MÜ’MİN İSLAM’I YAŞAMADA HÜRDÜR

MÜ’MİN İSLAM’I YAŞAMADA HÜRDÜR
MÜ’MİN İSLAM’I YAŞAMADA HÜRDÜRİnsan, yalnızca hür iradesinedayalı inançları, sözleri, dav­ranışları ve işlerinden mesuldür. Bunun içindirki İslâm Dini şu ölçüyü koymuştur.

MÜ’MİN İSLAM’I YAŞAMADA HÜRDÜR

İnsan, yalnızca hür iradesinedayalı inançları, sözleri, dav­ranışları ve işlerinden mesuldür.

Bunun içindirki İslâm Dini şu ölçüyü koymuştur.

Bakara SûresiÂyet 256:«Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan se­çilip belli olmuştur.Kim Tağut'u (İslâm Dinine karşı çıkan kişileri ve ilkeleri) tanımaz da Allah'a(ve O'nun Düzeni İslâm'a) inanırsa, o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır.Allah işitendir, bilendir.» (')

Her insan hürdür. İslâmDini'ne inanmaya da zor­lanamaz. İnanmak veya inanmamak dokunulmaz Hak'dır.Ancak inanmamakta özgür olan insan, İslâm Toplumu'nda kendi hür iradesi vearzusuyla inandığı ve Hayat Nizamı olarak kabul ettiği İslâm Dini'ninkurallarına göre yaşamakla yükümlüdür.

 Mevzuumuzu misallerle açıklamak isterim.

a - Dinimiz zenginmü'minlere içtimaî adaleti sağlamak için zekât vermek vazifesini yüklemiştir.Ze­kât emri, hakka çağrıdır. Fazilete davettir. Bu farîza Yüce Rabbimizinrızasına ve ebedî mükâfatlara erdire­cek bir ibâdettir. Mü'min bu vazifesiniaşkla yapmalı­dır. Fakat mü'min zekât vermekten kaçınırsa İslâmî öl­çüleriçinde zekât  yarkı ve icra yolu iletahsil edilir. Lüzumu anında malî ceza ile de cezalandırır.

b - Dinimiz alkollüiçkilerin istihsalini(üretimini) alım-satımını ve içimini haram kılmıştır.Mü'min, Allah'ın rı­zasına ermek gayesiyle bu yasaklardan kendi arzusuy­lakaçınacaktır. Sakınmadığı takdirde kaçınmaya zor­lanır ve İslâmî toplumotoritesi tarafından şiddetle ce­zalandırılır.

c - İslâm Dini zulüm veistismar vasıtası görerek faizi yasaklamıştır. İslâm Düzeni'nde faizli uygulamasuçtur. Bu suçun failleri cemiyet için bir ibret teşkil edecek şekildecezalandırılır. Çünkü çiğnenen yasağı koyan Allah'tır.

d - Dinimiz, ruh vebeden üzerinde Allah'ın yaratıcılığı ve hakimiyetini kabul edişin alâmeti olanna­mazı emretmiştir. Mü'min namazı kılmazsa Allah'ın hâkimiyetini fiilen red etmişgibi olur. Ona Müslümanları temsil ve onlar adına tasarruf yetkisi verilemez.Bunun için  kültürel etkinliklerle namazateşvik edip yönledirilir.

Verdiğimiz bu örneklereoruç ve zina gibi daha pek çok ilâveler yapılabilir.

MuhteremMü'minler!

Yukarıda yaptığımızaçıklamalardan açıkça anla­şılacağı üzere, mü'min, kendi iradesi ve arzusuylaiman ettikten sonra ancak, İslâm'ı yaşamada hürdür.

İslâm'ın emirleri veyasaklarını açıkça çiğneme hürriyeti yoktur. Böylesine bir anlayış ve uygulamapek tabiidir ki ancak Kur'ân ve Sünnet düsturlarına göre yönetilen bircemiyette gerçekleştirilebilir.

Bizler böyle bircemiyetin insanları değiliz. İslâm'ın kuralları içinde yaşama hürriyetindendaha çok İslâm dışı kurallar içinde yaşama özgürlüğüne sahibiz.

Mü'minler!

İslâm Kültürününsunulmadığı, İslâm Nizamı adı­na ikazın yapılmadığı, teşvik ve ceza tatbikatınayer verilmediği, üstelik batıl inanış ve yaşayışların alabil­diğine yayıldığıbir cemiyetin içinde yaşıyoruz.

Ancak dünya ve ahiretmutluluğumuz için mü'min olarak yaşamak ve Müslüman olarak can vermek du­rumundaolan biz mü'minler, bulunduğumuz şartlar içinde nefislerimizi İslâm'laşartlandırmaya mecburuz.Bu mecburiyet imanî ve ahlâkîdir.

Rabbimiz şöylebuyurur:«Ey iman edenler! Nefislerinizi İslâm'a yöneltiniz. Siz İslâm'ındosdoğru yoluna girdiğiniz zaman, yolunu şaşıranlar size zarar veremez.Hepinizin dönüşü niha­yet Allah'adır. Artık ne yapmış olduğunuzu, O size ha­berverecektir.» (2)

Evet, eğer bizler İslâmDini üzerinde yaşamada sa­bır gösterebilirsek...    Kâfirler, münafıklar, ahlâksızlar bize imanve ahlâk hayatımızı çökertecek ve bizi azaba uğratacak şekilde  zarar veremezler.   Bu gerçeği Rabbimiz bir diğer âyette şöylecepekiştiriyor:

«Eğer sabreder (İslâmŞeriatıne aykırılıktan) sa­kınırsanız onların entrikaları size hiç bir şeyle zarar veremez. Şüphe yok ki Allah neyaparlarsa hepsini (il­miyle) çepeçevre kuşatıcıdır.» (3)

Yaşadığımız cemiyetdüzeni içinde olumsuz yönde etkilendiğimiz doğrudur. Ancak iyice bilmeliyiz ki:bu doğru Allah'ın âyetleri ile çatışmıyor, bizler gibi İslâmi hidayet üzerindeyaşamayan müminlerin yaşayışı ile çatışıyor.

Muhterem Mü'minler!

Geliniz, samimi olarakbir nefis muhasebesi yapalım:Bizler öğrenmemiz farz olan İslâmi bilgileriöğrenmeye çalışsak, namazlarımızı kılsak, zekâtlarımızı versek bize kim engelolabilir?

Bizlercamilerde birleşsek, kişisel çıkarlarla birbirimizle çekişmesek, ekonomikhayatta şirketleşsek bize kim mâni olabilir?

Alkollüiçkileri içmesek, haram eğlencelere ve zina­ya düşmesek, faiz kurumlarındankredi dilenmesek bi­zi kim icbar edebilir?

Kafalarımızışirkten arındırsak, ahlâkımızı güzelleştirsek, kültür cihâdı ile İslâmCemiyeti'ne doğru yürüsek... bize kim egemen olabilir? Bizi kimçirkinleştirebilir? Bize kim dur diyebilir?

Bizler birleştik,kaynaştık, azmettik de ne zaman ve nerede başarıya ulaşamadık?

Bazı temel haklar vehürriyetlerimi kısıtlayıcı ağır baskılar ve yasalarla engellenmek istenmedik,ızdırablar çekmedik değil. Ancak mahrumiyetler ve acılar da İslâmi hidayetüzerinde yaşamanın tabiî sonuçlarıdır. Kaldı ki güç yetiremeyeceğimiz şekildeengellendiğimizde Allah katında sorumlu da değiliz.

Hürriyetimizi İslâmıyaşamada kullanalım. Çünkü gerçek mü'min olmadan İslâm Toplumu oluşamaz.

Allah İslâm'ı yaşamaüzerine yalnız söz üretenlere değil, ama yaşayışlarıyla özlem belirtenlere veatılım yapanlara yardımcı­dır. O'nun yardımı ise gerçekleşecek Hak'dır.

Ankebut SûresiÂyet 69:«Uğrumuzda uğraşı verenleri elbette yollarımıza iletiriz. ŞüphesizAllah kendisinin gözetimi altında yaşanıldığının şuuru içinde yaşayanlarısever.»

Hutbemizi Ahkâf sûresinden âyetlerlebitiriyorum:«Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra (bütün hare­ketlerinde) dosdoğruolanlara (evet) onlara hiçbir kor­ku yoktur. Onlar, mahzun da olmayacaklardır.Onlar, cennetin yaranıdırlar. İşlemekte oldukları (iyi amel ve hareketleri) nemükâfat olmak üzere on­lar orada ebedi kalıcıdırlar.» (4)

 

1.Bakara,265

2. Mâide, 105

3. Al-i İmran, 120

4.Ahkâf, 13, 14

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mumin-islami-yasamada-hurdur-3-98h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim