MEVLAMIZI SEVMEK GAYEMİZ OLMALIDIR

MEVLAMIZI SEVMEK GAYEMİZ OLMALIDIR
MEVLAMIZI SEVMEK GAYEMİZ OLMALIDIRAllah'a ve O'nun insanlar içinkoyduğu son mukad­des hayat düzeni olan İslâm'a inanan mümin için en yücegaye  hiç şüphesiz Allah'ın sevgisineermek; O'nun tarafın­dan sevilmektir. Allah'ın sevgisine ermekdünya ve âhirette mesut olmaktır.

MEVLAMIZI SEVMEK GAYEMİZ OLMALIDIR

Allah'a ve O'nun insanlar içinkoyduğu son mukad­des hayat düzeni olan İslâm'a inanan mümin için en yücegaye  hiç şüphesiz Allah'ın sevgisineermek; O'nun tarafın­dan sevilmektir.

Allah'ın sevgisine ermekdünya ve âhirette mesut olmaktır. Çünkü Allah'ın kulunu sevmesi, onu rızasınauygun davaranışlara ve işlere muvaffak kılması, yüceltmesi, mutlu etmesi, büyüksevaplarla mükâfatlandırması ve Cennet'lerine erdirmesidir. (1)

Allah tarafındansevilmeyi gaye edinmesi gereken müminin, kimlerin Allah tarafından sevileceğinide bilmesi gerekir.

Evet, Allah kimleri sever? Bilinmesi lüzumlu gerçekbudur.

Hiç şüphe yoktur ki AllahKendisinin erleri olarak nitelendirdiği kullarını sever.Bir diğer anlatımlaKendisini sevenleri sever;  varlığına vebirliğine iman edenleri, emirleri ve yasak­larına göre hayatını düzenleyenleri,sevgisini bütün sevgilerin kaynağı kılan gerçek mümin kullarını sever.

Zira kulun Allahkatındaki değeri kalbinde ve ya­şayışında Allah'ın emir ve yasaklarına verdiğideğer kadardır. Nitekim peygamberimiz şöyle buyurmuştur:«Her kim Allahkatındaki durumunu bilmeyi ister­se, kendi katında   Allah'ın buyruklarına verdiği değe­rebaksın. (Zira Allah kendi emirleri ve yasaklarına verdiği değer nispetindekuluna kıymet verir.)» (2)

Açıklandığı üzere Allahkendisini seven müminleri sever. Mevlâmız kendi sevgisine ancak iman ve itaatyoluyla ulaşabileceğimizi bildirmek içindir ki Kur'ân-ı Kerîm'n değişiksûrelerinde sevdiği kulların bazı önemli vasıflarını bizle­re açıklayarak şöylebuyurmaktadır:«Allah, zâtına ortak koşmayan, koyduğu yasaları mutlak yücebilen; emirlerine ve yasaklarına muhale­fetten(aykırılıktan) sakınan Muttaki kullarını sever.» (3)

«Allah, cömert olan veyaptığı her işi ibâdet zevkiyle, -Allah beni görüyor- şuuru içinde güzel yapan Muhsin kullarını sever.» (4)

«Allah, emrolunduğu içinsebeplere bağlılığı ihmal etmeyen, fakat sebepleri sonuçlara götürenin yalnızve yalnız Kendisi olduğuna inanan/güvenen Mü­tevekkil kullarını sever.» (5)

«Allah, hatalarında ısraretmeyen, kulluğunu ve ek­sikliğini idrakle tövbe edip af dileyen Tevvâb kullarını, beden ve kalp temizliğine özenen Mütetahhir kullarını sever.»(6)

«Allah, sırasıyla İslâmDini'nin, ortak aklın ve  bilimselverilerin üzerinde ısrar edilmesini gerekli kıldığı hususlarda Sabreden;imanda, amelde, ahlâkta ve cihadda Direnç gösteren kullarını sever.» (7) «Allah her şeyi yerliyerinde yapan, bütün davranışla­rında hukuki adalet yanı sıra sosyal adaletiölçü alan Müksit kullarını sever.» (8)

«Allah kendi yolundakaleler gibi saf tutarak Sa­vaşan kullarını sever.» (9)

Muhterem Müminler!  (*)

(..........................)

Dünya ve Âhiret saadetiniarzulayan mümin için en mukaddes gaye Allah'ın sevgisine ermek olduğu için­dirki Kur'ân-ı Kerim bize sevilen kulları tanıttığı gibi sevilmeyen kulları datanıtmaktadır.

Sevmediği kullarla ilgiliolarak bizzat Rabbimizin Kur'ân'ında bildirdiklerini sunarak kafamızı ve kalbi­miziaydınlatalım:«Allah, varlığı ve birliğine inanmayan veya Kur'ânla  koyduğu yasaları ka­bul etmeyen ya daİslâm'ın dışındaki bâtıl din ve ideo­lojileri de meşru gören Kâfirleri sevmez.»(10)

«Allah, ilâhî emir veyasaklara aykırı giderek nefsi­ne, haklara tecavüz ederek fertlere ve toplumazarar veren Zâlimleri sevmez.» (11)

«Allah, Kendisine karşıNankörlük yapanları, faiz, içki ve rüşvet gibi haramlarda israr edenGünahkâları sevmez.» (12)

«Allah zulme uğramaksızınkötü ve çirkin sözleri açığa vurarak Söyleyenleri sevmez.» (13)

«Allah mal, sır, görevgibi kendisine tevdi olunan emanetlere Hainlik edenleri sevmez.» (14)

«Allah tüketimde ve hertürlü harcamalarda nor­mal sınırları aşan Müsrifleri sevmez.» (15)

«Allah kulluğunu unutarakHelâl ve haram tanı­mayan Haddi aşan kulları sevmez.» (16)

«Allah malı çocukları,güzelliği veya mevkii ile kendini üstün görüp, insanları küçük gören, gerçeğika­bul etmeyen kendini beğenmiş Mütekebbirleri sevmez.» (17)

«Allahşımarıkları ve bulunduğu toplumda bozgun­culuk yapan, anarşi  çıkaran Müfsitleri sevmez.» 18)

Müminler!

Yüce Mevlâmız sevdiği ve sevmediği kulları bize Kur'ân'ındaaçıkladığı gibi, sevdiği kulunu içinde yaşa­dığı cemiyetin insanlarına dasevdireceğini, müminle­rin sevgisini muhabbetine delil kılacağını da açıkla­maktadır.

Meryem SûresiAyet 96:«Hiç şüphesiz  Sevgisi/merhametipek çok olan Allah  İman edip de iyiişler yapanlar için  sevgi yaratacaktır.»

Bu âyeti açıklayanhadîslerinde ise peygamberimiz şöyle buyurmuştur:«Allah kulunu sevdiği zamanvahiy meleği Cibrîli çağırır ve (O'na şöyle) buyurur: -Ben bu kulumuseviyorum,onu sen de sev. Bunun üzerine Cibrîl onu sever ve o da gök meleklerine (Allah filânı seviyor, onu siz desevin) diye bildiride bulunur. Bu bildiriden sonra gök melek­leri de bu kuluseverler. Sonra (meleklerin telkinleriy­le) o kul için yeryüzünde insanlararasında sevgi ya­ratılıp yaygınlaştırılır.» (19)

Müminler!

Anlamını sunduğumuz âyetve hadîsten de açıkça anlaşılıyor ki Allah'ın sevgisine ermeye çalışmak; O'nunemirleri ve yasakları doğrultusunda insanların sevgisine ermeye çalışmaktır.

Zira Allahınsevdiklerinden olabilmek için yapılma­sı gereken işler, kazanılması gerekenvasıflar insanla­ra karşı  sevgiyi,şefkati, yardımı, adaleti, içi-dışı bir olmayı, affı ve sabrı gerektirmektedir.

Mallara, canlaratecâvüzden sakınmayı, anarşiden ve hıyanetten kaçınmayı, kendini beğenenşımarıklar ve fesatçılardan kaçınmayı, zarar verici unsurlar olanmateryalistlerle ve ahlâksız­larla mücadeleyi zarurî kılmaktadır.

Bu görevlerin kudsiyetiniAllahın sevdiği ve sev­mediği kullarla ilgili yukarıda özetlediğimiz Kur'ânaçıklamalarından öğreniyoruz.

Müminler!

Allah'ın sevgisinininsanların sevgisiyle olan köklü bağlantısını şu hadîs bizlere -ne güzelaçıklamaktadır:

«İnsanlar Allah'ınailesidir. Allah'ın en çok sevdiği insan ailesini teşkil eden insanlara ikramcı- yardımcı olan insandır.» (20)

Yüce Rabbimden cümlemizisevgisine ulaştırmasını ve kendi sevgisinden insanların sevgisine yol açmasınıniyaz eder, hutbemizi Allah'ın ve insanların sevgisine erdirecek işleri öğretenbir hadîsle bitiririm:-Salât ve Selam üzerine olsun- sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed şöyle buyurur:

-     Kalbini dünya nimetlerinin sevgisi ve emeli ile doldurma. (Herişinde Allah'ın emirleri ve yasaklarını ölçü al ki) Allah seni sevsin.(Allah'ın emirleri ye ya­sakları çizgisinde hareket ederek) insanların elindeki­mallarıve mevkilerine göz dikme ki insanlar da se­ni sevsin.» (2l)

1) Alûsî,Ruhul-Meânî, Maide, 54.

2) M. Zevâid, 10/77.

3-9)   Sırasıylabak: Tevbe 4,7,  Mâide 93, Al-i İmran109,Tevbe

108, Al-i İmran 47,Hucurat 9, Saf 4.

10-18)  Sırasıyla bak: Ali İmran 32, 57, Bakara 286, Nisa 148, Enfal 58, Araf31, 55, Nahl 23, Kasas76-77.

20)19)   Et-Tac, 5/79. M. Mesâbih, Hn. 4998. S. İbn-iMace, Hn. 4102.

(*) Dileyen okuyucu ve  Îmam-Hatibkonu zenginliği ve  bütünlüğünü sağlayabilmekiçin aşağıdaki hadisleri parantez içine alınarak işa­retlenen çizgili kısmayerleştirerek hutbe içine alabilir.

Mevlâmızın sevdiği kullardan bir kısmı­nı da Sevgili Peygamberimiz  hadisleriyle bizlere şöylece tanıtmaktadır:

«Allah farzkıldığı vazifeleri yapan kullarını se­ver.»

«Allah tekrartekrar yalvararak duasında ısrar eden kullarını sever.»

«Allah namusu üzerinde hassas;kıskanç olan kullarını se­ver.»

«Allah günahlarınatevbe eden, (gençliğini Allah'a itaatte de­ğerlendirmeye çalışan) kullarınısever.

«Allah yaptığı işi ibadetediyorum şuuruyla sağlam ve güzel yapan kullarını sever.»

«Allah sanatkârkullarını sever.»

«Allah, kötüahlâklı meslek ve mesken komşusunun verdiği sıkıntılara sabredip güzelce geçinmeye çalışan kullarını sever.»

«Allah kulunuhelâl nzık temin için çalışıp yorgun düşmüş görmeyi sever.»

«Allah emirleri ve yasaklarınabağlı, verdiği sadakaları gizli­ce ifa eden ihlaslı zengin kullarını sever.»

«Allah çoluk çocuk sahibi olupda çevresine ihtiyacını arzetmeyen fakir kullarını sever.»

«Allah kendisineyönelen kalbi elemli kulunu sever.»

Buhadisler El-Camius-Sağir'in «İnnellahe Yuhibbü» bölü­münden derlenmiştir.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mevlamizi-sevmek-gayemiz-olmalidir-3-52h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim