MALAZGİRT ZAFERİ

MALAZGİRT ZAFERİ
MALAZGİRT ZAFERİİnşâallah,26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin (. .

MALAZGİRT ZAFERİ

İnşâallah,26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin (................................ )

30Ağustos'ta da, 30 Ağustos Zaferi'nin (....................... ) yıldönü­münü kutlayacağız.

Bu zaferler, Türk-İslâmTarihi'nin dönüm nokta­larım teşkil ederler.

Malazgirt Zaferi,baştanbaşa bütün Anadolu'muzun vatanımız olmasına ve İslâmlaşmasına va­sathazırlayan zaferdir. 30 Ağustos Zaferi ise, dokuz asırlık mübarek Anadolu'muzuve mukaddes istiklâli­mizi  batılı haçlıgüruhuna karşı korumadaki başarıyı belgeleyen zaferdir.

Yıldönümleri bakımındantarihî yakınlıkları olan bu iki zaferin dikkat çekici müşterekliği İslâm imanın­dan ve bu imana dayalı millîhâkimiyet ve istiklâl mefkûresinden doğmuş olmalarıdır.

Biz bu hutbemizde Malazgirt Zaferini konu edine­ceğiz.

Aziz Mü'minler!

a - Nüfûs çokluğu ve yaşamayaelverişsiz iklimi sebebiyle Orta Asya'dan alkın eden ve 1040 yılında SelçukluDevleti'nin kuruluşundan sonra  yoğun birhal alan Türkmen muhaceretinin(göçünün) baskısı ve Türkmen'lere yurt bulmakzarureti,

b - Selçuklu Devleti'nive diğer Müslüman halk ve ülkelerini Türkmen hicretinin zarurî neticesi olabi­lecekistila ve asayişsizliklerden korumak azmi,

c - İslâm'ın amansızdüşmanı tehditkâr Bizans­lılara karşı İslâm'ın Türklere vacip kıldığı cihâdvazi­fesini îfa aşkı Selçuklular için Anadolu'nun fethini ka­çınılmaz kılmaktaidi.

Selçuklular'ın,Anadolu'nun fethi için ilk mukad­des akınlarım yaptıkları ve ilk müsbetneticeleri dev­şirmeye başladıkları yıllarda, Bizans İmparatorluğu, kendileriiçin hâle ve geleceğe  ilişkin bu büyüktehlike­yi sezmişlerdi.

1068 de imparator Romanos Diogones,

a - Anadolu'yu Türklerden kurtarmak,

b - İslâm ülkelerini istila etmek ve,

c - Selçuklu Devleti'nitahrib etmek maksadıyla 200 bin kişilik teçhizatlı bir ordu ile 1071 Mart'ındaAyasofya'da yapılan dinî bir törenden sonra Selçuklu Türkleri üzerine yürüdü.

Bu sırada İslâm'ın dahilîdüşmanı, bölücü Şiî-Fatimî Devleti'ne karşı Suriye-Mısır seferine çıkan Sel­çukluhükümdarı Alp Arslan Gazi, Bizans ordusunun Erzurum'a vardığı ve şarka(doğuya)doğru ilerlediği haberini alınca, Mısır seferini  bırakarak Bizanslılara karşı çık­mak üzereBitlis ve Erzen yolu ile Ahlat'a geldi.

Malazgirt'i tahrip ediphalkın bir kısmını katleden Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt-Ahlatara­sında Rahva Ovası'nda karşılaştılar. 200 bin kişilik teçhizatı, fakat dinve ırk bakımın­dan ayrı ayrı unsurlardan oluşan Bizans ordusu karşı­sında, 50bin kişilik Alp Arslan Gazi ordusu yerini aldı.

Bizans İmparatoru RomanosDiogones, kuvvetiyle mağrur olduğu ve zaferin muhakkak olduğuna inandı­ğı için,Alp Arslan'ın sulh teklifini alaycı ifadelerle geri çevirdi.

24 Ağustos Çarşamba günü redcevabını alınca, Alp Arslan Gazi, akacak masum kanlar için çok üzüldü, fakatmuhtemel çarpışma için de hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Alp Arslan Gazi'nin imamıBuharalı Muhammed b. Abdülmelik sulh teklifinin red edilmesinden sonra sultanıcesaretlendirmek ve maneviyatını kuvvetlendir­mek için şu sözleri söyledi:«EySultan! Sen Allah'ın dini için savaşıyorsun. Ben, Allah'ın zaferi  sana takdir edeceğini ümit ediyorum.Hatiplerin minberlerde mücâhitlerin zaferi için kabulü şayan dualar edecekleriCuma namazı vaktinde düş­mana saldır. Sen kan dökmek istemedin, kabul olun­madı.Zafer bizimdir.»

Bizans ordusu ileİslâm'ın hizmetkârı mü'min Sel­çuklu ordusu arasında cereyan edecek bu harp,önce­den bilindiğinden İslâm ülkeleri ve Müslümanlar için hayatî bir ehemmiyettaşıdığından İslâm dünyası so­nucu heyecanla bekliyordu.

Bağdat'ta oturan  dönemin halîfesi Kaim Biemrillah, bütünMüslümanlar adına Alp Arslan'ı teşci' eden(yüreklendiren) bir mektupgönderirdi. İslâm ülkeleri camile­rinde hatipler tarafından okunmak üzere birde hutbe yolladı.

26 Ağustos Cuma günü,bütün hatiplerin minber­lerden okuduğu bu hutbe şu duayı ihtiva ediyordu: " Ey Allah'ım! Sen İslâm'ın sancağını yükselt ve AlpArslan'a yardım et. Sana ortak koşucu düzenleri, boynunu, vurmak ve kökünükazımak suretiyle yok et. Sana itaat etmek için canlarını feda edip kanlarınıakıtan yolunun müca­hitlerini kuvvetlendir. Yurtlarını güvenlik ve zaferledolduracak yardımlarını lütfet.

Dinini şerefli kılmak için onu lütufkâr  desteğinden mahrum etme.Or­dusunu meleklerinle güçlendir, niyet ve azmini başarı ile sonuçlandır.Çünkü, o, senin ulu rızan için rahatını bıraktı. Malı ve canı ile emirlerineuymak ga­yretine düştü.

Allah'ım! O, nasıl senin davetine uymuş, şerîatının korunması yolundagevşeklik göstermemişse, nasıl emrine uymuş ve de düşmanlarına karşı bizzat karşı durmuşsa ve de nasıl dini­nehizmet için gecesini gündüzüne katmışsa, sen de onu za­fere erdir.. Arzu veisteklerinde ona yardımcı ol. "

Halîfe-i Müslim'inin kaleme aldırdığı adı geçen hutbenin Müslümanlarahitaben bölümünde de şöyle deniyordu:

«Ey Müslümanlar! Doğru bir niyet ve azimle, tertemiz kalplerle Allah'a yalvarınız. Eksiklerden berî olanyüce Allah şöyle buyu­ruyor:«- (Ey Peygamber!) De ki; dualarınız olmasa Rabbimsize niçin değer versin...»

Alp Arslan'ın şereflini koruyarak düşmanlarını yok et­mesi, bayrağınıyükseltip büyük  zaferlere ermesiiçin  Allah'a yalvarınız.

Allahım! Onun güçlüklerini gider ve Kâfirliği önünde   zelil kıl.»

26 Ağustos Cuma günü ordugâhta okunan Kur'ân âyetleri ile coşanaskerleriyle Cuma namazını kılarak duâ eden Alp Arslan,yaşlı gözlerlemücâhitlerine şöyle hitap etti.

«Sayıca az olmamıza rağmen   min­berlerdebizim için ve de  Müslümanlar için duâedilen şu saatte ben düşmana hücum etmek istiyorum. Ya gayeme erer, ya da şehitolarak Cennet'e giderim. Sizlerden arkamdan gel­mek isteyenler gelsinler,istemeyenler de gidebilirler. Şimdi burada ne emreden bir sultan, ne deemredilen bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim ve si­zinle berabersavaşacağım. Beni takip eden ve canını Yüce Allah'a adayan kimse Cennet'egideceği gibi ka­zanca da nail olacaktır. Uzaklaşıp gidenler ise ateşte ya­nacakve kötülüklere uğrayacaktır.»

Bu hitabeden sonra inançlı ve yiğit askerleri, asla geridönmeyeceklerini, savaşacaklarını bildirdiler. Gazilik ve şehitlik  içinhelâlleştiler,gözyaşı döktüler.

Kılıcı ve topuzu ile techizatlanan Alp Arslan Gazi beyaz giysileriçinde  askerlerinin önüne geçti veşöylece hitap etti:«Ey Askerlerim! Eğer şehit olursam, bu beyaz elbi­se benimkefenim olsun, o zaman ruhum göklere çıka­caktır. Zaferi kazanırsak önümüzdeçok hayırlı gün­ler olacaktır.» 

Hitabesinin ardından da düşman saflarına doğru kükredi.(Ölürsem şehit,kalırsam gâzî) mefkûresile candan ve canandan geçen yiğit mücahitlerin her biride bir kahramanlık  örneği  kesildi.

Neticede tafsilâtını tarih kitaplarında okuduğumuz Malazgirtmuharebesi, Allah'ın yardımı ile, Alp Arslan Gâzi'nin ordusu tarafındankazanıldı. Böylece bir daha kapanmamak üzere Anadolumuzun kapıları yüce  ecdadımıza açıldı.

Aziz Mü'minler!

«Bizler temiz Müslümanlarız, bid'at nedir bilmeyiz. Bunun için, Allahsamimi Müslümanları   aziz kıldı.»  diyerek gücünü İslâm'dan  aldığını açıklayan Alp Arslan Gazi, azzamanda çok iş görmüş, sünnî, dindar ve cihâd mefkuresine (idealine) bağlı,ihlâslı bir hükümdardı.

Mü'minler!

Malazgirt Zaferi bize tarihî muvaffakiyetlerimizin,   İslâm Dini ile   Cihan Hâkimiye­ti idealimizin birleşmesindenvücût bulduğunu öğretmeli­dir.

Bu zaferin her yıldönümü bizi şuurlandırmalı, zaaflara  uğramış devletimizi, İslâm'la  yüceltme aşkımızı  alevlendirmeli, bizi Malazgirt ruhuna sahipkılmalıdır.

Mü'minler!

Şanlı Peygamberimizin «Ölülerinizi hayırla;   güzel işleri ve eserleri ile anınız.» (1) anla­mındaki emirleri gereğincehazırladığımız hutbemizi âyetlerle bitiriyorum:

[«Ey İnananlar! Eğer siz (Diriltici kurallarına bağla­narak,)Allah'ın  dini  olan İslâm'a yardımcı olursanız   Allah da size yardım eder.» «Allah  size yardım edecek olursa,  siziyenecek hiç bir güç yoktur. Ama sizi terk edecek olursa O'ndan başka size kimyardım edebilir. O halde inananlar yalnızca Allah'a güvensinler.»] (2)

1)  Keşfül-Hafâ. HadisNo. 304, Et -Tac  1/358.

2)  Muhammed, 7, ÂI-ilmran 160.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/malazgirt-zaferi-3-122h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim