MEŞRU ÇALIŞMAK İBADETTİR

MEŞRU ÇALIŞMAK İBADETTİR
MEŞRU ÇALIŞMAK İBADETTİRÇalışmak; dünya hayatındavarlığımızı sürdürmek için muhtaç olduğumuz hayatî bir zarûretdir. Çalışmak Âhiretmutluluğunu da kazanma sebebi dlr.

MEŞRU ÇALIŞMAK İBADETTİR

Çalışmak; dünya hayatındavarlığımızı sürdürmek için muhtaç olduğumuz hayatî bir zarûretdir.

Çalışmak Âhiretmutluluğunu da kazanma sebebi dlr. Zira insan için ancak çahşmasmm karşılığıolacağı gerçeği bir ilâhî kanundur.

Rabbimiz bu gerçeği Kur'ân'ımızda şöyle açıklar:

«Hiç bir günahkârbaşkasının günah yükünü yük­lenmez, tnsan için ancak çalışmasının karşdığıvardır. Çalışmasının karşılığı da onun tarafından görülecektir.»

İlmi, ziraî, ticarî vesınaî alanlarda ve diğer muh­telif hizmet mallannda halka dönük verimliçalışmalar yapmak ibâdettir. Allah'ın rızasını kazanmaya sebepdir. Âhiretsaadetine ermeye vesiledir.

Ancak çalışmanın ibâdetolabilmesi için çalışmanın, Kur'ân ve Sünnet'in yasakladığı üretim ve tüke­timleilgili olmaması, haram kılınan iş ve hizmet dal­ları ile bağlantılı bulunmamasılâzımdır.

Ayrıca çalışmanın aşağıdadeğineceğimiz gayelere yönelik olması da zaruridir.

Müminler!

a - Nefsinin, zevcesi ve çocuklarının, bakıma muh­taçana-babasının ihtiyaçlarını karşılamak;

b - Cemiyetin âciz,yetim, dul ve işsiz gibi muhtaç kesimine yardımcı- olmak gibi kudsî gayeleredönük ola­rak yapılacak çalışma kuşkusuz mümin için yücelik ve sevap sağlayacakibâdettir.

Kur'ân âyetleri vePeygamberimiz Hz. Muhammed'-in hadîsleri bu gerçeği açıklamaktır.

Müminler!

aa - Gerçekten nefsimizinve bakımı ile mükellef olduğumuz aile fertlerimizin ihtiyaçlarım karşılamak,akrabamız ve toplumumuz için problem olmamak mak­sadıyla çalışmak ibadettir.Günahlarımızın affına, pek çok sevap kazanmamıza nedendir.

Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:[«İbadet yetmişnevidir. En faziletli (ibadetlerden biri) de Helâl nzık kazanmak içinçalışmaktır.»

«... (Aman) insanlara yük olmayınız.»

«Allah, kulunu Helâlkazanç için çalışırken yorgun düşmüş görmeyi sever.»

«İnsanın yiyipiçtiklerinin en halan; en bereketli olanı bizzat çalışıp kazanmasıylaaldıklarıdır.»]. (*)

Muhterem Müminler!

Peygamberimiz birhadislerinde kişinin bizzat nefsi, zevcesi, çocukları ve hatta çalıştırdığıişçiler için har­cadıklarının kendisi için bir sadaka; Allah'ın rızasınıkasandıracak bir ibadet olduğunu açıklarken bir diğer ha­dîslerinde de şöylebuyurmuştur:«Bazı günahlar vardır ki onları namaz, zekât, oruç ve hacaffettiremez. O günahları, ancak geçim- çalışma­larındaki çekilen zahmetlergiderir.» (3)

Aziz Müminler!

Manâlarını sunduğumuzhadîsler ve benzerleri, nef­simiz ve bakmakla mükellef olduğumuz ailefertlerimiz için çalışmanın, kazanıp harcamanın günahları gideren, Allah'ınsevgisine erdiren ibâdet değerinde hayırlı amel olduğunu açıklamaktadır.

Zarurî olançalışmalarımızı ibâdet olarak değerlen­diren Allahımıza hamd ederiz.

Nefsimizin ve bakmaklayükümlü ilduğumuz aile fertlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak ibâ­detolunca pek tabiidir ki çevremize muhtaç duruma düşüren tembellik de biribâdetsizlik olur. Çünkü gerek­siz olarak diğer insanlara yük olmakPeygamberimizin açıklamasına göre haramdır.

Haram olduğu içindir ki Peygamberimiz daima «Allahım!Tembellikten ve acze düşmekten sana sığınıyo­rum...» O şeklinde duâetmişlerdir.

Peygamberimiz birhadislerinde de şöyle buyur­muşlardır.«Kim bana insanlardan bir şeyistemeyeceğine, on­lara yük olmayacağına; garanti verebilir ki ben de onacennete gireceğine garanti vereyim.» (*)

bb - Açıklandığı üzre ibâdetolmakla beraber mü­min yalnız nefsi ve ailesi için çalışmak - kazanmakla,yetinmemelidir.

Mümin,akraba içindeki ve toplum bünyesindekiyardıma muhtaç insanlara faydalı olmakgayesi ile de
çalışmalıdır.

Aciz, yetim, dul ve işsizgibi sosyal yardım bekle­yen insanlar için çalışmak, özellikle akraba içindekifakirlere yardımcı olmak için çırpınmak yüce dinimizin emri olduğu için biribâdet görevidir. Bu maksatla ça­lışan kişi ibâdet içindedir. Dinimizin;

«Zekât veriniz. Ana -babaya, akrabaya, komşula­ra, arkadaşlara, fakirlere ikram ediniz. Dardakalmışla­ra ödünç veriniz.» şeklindeki emirlerinin taşıdığı asıl ma'naşudur:«Çalışınız. Size ve ailenize yetecek kadarından fazla kazanınız ki, zekâtverecek, çevrenize infak edecek ve ödünç verecek duruma geliniz.»

Nitekim Rabbimiz Mümininsûresinin ilk âyetle­rinde «Firdevs Cenneti»ne girecek bahtiyar müminlerinvasıflarını bildirirken:«Onlar zekât (verebilecek güce ulaşmak) için çalı­şanlardır.»(") buyurmaktadır. Böylece muhtaç toplum fertlerine yardımcı olmak içinçalışmanın bir ibadet ol­duğunu daha belirgin bir şekilde açıklamaktadır.

Konumuzun bu yönünüaçıklayan hadîslerinde ise Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır.[«Yardıma muhtaçdul kadınlar ve yoksullar için çalışıp kazanan; (kazancının bir kısmım onlaraayı­ran) kişi Allah yolunda savaşan kişi gibidir. Gündüz­leri nafile oruçtutan, geceleri nafile namaz kılan kişi gibi (sevaptadır.)»] (')

Toplumun âcizlerineyardım etmek için çalışmanın ibâdet olduğunu açıklarken insanlara çalışaraknafaka­larını kazanacakları iş imkânlan sağlamanın da ibadet derecesinde biramel olduğunu vurgulamak isteriz.

Bu itibarla İslâmDininin topluma tecâvüz olarakvasıflandırıp yasakladığı faiz, karaborsa,içW4çumar-«. fuhuş işletmeciliği ve emeği sömürü gibi haram kazanç yollarınadüşmemek kaydıyla ye İslâmi yaşantıdan şap­lamak şartıyla insançalışmalı, yatırımdan yatırıma koşmalıdır.

İslâm'a bağlı, çalışkan,yatırımcı insanları da tak­dir etmelidir.Yerilecek insanlar çalışanlar değil,haramlara bula­şarak, topluma zarar vererek çalışanlar ve kazananlar­dır. Evetancak onlardır, aşağılık olanlar. Onlardır Ce­hennemlik olanlar.

Rabbimiz «Gaşiye»sûresinde zarar verici çalışma­ların faillerinin Cehenneme gireceğinibildirmektedir. Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır.[«Haramla beslenen vücut(yanmaksızın) Cennet'e giremez.»

«... Zira oateşe lâyıkdır.»] (')

Aziz Müminler!

İslâm Dini müminlerinnefisleri aileleri ve toplum­ları için yapacakları çalışmaları ibadet olarakdeğer­lendirdiği içindir ki Helâl ve haram ölçülerine bağlı ça­lışmaya dakazanmaya da sınır yoktur.

Çünkü üretilecek,üzerinde çalışma yapılacak ve yararlanılacak bütün maddeler Rabbimizin birernime­tidir. Bu nimetlere mümin kulları olarak lâyık olan bizleriz.

Çok çalışacağız, çokkazanacağız. Faydalandırmak suretiyle de Mevlâmıza şükredeceğiz.

Hutbemi, bizleri koyduğu Helâl ve haram kanunlarıdoğrultusunda yaşayarak çalışmalarını ibâdete dönüş türen gerçek mümin kullarındankılmasını yüce rabbimizden dileyerek bitiririm.

Allah'a emanet olunuz.

 

1  Necm, 38-41.

2  Sırasıyla: Keşfül-Hafâ Hn, 1699; C. Sağîr,2/135, 1/75; İ. Mace, Hn. 2137.

3  Ramûzul-Ehadis,sh. 131, Hn. 1713.

4  Et-Tac, 5/123.

5  C. Sağîr, 2/183.

6   Mü'minûn, 4.                          .

7)  Sünenü İbn-i Mace, Hadis No: 2140; S.Tirmizi, Hn. 1918.

8 )  M.Mesabih, Hn. 2787; K. Hafâ, Hn. 2632.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mesru-calismak-ibadettir-3-35h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim