MALLARLA VE CANLARLA CİHAD

MALLARLA VE CANLARLA CİHAD
MALLARLA VE CANLARLA CİHADİslâm Dini'ne Allah'ın indirdiği son ilâhî düzen ola­rak inananmüminin  ana vazifesi hayatını bu dininkurallarına göre yaşamaktır. Kur'ân ve Sünnet açıklamalarına göre İslâm'ı ya­şamak, yaşatmak,tebliğedilmesi önündeki engelleri kaldımak, onu ve ülkesini gerektiğinde silâhlısavaşla korumak ve egemen kılmak ise cihâd'dır.

MALLARLA VE CANLARLA CİHAD

İslâm Dini'ne Allah'ın indirdiği son ilâhî düzen ola­rak inananmüminin  ana vazifesi hayatını bu dininkurallarına göre yaşamaktır.

Kur'ân ve Sünnet açıklamalarına göre İslâm'ı ya­şamak, yaşatmak,tebliğedilmesi önündeki engelleri kaldımak, onu ve ülkesini gerektiğinde silâhlısavaşla korumak ve egemen kılmak ise cihâd'dır.

Hayatı «İman ve Cihad» olarak değerlendirmesi ge­reken müminin İslâmDinini nefsinde yaşayabilmesi ve onu yaşadığı hayata hayata hâkim kılabilmesiiçin devrimizin şartlan içersinde nasıl cihâd yapması gerektiğini bilmesi, anagörevidir.

 Bu Cuma Mesajımızda bilinmesigereken bu mevzua açıklık getirmeye çalışacağız. Allah'ı Kitabı Kur'ân'da veonu açıklayan Sevgili Peygambermizin uygulamaları olan Sünnet'te cihâd emirleriumumiyetle «Al­lah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihâdediniz...»şeklinde verilmektedir.(1) Böylece cihâdın mallarla ve canlarlayapılması gereği açıklanmaktadır.

İslâm âlimlerinin kültürel, iktisadî, siyasî ve silâhlı cihâd gibimuhtelif nevilere ayırdıkları cihâdın her bir türü mallar veya canlarlayapılacak cihadın bir bölü­müdür.

Bu sebeple biz de açıklamalarımızı mallar ve canlarla ci­hâd şeklinde iki kısmaayıracağız.

a - Mallarla Cihad:

Mallar veya para ile yapılabilecek bütün cihad nevi­leri bu bölümegirer. Zaman, mekân ve ih­tiyaca göre farklılık arzedecek bu türleri tek teksay­mak pek tabii ki, mümkün değildir. Bu itibarla biz bazı misâller vermekleiktifa edeceğiz.

Ailemize İslâmî bir çevre sağlayabilmek için dindar muhitlerde meskenalmak, İslâmî yaşayışımıza yardım edecek ve Hakka davette istihdam olunacakvasıta edin­mek malla cihaddır. Camiler, yurtlar, İmam-Hatip mektebleri, Kur'ankursları inşa etmek,sağlık ocakları/hastahaneler yapmak, değişik sosyalamaçlı  vakıflar tesis etmek,sivilörgütler oluşturmak,  kitaplaryayınlamak, broşürler dağıtmak, gazeteler ve mecmualar çıkarmak, filmşirketleri/ televizyonlar kurmak,özel okullar ve üniversiteler açmak ve  İslâm'î/insanî hizmetler gören derneklereaidat ödemek, teberruda bulunmak... bunlar mallarla yapılan cihaddır.

Ayrıca İslâmî daveti kolaylaştıracak sosyal yardım­laşma derneklerikurarak maddî kaynaklarını sağla­mak, İslâmî neşriyatı almak ve onlara reklâmvermek, imanlı tahsil gençliğine burslar vermek ve diğer maddî problemleriniçözümlemek, mallarla cihaddır.

İşlerimizde Faizsiz finanas kurumlarını tecih etmek, İhtiyaçevremizeborç vermek,  fa­kirlere bolca tasadduktabulunmak, zekâtı vermek, akrabadan âciz olana nafaka ödemek ve benzeriyapılması mal ve para gücüne dayalı işleri yapmak... Bütün bunlar da «mallarlacihâd»  dâiresine girecek işlerdir.

Pek tabiidir kiörnekleri daha da arttırabiliriz.

b - Canlarla Cihad:

Mal veya para ile yapılacak cihad nevilerinin dışın­daki bütün cihadşekilleri bu ana bölümün içine girer.

Nefisle cihad, dille-eğitimle cihad ve kalple cihad canlarla cihadınbaşlıca bölümleridir.

aa - Nefisle Cihad:

İslâm Dini'ni yaşama, yaşatma ve hayata hâkim kılma uğrunda bizzatyapılabilecek çalışmalar bu bölü­me girer.

İslâmî emir ve yasakları taviz vermeksizin ihlasla yaşamak, İslâmîamaçlarla vakıflar,sivil örgütler,mahalli idarelerde bizzat va­zife almak;ciddî Müslüman örneği vermek için icraatı İslâm'la çatışmayan devletkadrolarında görev üstlenmek, adaletli icraat yapmak nefisle cihaddır. İslâmDini'nin, ortak aklın ve müsbet ilmin çirkin gördüğü işleri siyâsî, iktisadî veiçtimaî nüfuzu kullanarak ve gerektiğinde bilfiil ortaya çıkarak izâle etmek,müşâvereli ve müsaâdeli miting ve yürüyüşlere katılmak ve İslâmî bir göv­degösterisini gerekli kılan durumlarda hazır bulun­mak,  sosyal konumumuzu  geliştirerek hayırlarımızın artmasına ­vesile olacak yatırımlara  gitmek ve İs­lâmülküsü ve vatanı için gerektiğinde silâhla savaş­mak... bunların her biri debizzat nefisle cihaddır.

Ülkemiz ve İslâm ülkeleri  başta Amrika olmak üzere uluslar arasıemperyalizmin ve kullandıkları terör örgütlerinin tehditleri altındabulundukları, Irak, Afganistan,Filistin ve Çeçenistan gibileri de işgal altındayaşadıkları için burada bilvesile ifadeedelim ki yalnız nefisle cihâ­dın değil mallarla ve canlarla cihâdın bütünnevilerin­den daha da faziletli olan cihâd, Allah yolunda silahla savaşmaktır.

Zira silâhlı cihâdda Allah için candan, canla birlik­te bütün sevilenvarlıklardan geçmek vardır.Bu sebepledir ki mükâfatın en büyüğü silâhlı ci­hâdyapanlara verilecektir.

Peygamberimiz şöylebuyuruyor:«... Cennette her iki derecesi arasında yerle gök ara­sı mesafebulunan yüz derece vardır. Allah bu makamla­rı yolunda cihâd edenler içinhazırlamıştır...» (2)

bb - Dille - Eğitimle Cihâd:

Aşağıda takdim edeceğimiz işleri ve benzerlerini bu bölüm içindedeğerlendirebiliriz.

Bildiğimiz Kur'ân ve Sünnet gerçeklerini, tarihî hakikatleri, bilinmesizarurî içtimaî gelişmeleri ve mü­him aktüaliteyi başkalarına nakledip-öğretmek;dinî, tarihî, edebî mevzularda, faydalı san'at dallarında kitap yazmak,muhtelif broşürler hazırlamak; hakkı tebliğ eden gazete ve dergilerde yazıyazmak, vaaz-konferans-seminer vermek; İslâmcı kültürel ve sosyal akımlarıtanıtmak ve geliştirmek için sohbetler yapmak; İslâm'­la çatışan şahıs vemüesseseleri teşhis edip mü'minleri uyarmak... bunlar dille - eğitimlecihâddır.

Kitap okumak, İslâm'ı tebliğ etmek ve sevdirmek için  öğretmenlik yapmak, İslamî değerlere bağlımüesseselerinin  tanıtımın yapmak,vaaz-konferans bantlarını yaymak ve evlerde, derneklerde müsâidkıraathanelerde, köy odalarında dinletmek, eğitim kurs­ları, yazlık kamplardüzenleyerek gençlerin tanışıp kaynaşarak bilgi ve edep alışverişinde bulunmalarınısağla­mak, gece veya gündüz iştirak edilebilecek Kur'ân ve İslâmi bilgilerkursları düzenlemek... Bütün bunlar da dille - eğitimle cihâddır.

cc - Kalble Cihâd:

Malla cihâd, maddî varlığı olan mü'minler için, ne­fisle cihâd hamle vehareket gücünü hâiz sıhhatli mü'­minler için, dille - eğitimle cihâd, asgarîseviyyede ol­sun İslâm kültürü almış mü'minler için bir vazife ise de, kalblecihad istisnasız bütün mü'minlerin mükellef olduğu bir cihâd şeklidir.

Aşağıda misal olarak arzedeceklerimizi bu bölümde değerlendirebiliriz.

İslâm'ın dışındaki bütün hayat sistemlerinin bâtıl ve batırıcı olduğunadâir inancı giderek artırmak, küfrü ve nifakı değiştirilemez vakıa olarakgörmemek;  mü'minleri dost ve yüce biliponları sevmek;  zalimlere ve işgalcilerekaşı nefret oluşturmak  kalble cihâddır.

Ayrıca  İslâm Dini'ne, müsbetilme ve vahiy ile ayarlı akla aykırı olan hiç bir söz, iş ve davranışı tasvibetmemek, maddeci sistemlerin ve materyalist kadroların hâkimi­yet dönemlerindeye'se düşmeksizin duâlarla ruhî di­renci kuvvetlendirmek, mevcud şartlariçersinde mal­larla ve canlarla nasıl mücâdele edilebileceğini düşü­nüpplânlamak... bunlar da kalble cihâddır.

Nefisle cihâd, dille-eğitimle cihâd ve kalble cihâd şeklindeincelediğimiz «canlarla cihâd» bölümünü, bu bölümü hülâsa eden bir hadîslebitirelim:«Sizden biriniz bir Münker   (Allah'ın ve O'nun Peygamberinin doğrudan veya dolaylı olarak yasakladı­ğıbir iş, bir davranış...) görürse onu biz­zat düzeltsin. Buna güç yetiremezse dilve eğitim cihadı ile düzeltsin: Buna da güç yetiremezse (nefret oluşturarak)kalb cihâdına girişsin, kalb cihâdı ise imanın en zayıf (halinde bile yapılmasıvacip olan cihâd) dır.»(3)

Yüce Rabbimden cümlemizi mallarla ve canlarla cihâd aşkıylayüceltmesini diler, Cuma Mesajımızı Tevbe sû­resinden âyetlerle bitiririm:«İmanedenler, (gerektiğinde) hicret edenler ve Al­lah yolunda malları ve canları ilecihâd edenler için Al­lah katında en büyük dereceler vardır. İşte bunlar kurtu­luşaerenlerdir. Rableri onlara kendi katından rahmet, sevgi ve içinde tükenmeznimetler bulunan Cennetleri müjdeler. Orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz büyükmükâfat Allah'ın katındadır.» (4)

1. Tevbe 20, 41, 44.

2.  Et-Tac, 4/326.

3.  Et-Tac  1/29.

4.  Tevbe 21-22.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/mallarla-ve-canlarla-cihad-3-46h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim