KUR’AN NEDİR ?

KUR’AN NEDİR ?
KUR’AN NEDİR ?Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:«. .

KUR’AN NEDİR ?

Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:«... İndirdiğimiz Nur'a(Kur'ân'a) inanın...»

... ve O'na tâbi olun...

«Gerçekten bu Kur'ân insanları en doğru yola ile­tir.(Bildirdiği) hayırlı amelleri yapan mü'minlere ken­dileri için pek büyükmükâfatın olduğunu da müjde­ler.»] (1)

MuhteremMü'minler!

İnanmak ve kanunlarına göreyaşamak mecburiye­tinde olduğumuz Kur'ân nedir?

Kur'ân; Allah'ın insanlığa sonpeygamber/önder olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in, Cebrail isimli Me­lekaracılığı ile Yüce Rabbimizden vahiy yoluyla alıp insanlığa sunduğu bir hayatnizamıdır.

Kur'ân; kâinat nizamının sonbulacağı ana kadar yaşayacak bütün insanların muhtaç olacakları itikadı,içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî en üstün hayat ka­nunlarım ihtiva eden birHak kitaptır.

Kur'ân, bütün insanlığınâlimleri, mütefekkirleri, teknokratları, sosyologları, hukukçuları,edebiyatçıları ahlâkçıları... ve inkılâpçıları ile bir araya gelseler dahî birbenzerini meydana getiremeyecekleri, Allah'ın koyduğu «İlâhî KanunlarManzumesi» dir.

Kuran; lafızları veinsanlığı kuşatıcı hayat düstur­ları ile ilâhî, edebî ve ebedî bir Hak Kitabolduğu için­dir ki, zaman aşımı, mekân değişimi onu eskitemez, yü­rürlüktendüşüremez. O her zaman yeni, her dem taze, her devirde eksiksiz ve mükemmeldir.

Muhterem Müminler!

Sunduğu hayatdüsturlarına göre yaşanılması en­gellenen, otoritesi yıkılmaya çalışılan venesillerimize bir mazi ve ölü kitabı şeklinde tanıtılmak istenen Kur'-ân'ımızınilâhi prensiplerinden bir demet sunarak, onun insanlık camiasına olan çağrısıhakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Kur'ân; Allah'a ve elçisiHz. Muhammed'e iman etmeye, kişisel ve sosyal hayatımızı Hz.Muhammed'inönderliğinde Allah'ın Kitabı  Kur'­ânın  buyruklarına göre düzenlemeye ve böyleceyaradılışımızın biricik gayesi olan Allah'a ibâdet görevi­mizi yapmaya çağırır.

Kur'ân; Dünya veÂhiret'te insan için ancak çalış­masının karşılığı olacağı gerçeğine inanmaya,ferdî me­suliyet şuuru içerisinde ve ebedî mutluluğa erme cehdi ile aşklayaşamaya  davet eder. 

Kur'ân; dünyadamızdakibütün varlıkların bizim için yaratıldığını, bizim faydamız içinyapılandırıldığını bildirir. Allah'ın bu nimetlerinden yarar­lanmamızı öğütler.Bunun için de yaratanı tanıtıcı, yaratılanlardan yararlandırıcı bütün bilgidallarına sarıl­maya yönlendirir.

Kur'ân;  verdiğimiz sözleri, yaptığımız sözleşmelerigeçekleştirmeye, adaleti ilke edinmeye, toplum hizmetlerini ihtisas sahibiolanlara vermeye, şahıslanınız aleyhinde de olsa doğruluk ve fazilet üzerindeyaşamaya davet eder.

Kur'ân; ziraat, sanat veticaret hayatına önem ve­rilmesini ister. Bu meşru yollarla kazanılacak mallar­daAllah'ın, cemiyetin muhtaç kesimi için tayin etmiş olduğu zekât, nafaka vefitre gibi haklar olduğunu bil­dirir. Allah'ın rızasına ermek için bu dinî-malîvazîfelerin îfa edilmesini emreder.

Kuran, fertleri mağdur eden,ahlâksızlığı geliştiren ve toplumu bir avuç mütecaviz mutlu azınlığınegemenliğine sokan faizi, karaborsacılığı, rüşveti ve emeği sömürüyü haramkılar.

Kur'ân; insanın bedenî, aklî veahlâkî yapışını zaafa uğratan, toplum huzurunu bozan, aile hayatının te­mellerinisarsan alkollü içkileri, her bir çeşit kumarı ve zinayı yasaklar.

Kur'ân; israf ve lükstenkaçınmamızı, tutumlu ol­mamızı emreder. Hasede düşmek ve düşürmekten sa­kındırır.

Kur'ân; Müslümanlarınilim, teknik ve iktisadî alanlarda, askerî ve siyasî sahalarda düşmanlarına kar­şıkuvvetli ve üstün olmaları gerektiğini bildirir.

Kuran; üstünlüğün, soyda, paradave mevkide de­ğil, Allah'a îmânda, ahlâkta, insanlara faydalı olabilme­de,hakkın emrine  ve halkın hizmetineverilmiş ilimde olduğunu duyurur.

Kuran; erkek ve kadınolarak eşit ve kardeş oldu­ğumuzu; kardeşlik şuuru içerisinde yaşamamızı, birbir­lerimizin saadetine ve ıstırabına ortak olmamızı, zaafa düşürücü fikirayrılıklarından ve her türlü tefrikadan ka­çınmamızı emreder. Başarının birlikve beraberlikle gerçekleştirilebileceğini ilan eder.

Kur'ân; duygulu birkalbe, şefkat dolu bir sineye, affedici bir ruha sahip olmamızı; çevremizesevginin, saygının, inceliğin feragat ve fedakârlığın insanî ör­neklerinivermemizi tavsiye eder. Yalandan, jurnalden, gıybetten, riyakârlık vebencillikten kaçınmamızı öğüt­ler.

Kur'ân; ahlâksızlarla,sömürücü zalimlerle, entri­kacı çıkarcılarla mücadele vermemizi, her zaman veher yerde toplum menfaatlerini üstün tutmamızı emreder.

Kur'ân; ferdîmülkiyetin, dokunulmaz bir hak olduğunu bildirir.Allah'ın bizler için yarattığıve helal kıldığı nimet­lerden en geniş tarzda faydalanmayı çağırır.

Kur'ân; koyduğukuralların özüyle fakirliğin, inanç, ahlâk, aile ve cemiyet için tehlikeliolduğunu bildirir. Tembellikten doğan fa­kirliğe rıza göstermeyi yasaklar.

Kur'ân; cehaletle,zulümle ve fakirlikle mücadelede sabır gösterilmesini, îman, ibâdet, ahlâk vebirlik üze­rinde sebat edilmesini emreder.

Kur'ân; her zaman ve her yerdeihlâslı yâni sami­mî ve iyi niyetli olmamızı, bütün işlerimizden ve söz­lerimizdendolayı Allah'ın huzurunda hesap vereceği­mizi, amellerimize göre ceza veyamükâfat göreceğimi­zi bildirir.

Yukarıda arzettiğimiz veher bir cümlesi tefsiri bir âyet açıklaması olan Kur'ân emirleri veyasaklarından bir demet sunmaya çalıştık.

Hülâsa olarak deriz ki,Kur'ân'ın bütün âyetleri maziye, hale ve istikbale ışık tutar, insanlara sonsuzbir hayat enerjisi, yaşama ve yükselme aşkı verir.Çünkü O, çağlan yaratanAllah'ın çağları kuşat­ması için koyduğu kanunlar manzumesidir.

Kişisel ve toplumsalgelişimimizi ve mutluluğumuzu arzu ediyor, mü'min olarak yaşamak ve Müslümanolarak can vermek istiyorsak, Kur'ân esaslarına bağlanacak, yavrularımızı daKur'ân insanı olarak ye­tiştirmeye çalışacağız.

Hutbemizi, Kur'ân'ıbizlere tebliğ eden Yüce Pey­gamberimizden hadislerle bitiriyorum:

[«Kur'ân maziyi, hâli,istikbali aydınlatan açık bir nûr, olgun akla sahip olanları ikna ve irşad edenhikmetli bir öğüt, saadete erdirecek dosdoğru bir yol­dur.»

«(Bunun içindir ki) Kur'ân,maddî ve manevî zen­ginliktir. O'na îman ve O'nu yaşamadan sonra (imanî,kültürel ve iktisadî) fakirlik yoktur. Ondan öte zen­ginlik de yoktur.»

«Kim Kur'ân'ı izlerseKur'ân onu Cennet'e götürür. Kim de Onu önemsemez; izinden gitmezse onu daCehennem'e sürükler.»]   (2)

1) Teğabun, 8, Enam, 55, İsra, 9.

2)   S. Sağır, 2/89 K. Hafâ Hn. 1838 ve 1871 Dipnotu.

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuran-nedir-3-106h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim