MERHAMET

MERHAMET
MERHAMETİslâm Dini, Peygamberimizin ifadesiyle güzel ahlaktır. Ana cevheriyaratılışımızdan var olan, Allah'a ve Ahiret hayatına imanla gelişen güzelahlâkın özü ise öz nefislerimize ve can taşıyanlara merhamettir.

MERHAMET

İslâm Dini, Peygamberimizin ifadesiyle güzel ahlaktır. Ana cevheriyaratılışımızdan var olan, Allah'a ve Ahiret hayatına imanla gelişen güzelahlâkın özü ise öz nefislerimize ve can taşıyanlara merhamettir.

Merhamet, iyiye, gü­zele, doğruya öz ifadeyle hayra yönelten vebesleyici kaynağı iman olan manevî bir duygudur.

Gerçek mü'min nefsine ve münasebetler içinde bu­lunduğu bütün insanlarahatta çevresindeki hayvanla­ra karşı merhametle dolu olan/olması gereken insan­dır.Çünkü Rabbimiz, mü'minleri birbirlerine karşı merhametli insanlar olarakvasfetmekte ve şu emri vermektedir:

«Mü'minlere merhametkanadını indir.»  (1)

Yüce Peygamberimiz de acımayı öğütlemekte ve şöylebuyurmaktadır:[Merhamet ediniz ki merhamet olunasınız. Affedi­niz ki affolunasınız.Yeryüzündekicanlılara merhamet et ki gökyüzündeki (melekler) de sana acısın.]   (2)

Saygı Değer Mü'minler!

Nefsine ve can taşıyanlara merhametsiz olan insan zalimdir.

Ferdî ve ailevî hayatımızda, sanat, ticaret, memu­riyet ve siyasethayatımızda duyulan mutsuzlukların sebebi iyice biliniz ki İslâmî manasıylaacımayan, acıyamayan insanımızdır.

Müslümanlığın ruhundan uzaklaşmış cemiyetleri­mizin her sahasınabakınız. İslâm'ın reddettiği merha­metsiz insan tipini, kendimerhametsizliğimizin ka­ranlık ve elem verici tablolarını göreceksiniz.

Bu tablolara ibret alıcı bir gözle bakarak, şu su­alleri kendimizetevcih edelim.

a - İnancının giderek zaafa uğramasından tedir­gin olmayan,ibâdetsizliği meslek haline getiren, ömür günlerini şuursuzca israf eden,âhiret muhasebesi yap­mayan, böylece kendisini Cehennem azabına hazırla­yaninsan öz nefsine zalim bir merhametsiz değil mi­dir?

b - Ailevî masrafları normal ölçüleri aşarken dar gelirli işçilerinidüşünmeyen iş verenler, çalıştığı mües­seseye verim sağlamak istemeyen bozguncuişçiler, vicdanı prangalı merhametsizler değil midir?

c - KEndilerini, aylarca karnında, yıllarca kuca­ğında, bir ömürboyunca da kalbinde taşıyan annelerine, bü­yük güçlüklere göğüs germişbabalarına karşı alâkasız kalan, onları ihtiyarlığın, güçsüzlüğün veyalnızlığın kaderine terkeden çocuklar merhametsizler değil mi­dir?

d - İslâm Dini'ne bağlı dosdoğru bir Müslüman ve ibadetli bir kulolarak çocuklarına örnek olmayan, on­ları bilgisizliğin, ibâdetsizliğin,çıkarcılığın ve de ya­lan, içki, kumar, zina ve faiz gibi haramlara batmışlığınvârisi kılan babalar, merhamet yoksunları değil mi­dir? Onlara duâ, tutum,sabır ve ahlâk örneği olmayan analar, yavrularının dünya ve âhiret hayatlarınıönemsemez acımasızlar değil midir?

e - Cemiyet problemlerimizle yürekten ilgilenme­yen siyasimiz, çıkarcıidarecimiz, rüşvetçi memuru­muz, vurguncu tüccarımız, çevresini müjdeleyici vese­vindirici bir telkin edasıyla irşâd etmeyen din görevli­miz, amaçsızöğretmenimiz, birer merhametsiz değil midir?

Biz, merhameti merhametsizce hançerleyen insan­ların cemiyetine birmü'min hassasiyeti ile bakalım.

Cemiyetlerimizde bakıma muhtaç onbinlerce kimse­siz ihtiyar var.Yardıma muhtaç onbinlerce dul var. Şef­kat dolu bir sineye hasret onbinlerceyetim var. Hastası­na ilâç alamayan, ameliyatını yaptıramayan onbinlerce insanvar. Eğitim verilmediği ve doğru yol gösterilmediği için çeşitli manevîhastalıklara müptelâ olan, hastane ve hapishanelerde alâka bekleyen onbinlercegenç var. İsti­datlı çocuklarını okutamayan onbinlerce aile var.

Misalleri çoğaltabiliriz.

Bütün bu olumsuz «var»ların kümeleştiği cemiyetlerimizde yardım etmekiçin mahallemizdeki, köyümüzdeki fakirleri, dulları, yetim­leri, yardıma muhtaçöğrencileri tespit edecek faaliyet­lerimiz var mı? Faizsiz yardım edebileceksosyal teşek­küllerimiz var mı?

Üniversite şehirlerindeki talebelerimizi, imanlı ve faziletli olarakyetiştirebilmemiz için mutlaka şart olan ve içerisinde İslâm Dini'nin inanç,fikir ve duygu olarak teneffüs edileceği yeterli yurtlarımız, ilmî ve bedenîçalışmaların yapılabileceği tesislerimiz var mı?

İçtimaî ızdıraplar karşısında hislenecek gönlümüz, ağlayacak gözümüz,tedavi edebilecek cömertliğimiz var mı?

Fakat; insanî ve İslâmî olan bu müesseselerin yok­luğu içerisindekişefkatsiz cemiyetimizde, âdi ve bayağı zevkler uğruna her gece milyonlarcaliranın akıtıldığı kurumlar var; gece kulüpleri, kumarhaneler, meyhane­ler,gazinolar, fuhuş yuvaları, eğlence yerleri var. Lüks için, benlik duygularınıntatmini için tüketilen milyar­lar var.

Böylesine bir cemiyetin fertlerine Allah merhamet eder mi? Lûtfunu veyardımını gönderir mi? Elbetteki göndermez. Peygamberimiz bu gerçeği bakınıznasıl açıklıyor:

«İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet et­mez.» (3)

Mü'minler!

İçtimaî ızdıraplarımız ve problemlerimizin kaynağı maddeci vemerhametsiz insan tipidir.

İslâm inşam olamadığımız, nesillerimizi Allah'ın huzurunda muhakemeolunacağına iman eden, acıma­yı ibadet bilen İslâm insanları olarakyetiştiremediğimiz sürece huzur bulamayacak, mutlu olamayacağız. Çünkücemiyetimiz maddeci ve merhametsiz insan ti­pinden elemli ve de şikâyetçidir.

Nefsine ve çevresine karşı şefkatle çağlayan bir kalb... Hislenen birgönül... Yaşlı bir göz... Her ızdırabı dindirmek, her derde deva olmak isteyenbir aşk... İşte Müslüman budur.

Allah'ın rahmetine erecek, Cennet'e girecek Müslüman da budur.

Peygamberimiz şöylebuyurur:

[«Sizin en hayırlınız fenalığından emin olunan ve hayır beklenenizdir.Sizin en şerliniz ise fenalığından emin olunmayan ve hayır beklenmeyeninizdir.»

«Sevindirmeyi arzu ederek ümmetimden bir ferdin bir ihtiyacını giderenkişi beni sevindirmiş olur. Beni sevindiren kişi ise Allah'ı sevindirmiş olur.Allah'ı se­vindiren kişiyi ise Allah Cennet'e koyar.»]  (4)

Yüce Rabbimden cümlemizi kendi rızası için bir­birlerini seven vebirbirlerine merhamet eden kulların­dan kılmasını diler, hutbemi merhametinAllah katın­daki değerini vurgulayan bir hadîsle bitiririm.

Ebû Mûsel-Eşârî (R.)anlatıyor:

Hz. Peygamber bizlereşöyle öğüt verdi:

-Birbirinize merhamet etmedikçe gerçekten imanetmişolamazsınız. (İman etmedikçe de Cennet'e gire­mezsiniz.)

Allah'ın Resûlü'nün bu öğütlerine muhatap olan sahabiler de:

- (Çok şükür) her birimiz diğerimize merha­metlidir,dediler.

Hz. Peygamber ise şuaçıklamayı yaptı:

-Hayır sözünü ettiğim birinizin arkadaşına merhametetmesi değildir. Genel olarak bütün insanla­ra merhametli olmaktır. (5)

 

1)   Fetih, 29; Şuarâ,215.

2)   C. Sağîr, 1/38.

3)   M. Mesâbîh, Hn.4947.

4)   M. Mesabih, Hn.4993, 4996.

5)   M. Zevâid, K. EdepB. Rahmetin - Nasi 8/186.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/merhamet-3-70h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim