MÜ’MİNLER İMANLARININASIL YİTİRİYOR

MÜ’MİNLER İMANLARININASIL YİTİRİYOR
MÜ’MİNLER İMANLARININASIL YİTİRİYORİslâmDininin özünü teşkil eden İman konusu ile ilgili bir hadislerinde YücePeygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:"Bir insan Allah'tan başka hiçbirilâh olmadı­ğına ve benim Allah'ın Peygamberi olduğuma şehâdet eder, getiriptebliğ ettiğim (inanç düsturlarına, helaller ve haramlara) iman ederse Allahonu yakmayı Ce­hennem ateşine yasaklar ve o insan mutlaka Cennet'e girer.

MÜ’MİNLER İMANLARININASIL YİTİRİYOR

İslâmDininin özünü teşkil eden İman konusu ile ilgili bir hadislerinde YücePeygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:"Bir insan Allah'tan başka hiçbirilâh olmadı­ğına ve benim Allah'ın Peygamberi olduğuma şehâdet eder, getiriptebliğ ettiğim (inanç düsturlarına, helaller ve haramlara) iman ederse Allahonu yakmayı Ce­hennem ateşine yasaklar ve o insan mutlaka Cennet'e girer..."(1)

MuhteremMü'minler!

Buhadisi diğer hadislerle birleştirerek açıklayan İslâm âlimlerine göre müminolarak can veren kişi gü­nahlarından ötürü belirli bir süre azaba uğrasa da mut­lakaCennet'e girecek, ebedî mutluluğa erecektir. An­cak imardı olarak ölmekşarttır.

Mü'minler!

Üzülerek ifade edelim ki eğitim kurumlarında ge­rekliİslâm kültürünün verilmediği ve İslâm dışı hayat tarzının giderek gelişmegösterdiği yurdumuzda gü­nahlardan korunmak bir tarafa imanı korumak bile sonderece zorlaşmıştır.

Bunun içindir ki bilerek veya bilmeyerek irtidaddediğimiz İslâm Dini'nden çıkma; kâfirliğin sınırları içine düşme olaylarıgiderek artmaktadır.

Muhterem Mü'minler!

Sözünü ettiğimiz irtidad olayları yalnız belirli çev­relerde değil,dindar ailelerde bile görülmektedir. An­cak; İslâm Nizamı'ndan kopma; yaniirtidad hareketle­ri, topluca olmadığı, İslâm Dini gerçek manasıyla ta­nınmadığıve irtidad edenler Hıristiyanlığa veya Muse­vîliğe girmediği için tehlikeninbüyüklüğü sezilmemektedir. Ancak tarafımızdan çok iyi bilinmelidir ki, irti­dadşekli nasıl olursa olsun, İslâm Dininin sınırları dı­şına çıkan her bir fertkâfirdir.

Erkek ve kadın dinden çıkan mürted kişi ise mü­min ana - babasına vediğer murislerine vâris olamaz ve kendisine de vâris olunamaz. İrtidadı ilebirlikte eşi kendisinden boşanmış olur. Mü'minlerle evlenemez. İslâm'a dönmedenölürse ebedî Cehennemlik olur.(2)

***

Mevzûumuzu müşahhas misallerle tasrih etmeden önce şu temel İslâmî imanesasım açıklamak isterim.

İslâm Dini, itikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ah­lâkî yapısıylabölünmez bir bütündür. Mü'min bu bü­tüne inanan insandır.

İslâm Dini'nin bütün esaslarını kabul ettiği halde yalnız ve yalnız tekbir hükmünü kabul etmeyen; za­ruretine veya yüceliğine inanmayan kişi Müslümande­ğildir. Çünkü kabul edilmeyen o birle Allah'a bilgisiz­lik ve acziyet isnadedilmiş olur ki Yüce Allah bütün eksikliklerden beridir.

Bunun içindir ki, Hz. Ebu Bekir, devr-i hilâfetinde  "Namaz kılarız, fakat zekât vermeyiz."diyerek İslâm Dini'nin yalnız bir tek hükmünü; zekâtı reddederek irtidad edenArap toplulukları hakkında: (Vallahi na­maz ile zekât arasını ayıranlarla harbeder, muhakkak boyunlarım vururum,) buyurmuştur. Cezalandırmak için deüzerlerine ordu göndermiştir. (3)

Bu imânî gerçeği böylece bildirdikten sonra örnek­lerle konumuzaaçıklık getirebiliriz.

Devrimizde İslâm Dini'nden koparak irtidat eden kişilerin çoğunluğuAllah'a inanıyorlar. Fakat onlar Allah'ı yasa koyucu   olarak kabul etmedikleri, İslâmî yasalarınhayata hakim kılınması zaruretine inanmadıkları için İslâm'dan kopuyorlar.

Onlar Hz. Muhammed'e inanıyorlar. Fakat O'nun, zulüm ve istismartemellerine dayalı inanç ve yönetim sistemlerini yıkmak ve insanları Allah'ayöneltmek için gönderilmiş bir Önder-Peygamber olduğuna, yalnız O'nun izindengidilmesi gerektiğine inanmadıkları için İslâm'ın sınırları dışına yuvarlanıyorlar.

Daha açık bir dille ifadelendirirsek deriz ki, bu ki­şiler İslâmDini'nin bir vicdan işi olduğuna, onun fert, aile ve cemiyete hitap edenemirlerinin ve yasaklarının benimsenip tatbik edilemeyeceğine, buna gerekolmadığına, İslâm karşıtı bir Hayat Düzeni ile de mutlu olunabileceğineinandıkları için kâfir oluyorlar. Mevzuumuza amelî hayatımızdan alacağımız mi­sallerledaha bir açıklık getirebiliriz:

a - İslâm Dini'ni gerçek manâsıyla kavrayamayan bazı yan aydınmü'minler, «Ben bir Müslümanım, fakat sosyalizmin kurtarıcılığına inanıyorum,Müslümanım ama garb uygarlığından yanayım...» diyerek ve  «İslâm'ın toplumu yönlendirici kurallarına karşıyım...» şeklinde bilgive bilince dayalı ifadeler kulla­narak inkârcılar grubuna girmektedirler.

b - Bazı erkek ve kadın müminler tesettür; ör­tünme mevzuundakiyanılgıları ile İslâm'dan ayrılmak­tadırlar. Şöyle ki, Ahzab sûresinin 59. veNûr sûresinin 31. âyetleriyle müslüman kadınların namahrem olan kendileriyleevlenmeleri yasaklı olmayan)yabancı erkeklere karşı tabiî ve sun'îgüzelliklerini açı­ğa vurmamaları, daha açık bir anlatımla yüz, eller veayaklar dışında bütün vü­cutlarını örtmeleri emredilmiştir.

Rabbimizin Kur'ân'daki bu açık emri karşısında «20. asırda kadınlarınik­tisadî faaliyetlere iştirak etmeleri gereken zamanımız­da, başı açmanın,diğer vücut uzuvlarını teşhir etme­nin ne mahzuru olabilir? Fazla mutaassıpolmamak lâ­zımdır.» gibi sözler söylenilmesi ve bu sözlere kaynak olacak inanç­larınbenimsenmesi hiç şüphesiz apaçık küfürdür; imansızlıktır.

c - Bazı mü'minler de Bakara sûresinin 275. âyetiyle yasaklanan faizinlüzumlu ve zarurî olduğuna ina­narak, faiz müesseselerini onaylayarak İslâmDini ile irtibatlarım kesmektedirler. Çünkü Peygamberimizin diliyle « Kur'ân'ınharam kıldıklarını helâl görenler Kur'ân'a iman etmemiştir.» (4)Kur'ân'ın bütününe veya bir ilkesine inanmayan kişi kâfir­dir.

d - Müslümanların mühim bir kısmı ise İslâm Hukûku'nda yer alan Kur'ânve Sünnet'le sabit hüküm­leri hafife alarak irtidat etmekte (İslâm'dançıkmakta)dirler.

Niçin ve nedenlerini anlamadan, İslâm Dini'nin bütünü içerisindekiyerini tesbit etmeden, dayandığı temel felsefeyi kavramadan, kısas ilkesiniküçümse­mek; muayyen şartlar altında hırsızların elinin kesil­mesi ile ilgilicezaî müeyyideyi gayr-ı medenîlikle va­sıflandırmak; ancak bir ruhsat olaraktecviz edilen birden fazla kadın alma ölçüsünü yermek; İslâmî mi­ras hukukundaerkeklere çift, kadınlara tek hisse veril­mesini eşitsizlik ve zulümle tavsifetmek bütün bunlar İslâm Dini'nin bir bölümünü geçersiz kabul etmek, aşa­ğılamakolduğu için kâfirliktir.

İlk bakışta üstünlükleri kavranamayan bu İslâmî düsturları 20. asrınmodern cahiliyet mantığına göre değil İslâm Dini'nin kendi ictimaî, iktisadî,hukukî ve ahlâkî esasları içerisinde değerlendirmek lâzımdır.

e - Azının içilmesi bile Peygamberimizin bildirile­ri ile yasaklanmışbulunan alkollü içkileri meşru göre­rek, karşılıklı rızaya dayalı cinselmünâsebetin haram olmadığım iddia ederek ve dinimizin haram kıldığı, fa­katlâik yönetimlerin meşru gördüğü işlerin artık mü'­minler için mes'uliyetigerektiren bir haram hükmünü taşımayacağını savunarak Hak Din'den çıkan mü'min­lerde mühim bir yekûn tutmaktadır.

f - İmanî şuurdan yoksun bir kısım mü'minler de İslâm Nizamı'na karşıfiilî ve lisanı bir şekilde savaş açmış insanları savunarak ve putlaştırarakİslâm'dan ayrılıyorlar.

Verdiğimiz örnekleri daha da çoğaltabiliriz.

İlâhî emirleri ve yasakları uygulamada insan ha­tayapabilir. Günahlara dalabilir. Tevbe edip affını di­leyen mümin bağışlanır.Ancak iman mev­zuunda gayet hassas olmalıyız. İman meselesinde ya­nılmak biziHak Din'imizden mahrum eder. Bütün iba­detlerimiz ve hayırlı amellerimiz deboşa gider. Zira Bakara sûresinin 217. âyetinde şöyle buyrulmuştur:«... Sizdenkim dininden döner de kâfir olarak ölür­se, bu gibilerin yaptığı iyi işlerdünyada ve ahirette boşa gitmiştir ve onlar cehennemliktirler ve orada ka­lıcıdırlar.»

Hutbemizi, İslâm Dini'nin bir kısım esaslarına ina­nıp da, diğer birkısmım inkâr edenler için varid ola­cak azabı bildiren âyetle bitiriyorum.«...Yoksa siz Hak Kitab Kur'ân'ın bazı hükümleri­ne inanıyor da bazılarım inkâr mıediyorsunuz. İçiniz­den böyle yapanların cezası dünya hayatında aşağılan­madır;ne idüğü belirsizliktir; Onlar Kıyamet Günü'nde de azabın en çetinineitiliceklerdir.

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan habersiz değil­dir.» (5)

 

1. M. Zevaid K. İman B. İman Şehide... 1/16

2.    Mürtedle ilgiligeniş bilgi için bak, İslâm Fıkhında Mürtede ait Hükümler, Samarraî, SönmezNeşriyat.

3.    S.BM. Tecridi Sarih Ter. Birinci Baskı, 5/29

4.    Sünenüt - Tirmizî Kitab-u Sevâbil - Kur'ân, Bab, 20.

5.    Bakara, 85

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/muminler-imanlarininasil-yitiriyor-3-97h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim