KUR’AN’DA FERDİYETÇİLERİN VASIFLARI

KUR’AN’DA FERDİYETÇİLERİN VASIFLARI
KUR’AN’DA FERDİYETÇİLERİN VASIFLARIİslâm Dini'ne ve onunmalî yönden sosyal adalet ilkelerine inan­mayan veya inandığı halde uygulamayaninsanlar   ferdiyetçidirler. Kur'ân çizgisinde  «ferdiyetçiler» olarak tarif ettiğimiztiplerin Kur'ân açıklamalarına göre vasıflarını beyan etmeğe çalışacağız.

KUR’AN’DA FERDİYETÇİLERİN VASIFLARI

İslâm Dini'ne ve onunmalî yönden sosyal adalet ilkelerine inan­mayan veya inandığı halde uygulamayaninsanlar   ferdiyetçidirler.

Kur'ân çizgisinde  «ferdiyetçiler» olarak tarif ettiğimiztiplerin Kur'ân açıklamalarına göre vasıflarını beyan etmeğe çalışacağız.

Ferdiyetçiler,ferdiyetçiliklerinin tabiî gereği ola­rak ferdiyetçiliğin yanında,cemiyetçiliğin karşısındadırlar.

I - Tarifleri yapılan vebüyük çoğunluğunu kâ­fir ve münafıkların, azınlığını da sosyal vasıftaki dinîgörevlerini îfâ etmeyen ameli kıt ve kısır mü'minlerin teşkil ettiğiferdiyetçiler, birbirlerini ferdiyetçiliğe teş­vik ederler.

a - Ferdî mülkte cemiyethakkını kabul ve tedi­ye etmemede,

b - Tekelciliği,sömürücülüğü gelenekleştirmede ve gayr-ı meşru kazanç yollarınımeşrulaştırmada,

c - Ferdî çıkarlarınıtoplum menfaatlerinin üs­tünde tutmada ve cemiyetin sosyal seviyesinin çok üze­rindelüks ve israf harcamaları yapmada inanç, yaşan­tı ve gaye birliği içerisindebulunan ferdiyetçiler, ferdi­yetçiliğin cemiyet hâkimiyeti için yardımlaşırlar.

Rabbimiz bugerçeği şöyle açıklıyor:«Kalplerine iman akmamış Münafık erkeklerve  kadınlar birbirlerinintamamlayıcısıdırlar. On­lar Münker'i:dinin ortak akıl ve ilmin redettiklerini  emreder­ler.  Maruf'u: dinin,olgun aklın ve ilminkabul ettiklerini men ederler.Dini-malî görevlerini yapmazlar. Onlar Allah'ıunuttular. Allah da onları unuttu; rahmetinden dışladı. Münafıklar İslâmi imanve yaşamdan çıkmışların ta kendileridir.» (1)

Her devirde ve her cemiyetteana karakterleri bir olan ferdiyetçilerin İslâm zaviyesi'nden görülebilenyönleri ile ferdiyetçilik yolundaki çalışmalarını şöylece özetleyebiliriz.

A- Birbirlerineörnek olarak faizciliği, karaborsacılığı, rüşvetçiliği...ve   âdil olmayan ücret ödemeyi telkin eden ferdi­yetçiler,  içki,kumar ve fuhuş işletmeciliği ilekazanmayı,hakları olmayan sosyal imkânları çıkar mecralarına akıtmayı, bütün buve bu gibi işleri de aralarında tavsiye ederler.

Faizsiz ekonomiolamayacağını söyleyerek, bu sö­mürü sisteminin kaçınılamaz olduğunu kabulettirmeye çalışırlar.

Faizin, mutlu azınlıklehine büyük kitleyi emen ve ezen bir zulüm aracı  olduğunu örneklerleaçıklayan ve faiz sistemini içtenlikle savunan faizcilerin zâlimler olduğunu duyuran mü'minleri gericilik ve çağ dışılıklasuçlar ve susturmaya çalışırlar.

 Ekonomik gücün belirli ellerdedolaşan manevî bir dev­let olmasına karşı çıkan,  bunun için de büyük kitleyi uyararak, siyasî ve ikti­sadî teşebbüslerdebulunan   toplumcu aydınları da  durdurmaya çalışırlar.

Ferdiyetçiler, büyük üretim kaynaklarını ve kârlı yatırım alanlarınıtekellerine bırakacak, büyük ticarî kredileri müesseselerine akıtacak, aracılıkentrikalarıyla yürütecekleri sömürü faaliyetlerine göz yu­macak siyasîkuruluşları iktidara getirmek için müşte­reken çırpınırlar.

Sömürü düzenine ve tatbikatına karşı çıkan, cemi­yete ait nimetler veimkânlardan fırsat eşitliği içerisin­de yararlanılmasını savunan ve fiilîteşebbüslerde bu­lunan gerçek cemiyetçi mü'minleri maddî ve manevîbakımdan  ezmeye ve dışlamaya çalışırlar.

Kur'ân-ı Kerîm, ortak eylem ve emellerinin bir kıs­mına işaret olunanbu ferdiyetçilerin Hak'dan ve Halk'dan uzak, reziller olduğunu şöyle açıklıyor:«...Allah kendini beğenip öğünenlerisevmez.Onlar, Allah'ın yapılmasını emrettiği malî görevle­rini yapmazlar,insanlara da bu malî görevlerin yapıl­mamasını emrederler. Allah'ın fazlındankendilerine verdiği nimetleri de gizlerler. (Ferdiyetçi) nankörlere aşağılıkbir azab hazırlamışızdır.» (2

B-  Ferdiyetçiler,ferdiyetçiliğin yanında oldukla­rı gibi cemiyetçiliğin de karşısındadırlar.

Bunun içindir ki onlar cemiyetçilik görevlerini yap­maz, yapılmasına daengel olmaya çalışırlar.

a - Evet, cemiyetçilik görevlerini yapmazlar.

Rabbimiz bu gerçeği şöyleceaçıklar:

«Onlar zekâtvermezler. Ahiret'i inkâr edenler de ancak onlardır.»  (3)

Manâsını sunduğumuzâyette -onlar zekâtı ver­mezler- buyurulurken ictimaî vazifelerini yapmazlar vebu görevlerin gayesi olan sosyal adaletin gerçekleş­tirilmesini tasvip etmezlergerçeği açıklanmaktadır.

Ferdiyetçilerin içtimaî görevlerden kaçınan, hak tanımaz ve vazifekabul etmez kişiler olduklarını Rab­bimiz Kur'ân'ımızda daha açık bir şekildeşöylece be­lirtmektedir:«Hayır, hayır; siz yetime karşı cömert davranmıyorsunuz.Yoksulu doyurmaya (hallerinden anlamaya, asgarî ihtiyaçlarını olsun teminetmeye, geçim kaynak­larını hazırlamaya) birbirlerinizi teşvik etmiyorsunuz.Mîrası hak gözetmeden, yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz.» (4)

b - Ferdiyetçiler sosyal güven ve mutluluğu sağlayacak içtimaî(sosyal)görevleri yapmadıkları gibi yapılmasına da engel olurlar.

Mâûn sûresi âyet 7:«Onlar Maûn'a:

a - Zekâtınverilmesine,

b- Ferdin topluma karşı îfa etmesi gereken sos­yal görevleriniyapmasına c - İçtimaî nimet ve imkânlardan fırsat eşitliği içerisindeyararlanılmasına,

d - Kişilerin ihtiyaç duydukları eşyayı birbirleri­ne ödünç olarakvermelerine, siyasî, içtimaî ve iktisa­dî yollarla engel olurlar.» (5) Bu tiplerHak'kın öfkesini, halkın nefretini kazanan kişiler olduklarından onları dünyadaaşağılık bir yaşantı ve Âhiret hayatında acıklı bir azab kuşatacaktır.

Meâric Sûresi Âyet 15- 18 :« Şüphesiz  Cehennem alevli birateştir.  Kafa derilerini soyupçıkarandır.   Çağırır o ateş (imandan)yüz çevirip de arka döneni. Bir de paraları/malları toplayıp da (kimseye hakkını vermeden) saklayanı.»Buçağrıya ister istemez icabet edecek inkarcılar ve kalplerine iman akmamışgörüntü Müslümanlarının her biri, derin bir hasret içerisinde şöyle  feryat edecekler:«Ah! Keski o (ölüm,hayatıma)  keesin bir son verici olsaydı.Malım bana bir fâyda  vermedi. Bütünvarım yoğum elden gitti.»

Allah da şöylebuyuracak:[«Tutun onu bağlayın. Sonra da Cehennem'e yas­layın.»«Çünkü o büyükolan Allah'a inanmaz, yoksulu do­yurmaya kimseyi teşvik etmezdi.»]  (6)

İçinde cemiyetinhaklarını tanımadıkları malları ve nakitleri ile azablanırken ve azabınşiddetinden binlerce defa ölümü arzularken de kendilerine şöyle deni­lecektir:«...İşte bunlar   nefisleriniz için   toplayıp  sakladıklarınızdır. Artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesne­lerinazabını tadın bakalım.» (7)

Mü'minler!

Cehennemlik ferdiyetçilerden olmayalım. Bu gibilerdenyana bulunmaya­lım. Günahlarımıza tövbe edelim. Zimmetimize geçir­diğimizHaklar'ın sahipleri ile helallaşaşalım.

Hutbemizi bir hadislebitiriyorum.«(Ey mü'minler!)  Allah'ınemrettiği malî ibâdetlerinizi  yapmamaolan Şuhh'tan  sakının. Zira Şubh sizdenönceki toplulukları   yıkıma uğrattı.Çünkü onları birbirlerinin kanlarını dökmeye ve birbir­lerinin namuslarınıçiğnemeye     sevketti.»(8)

1)  Tevbe 67.

2) Nisa, 36-37, Buhlkelimesi için bak. Şevkânî  Fethül-Kadir,Nisa,  37.

3) Fussilet  7.

4) Fecr 17-20.               

5) Maun'a verilenmanalar için bak.

a - Kurtubi, Maun sûresi.  '

b-Sevkanî, Fethül-Kadir, Maun Sûresi.

6)  Hakka, 27-31.

7)  Tevbe, 35.

8) Tac, 5/20

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuranda-ferdiyetcilerin-vasiflari-3-124h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim