MERHAMET PAROLAMIZDIR

MERHAMET PAROLAMIZDIR
MERHAMET PAROLAMIZDIRKur'ân-ı Kerîm'de Allah erleriolarak nitelenen gerçek müminlerin kültürel ve ahlâkî vasıfların­dan biri demüminlere merhametli olmaktır. (1)İnsan hayatını ferdî,ailevî ve içtimaî bütün yönle­riyle kuşatan İslâm ahlâkının özü merhamettir.

MERHAMET PAROLAMIZDIR

Kur'ân-ı Kerîm'de Allah erleriolarak nitelenen gerçek müminlerin kültürel ve ahlâkî vasıfların­dan biri demüminlere merhametli olmaktır.(1)

İnsan hayatını ferdî,ailevî ve içtimaî bütün yönle­riyle kuşatan İslâm ahlâkının özü merhamettir.

Merhamet, yücelten Hakve Halk insanı kılan  erdemdir.

Yüce RabbimizHicir sûsinin 88. âyetinde şöyle buyurur:«...Müminler üzerine (merhamet)kanadını ger»

Bu yüce emrin ilkmuhatabı olarak mübarek hayatını bir merhamet şelâlesi halinde çağlatmışPeygamberi­miz merhametin biz Müslümanlar için taşıması gereken önemi şöyleceaçıklamıştır: [«Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız.(İman etmedikçe de Cennet'e gire­mezsiniz.)» «Merhametten  yoksun kişi hayırdan mahrum­dur.»

«İnsanlara acımayana Allah da merhamet etmez.»](2)

İslâm ahlâkının özü ve hayrın büyüğü olan merha­metlevasıflanabilmemiz için merha­metin İslâm Dini'ndeki  anlamı ve kapsamını bil­memiz  gerekir.

a - Merhamet:Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerinde ve Pey­gamberimizin  ifadelerinde müminlerin birbirlerine karşıyapmaları vecîbe ve öğüt olarak teklif olunan bütün iman kardeşliği görevleriniiçine alan bir ahlâkî vazifedir. Biz bu vazifeleri hülâsa ederek arz ede­ceğiz:Müminlerin Peygamberimizin emir ve tavsi­yeleriyle resmiyet kazanmış,karşılıklı vazifelerini îfa etmeleri merhametin tezahür şekillerinden biridir.

Pey­gamberimiz şöylebuyururlar:«Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: KarşılaştığındaMüslüman kardeşine selâm ver! (Dinî ve ahlâkî bir mahzur yoksa) davet ettiğizaman dâvetine icabet et! İstişare  edipöğüt istediği zaman, ona öğüt ver. Aksırdığı ve Allah'a hamdettiği zaman (Allahsana merhamet etsin) duâ­sında bulun. Hastalandığında onu ziyaret et! Ölümün­deise cenazesine katıl!»(3)

Selâm vermeyen, daveteicabet  etmeyen, hayra yö­neltmeyen,hastalıkta ziyaret edip ihtiyaçları gözet­meyen,duâ etmeyen ve cenaze namazınakatılmayan kişi mümin kardeşine merhametli olamaz. Zira mer­hamet, merhametkelimesini çok  kullanmak, istismarı­nıyapmakla gerçekleşmez. Fiil gerekir.

b - Rabbimizinkadeşlerimiz olduğunu duyurduğu Müminlere karşı mütevazi, güler yüzlü ve tatlıdilli olmak onlara merhamettendir.

Yüce Peygamberimiz şöyle buyururlar: [«...Birbirinize karşı alçak gönüllü olunuz.»

"Mümin kardeşinin yüzüne gülümsemensadakadır/hayırdır."

«Yarım hurma (ve benzeriyarım meyve) vermek  şeklinde de olsakendinizi Cehennem ateşinden korumaya çalışınız. Buna gücünüz yetmezse tatlıbir çift söze sarı­lınız.»] (4)

Soyu, mevkii, malı veçocukları ile müminlere kar­şı büyüklenen, soğuk bir çehre takınan ve kırıcıifâdeler kullanan kişi elbette merhametli bir mümin olamaz.

c - Müminlerinmaddî sıkıntılarını, manevî prob­lemleri ve elemlerini gidermek, güç nisbetindeonlara yardımcı olmak da müminlere merhamettendir.

Peygamberimiz şöyle buyurur:«Kim bir müminin dünyahayatının sıkıntıların­dan bir sıkıntısını giderse Allah da onun KıyametGünü'nün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim dar­da olan borçluya vadetanır, kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve âhirette kolaylık gösterir.Mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da yardımcı kulununyardımcısıdır.»  (5)

Mümin'in ihtiyacındanfazla mal varlığı bulunur da mümin kardeşlerine yardım etmekten kaçınırsa pektabii ki onlara acımamış olur.

Hele hele akrabadan âcizolanlara nafaka ödemeyen, mümin­lerden muhtaç olanlara zekât  vermeyen mü­min merhametsiz  olmanın ötesinde Allah'ın belirlediği haklarıçiğneyen bir zâlimdir.

Burada bilvesile ifâdeedelim: Çok beslenmeden ötürü mide fesadına uğrayanlarla gıdasızlıktan zafi­yetedüşenlerin, lüks- israf ve eğlence harcamaları için büyük harcamalar yapanlarlayardım bekleyen işsizlerin, dulların, yetimlerin ve  özürlülerin bulunduğu toplum İslâmî iman vemerhametten mahrumdur. Cemiyetimizde-ki buhranların çok mühim bir bölümü iştebu mahru­miyetten kaynaklanmaktadır.

d - Müminlerinişlerini önemsemek, sevinç ve ke­derlerini paylaşmak da müminleremerhamettendir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyururlar:[«Müslümanların(işlerini) önemsemeyen gerçek Müslümanlardan değildir.»

«Birbirlerini sevme veacıma bakımından müminler bir uzvu rahatsızlanınca diğer bütün organlarırahatsız­lanan bir vücut gibidirler.»]  (6)Peygamberimiz müminleri bu şekilde tavsif buyu­rurken, ilim, sanat, ticâret,işve memuriyet hayatımızın yardımlaşmamız gereken nice durumlarındabirbirlerimizle ilgilenmeyişimiz, mahkûm edilen, sürgüne gön­derilen müminkardeşlerimizle alâkalanmayışımız, kâ­firlerin ve zâlimlerin değişik şekillerdetezahür eden tasallutlarına karşı kaynaşarak yekvücut ve tekyürek olamayışımızhiç şüphe edilmemelidir ki birbirlerimize merhametsiz oluşumuzdandır.

e - Müminleri sevmek, nefsimiz için istediklerimi­zi onlar için deistemek merhametin gereklerindendir.

Peygamberimiz şöyle buyururlar:[«Allah'a imandansonra amellerin en sevaplısı in­sanları sevmektir.»

«Sizden biriniz nefsiiçin sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz.»] (7)

Daima kendi nefsinitercih eden kişi elbette mer­hametli olamaz. Feragat etmeden, fedakârlıktabulun­madan şefkat gibi yüce bir faziletle vasıflanılabilir mi?

f - Müslümanıkorkutmamak, ona zarar verme­mek ve onu aldatmamak da mümine merhamet etme­ninbir şeklidir. Peygamberimiz şöyle buyururlar:[«Müslümanın Müslümanı korkutmasıhelâl değil­dir/haramdır.»

«Müslümana zarar verenve onu aldatan melun­dur.»](8)

Korkutulan, aldatan vezarar veren kişide hayır yoktur ki o merhamet gibi bir fazilete  erebilsin.

g - Müminlere duâetmek de onlara merhamet­tendir.

Birbirlerine duâyıesirgeyen müminler elbette mer­hametsizdirler.

İslâm insanınıyetiştirmeyen  eğitim sistemimiz velaik  sosyal yapımız sebebiyle İslâmîçizgide yaşama­nın çok zor olduğu devrimizde birbirlerimizin duâsına son derecemuhtacız. Kaldı ki birbirlerimize yaptığımız duâ Allah katında kabul olunacakduâlardandır. Me­leklerin de bize duâ etmesine sebeptir. Peygamberimiz bugerçeği bir hadislerinde şöylece açıklıyor:" Müminlerin  arkadan birbirlerine yaptıkları  duâ Allahkatında kabul  edilecek duâlardandır."

k - Aşağıdamânâlarını sunacağımız hadîslerin yüklediği vazifeler de müminlere merhametliolmanın yollarındandır:[«Allah'a ve âhiret gününe inanan kişi misafirine ikrametsin.»

«Müslümanlardan biraileyi sevindiren kişiye Alla­h'ın vereceği mükâfat ancak cennettir.»

«(Ey inananlar!)Birbirlerinizin hatalarını araş­tırmayınız. Birbirlerinize hasetetmeyiniz.    Birbirinize kin güdüp sırtçevirmeyiniz. Ey Allanın kulları kardeş olunuz.»

«Mümin mümininkardeşidir, o, kardeşine zulmet­mez, hainlikte bulunmaz, utandırmaz, hor görmezve yalanlamaz.»] (9)

MuhteremMüminler!

Toplumsal hayatın bütünkademelerinde bizi temsil etme ve adımıza işlem yapma yetkisi için  namaz kılar ve zekât verir olma Kur'ân hükmüolarak gereklidir.(10)  Bu özel durum birtarafa özetlediğimiz bütün ahlâkî vazifeleri içine alan merhametingerektirdiği  davranışlar ve işlerlealâkalı misal­leri daha da çoğaltabiliriz.

Mevzuu, amelî hayatımızdamüşahede ettiğimiz mahzurlu/sakıncalı bir davranışa dikkat çekerek bağlayalım.

Bazı âlimlerintalebeleri, bazı şeyhlerin müritleri, sosyal ve ekonomik bazı ekollerinmensupları kendi ara­larında merhametin gereklerini yaşıyorlarken diğer mü­minkardeşlerine karşı pek ilgisiz ve şefkatsiz davranı­yorlar.Oysaki ne derecegünahkâr olularsa olsunlar İslâm'i imanlarını korudukları sürece onlarkardeşlerimidir.

Tarafımızdanoluşturulacak temelsiz gerekçelerle müminler arasında ilgisizliği doğuracak veİslâm kardeşliğini dışlayacak şekilde ayırımlar yapmak şüphesiz İslâmîdeğildir. Çünkü değerlerimiz zaviyesinden daha zayıf olanlara karşı daha fazlaolmak üzere bütün müminlere karşı merha­met göstermekle mükellefiz.

1) Yüce Rabbimdencümlemizin kalplerini merhamet duygusuyla doldurmasını dilerim. Maide 54-56

2)  M. Zevâid 8/186,M. Mesâbîh Hn. 4947.

3)  M. Mesâbîh Hn.1525.

4)  Tac, 5/61, R.Salihin B. Keremi Vel-Cûdi...

5)   R. Salihin B.Kaza-i Havaicil -Müslimin.

6)   K. Hafâ Hn. 2379,M. Mesâbîh Hn. 4958.

7)   C. Sağîr 1/49,Tac, 1/26.

8)   K. Hafâ Hn. 3112.

9)    C. Sağîr 2/179,Tac, 5/29

10)   Tevbe 11,71

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/merhamet-parolamizdir-3-51h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim