Kurban Kesmek İbadettir

Kurban Kesmek İbadettir

Kurbanla ilgili olarak vermek istediğimiz bilgileri soru-cevap şeklinde sunmaya çalışacağız...Kurban Kesmek İbadet midir? Yoksa Bir Gelenek midir?
Kurban kesmek ibadettir.
Kur'ân'da Allah'ın şeâiri, yani İslâm  Dininin saygı
gösterilmesi gereken toplumsal bir göstergesi olarak sunulan kurbanın genelde geçmiş bütün ümmetlere, özelde İslâm ümmetine yüklenilmiş bir görev olduğu  Hac Suresi'nin  34. ayetinde  şöylece açıklanmıştır:

 

“ Biz her bir ümmete, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken O'nun adını zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meşru kıldık/görev olarak yükledik. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, O'na teslim olun. (Ey Peygamber!) Teslim olmuş o mütevazı kulları müjdele."(Hac 34)

 

Diğer Dinler ve Kültürlerde de Kurban İbadeti Var mıdır?

Kur'ân'ın açıklamasına göre, yeryüzünün bütün toplumlarına Peygamber gönderilmiştir. Peygamber gönderilen toplumlara da kurban kesme ibadeti emredilmiştir.(Hac 34)

Bunun içindir ki tüm inanç sistemlerinde ve onların etkisiyle yerel kültürlerde kurbanın izleri ve uygulamaları görülmektedir. Ne var ki kurban ibadeti

 Peygamberler tebliği olan  orijinal yapısını ve sosyal dayanışma olma özelliğini yitimiştir. Yüce Allah bu ibadeti, Kur'ânla yeniden bildirmiş, nasıl yapılacağını da Hz.Muhamed'le örneklendirmiştir.

.

Kurban, Farz Bir Görev midir?
Sevgili Peygamberimiz, kurban kesmenin Kur'ânî bir şükür yolu olduğunu pekiştirmek için, umreleri ve veda haclarında kurban kestiği gibi, Medine'ye hicretinin ikinci yılından itibaren her yıl Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmiş ve kurban kesmenin pek hayırlı bir ibadet olduğu beyanla bu ibadete yönlendirmiş ve yüreklendirmiştir.
-Allah şanını ve bağlılarını artırsın- O, şöyle buyurur:
"İnsan, kurban bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha
sevimli bir amel-ibadet yapmadı (ve de yapamaz).

Kurbanlarınız, kıyâmet gününde boynuzları, tırnakları ve kılları ile
(Allah'ın huzuruna) gelecek. Çok iyi biliniz ki Kurbanlarınızın kanı yere düşmeden kurban ibadetiniz Allah (katında varacağı) mekâna yükselir
."

"Ey mü'minler! Kurbanlıklarınızı araştırınız; sağlıklı olanlarını seçiniz.."

Şükredici kul olmak için meşrulaştırılmış olsa da İslâm, kurban kesmeyi, namaz ve hac gibi farz bir görev kılmamıştır. Başta Hz. Ebu Bekir ve Ömer olmak üzere, sahabilerin büyük çoğunluğu ve İslâm bilginlerinin ekseriyyeti, kurban kesmeyi müekked sünnet bir amel olarak görmüşlerdir. Bir diğer ifadeyle, kurban kesilmesi büyük sevap sağlayan, fakat kesilmemesi günah doğurmayan bir amel olarak değerlendirilmiştir.

Yalnızca İmam-ı Azam Ebu Hanife ve O'nun izini takip edenler, Peygamberimizin, "Kurban kesecek gücü ve imkânı olup da kesmeyenler namazgâhımıza yaklaşmasınlar." anlamındaki hadisiyle delil getirerek, nisab ölçüsünde mali imkâna sahip olanlar için kurban kesmenin vacip bir görev olduğu ve terkedilmesinin günahkâr kılacağı  ictihadında bulunmuşlardır.
(Nisab mikdarı,aslî ihtiyaçların dışında örneğin 85 gram altın veya değeri para veya ticaret malıdır. Kurbanda nisab kırk koyun veya keçi alabilecek mikdar olarak da belirlenebilir.)

 

Kurban Kesmenin Amacı Nedir?
Kurban kesmenin amacı, yaratıcımız olan Allah'a şükredici kul olmaktır.
Hayvanlar özelinde şükredici olabilmek için de onlardan zekât ve ödünç verme yanı sıra kurban keserek bir kısmını olsun çevremize dağıtmak gerekmektedir. Kurbanda amacın Allah'a şükretmek olduğu Kur'ân'da bir çok âyette açıklanmaktadır. Biz burada, kurbanla ilişkili bir âyet olan Hac sûesinin 36. âyetini sunmakla yetiniyoruz:
" Olgunlaştıklarında kurban edeceğiniz hayvanları da Allah'ı hatırlatan sembollerden kıldık. O hayvanlarda sizin pek çok faydalar vardır. Kesim için sıraya dizildiklerinde onları Allah'n adını anarak kurban edin. Can verdiklerinde onların etlerinden yiyin. İhtiyacını arzeden ve edemeyen yoksullara da yedirin. Faydalanmanız amacıyla bu hayvanları yönetimize vermemiz şükredici kullar olmanız içindir."

 

        Hangi hayvanlar kurban edilebilir?

  Deve, sığır, koyun, keçi sğır ve deve cinsnleri kurban edilebilir.

Kurban, beş yaşını bitirmiş deveden, iki yaşını ikmâl etmiş sığırdan; bir yaşını tamamlamış koyun ve keçiden olur. Koyun ve keçi bir kişiden; deve ve sığır, yedi kişiden kurban olur. Ancak, genel kabule göre o yedi kişinin kurban niyetinde birleşmeleri şarttır.  Kurban  edilecek  hayvanlar,  vücutça  sağlam;  gürbüz  ve  arızasız  olmalıdır.  Bir  veya  iki  gözü olmayan kör; kesilecek yere kadar  yürüyemeyen  topal;  sürüyü  takip  edemeyecek  derecede  zayıf; boynuzu, kulağı künden veya yarısından fazla kopmuş; dişlerinin çoğu dökülmüş;  hayvanlardan  kurban  olmaz. Uyuz vesaire gibi hastalıklar dolayısıyla bir deri bir kemik kalmış hayvanlardan da kurban olmaz.(Ebu Davud Dahâya 6)

   İğdiş edilmiş hayvandan kurban olur mu?

   Olur, fakat mecbur kalınmadıkça  fakat tecih edilmemelidir.

Allah’ın yarattığı varlık yapısına  müdahale, Kur’ân’la açıklanan  Şeytanî bir işlemdir. Hayvanların cinselliklerine karşı işlenen bir zulümdür.  Kur’ânî çizgide Peygamberimiz de “Devenin, sığırın, koyunun ve atın iğdiş edilmesini şiddetl bir dille  yasaklamıştır.” (Beyhaki S.Kübra Hn.20289, M.Zevaid Hn.9368)

       Peygamberimiz tarafından yasaklanan iğdiş ameliyesine uğratılan hayvanlar,  bir ölçüde şeklen ve mânen kusurlandırılmış olmaktadırlar. Bu sebeple kurban edilmeleri caiz olmakla birlikte mecbur kalınmadıkça tercih edilmemelidirler.

 

Kurban Kesme Yerine Bedeli Verilebilir mi?


Kurban genel kabul gören anlayışa göre yapılması sevap kazandıracak
ameldir. Kişi kurban keserek sevap kazanabileceği gibi, Allah rızası için yardım yaparak da kazanabilir. Çevresinin ihtiyaçlarına göre ikisi arasında tercih de yapabilir. Ancak kurban ibadetine niyet ederek bedelini veremez.
Kurbanın zamanı belirli olduğu ve İslâm karşıtlarınca kurban ibadeti önemsizleştirilmeye çalışıldığı için yaşadığımız dönemde kurban kesme tercih edilmelidir.

 

Alındıktan sonra arızalanan hayvanlar kurban edilebilir mi?

Bir öncek sorunun cevabında açıklanan ve hayvanın  kurban edilmesini engelleyecek olan arızalar, hayvan satın  alındıktan sonra oluşabilir. Bu durumda ikinci bir hayvan alabilecek  derecede zengin olanların yeni  bir hayvan almaları gerekir. Arızalı  hayvanlarını  değiştirmeye gücü yetmeyenler , ellerindeki ile yetinebilir ve onu kurban edebilirler.

 

      Kurbanı bizzat kesmek gerekli midir? Kadınlar da kurban kesebilir mi?

Nefsi  müdafaa  uğrunda  ve  saldırıya  uğrayan  vatanını  koruma  yolunda  öldürme  mecbûriyetinde  kalabilecek insâna  eğitim  kazandırması  yanı sıra  Allah’ın  Resûlü’nün  uygulamasına  uygunluğu  sebebiyle  kurbanlık  bizzat kesilmelidir.  

Âdet halinde olsalar bile kadınlar  da  kurbanlarını  kendileri  kesmelidir.  Sahabî  Ebû  Mûsel-Eş’ari,  kızlarına  kurbanlarını bizzat kendi elleriyle kesmelerini emrederdi: Ancak kişi bizzat kesemiyorsa vekâlet verip kestirebilir. Çünkü Peygamberimizin vekâler verip kestirdiği olmuştur.

 

            Genelde hayvanların özelde kurbanların inançlı insanlar tarafından Besmele çekilerek kesilmesi zorunlu mudur?

             Yüce Rabibimiz Kur’ân-ı Kerîm’de, adı anılarak kesilen hayvanların etlerini yememizi emrederken  adı anılarak kesilmeyen hayvanların etlerinden de yemememizi şöyle  emretmektedir:

              “Allah’ın adı anılmaksızın boğzlanmış/avlanmış hayvanların  etini yemeyin. Zira bu tür hayvanların etini yemek Allah’ın buyruğuna  ısyandır. Şeytanlar/şeytanlaşmış insanlar, Allahın adı anılmaksızın kesilen hayvanın etinin yenilebileceği konusunda sizinle tartışmaları için kendi yandaşlarına telkinde bulunurlar. Bu konuda onların görüşlerini benimserseniz hiç şüphesiz siz de Allah’a orta koşanlardan olursunuz.”(En’âm 121)

            Bütün bu Kur’ânî buyruklar, hayvanların Allah’ın adı anılarak, bir diğer anlatımla Besmele çekilerek  ve tekbir getirilerek kesilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Amaç, hiçbir canlıyı öldürmeye yetkili olmadığımız ve ancak Yaratıcımız olan Allah’ın  izni ile kesim yapabileceğimiz bilinci ile kesim yapmaktır.

         En makbul kurban hangisidir?

Gösterişe kapılmadan yalnızca Allah’ın rızası amaçlanarak  alınıp kesilen ve daha çok fakirin yaralanabileceği  kurban, kurbanların en makbulüdür; en sevaplısıdır. Zira kurbanla ilgili  Hac sûresinin 37. âyetinde Yüce Rabbimiz, kendi katına yükselecek olanın kurbanın etleri ve kanları değil, bizim kulluk bilincimiz ve gayemiz olacağını bildirmektedir.

 Daha fazla yoksula dağıtım, daha fazla sevap kazanma sebebi olacağından maddî imkânları ileri düzeyde olanların büyük baş hayvanları tercih edip tek başlarına kesmeleri Peygamberimiz tarafından  öğütlenmiştir. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurmaktadırlar:

  “ Kurbanlıklarınızı büyükçe hayvanlardan seçiniz…”

 

         Kurban ne zaman kesilir ve kesilirken nasıl dua edilir?

Kurban, kurban bayramının  ilk üç gününde ve tercihen ilk gün fakat mutlaka bayram namazından 

Ali Rıza DEMİRCAN

http://www.alirizademircan.net/kurban-kesmek-ibadettir-5-298h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim