NAMAZIN HİKMETLERİ -1

NAMAZIN HİKMETLERİ -1
NAMAZIN HİKMETLERİ -1İslâm Dini, insan hayatını bütünüyle kuşatan veyönlendiren Allah'ın Nizamı'dır. Bu yüce dinde mükellef müminlere yüklenen ilkve en önemli vazife namazdır.

NAMAZIN HİKMETLERİ -1

İslâm Dini, insan hayatını bütünüyle kuşatan veyönlendiren Allah'ın Nizamı'dır.Bu yüce dinde mükellef müminlere yüklenen ilkve en önemli vazife namazdır. Kur'ân-ıKerîm'de Rabbimiz şöyle buyurur:

 «... Namazı kılınız. Şüphesiznamaz müminler üze­rine vakitleri belirli bir görev olmuştur.» (1)

Namazın nasıl kılınacağını bizlere öğreten Peygam­berimiz, namazındinimizdeki önemini şöylece açıkla­mıştır.

[«... Namaza sarılın. Aman namaza önemverin.

«Dinde namaz vücutta baş gibidir.»

«Kalbini namaz için hazırlayan ve onu şartlarına uyarak kılan kişigerçek mümindir.»]  (2)

Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrarlanarak emre­dilen ve kadın, erkek,genç, ihtiyar, zengin, fakir, hattâ Peygamberimiz dahil bütün inananlarayüklenen na­maz farîzası, ilticaya muhtaç insanı, Allah'a bağlayan biribâdettir.

Namaz, insan varlığını meydana getiren bedenin fizikî hareketleri,aklın tefekkürü, kalbin de haz ve neş'esi ile eda edilen ve mü'mini baştan başabir iman ve şuur âbidesi haline getiren bir ibadettir.

Namaz, İman'ın belgesidir.İmandan sonra öğrenilmesi ve tatbik edilmesiis­tenen ilk emirdir.

Namaz; Rabbimizin bir bütün halinde yaşanmasını emir buyurduğu İslâmDinini yaşama gücünü kazandı­ran bir ibâdettir.

Namaz, Müslümanlarda yalnız Allah'ın emir ve ya­saklarına göre yaşama,yalnız Peygamberi önder tanı­ma şuurunu geliştiren, ve hayata disiplinkazandıran büyük bir eğitim ibadetidir.

Her sabah dünya yeniden kurulurken mesut ede­cek nizamın ancak İslâmolduğunu ilân eden ezanlarla ve Hz. Muhammed'in bildirdiği şekilde Allah'aibadetle başlayan mü'min günü, her biri taze bir başlangıç olan beş ana vakteayrılmaktadır. Her bir vakitte Allah'a dönüşle başlayıp bitmekte, böylecemüminin hayatı İs­lâmî doğrultuda disipline edilmektedir.

Namaz mümine yücelme yollarını açan ibâdettir.

Düşününüz! Günde beş defa şuur, huşu ve ta'zimle Allah'ın huzurunaçıkan mü'min, inandığı ve yaşa­mağa azmettiği Kur'ân âyetlerinden okuyarakAllah'a ibadet ediyor. O Kur'ân âyetleri ki, onlarda: «Zekât ve­riniz, âdil olunuz,merhamet ediniz, birlik ve beraberlik

içinde yaşayınız» emirleri vardır. O Kur'ân âyetleri ki, onlarda: «Anneve babaya hürmet, ilme teşvik, yardım­laşmaya davet, hayırlara çağrı, cana,mala ve ırza say­gı» emirleri vardır.

Namaz, Allah'ın ve Peygamberinin haram kıldıkla­rından bilimin ve olgunaklın yasaklarından koruyarak hayatı basitlikten, faziletsizlik zeminindesürünüşten kurtaracak, yüksek heyecanların, ölümsüz hedeflerin âşıkı kılacaktek enerji menbaıdır.

Namazlarının her bir rekâtında Fatiha Sûresini okurken: «... Ancak sanaibadet ederiz...» diyerek  haram ve helâlölçülerine göre yaşayacağına söz veren mü'minin Allah'ın emirlerini veyasaklarım çiğ­nemesi mümkün müdür?

Rızkı verenin, sebepleri yaratanın, saadeti bahşe­decek olanın Allaholduğuna ve O'nun huzurunda hesap verileceğine inanan mü'minde, fâni dünyanimet­leri ve sayılı ömür günleri için yalan, faiz, karabor­sa, rüşvet, sömürü,zulüm, riya, ihtiras, samimiyetsiz­lik bulunamaz. Namazlı bir mü'minyanılabilir, fakat hatasında ısrar edeceği düşünülemez.

Bunun içindir ki Kur'ân-ı Kerim namazı maddî ve manevî kötülüklere veahlâksızlıklara karşı güçlü bir koruyucu olarak sunmaktadır.

Ankebût Sûresi Âyet 45:«... Namazı kıl.Çünkü namaz bütün çirkinliklerden ve  tümkötülüklerden alıkoyar. Allah'ı anmak elbetteki en büyük (ibâdet) dir. Allahyaptıklarınızı bilir.»

Namaz; fertleri olduğu gibi cemiyetleri de İslâmî çizgide saflaştıranibadettir.

Evet, namaz, İslâm Dini'ne inanan insanları renk, ırk ve dil ayırımınayer vermeksizin iman ve gönül rabıtasıyle birleştiren, seviştiren, kaynaştıraniçtimaî bir ibadettir.

Her yaştan, her kültür seviyesinden, her bölgeden binlerce inşam Allahiçin birleştiren, omuz omuza, gö­nül gönüle verdiren, aynı yüce ve kutsiduygularla his­lendiren Cuma, bayram ve vakit namazlarının mucize­vî kuvvetinidüşününüz.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki dilleri, ırkları, tarih ve kültürleriayrı milyonlarca Müslümanın bir namaz için tekbir aldığını ve aynı kıbleyeyöneldiğini düşüne­lim. Evet; Endonezya'da, Pakistan'da, Türkiye'de, İn­giltere'de,Almanya'da ve Amerika'da aynı iman, aynı duygu ve aynı ibâdet dili ile kılınanve 14 asırdır kılın­makta olan namazlar ne muhteşem ve ne mucizevî birtablodur.

Namaz, fertleri ve toplumu Batıl kültür ve ideolo­jilere karşı koruyanibâdettir.

Allah'a, Kur'ân'ın içtimaî, iktisadî, hukukî ve ah­lâkî hükümleriniihtiva eden âyetlerini okuyarak ve Hz. Peygamberin öğrettiği gibi namaz kılarakibadet eden müminleri hangi güç İslâmî doğrultudan saptırabilir?

Hangi zalim otorite İslâm dışı, sistemlere kanalize edebilir?

Hangi istibdad tanrılaştırılmış Tağut'î güçlere boyun eğdirebilir?

Yurdumuzda anlayarak namaz kılınmadığının, na­mazın özünden vehedeflerinden uzak kalındığının en canlı belgesi yıllardır toplumumuza egemenolan batıl kültür odaklarına karşı Hakk'ı yaşama hürri­yet ve özlemininyeterince duyulmamış olmasıdır.

Müminler!

Nefislerimizi, emrolunduğumuz namaza alıştıralım. Namaz İslâm binasınınbeş temelinden biridir. Namaz­sız Müslümanlık yaşanamaz.

Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuş­lardır.«Bizimle(kalplerine İslâm inancı yerleşmemiş olan) münafıklar arasındaki ayırıcı ölçünamaz­dır. Kim farz görev olduğunu inkâr ederek namazı bırakırsa kâfir olur.» (3)

Namazsızlık Rabbimizden uzak kalmaktır. Yalnız­lığa, acizliğe veümitsizliğe mahkûm olmaktır. Cehen­nem azabına yuvarlanmaktır.

Peygamberimiz şöyle buyurur: «... (Hayırları ne olursa)    olsunnamaz kılmayan mümine Allah'ın verilmiş sözü yoktur.Dilerse onu bağışlar.Dilerse azablandırır.» (4)

Hutbemizi namazlıları müjdeleyen âyetlerle bitiri­yorum:

Namazlarında kalpleri huzurla dolu olan, boş söz, iş ve davranışlardankaçınan, zekât vermek için çalışan, cinsel organlarını örten-zinadan,eşcinsellikten koruyan... kendilerine bırakılan emanetleri koruyup sözleşmelerinebağlılık gösteren ve bir de namazları­na devam eden gerçek mü'minler (yok mu?)Onlar mutlaka felah bulacaktır.

Onlar, içinde ebedî kalacakları Firdevs (cennetin) e vârisolacaklardır. (5)

1)  Nisa,103

2)  M. Kenzül-UmmalKitabus - Salati.

3)  Tac, 1/140

4)  Tac, 1/134

5)  Müminun, 1-11

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/namazin-hikmetleri-1-3-111h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim