın hâki­miyetini fiilî olaraktasdiktir. İslâm Dini'nin ana sütu­nudur, öğrenilmesi gereken ilk vazifedir.

NAMAZIN HİKMETLERİ -2

İslâm Dini'nin bütün mü'minleri mükellef kıldığınamaz, bedenimiz ve ruhumuz üzerinde Allah'ın hâki­miyetini fiilî olaraktasdiktir. İslâm Dini'nin ana sütu­nudur, öğrenilmesi gereken ilk vazifedir.

Namaz,Allah'a bağlayan, O'nun yasalarını ihtiva eden Kur'ân'la rabıta kurduran, Allahsevgisi ve kor­kusu ile yaşatan, iyiye ve güzele yönelten ve eşitlik çiz­gisindekaynaştıran bir ibâdettir.

Namaz,bunalan ruhların, ümitsizliğe düşen gönül­lerin, huzursuz kalplerin yegânesığınağıdır. İç dünya­sı için için kaynayan, alkol, fuhuş, kumar müptelâsıolan, çılgınlaşan, aradığı tatmini maddeci yaşantıda bulamayan karamsar vekararsız ruhların tek tedavi yolu ve biricik mutluluk gıdası namazdır. Bununiçindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuştur:  «Kalk,na­maz kıl. Namazda şifa vardır.» (1)

Kur'anımızınşu açıklaması da ne kadar yücedir: «... Haberiniz olsun ki, kalpler ancakAllah'ın zikri ile huzur bulur/mutlu olur..» (2)

Aziz Mü'minler!

Namaz,gusül ve abdest ile vücut temizliğine, kirli ve pis elbiselerle ve pis yerlerdenamaz kılınamayacağı için elbise ve mekân temizliğine ileten ibadettir.

Okuduğunuzudüşünmeksizin sıhhatli bir namaz kılınamayacağından, fikre daimi bir uyanıklıkkazandı­ran namazdır.

Namaz,Allah için iş yapma, O'nun rızası için mad­dî ve manevî fedakârlıklara katlanmaeğitimini yaptı­ran ibâdettir.

Namaz,ölümü hatırlatarak ihtirasları dizginleyen, dünya hayatına gerçekçi bir gözlebakmayı öğreten, ölümle başlayacak ebedî hayata hazırlık şuurunu ka­zandıranibâdettir.

Namaz,hayatın her anında samimî ve ihlâslı olma­nın vicdanî neşesini duyuranibâdettir.

Namaz,ebedî sağlığımızın düşmanı, manevî hasta­lıklar olan günahlardan koruyan veruhumuzu kirle­rinden arındıran bir ibâdettir.

Peygamberimizşöyle buyururlar:«Sizden birinizin kapısı önünden coşkunca akan ve içinde gündebeş defa yıkandığı bir nehir olsa, bu nehir onda kirden eser bırakır mı? Pektabii ki, bırakmaz. Beş vakit namaz da böyledir. Bütün günahları temizler.»(3)                                                                           

 ***

Namaz,içtimaî, iktisadî ve siyasî münasebetlerimizde kendilerine temsil ve tasarrufyetkisi verilebilecek gerçek Müslümanları diğerlerinden ayıran biri­cikölçüdür. Zira şuurla, kalbî huzurla ve devamlı ola­rak namaz kılmak, ancakgerçek mü'minlerin kârıdır. Bunun içindir ki, Bakara sûresinin 45. âyetindeşöyle buyrulmuştur:

«...Kalpleri ilâhî sevgi ve korku ile dolu olan kim­selerden başkaları için namazgerçekten çok ağır bir yüktür.»

Namaz,Allah'ın rızasına erdirecek en büyük ibâ­dettir. Peygamberimiz: «AmellerinAllah'a en sevimli olanı vaktinde namaz kılmaktır.» (4)buyurmuştur,«Kul namazda oldukça ilâhî rahmet üzerine iner. (5) müjdesinivermişlerdir.

Rabbimizde Peygamberimize hitabla şöyle buyu­rur:«Ümmetine beş vakit namazı farzkıldım. Beş vakit namazı vaktinde kılan kulumu cennete koyacağıma da andiçtim.» (6)

Mü'minler!

Baygınlıkve cinnet halleri müstesna, mü'min için namaz kılmama hali düşünülemez. ÇünküPeygamberi­mizin bildirdiğine göre «Namaz imanın belgesidir.» Namazsızlık dagünahların en büyüğü ve kâfirliğe dönük olanıdır. Dinimizdeki büyük önemindenötürüdür ki, Peygamberimiz devrinde Ashab-ı Kiram yalnız namazsızlığı kâfirlikalâmeti olarak görürlerdi.

 

HayatNizamı'mız Kur'ân-ı Kerim, değil namaz kılmamayı, namaza tembel tembelkalkmayı, münafık­lık vasfı olarak açıklamaktadır. Namazı, şartlan ve za­manlarınaehemmiyet vermeksizin ve de insanlara gösteriş için kılanların cehennemin Veyl azabına uğrayacakla­rını haber vermektedir. Maun sûresi Ayet 4 - 7 : «CehenneminVeyl azabı namazlarından gaflet eden, gösteriş yaparak kılan ve zekâtımenedenler için­dir.»

Peygamberimizde Rabbimizin huzurunda ilk ola­rak namazdan hesaba çekileceğimizi bildirerekşöyle buyurmuşlardır:[... Namaz kılmayan mü'minde hayır yoktur.» «Amannamazınıza önem verin.»]

Muhterem Mü'minler!

NamazaRabbimiz değil, bizler muhtacın. Mevlâmızdan uzak kalmak gafletine, namazlardankaçmak bedbahtlığına uğramayalım.

İbâdetsizhayat karanlıktır. Namaz ve duâ gönül­lerin baharıdır. Huzur bulmak, güçlüolmak, hür yaşa­mak, zinde kalmak, hayatı gayelendirmek, tatlı bir ölüm yüzügörmek, Cennet'lere namzet olmak istiyor­sak namazlarımızı kılalım.Peygamberimizin emri gere­ğince, yedi yaşından itibaren çocuklarımızı namazaalıştıralım. On yaşından itibaren muntazaman namaz kılmalarım sağlayalım.

Bumevzuda hassasiyetimizi ve kontrolümüzü arttıralım. Mü'min ana-babanın çocuk­larınakarşı en mühim vazifesi budur. Çünkü Rabbimiz Peygamberimizin şahsında her birmü'mine: «Ailene ve çocuklarına namazı emret.» buyurmuştur. Bu âyetinindirilişinden sonra, Peygamberimiz altı ay süreyle, ev­li kızı Hz. Fatıma'yısabah namazına bizzat kaldırmış­tır. (7)

Hutbemizi,hakikî mü'minleri ve erecekleri mükâ­fatı açıklayan âyet manâlarıyla bitirelim:

«Allahanıldığı zaman yürekleri titreyen, Allah'ın âyetleri huzurlarında okunduğuzaman imanlarım art­tıran, ancak Rablerine güvenen, namazlarını dosdoğru kılan,kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah için harcayan kimseler (yokmu?) Gerçek mü'minler onlardır. Evet, onlardır hakiki mü'minler. Rableri ka­tındadereceler, bağışlanma, bitmez, tükenmez güzel (ebediyyet) nimetlerionlarındır.» (8)

1-İbn-i Mace Hn. 3458

2- Ra'd, 28.

3- Tac, 1/134

4- Tac, 1/135

5- Tac, 1/137

6- Tac,1/134

7- İ. Kesir, Taha, 132.

8- Enfal, 2-4.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/namazin-hikmetleri-2-3-110h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim