KURBAN

KURBAN
KURBANAzizMüminler!Zekât, akrabadan âciz olana Nafaka veFıtra gibi Kurban da şartlarını haiz olan müminlere, dinimizin yüklediğimecburî dinî - malî vazifedir. Kurban,Yüce Mevlâmızın Kevser Süresindeki;«Rabbin için namaz kıl ve Kurban kes.

KURBAN

AzizMüminler!

Zekât, akrabadan âciz olana Nafaka veFıtra gibi Kurban da şartlarını haiz olan müminlere, dinimizin yüklediğimecburî dinî - malî vazifedir.

Kurban,Yüce Mevlâmızın Kevser Süresindeki;«Rabbin için namaz kıl ve Kurban kes.»emrinin vacip kıldığı bir ödevimizdir.

Bu kudsî vazifemizin İslâm Dinindekiönemini Peygamberimiz şöyle açıklamaktadır.[«İnsan kurban bayramı günlerindeAllah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel-ibâdet yapma­dı (ve deyapamaz.)

Kurbanlarınız, Kıyamet Günündeboynuzları, tırnakları ve kılları ile (Allah'ın huzuruna) gelecek.

(Çok iyi biliniz ki) Kurbanlarınızın kamyere düş­meden kurban ibadetiniz Allah (katında varacağı) me­kâna yükselir.» «(Sizden)bir kişinin Kurban kesecek mali gücü bu­lunur da Kurban kesmezse bizimCamiimize yaklaşma­sın. Çünkü onun hayırlı müminler arasında yeri yok­tur.)»] O

Muhterem Müminler!

Peygamberimiz Kurbanla alâkalı bir diğerhadîslerinde «Kurban büyük ceddiniz; babanız Hz. İbrahimin Sünnetidir. (Kurbankesiniz.)» buyurmuşlardır. Ashâb-ı Kiramın Kuranda bize sevap var mıdır YaResûlellah! şeklindeki sorularına da şu cevabı vermişlerdir:- Sizin içinkurbanlarınızın her bir kılı ve her bir tüyü için bir birim sevap vardır.» (2)

Müminler!

Dinî kıymetini açıkladığımız pek mübarekbir ibâ­det olan ve içtimaî adalet duygularım fi'len geliştiren Kurban,kesebilecek bütün müminler için Hz. İbrahim A.S. dan ve Yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed'den intikal edegelmiş yapılması gerekli bir vazifemizdir.

Ancak, mutlaka yapılması gereken birgörev ola­rak Kurban akıllı olan yurdunda ve yöresinde oturan ve dini terimiile «Nisab Miktarı» bir mala malik bulu­nan müminlere vâcibdir.

a - Normal hayat şartlarına göreyaşayabilen, borcu olmayan ve ameliyat gibi yapılması lüzumlu bir harcama için ayrılmamışbulunan 86 gram altına; bu değerde paraya veya ticaret malına malik olan kişikur­ban kesmeyi vacip kılan «Nisab Miktarı» mali güce er­miş kişidir. Bu kişiinancını yaşamak isteyen âhiretini düşünür akıllı bir mü'minse kurbankesecektir.

Müminler!

Durumumuzu Kurban kesmek için arzulu birmü'min mantığıyla değerlendirirsek Kurban kesemezsek de kesmiş gibi sevapalırız. Bunda kuşkumuz olmasın.

ÇünküPeygamberimiz şöyle buyurmuştur.«... Bir kişi bir hayır yapmayı arzular (damaddî ve manevi imkânsızlıklar sebebiyle yapamazsa,) Allah, lütfuyla (o kişiyiarzu ettiği hayrı yapmış gibi) mü­kâfatlandırır.»

MuhteremMüminler!

«b - Kurban, beş yaşım bitirmiş deveden,iki ya­şım ikmal etmiş sığırdan; bir yaşını tamamlamış ko­yun ve keçiden olur.Koyun ve keçi bir kişiden; deve ve sığır, yedi kişiden kurban olur. Ancak, oyedi kişinin kurban niyetinde ittifakları şarttır.

Kurban edilecek hayvanlar, vücutçasağlam; gürbüz ve arızasız olmalıdır. Bir veya iki gözü olmayan kör; boynuzu,kulağı kö­künden veya yarısından fazla kopmuş; dişlerinin çoğu dökülmüş;kesilecek yere kadar yürüyemeyen topal; sü­rüyü takip edemeyecek derecede zayıfhayvanlardan kurban olmaz. Uyuz vesaire gibi hastalıklar dolayısıy­la bir deribir kemik kalmış hayvanlardan da kurban caiz değildir.

Kurbanlar, sağlam alınıp elimizdearızalanmış bu­lunursa zenginler için başka bir hayvan almak lâzım­dır. Hayvanıdeğiştirmeye gücü yetmeyen fakirlere, el­lerindeki arızalı kurbankâfidir.»  (4)

MuhteremMüminler!

Kurbanla ilgili olarak özetle sunduğumuzve bil­memiz gereken bu bilgilerin yanısıra aşağıdaki malumatı vermeyi dezarurî görüyoruz.

c - Bayram namazımızı kıldıktan sonrabaşkaca bir iş yapmadan, kabir ziyaretinde dahi bulunmadan kurbanımızıkesmeliyiz. Zira Peygamberimiz şöyle bu­yurmuştur:

«Kurban bayramı gününde önce bayramnamazını kılıp sonra da, kurbanım kesen kimse benim sünnetime uymuştur.»

Müminleri

d - Kurban kesecekler mâlî durumlarınagöre kurban kesmelidirler.

Bir sığırı tek basma kurban edebilecekmalî gücü bulunan müminler daha fazla sadaka ve hediye verip daha çok sevapalmak için yalnız başlarına kesmeyi tercih etmelidirler. Ortaklaşakesmemelidirler.

Küçük baş hayvanların veya yedi ortağakadar bü­yük baş hayvanların kurban edilir olması bütün mü­minlerin veya nisabmiktarı malî güce yeni ulaşmış müminlerin kurban kesebilmeleri içindir.

Peygamberimiz bu gerçeği açıklamak vemalî gücü yüksek olanları İslâm Dini'nin özüne yönlendirmek için şöylebuyurmuştur.

«Kurbanlarınızı büyükçe (ve büyük başhayvanlar­dan) alıp kesiniz. Zira onlar sizi Cehennem köprüsü Sırat'tangeçirecek (Cennete ulaştıracak) bineklerinizdir.»

AzizMüminler!

e- Gelenekleşen İslâmî usulümüz, kurban etleri­nin üçte birini fakirlere, üçtebirini komşulara verip kalan üçte birini de ailemize ayırmaktır.

Normalolan budur.

Ancak yıl boyunca ailece doyacak kadar etalama­yanlarımızın büyük çoğunluğu teşkil ettiği devrimizde, sene içindearzuladıkları kadar et alabilenlerimiz kur­banlarından kendilerine üç günlük etayırıp diğerini dağıtmalıdırlar.

Peygamberimizintavsiyesine ve kurban kesme ga­yesine uygun olan şüphesiz budur. Çünkü geçimsıkın­tısı çekilen bir senenin kurban bayramında Peygambe­rimiz müminlere şöyleemir buyurmuştur. -

Kurban, kesenlerinizkendi evlerine üç gün yete­cek kadarından fazla kurban eti ayırmasınlar.

Bu emri tatbik eden müminler bir yılsonraki kur­ban bayramında sordular:

-Ya, Resûlellah! Bu senede geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım?

Peygamberimiz de şöylebuyurdular:

-Geçen yıl halkta geçimsıkıntısı vardı. Bu sebeple onlara daha çok yardımcı olmanızı istemiştim.

Fakat bu yıl durum oldukça iyidir. Şimdiyiyin, (fakirlerinize, komşularınıza ve misafirlerinize) yedirin. Bir miktar dakendinize ayırın.

Müminler!

f - Gönülleri Kurban bayramı sevincininve kur­ban ibadeti arzusunun kuşattığı, yaşadığımız şu günler Rabbimizi çok çokanmamız gereken pek mübarek gün­lerdir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:«Allahkatında onuncusu Kurban bayramının bi­rinci günü olan on günden daha faziletligünler yoktur. Bu günlerde Allah'ı çokça anınız.» (7)

 

Bu mukaddes on günün dokuzuncusu olanarefe günü sabah namazından başlamak ve bayramın dör­düncü günü ikindinamazında bitirmek üzere yirmi üç vakit namazda farzların hemen akabindesöylememiz vacip olan tekbir cümlesi ise zikirlerin en güzelidir. Bu zikirPeygamberimiz dâhil bütün Peygamberlerden biz© intikal etmiş bir sözlüzikirdir. Şeklindeki bu tekbiri çok çok getirmeliyiz. Cennet­le müjdelenenbahtiyarlardan olabilmek için de Kurban bayramı gecesi île ondan önceki arefegecesini ve arefeden önceki Terviye gecesini de ibâdetle değerlendir­meliyle.

Kurbanbayramı günlerimizin;İnsana kulluktan Allah'a kulluğa Tefrikadan birliğeÇıkarcılıktan -toplumculuğa, geçiş günlerimiz ol­masını Yüce Rabbimden niyaz eder, hutbemiziKurban ibâdeti ile ilgili bir âyetle bitiririm:«(Çok iyi biliniz kiKurbanlarınızın) ne etleri ve ne de kanları Allah'a erişmez. Fakat sizden O'nayalnız O'nun rızasını kazanmak için yaptığınız ihlaslı ameller ulaşır.

Sizi İslâm Dini'ne erdirmesine karşılıkAllah'ı yü­celtmeniz için Rabbiniz bu kurbanlıkları size boyun eğ­dirdiArtıkSen (Ey Peygamber!) Allah'ı görür gibi ibâdet edenleri (Cennet'le) müjdele.» (10)

1.Sünen-ü İbn-i Mâce, Kitabul-Edâhı, Hadis No: 3126. 3123.

2. a.g.e.Hadis No: 3128.

3.Riyâzus-Salihin, Babül-İhas, Hadis 12.

4.A.Şeref Güzelyazıcı, Mü'minlere Hutbeler, 1/343.

5.Keşfül-Hafâ,Hadis No: 1794.

6.Buharî,K. Edâhî B. 16 (6/239).

7. Musned-üİmam, 2/83.

8. Hac, 37.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kurban-3-8h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim