KUR’AN OKUMAK, ANLAMAK VE UYGULAMAK VAZİFEMİZDİR

KUR’AN OKUMAK, ANLAMAK VE UYGULAMAK VAZİFEMİZDİR
KUR’AN OKUMAK, ANLAMAK VE UYGULAMAK VAZİFEMİZDİRKur'ân; Yüce Rabbimizin seçtiğive son ve evrensel Peygam­beri kıldığı Hz. Muhammed'le insanlığa bil­dirdiğiyasalarının bütünüdür.

KUR’AN OKUMAK, ANLAMAK VE UYGULAMAK VAZİFEMİZDİR

Kur'ân; Yüce Rabbimizin seçtiğive son ve evrensel Peygam­beri kıldığı Hz. Muhammed'le insanlığa bil­dirdiğiyasalarının bütünüdür.

Allah'ı tanıtan, hayatınbaşlangıcı ve sonucunu bildiren âyetleri, sunduğu umumî hayat kanunları,felâket ve mutluluk sebebi olan yaşayış şekillerine ait tarihî belgeleri, kâi­natla(evrenle)ilgili ilmî mucizeleri, Hak'kı, bâtıllardan ayı­rıcı düsturları ve insanlığınölüm ötesi yaşamını açıklayan haberleri ile Kur'ân-ı Kerîm bütün akıl sahihleriiçin hidâyet kaynağıdır.

Mü'min bütün KutsalKitap'ların özünü içeren Kur'ân'a iman eden ve onun   ihtiva ettiği itikadî, ikti­sadî, içtimaî,hukukî ve ahlâkî bütün düsturlarının Mevlâmız tarafından konulan emirler veyasaklar olduğuna ina­nan ve Kur'ân Nizâmı'nı yaşamaya bütün varlığıyla yö­neleninsandır.

Mü'min Kur'ân insanıdır. O'nuokumak, anlamak,   yaşamak veyaymakla  görevlendirilmiştir.

a - Rabbimizin " ...Kur'ân'dankolayınıza geleni okuyunuz..." şeklindeki emrinin gereği olarakmü'minin Kur'âna karşı ilk vazifesi ibadet olduğu inancıyla O'nu sık sıkokumaktır. Kur'ân'ı orijinal harfleriyle öğrenerek ihlâsla ti­lâvet etmektir.

Müslümanın inandığı vehayat Nizamı edindiği Kur'ân'ı tecvid üzere güzelce okuyamamasının mazereti olamaz.Hiç bir mü'min, ben Kur'ân okuyamıyorum dememelidir. Bu çok acıdır vecehaletlerin en çirkinidir. Çünkü, O'nun öğrenilme­si, günde 1-2 saat olmaküzere, en çok bir aylık bir iştir.

Devrimizde bir çokmü'minin Kelime-i Şahâdet cümlesini  bilerahatlıkla telâffuz edememesi, ilk defa karşılaşılan yabancı bir  dilin kelimelerini telâffuz eder gibi Kur'ânkelimeleri üzerinde zorluk çekmesi ve bunun böyle devam edip gitmesinin   inanç zaafı olmaktan başka bir izahı yoktur.

Her mü'min, Kur'ânı aslîharfleriyle okumasını öğrenecektir. Bu, dinî bir vazifedir ve bir ibâdettir.

Bu mevzuda Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:[«Sizinen hayırlınız, Kur'ânı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.»

 

«Kim Kur'ân'dan bir harfokursa o harf sebebiyle ona bir birim sevap verilir. Her bir sevap ise on katıile mükâfatlandırılacaktır.»]   (1)

İslâm Dini'ni aşklayaşayabilmesi için mü'minin Kur'ânı ciddî ve sürekli bir şekilde okumasıgerekir. Bundan ötürüdür ki mü'minlere emredilen ve günde beş defa  kılınması gereken namazlarda, başta Fatihasûresi olmak üzere Kur'ân'dan bölümler okunması emredilmiştir.. Böylecemü'minlere namaz çağı öncesi Kur'ân eğitimi gerekli kılındığı gibi, hayat süresince de Kur'ân'la fikrî ve kalbî birrabıta kurmaları sağlan­mıştır.

Şu eşsiz ve tarifesığmaz ihtişama bakınız ki, her mü'min, en az günde beş defa namazlar aracılığıile Kur'ân'la doğrudan doğruya bir bağlantı kuracaktır. İslâm Dini'nin iman,ahlâk, iktisad, hukuk v.s. düsturlarını oluşturan eden Kur'ân âyetlerini,Rabbinin hu­zurunda, Rabbinden indirilen şekliyle okuyarak ve dinleyerekAllah'a ibâdet edecektir.

MuhteremMü'minler!

Kur'ân-ı okumak müminiçin ne derece lüzumlu ise öğrendiklerini korumak ve unutmamak da o nispettezarurîdir.

Bu sebepledir ki,Peygamberimiz Kur'ân'a karşı gösterilecek alâkasızlığın manevî sorumluluğunadeği­nerek şöyle buyurmuşlardır:«(Kurân'dan bildiklerinizi mutlaka muhafaza edi­niz.Çünkü) bana ümmetimin günahları gösterildi de, kendisi Kur'ân'dan bir sûre veyabir âyet öğrenip de sonra onu unutan kişinin günahından daha büyüğünügörmedim.» (2)

Mü'minler!

b - Kur'ânı aslîharfleri ile fakat anlamayarak okumuş olmak bir ibâdet ise de asıl gaye O'nuanla­maktır.Bu sebeple Kur'âna yönelik bir görevimiz de onu anlamaya çalışmaktır..

İslâm Dini temel yasalarınıteşkil eden Kur'ân'ın anlaşılmasını belirli zümrelerin tekeline bırakma­mıştır. Kur'ân, her bir ferd içingönderilmiştir ve Kur'­ân mesajı ana hatlarıyla herkes tarafından anlaşılacakkadar açıktır.

Bu gerçeği ifade etmekiçindir ki Rabbimiz şöyle buyurmuştur:«Andolsun ki, biz, Kur'ânıanlaşılması/üzerinde düşünülmesi için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşü­nen(ibret alan) var mı?» (3)

Kur'ân-ı biraz olsunanlayarak okumuş olmak için, Kur'ân'ın orijinal harfleriyle yazılmış metniniihtiva eden meâl ve tefsirlerinden sıra ile günlük dersler ta­kip etmeliyiz.Bir sayfa metin, akabinde de okunan say­fanın tercümesi ve tefsiriniokumalıyız.

Ayrıca, muhtelifmevzûlardaki Kur'ân âyetlerini açıklayıcı ilmî eserleri de ciddi bir gayretletakip etme­liyiz.

Kur'ân-ı okumanın, onuanlamak için olacağı ger­çeğini kavrayamayan birçok mü'min kardeşimiz, hattabirçok din görevlimiz, Kur'ân-ı yıllarca okudukları, de­falarca hatmettiklerihalde tercüme ve tefsirlere rağbet etmedikleri, sunduğumuz usûlübenimsemedikleri için, Kur'ân'ın manâ zenginliklerinden feyiz alamamışlar­dır.Biz, bu duruma düşmemeliyiz.

c - HayatNizâmı'mız Kur'ân'ımızı okumak, an­lamak için olacağı gibi, anlamak ta şüphesiztatbik et­mek için olacaktır. Mü'minin Kur'ân'a imanı zaten O'nu yaşamakiçindir.

Kur'âna karşı bu üçüncügörevimizle ilgili olarak Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:«İşte bu Kur'ân,indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Artık Kur'ân'a uyun, (O'nun emir veyasaklarına aykırı davranıştan) sakının ki merhamet olunanı­nız.» (4)

Mü'min Kur'ânımûsikisinden yararlanmak ve kültürünü artırmak için okumayacaktır. O'nu yaşa­makiçin öğrenecek, okuyacak ve dinleyecektir.

Kur'ân-ı tebliğ eden,nurlu ve mukaddes hayatıy­la da yaşayarak açıklayan biricik Önderimiz/Peygam­berimizKur'ân'ı yaşamamız konusunda şöyle buyurur: [«Kur'ân; (maddî ve manevîbunalımların) şifa kaynağıdır.»

«Kur'ân'a sarılınız. Onuhayat rehberi tanıyınız. Çünkü, O, alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür...»

«Allah'ın kelâmının;(emir ve yasaklarının) insan­ların koyduğu yasalara üstünlüğü ise Allah'ın yara­tıklarınaüstünlüğü gibidir.»

«(İşte bu sebepledir ki)Allah, (emir ve yasakları­nı ihtiva eden) Kur'ân'la amel eden toplumları yük­seltir. O'nun izinden gitmeyenleri dealçaltır.»]  (5)

Tatbik olunmayanbilgilerden bir menfaat edinilemeyeceği gibi, inanılan, okunan, anlaşılan,fakat yaşan­mayan Kur'ân'dan da özlenen faydalar sağlanamayacaktır.

Yararlanmak şöyledursun, bilerek ve ısrar ederek Kur'ân düzenine aykırı yaşayanlar, dünya hayatındabuhranlarla, Âhiret hayatında azaplarla cezalandırıla­caklardır.

Rabbimiz bu gerçeği şöyle açıklar:[«Benim zikrimden(Kur'ân'ımdan) yüz çeviren kişi için (buhranlarla dolu) dar bir hayat var­dır...»

«İnkâr edenler veâyetlerimizi yalan­layanlar (yok mu?) Onlar Cehennemliklerdir. Orada ebedîolarak kalacaklardır.»]  (6)

d - Kur'ânla alakalı dördüncü görevimiz deonun mesajlarını yaymaya çalışmaktır.İnşaallah bu görevimizi bağımsız olarakişleyeceğiz.

Mü'minler!

Kur'ân'ımızı okuyalım.O'nu anlamaya çalışalım. Çocuklarımıza Kur'ân öğretelim. Onlara Kur'ân öğret­meninen mühim vazifemiz olduğunu bilelim. Zira Kur'ân-ı okuyamayan kişi namaz kılmakiçin bilinme­si zarurî olan âyetler ve sûreleri, doğru okuyamaz. Kur'ânsız danamaz olmaz. Dostlarımızla bir araya gelerek Kur'ân'ın tercüme ve tefsirleriniokuyalım. Öğ­rendiklerimizle amel edelim.Öğrendiğimiz Kurân mesajlarınıçevremize yayalım. Dünya ve Ahiret mutlulu­ğu «Yolların en güzeli ve doğrusunaileten, iman ede­rek hayırlı işler yapanlara büyük bir mükâfatı müjde­leyen.»(7)Kur'ân'ın dostlarınındır.

 

Yüce Rabbinden,Kur'ân'ı, gönüllerimizin baha­rı, kalplerimizin şifası, hayat yolumuzun nuru,kabirle­rimizin aydınlığı kılmasını diler, hutbemizi bir hadîs manâsıylabitiririm!

«Kur'ân-ı okuyan, bütününü (veyabir kısmını) ez­berleyen, O'nun helâl kıldığını helâl, haram kıldığını da haramkabul eden kişiyi Allah Kur'ân sebebiyle Cen­net'e sokacak ve ailesindenCehennemlik olan on kişi­ye de şefaat ettirecektir.» (7)

 

1.Müzzemil 20,Tac,4/5-4.

2. Tac, 4/9.

3. Kamer, 17.

4. En'am, 155.

5. Sırasıyla bak. K.Hafâ, Hn. 187.

6. C. Sağîr, 2/64,Tac 4/6, R. Salihin ve Ter. 2/341.

7. Tâhâ, 124; Bakara,39.

7) İsra 9

8) İ. Mace, Hn. 4209;Tac, 4/6.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuran-okumak-anlamak-ve-uygulamak-vazifemizdir-3-136h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim