MÜ’MİN HAK VE HALK İNSANIDIR

MÜ’MİN HAK VE HALK İNSANIDIR
MÜ’MİN HAK VE HALK İNSANIDIRGerçek mü'min İslâm Dini'neinanan ve inandığı bu ilâhî nizama göre yaşayan insandır.  İslâm inşanı olmak için gerekliolan -inanmak ve yaşamak- öz ifadeyle kişiyi Hak ve Halk inşam kıl­mak içindir.

MÜ’MİN HAK VE HALK İNSANIDIR

Gerçek mü'min İslâm Dini'neinanan ve inandığı bu ilâhî nizama göre yaşayan insandır.

 

İslâm inşanı olmak için gerekliolan -inanmak ve yaşamak- öz ifadeyle kişiyi Hak ve Halk inşam kıl­mak içindir.Bu sebeple mü'mini Hak ve Halk insanı olarak tarif edebiliriz. Nitekim ŞanlıPeygamberimiz de gerçek mü'mini bu şekilde tarif buyurmuşlardır.

 Bu Cuma Mesajı'mızda Hak ve Halk inşanımü'minin Hak ve Halk katındaki yüceliği ve dokunulmazlığını, Hak ölçü­lere göreaçıklamaya çalışacağız.

a- Aziz Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.) şöylebuyururlar:  [«Mü'min Hak'ka esirinsandır.    Çünkü o, gözü,   kulağı, dili, eli, ayağı ve tenasül organıüzerinde gözcü (melek) ler ol­duğunu bilir...»

«Mü'min (hayata) Allah'ınnuruyla (iman mantı­ğıyla, Allah'ın koyduğu yasalar çizgisinde) bakan in­sandır...»] (1)

Peygamberimizinmanâlarını sunduğumuz hadîsle­rinden anlaşılacağı gibi mü'min; ferdî, ailevî veiçtimaî hayatını İslâm  Dini'ne göredüzenleyen, inandığı Hak'kı yaşayan ve savunan, Hak'ka bağlı, Hak insanı­dır.

b- Mü'minin Hakinsanı olduğu için Halk insanı ola­cağı gerçeğini aynı şekilde MuhteremPeygamberimiz­den öğreniyoruz.

Şanlı Peygamberimiz, mü'mini fert ve cemiyet için güvenkaynağı Halk inşanı şeklinde şöylece tanıtmış­lardır:[«Mü'min cemiyetfertlerinin canlan ve malları hususunda kendisine güven duyduğu insandır...»

«Mü'min, kimseyikötülemez, lanetlemez, Hak ölçü­leri aşmaz ve hayâsızlık etmez kişidir.»

«Mü'min(asla) kin beslemez insandır.»

«Mü'min, mü'minin kardeşidir. O, kardeşine zul­metmez,hıyanette bulunmaz, utandırmaz, hor görmez ve yalanlamaz.»

«Mü'min, şüpheli olabilecek söz, iş ve davranışlarkonusunda kendisini kontrol altında tutan insandır.»](2)

MuhteremMü'minler!

c- Hak'ka inananHalk insanı olmak için güven kay­nağı olmak kadar, cemiyet için hayır vefazilet menbaı olmak da gereklidir.

Bu sebepledir ki, mü'minportresini meydana getiren tamamlayıcı çizgileri Peygamberimizin aşağıdakitariflerinde görebilmekteyiz:

[«Mü'min, mü'min içinparçalan birbirini kuvvet­lendiren bir bina gibidir.»

«Mü'min, hoş geçinen vekendisiyle güzelce geçinilebilen kişidir...»

«Mü'min, baştanbaşamenfaattir. Onunla yürürsen sana faydalı olur. Danışırsan hayrı dokunur.Ortaklık kursan menfaati ulaşır. Onun her bir işi faydalıdır.»

«Mü'min, mü'minin aynasıve kardeşidir. Kardeşini gıyabında korur; gözetir.»

«Mü'min, hataları örtücü,cömert ve affedici in­sandır.»]   (3)

d- Hak ve Halkinşanı olan mü'min, şüphesiz insanla­rın en şereflisi, en fazîletlisidir.

Mü'minin Hak katındakideğerini Şanlı Peygambe­rimiz bakınız nasıl ifade buyuruyorlar:[«...MüminAllah'ın sevgilisidir.»

«Allah katında mü'min,yakınlık sırrına eren me­leklerden de üstündür.»

«Mü'min, Kâbe'den daha çok hürmete lâyıktır.»](4)

e- Hak insanıolduğu için hak katında seçkin bir mev­kii olan mü'minin, Halk insanı olarakHalk nezdindeki kıymeti de pek yücedir.

Bunun içindir ki sevabıen büyük amel, mü'mini sevmek, onun gönlünü kazandırıcı davranışları ahlâkedinmektir.

 -Salât ve Selam üzerine olsun ŞanlıPeygamberimiz şöyle bu­yururlar:[«Allah'a imandan sonra, amellerin en sevaplısıinsanları sevmek­tir.»

«Yapılan işlerin en hayırlısı, mü'min kardeşini sevindirmendir...»

«Mü'min kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sada­kadır.)»

«Allah, mü'min kardeşine sevgi nazarı ile bakanı affeder.»

«Sizler iman etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe deiman etmiş olamazsınız.»](5)

f- Amellerinen sevaplısı mü'mini sevmek olunca, iş­lerin en kötüsü ve azab gerektiriciolanı da mü'mini üz­mek ve dokunulmaz haklarına tecâvüz etmek olmaz mı?

Buyurunuz şu hadîsleriizleyelim:[«Mü'minin, mü'mini korkutması helâl değildir.» 

«Her üzen, ızdırapveren kişi (zulmü ölçüsünde)Cehennem'dedir.»

«Mü'mine sövmek büyükgünahtır. Onu   (mü'min olduğu için)öldürmek ise  kâfirliktir; İslâm  Dini'nden çıkmaktır.»]  (6)

g- Sevilmesisaadet, üzülmesi felâket olan Hak ve Halk inşam mü'min, aynı zamanda Hak'kınHalk üzerindeki şahidi ve değer ölçüsüdür.

Sözleri daima hakikati bildiren Peygamberimiz bu gerçeği de şöyleaçıklıyorlar: «Ey inananlar! Siz kimihayırla anar, (Hak ve Halk insanı olduğuna şehâdet ederseniz,) şüphesiz oCennetliktir.

Kimi de kötülüğü ile yad ederseniz ona Cehennem gereklidir. Çünküsizler yer yüzünde Allah'ın şahitle­risiniz.» (7)

Mü'minler!

Bizler inandık demekle iktifa eden mü'minlerden değil, vasıflarıPeygamberimizin tariflerinde açıklanan gerçek mü'minlerden olmalıyız.

İyice bilmeliyiz ki, Hak ve Halk inşanı olduğumuz sürece hakikîmü'miniz.

Hak ve Halk insanı olarak bü­tün ömür günlerinizin mutlu olmasınıdiler, hutbemizi Maide sûresinin 9. âyetinin anlamım sunarak bitiri­rim:«Allah,inananlara ve yararlı işler işleyen (Hak ve Halk inşanı kişi) lere mağfiret vepek büyük bir mükâ­fat vadetmiştir.»

1.M. K. Ummal 1/91, K. Hafâ, Hn. 2701.

2.Sırasıyla bak.İ  Mace Hn. 2934,  R. Salihin ve Ter. 3/140, K. Hafâ Hn. 2685, R. Salihin ve Ter. 1/275, M. K.Ummal 1/91.

3.Sırasıyla bak. S.Tirmizî, Hn. 1929,C.Sağîr 2/184-5, K. Hafâ Hn. 2687, S. Tirmizî Hn. 1920.

4.Sırasıyla bak. M.K. Ummal 1/90-91, K. Hafâ, Hn. 2676.

5.C. Sağîr 1/49, K.Hafâ  Hn. 1945, 2637, M. Mesabih, Hn. 2637.

6.Sırasıyla bak. KHafâ Hn. 3112, C.Sağîr 2/94,  İ. Mace, Hn. 69.

7.Tac, 1/366.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mumin-hak-ve-halk-insanidir-3-131h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim