MUTLAK HAKİMİYET ALLAH'INDIR

MUTLAK HAKİMİYET ALLAH'INDIR
Varlıkları yaratan, yaratmakta olan, engin bir ahenkiçinde yaşatan, maziyi, hali, geleceği tüm ayrın­tılarıyla iyice bilen,istediğini dilediği an, arzuladığı şe­kilde yapmaya gücü yeten Allah'tır. Bütünoluşlar, bil­gisi ve takdiri altında ceryan eden; kayıtsız şartsız hâ­kim,biricik yasa koyucusu da O'dur.

Yüce Allah'a bu ölçüler içinde inanmadıkça ve hayatımızı bu imanınsınırları içinde düzenlemedikçe, özü "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Allah'ındır."gerçeği olan İslâm'î İman(Tevhîd) gerçekleşmez.

Kabul etmek ve gereğini yaşamakla emrolunduğumuz bu iman gerçeğiniKur'ân'ımızdan öğrenelim:

[«(Ey Peygamber! De ki: Allah her şeyi yaratan­dır. O birdir.»

«Sizide, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. (Ve O, yaratmaktadır.)»

«Göktenyere kadar (bütün kâinatı ve tüm) işleri Allah düzenler...»

«... Gökleri ve yerin düzenini    korumak/ gözet­mek O'na zorluk vermez. Oçok yüce, çok büyüktür.»

«... O gizliyi de bilendir, aşikârıda...»

«... Gaybı, geleceği bilen de yalnızO'dur...»

«Yaratan bilmez mi? (Elbet bilir.)»

«(Evet) Allah bilir. (Ancak O'nunbildiklerini) Siz bilmezsiniz.»

«... Allah, işitici ve görücüdür.»

«... Şüphesiz Allah dilediğinigerçekleştirir.»

«... O dilediğini (arzuladığı an)yapandır.»

«... Bir şeyi dilediği zaman O'nunbuyruğu sâdece o şeye ‘Ol' demektir. O da oluverir.»

«... O her şeye hakkıyla güçyetirendir.»]  (1)

Aziz Mü'minler!

Bütün eksikliklerden berî, tüm yüceliklerle vasıflı olan yalnızca Allah(c.c.)olduğu içindir ki, yarattığı varlık­lar üzerinde hâkimiyet kayıtsızşartsız O'nundur. Üs­tün vasıflarla yarattığı insanlar için hayatlarını düzen­leyecekkanunlar yapmak; emirler vermek ve yasaklar kaymak hakkı yalnız ve yalnızOnundur.

Varlık âlemine gelişi ve gidişinde iradesi olmayan, bilgisi ve gücüsınırlı, mevcudiyeti sonlu yaratık olan insan yöneten değil, yönetilecekolandır. Fert ve fert­lerden kurulu cemiyet yaratıktır. Bu itibarla insan üze­rindeöncelikli  ve mutlak egemenlik/hâkimiyethakkı insanın ve cemiye­tin değil, onu yaratan ve yaşatanındır.

Bunun içindir ki, Allah ilk insanı ilk peygamber kılmış, insanlarınterbiyesi ve idaresini, peygamberleri aracığıyla gönderdiği şerîatlarla bizzatüzerine almıştır.

Allah (C.C), yalnızkendi zatına tahsis kıldığı hâkimiyeti, kendilerine irade hürriyeti verdiğikullarına son yasalarını oluşturan Kurân-ı Kerîm'de şöyle açıklar:[«... Dikkatedin, yaratmak ve kanun koymak O'nundur.»

«... Elbetteki emir vermek ve yasaklamak hakkı yalnız Allah'ındır. O,ancak kendi hâkimiyetini tanıma­nızı emretmiştir. İşte gerçek din ancakbudur...»

«Allah hâkimler hâkimi değil mi?»] (2)

Müslümanlar, Allah'ın varlığına ve yüce sıfatları­na inanmalarınıngereği olarak  mutlak hakimi­yeti(egemenliği) Allah'ta görmek ve inanmakla mükelleftirler. Ancak mutlakhakimiyet sahibi olan  Allah, emirleri veyasakları ile   belirlemediği alanlardahakimiyet hakkını evrensel kıldığı elçisi Hz.Muhammed'e vermiştir. -Salat veselam üzerine olsun- O'nun buyruklarıyla açıklık getirmediği alanlarda isehakimiyet   toplumun imanlı fertlerininkendi aralarından  adalet, liyakat veşûra(seçim) yöntemiyle seçip görevlendireceği bilgili yöneticilerebırakılmıştır.

Aziz Mü'minler!

Açıklamaya çalıştığımız gibi İslâm İtikad Nizamı'na göre MüslümanlarAllah Zülcelâli mutlak hâkim ve yasa koyucusu olarak kabul etmeklemükelleftirler. Koyduğu emirleri ve yasaklarını da zatını ve sıfatlarını kabulettikleri ölçüde büyük tanımakla yükümlüdürler;

Aziz Peygamberimizin «Allah'ın Kelâmının (emir­leri ve yasaklarının)insanların kelâmına (koyduğu ya­salara) üstünlüğü, Allah'ın yaratıklarına olanüstünlü­ğü gibidir» buyurması, bu gerçeği açıklamak içindir.

Yukarıda özetle sunulan ölçüler ışığında özetlersek mü'min, mutlakhâkimiyeti Allah'ta ve O'nun yetkilendirdiği Hz.Peygamberde; kayıtlı ve şartlıhakimiyeti de İslâmî  kurallar ve değeryargılarına imanlı ve bağlı  seçilmişhalk temsilcilerinde gören insandır.

Yüce Dinimize göre, kayıtsız şartsız mutlak Hâkimiyet hakkı Allah'a aitolunca pek tabiidir ki, Şanı Yüce olan Allah yaratan ve yaşatan olarak kabuledilse bile O'nu, emir verici - yasak koyucu,bir diğer anlatımla yasa koyucutek ve mutlak hâkim olarak kabul etmedikçe İslâmi iman oluşmaz. Bu gerçeğiRabbimiz  Kur'ân-i Kerîm'de şöylece beyanediyor:

[«Ey Peygamber! Onlara) de ki: Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım:Yer   ve ondaki bütün varlıklar  kimindir?

Onlar, Allah'ındır diyecekler. De ki: O halde iyice düşünmez-ibretalmaz mısınız?

De ki: O yedi göğün Rabbi  veBüyük Arş'ın Rabbi kim? Allah'dır, diyecekler. De ki: O halde  aykırı davranır olmaktan korunmaz mısınız?

Yine de ki: Her varlığa kudretiyle egemen olan,her varlığı koruyan amakendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?

Yine Allah'tır, diyecekler. Onlara de ki: O halde nasıl oluyor daaldanabiliyorsunuz? ]   (3)

Yukarıdaki âyetlerde açıklandığı üzere Allah'ı bütün varlıkların ya­ratıcısı,maliki ve koruyucusu olarak kabul edenlere «düşün­mez misiniz?», «korunmazmısınız?», «nasıl oluyor da aldanabiliyorsunuz?» buyrulması, onların Allah'ımutlak hâkim ve kanun koyucusu olarak kabul etmemeleri, hâkimiyeti O'ndagörmemeleri sebebiyledir.

Bu gerçek En'am sûresinin 91. âyetinde daha açık bir şekilde şöyleceaçıklanıyor:«Onlar Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü Allah hiç birinsana (hiç bir Peygambere) bir şey (emir­ler ve yasaklar) indirmedi,(yasalarıyla hâkimiyeti üzerine almadı) dediler...»

Mutlak hâkimiyeti Allah'ta görüp kabul etmemek insanı Allah'a ortakkoşmaya götürür. Allah'a ortak koşmak ise kişiyi ebedî Cehennem'liklerdenkılacak en büyük günahtır. Bunun içindir ki Peygamberimiz biz­leri şöylece ikazbuyurmuşlardır:

«Ümmetimle ilgili olarak korktuklarımın en korku­tucusu Allah'a ortakkoşmalarıdır. Dikkat edin. Ben si­ze, onlar aya, güneşe ve puta tapacaklardemiyorum. Fakat onlar, Allah'tan başka kişiler ve kurumların emir­lerine veyasaklarına  göreyönetecek/yönetileceklerdir. Allah'tan başka otoritelerin beğenisini  kazanmaya çalışacaklardır..» (4)

Mü'minler!

 Mutlak hâkimiyetin, bizi ölümdensonra tekrar diriltecek, huzurunda muhakeme ederek ceza veya mükâfat vere­cekolan Allah'a ait olduğunu bilelim. Bu bilgi Tevhîd'in esası, nura çıkışın tekyoludur.

Mektepte, fabrikada, iş yerinde, camide, caddede, hülâsa her zaman veher yerde Allah'ın emir ve yasak­larını ölçü alarak hâkimiyetin Allah'a aitolduğunu tasdik edelim.

Kâinatımızdaki tabiat düzeni gibi muhteşem bir madde ve mânâ nizamına,huzur ve saadete ulaşmak istiyorsak Allah'ın emirleri ve yasaklarını zâtı gibimukaddes tanı­yalım. Tanımakla da yetinmeyelim. Hayatımızı  bu ilâhî kurallara göre yaşayalım. Zira butanıma ve uygulama

İslâm Dini'ni hayat düzeni olarak kabul etmeyenlerin iddia ettiği gibihür irade ve düşünceyi zincire vurmak hayatı çıkmaza sokmak değildir. Allah'ave Peygamberine has mutlak, mü'min insanlara özgü kayıtlı hakimiyet çizgisindeen iyiyi, en güzeli ve en doğruyu yaşamak,dünya ve âhiret hayatını mutlukılmaktır. Çünkü mutlak Hakimiyeti yansıtan ilahi bildiriler,emirler veyasaklar insan hayatı ile ilgili ana konularla sınırlıdır. Kayıtlı hakimiyetebırakılan özgü alanlar ise sınırszdır.

Hutbemizi âyet anlamlarıyla bitiriyorum.

[«Allah, (Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır di­yerek)iman eden mü'minlerin mevlâsıdır...»

«... O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır.»

«Şüphesiz Allah, (emirleri ve yasakları doğrultu­sunda) güzel amellerdebulunan mü'minleri, altların­dan ırmaklar akan cennetlere koyar. ( MutlakHâkimiyet hakkının Allah'ta ve Peygamber'inde olduğuna inanmadığı için) Kâfirolanlara gelince; onlar yararlanır/eğlenirler. Davarların yediği gibi yerler.Onların yeri de Cehennem ateşidir.»] (5)

1} Sırasıyla bak. Ra'd, 16; Saffat, 96; Secde, 5; Bakara, 255; Haşr, 22;Neml, 65; Mülk, 14; Bakara, 216; Mümin, 20; Maide, 1; Buruc, 16,; Yasîn, 82;Mülk, 1.

2)Sırasıyla bak.Araf, 54; Yusuf,  40; Tin, 8.

3)Müminûn, 84-89.

4)S.Î. Mace, Hn.4205.

5)Sırasıyla bak.Muhammed 11, Hac78; Muhammed, 12

 

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mutlak-hakimiyet-allahindir-3-169h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim