Muhâlefet de İslâmî Görevimizdir

Muhâlefet de İslâmî Görevimizdir

Siyasî literatürümüze yerleşen ve günlük dilimizde sıkça kullanılan temel kavramlardan biri de ‘Muhalefet'tir.Siyasî literatürümüze yerleşen ve günlük dilimizde sıkça kullanılan temel kavramlardan biri de ‘Muhalefet'tir.

Parlamento içi ve dışı siyâsî partilerle sivil toplum örgütlerininiktidarı eleştirmesi anlamını çağrıştıran muhalefet, özellikle İslâmzaviyesinden bakıldığında çok daha geniş içerikli bir kavramdır. Çünkü;aşağıda açıklanacağı üzere muhalefet, iktidarın eleştirilmesi yanı sırakişinin kendisini, aile-iş çevresini ve içinde yer aldığı iktidar,hatta muhalefet kadrolarının tenkidini de içerir.    

Muhalefetin İslâmî temelleri

Muhalefet etme, meşruiyetini Kur'ân ve Sünnet'ten alır. Çünküİslâm'ın bu iki ana kaynağının görevleştirdiği özgürce görüş bildirmeolan Şûra, saygılı ve ilmî düzeyli fikri tartışma olan Cidal, aklınkullanımı olan Kıyas-İctihad ve İslâm Dîni'nin ve aklın onayladıklarınaçağrı ve yasakladıklarından sakındırma olan Emir bil-Ma'rûf ve Nehiyanil-Münker, muhalefetin tabii kaynaklarıdır.1 Hiç şüphesiz bukaynaklara işlerlik kazandıracak olan muhalefettir. Hak'dan yanamuhalif görüşler olmadıkça bu kaynakların kullanılması da mümkündeğildir. 

Kaldı ki Kur'ân'ın olağan gördüğü ve de vukuunda Kur'ân ve Sünnetdüstûrlarına başvurulmasını öğretip öğütlediği ihtilaflar da, farklı vezıt yaklaşımlar olan muhalefetin ürünüdür.2

Türüne göre farz-vâcib, haram ve mubah olarak hükümlendirilebilecekolan muhalefet olgusunu biz her bir müminin görevi olan Emir bil-Ma'rûfve Nehiy anil-Münker çizgisinde açıklamaya çalışacağız.

Kur'ân ve Sünnet'in açıklamalarına göre Emir bil- Ma'rûf ve Nehiyanil-Münker bütün mümin fertlerin ve toplumların görevidir.3 Bu görevyapılmadıkça İslâmî hayatın oluşturulması, sosyal nitelikliçöküntülerden korunulması ve ebedî mutluluğa erişilmesi mümkündeğildir. Rabbimiz söyle buyurur:

"Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin yakını, koruyucusu,aracısı, yardımcısı ve de yetkilendirilebilir temsilcisidirler. Çünküonlar Ma'rûfa (İslâm'ın ve aklın güzel bulduğu işlere) özendiripyönlendirirler. Münker'i (Hak dinin ve aklın çirkin bulupsakındırdıklarını) da engellemeye çalışırlar. Onlar namazlarını kılar,zekâtlarını verirler, Allah'a ve O'nun Elçisi'ne yürekten bağlılıkgösterirler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle kuşatacağı kimselerdir.Hiç şüphesiz Allah, acze düşürülemeyendir, her işi yerli yerindeyapandır."4

Bütün gücümüzle kendisine yönlendirmekle emrolunduğumuz Ma'rûf,İslâm Dini'nin, aklın ve bilimin yapılmasını gerektirdiği söz, davranışve iştir. Fiili veya sözlü-yazılı atılımlarla sakındırmakla yükümlüolduğumuz Münker ise Marûfun zıddı olup dinimize, olgun akıl ve ilmegöre sakındırmakla mükellef olduğumuz işlemdir.5 

Özbenliğimize muhalefet

Haşr Sûresi'nin 18. âyetiyle ölüm ötesini içine alan yarınlarımız için ne yaptığımızı iyice düşünmemiz emredilmektedir.

Bu emir, özbenliğimize muhalefeti âmirdir. Örneğin namaz kılmak,zekât vermek, söz ve sözleşmelere bağlılık göstermek gibi Mar'ûfvasıflı işleri gereğince yapıp insanları yönlendiremediğimiz; zina,rüşvet ve arkadan çekiştirme gibi Münker nitelikli işlerden kaçıpsakındıramadığımızda, yerici nefis olan nefs-i levvamemizi devreyesokarak özbenliğimize eleştiri sağanaklarını yağdırmamız gerekir.

Peygamberimizin "Allahım! Nefsimin şerrinden sanasığınırım."6 şeklinde yaparak yapılmasını öğütlediği nefse muhalefet(aykırılık) gücünü dileyen duâ da özbenliğimize muhalefetinmeşruiyetini pekiştirmektedir.

İlişkili olduğumuz çevreye muhalefet 

Yakın çevremizdeki insanlar, örneğin adalet, ikram ve aykırıdüşüncelere tahammül gibi Ma'rûfları yapmadıklarında ve de içki içme,görevi kötüye kullanma ve haksız şiddet sergileme gibi Münkerlerebulaştıklarında onlara muhalefet ederek onları yapmadıklarınayöneltmek, kaçınmadıklarından sakındırmak farz-vacib görevimizdir.

Yaşanılan dönemin şartları içinde bu görevimizi kendileriyle berabersiyâset yaptığımız veya birlikte yasal siyasî iktidar gücünükullandığımız ya da kamu kurumlarında yönetim sorumluluğunupaylaştığımız insanlara karşı yapmamız daha da büyük önem ve önceliktaşımaktadır. Çünkü diğer insanlara nazaran onların durumlarını dahayakından izleyebiliyor, yapıcı ve etkili muhalefette bulunarak sonuçalma imkânlarına sahip bulunuyoruz. Burada bilvesile değinmiş olalım.İslam açısından bakıldığında en alt derecelisinden en üst konumdabulunanlara kadar hiçbir görevlinin kutsallığı ve dokunulmazlığıyoktur.7 Gerektiğinde yapıcı muhalefette bulunulmalıdır. Değinildiğigibi bu, farz/vacib ölçüsünde bir vazifedir, dolayısıyla da ibadettir. 

Sahabiler aldıkları nebevî terbiye çizgisinde ilahi hüküm inmeyenkonularda Peygamberimize karşı bile muhalefet edebiliyorlar, aykırıgörüşlerini özgürce açıklayabiliyorlarken bizim zıddına farklı bir yolve yöntem izlememiz İslâm dışıdır. Kaldı ki Kur'ânî bir kurum olanSûra'nın, İslâm'ın değiştirilemezlerine aykırılık oluşturmadıkçaçoğunluğun kabulleri ve de bu kabullerin uygulanması seklindekidemokratik teamüllerle örtüşebileceği de açıktır. Cemaatinin,imamlığını onaylamadığı kişinin kıldırdığı namazın kabul olunmayacağıve itaatin ancak Ma'rûfda olacağı Peygamberimizin diliyle beyanedilirken çoğunluk tarafından kabul olunmayan muhalefet tanımaz azınlıkegemenliğinin meşrûlaştırılamayacağı bilinmelidir.8

Muhalefete de muhalefet etmek

Ölçü Ma'rûf ve Münker olduğundan yapılan muhalefete de muhalefetedilebilir. Gerektiğinde mutlaka edilmelidir de. Peygamberimiz,mümin-kâfir, kadın-erkek, genç-ihtiyar, muhalif veya muvafık herkesidinlerdi.9 Ama, bizlere de örnek olmak için Rabbimizin şu buyruğudoğrultusunda hareket ederdi:

"(Ey Peygamber!) Sen hakikati inkâra şartlanmış olan kâfirlereve Vahyî gerçekleri içine sindirememiş olan görüntü Müslümanlarınauyma. Onların üzücü sözleri ve davranışlarına da aldırış etme. YalnızcaAllah'a güven. Güvenliğe erdirici olarak Allah yeter."10

Sisteme muhalefet

Ma'rûf ve Münker, bütün Hak ve Batıl'ları, bir diğer anlatımla tümdinî ve aklî faydalıları ve zararlıları içine aldığından bu çizgidemuhalefet, açıklanan türleri yanı sıra pek tabiidir ki İslâm dışıdüzene de yönelecektir. Ancak Kur'ânî yöntem gereği bu muhalefetin,Allah'ın insan üzerindeki otoritesine eş koşan ve insanları insanlarüzerine ilâhlaştıran inançlara karşı başlaması ve insanın özgürtercihlerine yönelik olarak zamana yayıcı bir yol izlemesi gerekir. Birdiğer önemli husus da muhâlefetin din, akıl ve ilim dışılık olanMünker'e inhisar ettirilmesidir. Muhalefetin, ufuksuz yorumlarlaİslam'ın yücelttiği haklar ve özgürlüklerle boyutlandırarakbenimseyebileceği demokrasi gibi değerler karşıtlığınadönüştürülmemesidir. 

Muhalefetin doğası

Muhalefetin doğasında haramlara eğilim vardır. Yaşanılan maddecihayat da bu eğilimi kamçılamaktadır. Ma'rûf ve Münker ölçülerin ve debilimsel verilerin iyi bilinmediği hususlarda muhalefet etmiş olmakiçin muhalefet edilmemelidir. Arkadan çekiştirme yöntemiyle veya şöhretsağlamak için muhalefete kalkışılmamalıdır. Siyâsî intikam gayesigüdülerek de muhalefet yapılmamalı, kişiler ve görüşleri aslaaşağılanmamalıdır.11

Bu tür muhalefetler haramdır. Hak helâllığı alınmadıkça tövbeyle bile bağışlanmayacak günahtır.

Amaç, Allah'ın rızasına ermek amacıyla doğruya, faydalıya ve güzeleyönlendirebilmektir. Bu sebeble muhalefet yapılırken mutlaka Kur'ân'ınöğütlediği "aklî ve ilmî verileri kullanma", "güzel öğüt", "etkili vesaygılı mücadele" yöntemleri kullanılmalıdır. 12

Yukarıda değinilen farz-vacib ve haram neviden değil de,alternatifleri düşündürücülüğü sebebiyle mübah türden olanmuhalefetlerin bu yöntemlerin kullanılmasıyla ibâdete dönüşeceği de birhakikattir. 

Muhalefete saygı

Haram nitelikli muhalefete tahammül edilebilirse de hiç şüphesizsaygı duyulamaz. Kabul de edilemez. Ancak yapılması dinimizin veya ilmîverilerin gerektirdiği muhalefete ihtiram gösterilmesi gerekir. BiziAllah'a ve insanlara karşı sorumlu duruma düşürecek hatalar-günahlardankoruyabileceği için de yapılan muhâlefet için duâcı olunmalıdır. Meşrûmuhalefeti önemsememek, iç bünyede onu disiplinsizlik veya otoritetanımazlık olarak görmek İslâm'a aykırılıktır. Peygamberi uygulamalarıtanımazlıktır. Meşrû muhalefete yasak getirmeye kalkışan ölçütanımazlara ve kendilerini vazgeçilmez sananlara itaat etmek azîmgünahtır. Çünkü itaat yalnızca Ma'rûf olanişlerdedir.                           

Anlaşılacağı üzere hayatımızı kuşatan İslâm, başta Ma'rûfu emir veMünker'den sakındırma yolu olmak üzere buyruklarıyla muhalefet göreviniyüklemekte ve onu da ahlâki çerçeve içine alarak Müslüman'ı etkili birkatılımcıya dönüştürmektedir. Katılımcı Müslüman olmak ise, gerçekMüslüman olmaktır.

Muhalefetlerimizi de İslâmlaştıralım ki ebedî Cennetlere ulaşabilelim.Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/muhalefet-de-islami-gorevimizdir-5-251h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim