NAMAZ ALLAH’IN HAKİMİYYETİNE HİZMETTİR

NAMAZ ALLAH’IN HAKİMİYYETİNE HİZMETTİR
NAMAZ ALLAH’IN HAKİMİYYETİNE HİZMETTİRİslâm, yasalarınıAllah'ın  Kur'ân'la koyup  evrensel kıldığı  son Peygamberi   Hz. Muhammed'le bildirdiği  Hak Din'dir.

NAMAZ ALLAH’IN HAKİMİYYETİNE HİZMETTİR

İslâm, yasalarınıAllah'ın  Kur'ân'la koyup  evrensel kıldığı  son Peygamberi   Hz.Muhammed'le bildirdiği  Hak Din'dir. Namaz, bu Yüce Din'de inanılması zarurî inanç esaslarınaiman'dan sonra mümine yüklenen ilk ve de ana ibadet görev­idir.Pek çok defatekrarladığı namazla  ilgiliemirlerinden  gerekçe de içeren birindeRabbimiz şöyle buyurur: "Namazı gerektiği şekilde kılın.Zekâtıverin.Allah'ın (diğer)emirleri ve yasaklarına da sımsıkı sarılın. O,sizin Mevlânızdır. Sizin Mevlanız ne güzeldir.Sizin yardımcınız (Mevlânız) ne güzeldir." Namaz;  Mevlâmız olanAllah'a bağlayan, İslâmî hayata hazırlayan, İslâm Düzeninin temel yasalarınıteşkil eden Kur'ân'la rabıta kurduran ibâdettir.

Namaz; Allah sevgisi vekorkusu içerisinde yaşa­tan, ruhlara gı­da, elemli gönüllere şifa ve kalplerehuzur olan, zaman ve mekan sınırları ötesinde yeni ve yüce bi âlemlere yöneltenibâdettir.

Namaz; imanın gerçekölçüsü, dışa dönük  fiili bel­gesidir.Terki zımnen hıyanet-i İslâmiyyedir O KılınmasıÂhiret saadetinin, kılınmaması Âhiret felâketinin temel sebebidir.

Özelliklerine   değindiğimiz,mümin şahsiyetini oluşturan namaz ibâdetinin önemi ve faydalarını Pey­gamberimizinhadîsleriyle açıklamaya çalışacağız.

Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed A.S. şöyle bu­yuruyor:

«Dinde namaz vücuttabaş gibidir.»

«Namaz yeryüzündeAllah'ın ilâhlığına hizmettir.»

«Namaz dinin anasütunu, silâhlı savaş zirvesidir.»

«Namaz müminin Allah'ayaklaşmasıdır.»

«Namazı olmayan dinde, namaz kılmayan mümin­de hayır yoktur.» (1)

«İslâm'ın alâmeti namazdır. Kalbini namaz için ha­zırlayan ve onuvakitlerini gözeterek, farzları ve sünnet­lerine riayet ederek kılan kişimümindir.»

«Namaza yapış. Zira namaz cihadın en faziletlisidir...»

«Özürsüz olarak farz namazları kılmayan kişinin diğer amellerineticesiz kalır.»

«Kıyamet Günü'nde kulun ilk sorulacağı vazifesi namazıdır.

Namazı tam olanların diğer amelleri de olumlu olur. Namazı sağlamolmayanın diğer amelleri de zayıf­tır.»

«Bile bile açıkça namazı terkeden kişi (İslâm dai­resinin dışınaçıkmış,) kâfir (ligin sınırları içine düş­müş) olur«Namaz kılmayan kişikendisine gadaplı/öfkeli olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkar.»

"Kişinin namazı kalbinin nurudur. Dileyen kalbini nurlandırsın."

«Allah, namazıyla kendisine secde eden kulunun her secdesine mukabilbir günahını affeder, ona bir sevap verir ve nezdinde onu bir dereceyükseltir.»

«Sizden biriniz namazını kıldığı yerden ayrılma­dıkça ve dekonuşmadıkça melekler onun için (Allahım! onu affet, ona merhamet et.) diyerekduâ ederler.»

«Şartlarına ve kalp huzuruna riayet edilerek kılı­nan namaz birnur  şeklinde semaya yükselir. Gökkapıları ona açılır. Sonra da Allah'ın huzuruna yükselir de Allah katındasahibine şefaat eder.» «Namaz kılanın üç hususiyeti vardır. Namaza dur­duğunda,gökten başı ortasına hayırlar saçılır. Ayak­larından gök yüzüne kadar melekleronu kuşatır. Bir melek de ona şu duyuruda bulunur:

- Eğer kul kendisine yönelerek yalvardığı Rabbini hakkiyle bilseydinamazdan çıkmazdı.»

«Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde ettiği an­dır.»

«Allaha secde eden kişi kibirden uzak olur. Allah katında gafillerdenyazılmaz.»

«Her kim iki rekat namaz kılar da dua ederse er geç Allah onaistediğini ihsan eder. Namaz vaktini bek­lediğiniz sürece hayrın içindesiniz.»

«Kul Allah'ın rızasını talep ederek namaz kılarsa, ağaçlardanyaprakların dökülüşü gibi günahları dökü­lür.»

«Her kim benim aldığım gibi güzelce abdestini alır. Sonra da öğlenamazını kılarsa onun sabah ile öğle namazı arasındaki günahları affedilir. Müminler! İkindi namazını kıldığında öğleile ikindi arasın­daki, akşam namazını kıldığında ikindi ile akşam na­mazıarasındaki, yatsıyı kıldığında akşamla yatsı arasındaki, sabahı kıldığında dayatsı ile sabah namazı arasındaki günahları affedilir.»

«Büyük günahlarişlenmedikçe Cumalar iki cuma arasındaki (kul hakları dışındaki) günahlarakefarettir.»

«Abdestini güzelce alansonra da namazda ne oku­duğunun şuurunda olarak namazını dosdoğru kılan her birmümin anasından doğduğu gün gibi tertemiz ola­rak namazdan çıkar.»

«Sizden birinizin eviönünde bir nehir olsa bu ne­hirde günde beş defa yıkansa onda kirden eser kalırmı? İşte beş vakit namaz kılmak da beş defa nehre girip yı­kanmak gibidir.Allah bu namazlarla günahları giderir.»

«Her vakit namazda birmelek şöyle ilân eder. Ey Âdemoğlu! Nefisleriniz aleyhine yaktığınız ateşegidin, onu namazla söndürün.»

«Farz olduğunu bildiğinamazı bile bile terkeden kişinin adı Cehennem kapısı üzerinde (asılı bulunancehennemlikler listesine) yazılır.»

«Bile bile namazı kılmayan kişiden Allah'ın ve Pey­gamberinzimmeti kalkar. Cehennemin ateşi Ademoğlunu yakar. Ancak Al­lah, secde organınıyakmayı Cehennem'e yasaklamıştır. Namazlar Cennetin anahtarlarıdır.» 

«Allah, beş vakit namazıkullarına farz laldı. Her kim önemsemezlik etmez de namazlarını şartlarına ria­yetederek kılarsa Allah'ın, o kulunu Cennete koyma sözü vardır. Namaz kılmayanmümin kişiye ise, (hayır­ları ne olursa olsun) Allah'ın verilmiş teminatıyoktur. Dilerse onu cezalandırır, dilerse Cennet'ine koyar.»

Sunduğumuz namazlailgili hadîs demetini Mûslim'in Kâ'b El-Eslemi'den rivayet ettiği bir hadîslebağ­layalım.

Adı geçenSahâbî şöyle anlatıyor:

Bir yolculuk sırasındaHz. Peygamberle birlikte ge­celedim. (Hizmetinde bulundum); Abdest suyunu, sec­cadesinigetirdim. Diğer ihtiyaçlarım karşıladım.

Aramızda şu konuşma geçti:

-   Nearzu ediyorsun, iste.                                                       

-   (YaResûlellah!) Senden Cennet'te seninle be­raber olmayı arzu ediyorum.

-   Bundanbaşka bir şeyi değil de (gerçekten yal­nız bunu mu istiyorsun?)

-   Evet,isteğim budur. Yalnız bunu istiyorum.

-   Ohalde, pek çok namaz kılarak nefsin için ba­na yardımcı ol. (2)

Muhterem Müminler!

Namazın dinimizdekiönemi ve faziletleri ile ilgili bazı hadîsleri sunduk. Ancak namazın asıl yüce­liğiAllah'tan gelen ve O'na dönecek olan insana açtığı vuslat(kavuşma) kapısıdır.Zira bütün güzelliklerin ve mutlulukların ha­likı olan Allah, saadetin kemalinikendi  sevgisi ve  güzelliğine kavuşmaya bağlamış ve namazı da vuslata erme  aracı kılmıştır.

Bu sebeple de biz kullarına  şöyle buyurmuştur:" Ey İman edenler!Sabırgöstererek ve namaz kılarak  yardımisteyin. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. » (3)

Rabbimiz namazla yardım istememizi emrettiği gibiHz.İbrahim peygamberin diliyle bizim ve çocuklarımızın namaz kılanlardanolabilmesi için dua etmememiz gerektiğini de öğretmiştir.(4) ilgili bu CumaMesajımızı İslâm'ı gerçek güzelliği içinde kavrayan   Hz. Ömer'in Halife-i Müslimîn olarakgörevlilere gönderdiği genelgeden bir pasaj­la bitiriyorum: « Katımdaki enönemli tarafınız namazınızdır. Her kim namazına önem vererek ve de devamlıolarak kı­larsa o dinini korumuş olur. Namazını korumayan kişi namazdan başkahiç bir İslâmî esası da koruyamaz.»*

 

1. El-Menhelûl-Azbûl-Mevrud,Şerh-ü Sünen'ü Ebû Davud, Bab-u Tehzîbil Kur'ân.

2. Et-Tac, 1/136.

3. Bakara 153.

4. İbrahim 40

(*) Diğer bütün hadisler,Müsnedû Ahmet ibn-ü Hanbel'in ke­narında matbu Müntahab'ü Kenzül Ummal'inKitabüs-Salât'ından derlenerek tercüme edilmiştir

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/namaz-allahin-hakimiyyetine-hizmettir-3-10h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim