MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NİZAM İSLAM’DIR

MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NİZAM İSLAM’DIR
MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NİZAM İSLAM’DIRİman buhranlarının, içtimaî çöküntülerin, iktisadî krizlerin, adlîsuistimallerin, çıkarcı eylem ve emelle­rin kararttığı bir cemiyet hayatındayaşıyoruz. Maddî kudretin, siyasî nüfuzun, tarafgirliğin geçer akçe olduğu, zalimile mazlumun, müfteri ile masumun liyakatli olanla ehil olmayanın tefrikedilmez ve edile­mez hâle geldiği bir vasatın insanlarıyı.

MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NİZAM İSLAM’DIR

İman buhranlarının, içtimaî çöküntülerin, iktisadî krizlerin, adlîsuistimallerin, çıkarcı eylem ve emelle­rin kararttığı bir cemiyet hayatındayaşıyoruz.

Maddî kudretin, siyasî nüfuzun, tarafgirliğin geçer akçe olduğu, zalimile mazlumun, müfteri ile masumun liyakatli olanla ehil olmayanın tefrikedilmez ve edile­mez hâle geldiği bir vasatın insanlarıyız.

Yüce ülküler, kutsî gayeler yerini azgın ihtiraslara, sonu gelmeyenmenfaat isteklerine terketmektedir.

Sevgi, saygı, itimat, emniyet, adalet, doğruluk ve fazilet artıkyaşantıların konusu olmaktan çok, konuş­maların ve yazıların mevzuu olmaktadır.

Ölüm ötesine ait inancın ruhu diriltici şuuruna eremeyen günümüzüninsanı, istikbal adına ömür gün­lerini törpülemektedir.

 

İnsanı ekonomik bir varlık haline getiren, manevî değerleriyokluğa mahkûm eden ve gayesizliğin ardın­da yıpratan bir makine hayatıyaşıyoruz. Huzur ve refaha muhtacız, gerçekleşmiyor.

Cemiyet baştan başa huzursuzdur. Talebe-hoca, evlât- ebeveyn, işçi-patron,hâkim-mahkûm, âmir-memur, idareci- vatandaş, müşteri-tüccar bütün fert­lerkarşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçidirler.

Muzdarip ve mütefekkir insanlar düşünüyor. İnsanı yıpratan, huzurveremeyen, zulüm kokan, sefahat saçan, insanı insana mahkûm eden, istikbâliolmayan bu müf­lis hayat tarzı ne kadar daha sürüp gidecektir.

Mü'minler!

Kurtarıcı, mutlu kılıcı bir hayat nizâmına ve bunizâmın kucağı cemiyet düzenine muhtacız.Yalnız biz değil Şintoizm, Budizm,Brahmanizm, Muharref Hıristiyanlık ve Musevîlik camiası kurtarıcı bir nizâmamuhtaçtır.

Pozitivist felsefe, Darvinizm, Froydizm ve Mark­sizm gibi akımlarla sağduyusu körelmiş seküler yaşamlı materyalist toplumlar da kendilerini mutlukılacak bir nizâma muhtaçtır.

 Öz ifadeyle, bütün insanlık birnizâma muhtaçtır. Pek tabîidir ki, bu nizâm ruhlara işleyemeyen, iradeyimüspete yöneltemeyen, ameli(pratik) hayatta teorik kurallar olmaktan ileriyegidemeyen, ruhî, ahlâkî ve iktisadî buhranları bir arada giderip mutlukılamayan mevcut sistemler gibi âciz olmamalıdır.

Bu nizâmın temel yasaları, şa­hısların ve sosyal kurumlarınarzuları ile ve parmak hesabına göre değiştirilememeli, değişmez emirler-ya­saklarmanzumesi bütün fertleri otorite, adalet ve mer­hamet yüklü düsturları ilekuşatabilmelidir. Bu nizâm, yönetim düzenini Hakk'a inanan halk aracılığı ileHakk'ın ölçülerine göre gerçekleştirebilmelidir.

Bu nizâm, suçun cinsine göre ceza sistemini geti­rebilmeli, vereceğicezaları ile adaleti kökleştirirken suçluyu da cemiyet insanı olarak toplumakazandıra­bilecek ortamı hazırlayabilmelidir.

Bu nizâm, inançsız, faziletsiz, bilgisiz, çilesiz insan­lara yasama veyürütme kapılarını kapamalıdır. En yüce hâkim Allah'ı ve O'nun ilâhî adaletinitanıma­yanlara kaza(yargı) makamlarını yasaklamalıdır.

 

Bu nizâm, güçlü yapısıyla, ahlâksızlıkları ve zulmü önlemeli, zalimlerive çıkarcıları mahkûm etmeli, fakat fazîletli ve âdil insanları dayetiştirmeli, cemiyetin hâ­kimi kılmalıdır.

Bu nizâm zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmamalı, boğaztokluğuna insanı Allah'tan koparıp insana mahkûm etmemelidir. Bu nizâmfakirliği cemi­yetin ana problemi kabul edip, çözümü için top­lum güçlerini vekurumlarını vazifelendirebilmeli, ge­rektiğinde otoritesini en kesin vetavizsiz biçimde gös­terebilmelidir.

Bu nizâm özellikle insanların birbirlerini sömür­me aracı olan faiz vekaraborsaya dayalı ekonomik düzeni kökünden kazımalıdır. En âdil biçimde tevziedilmesi gereken içtimaî imkânları, belirli zümrelerin çıkarları doğrultusundakredi düzenbazlığı ile yağma ettirmeme­lidir, işçiyi işverene sömürtmemeli,işvereni de işçiye mahkûm etmemelidir.

Bu nizâm hukuken var olduğu sürece kişilerin ya­rınlarını garantiedebilmeli, her ferde mesken, nikâhlı hanım ve nafakasını temin edebileceği biriş teminatını verebilmelidir. Bunun için de icra organlarına verdiği yet kihakları üzerinde münakaşa edilemez düsturlara sa­hip olmalıdır.

Evet, bu nizâm idâri mevkileri ve sosyal kurumla­rı bir hizmet vefazîlet alanı haline getirebilecek imanı, ahlâkî ve kanunî  düsturları sunabilmelidir.

Bu nizâm öyle bir cazibeye sahip olmalıdır ki, genç­liğin enerjisinincinsel arzular peşinde ve anarşi ha­reketleri içerisinde harcanmasına engelolmalıdır. İlim ve tekniğe yöneltebilmeli, üstün ideallerin geliştirici he­yecanlarıiçerisinde yaşatabilmelidir.

Bu nizâm, halkın ızdırap ve ihtiyaçlarını idareci­lerin kalbine enjekteedebilmeli, zengini fakirin derdi ile hemdert kılabilmelidir. Öğretmenleri,öğretim üye­lerini ve din bilginlerini ilim yolunun kara sevdalıları,yetiştirilecek ilim ve sanat ordularının fazîletli kurmay­ları halinegetirebilmelidir. Vicdanları, iyi olan, güzel olan, doğru olan, geliştiriciolan bütün insanî kıymet ve değerlerin âşıklısı kılabilmelidir.

Evet, bu nizâm fertleri yalnız kanunlar karşısında ürkeceklerden değil,Yaratıcının huzurunda ürperecek sorumlulardan kılabilmeli, ahlâk ve fazîletcaddesinin Cennet mutluluğuna götüren yol ol­duğuna da inandırabilmelidir.

Mü'minler!

Fertlerdeki buhranı, cemiyetlerdeki bunalımı gide­recek, mutlu kılacakve geliştirecek bu nizâmı nerede bulacağız?

Hasreti çekilen bu nizâmı bulmak için düşünürleri­mizi,sosyologlarımızı seferber etmeye lüzum yoktur. Bu nizâm kalbimizde, bu nizâmelimizde-önümüzdedir.

Evet... bu muhteşem nizâm,cahil materyalistlerin ve kendisine haçlıgarp kafasıyla bakan gericilerin Orta Çağ'ın karanlık düzeni diyereksaldırdıkları, özlemini duyanları çağdışıcılıkla suçlamak istedikleri mübarekİslâm Nizâmı'dır.

Bu nizâm, öyle bir fıtrat nizâmıdır ki, bu düzenin vâzıı insanın yaratıcısıolan Allah'tır.

-  Rabbimizşöyle buyurur :

[«Allah katında din ancak İslâmdır...»

«Kim din olarak İslâm'dan başkasını ister/seçerse, isteyip seçtiğiinanç ve hayat düzeni ondan ka­bul edilmeyecektir. O kişi Âhirette dezarara/azaba uğrayacaklardan olacaktır.»] (l)

Aziz Mü'minler!

İnsanlık hayatında meydana getireceği mes'ut edici inkılâbın çeşitliyönlerini âyet ve hadislerden ilham alarak tablolaştırmaya çalıştığımız,Hâkimiyeti sırasıyla  Allah'da  Peygamberi Hz Muhammed'de ve adalet,liyakatve şûra (seçim)yöntemiyle seçilecek halk temsilcilerinde  kabul eden bu insanlık nizâmına ne­den hayırderler?

-  Hayır derler,çünkü câhildirler.

-  Hayır derler,çünkü bu nizâm yürürlükte olduk­ça fertler ve zümreler kafalarına görehâkimiyet kura­mayacak, insanlar putlaştırılamayacaktır.

-  İslâm Nizâmı'nahayır derler, çünkü bu nizamın cemiyetinde sömürü olmayacak, ezen mutluazınlık, ezi­len ızdıraplı çoğunluk bulunmayacaktır.

-  Hayır derler,çünkü bu düzende İslâm insanı ye­tişecek, özlemini duyduğumuz mü'min, cemiyetiniyerli ve yabancı emperyalistlere sömürtmeyecektir.

-  Hayır, derler,çünkü bu nizâmın toplumunda alenen içki, kumar, zina, faiz göz kamaştırıcı lüksgibi Hak Din'in, ilmin ve olgun aklın red ettiği sömürücü ibtilâlara onayverilmeyecektir.

-  Hayır derler,çünkü İslâm Nizâmı, kendisini vic­danlara mahkûm edip yaşanan hayata yönvermesine mani olmak isteyenleri etkisiz kılacaktır.İnsanların zulmündenAllah'ın adaletine yüksltecektir.

Mü'minler!

Muhtaç olduğumuz nizam İslam'a yöneliniz. Onu yaşayarak dünya ve âhirethayatınızı mutlu edebilmek için de Peygamberimizin şu buyruğunu iyicedinleyiniz ve hayatınıza rehber ediniz:«(Ey insanlar!) Size iki ana kaynakbırakıyorum. Bu iki kaynak Allah'ın kitabı Kur'ân ve Allah'ın elçisi (olanbenim) Sünnetimdir (mdir Siz bu iki kaynağa bağlı kaldıkça asla sapmaz/saptırıla­mazsınız.» (2)

Hutbemizi âyetlerle bitiriyorum:«Yargılama Günü'nde Hükümranlıkyalnızca Allah'ın olacaktır. .. (İslâm Dini'ne) iman eden ve (O'na göreyaşayarak) güzel işler yapanlar Naim Cennet'lerine yerleşecektir.

(İslâm Dini'ne) iman etmeyen ve ( ve O'nun kurallarını oluşturan ) âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlariçin de aşağılatıcı bir azab vardır.»  (3)

 

1.Al-i İmran 85.

2.Tac 1/47.

3.Hac 56-57

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/muhtac-oldugumuz-nizam-islamdir-3-168h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim