Kur’ân Âyetleri Gibi Tabiat Âyetleri ve Kanunlarını İnkâr da Kâfirliktir

Kur’ân Âyetleri Gibi Tabiat Âyetleri ve Kanunlarını İnkâr da Kâfirliktir
Kur’ân-ı Kerim incelediğinde,  Allah’ın âyetlerine inanmanın ve bu âyetler doğrultusunda yaşamanın iman ve salih ameller olarak biz insanları Allah’ın rızasına erdireceği ve Cennetlere götüreceği bilinir.

Bunun gibi Allah’ın âyetlerinin üzerlerini örterek görmemezlikten gelmenin ve onların Allah ile  ilişkisini yalanlamanın Kâfirlik, Tekzip ve İsyan olarak   Allah’ın gazabına  ve Cehennem’e düşüreceği de  öğrenilmiş olur.

Allah’ın Âyetleri Ne Demektir?

Bu soruya adı tam olunarak konularak açıklama yapılmadıkça ilim ve bilim dünyasını  aydınlatacak ilmî cevap verilmemiş olur.

Allah’ın Âyatı/Âyetleri Ne Demektir?

Sözlükte alamet, nişan ve belge  manasına gelen âyet (çoğulu âyat) Kur’ân dilinde iki anlama gelmektedir

1.  Yaratılan Âyetler

Zerreciklerde galaksilere, tek hücrelilerden dev canlılara kadar diğer tüm varlıklar Yaratılan âyetlerdir.

Mesela gökler-yer, güneş-ay, gece-gündüz, dağlar, denizler, ovalar, madenler, hayvanlar, insanlar ve hatta koronaviriüs türü mikroplar birer âyettir. Bunlar Rabbimizin yüceliği, yaratıcılığı ve yaşatıcılığına belgedir. Aşağıda sunulacaklar, Yaratılan âyetlere işaret edici örneklerdir:

“ Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının)  âyetlerinden /delillerindendir…”

 Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması  da  O’nun (varlığının) âyetlerindendir/delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için âyetler vardır.

O’nun âyetlerinden/delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) âyetler vardır.

 Göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması da O’nun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz. (Rûm 30/ 20-25)

Yaratılan  Âyetlere İman Etmekle Ve Onlara Göre Yaşamakla Yükümlüyüz

Yaratılan âyetleri oluşturan her bir varlığın  Allah tarafından yaratıldığına, örneğin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin ve yaşam kanunlarının Onun tarafından düzenlenip varlıklarına kodlandığına inanmakla yükümlüyüz.  Bu varlıkları incelemek ve Allah’ın nimetleri olan bu varlıklardan yararlanıp yararlandırmak yani onlar üzerinde  ilmî ve bilimsel çalışmalar yapmak bizim ibadet nitelikli salih amellerimizdir.  Müsbet bilimlerin konuları da bu yaratılan âyetlerdir. Bu sebeple bizim nazarımızda örneğin matematik, astronomi, fizik, kimya birer İslâmî ilimdir.

2.   İndirilen (Kur’ân) Âyetleri

Bunlar  Kur’anın 114 suresini oluşturan cümlelerdir. Yaratanımızla, insanlarla ve doğal varlıklarla ilişkilerimizi belirleyen ve bizi erdemlere ve ebediyete yönlendiren  bu âyetlerdir. Bize adil ve merhametli bir hayat  düzeni sunan da  bu âyetlerdir.

Kur’ân âyetlerinin pek çoğu İndirilen âyetlere misaldir. Örnekler:

“ Allaha, Onun elçisi Muhammed’e ve indirdiğimiz Nura /Kur’ân’a iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Teğabun 64/8)

Siz ey imana ermiş olanlar! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve eğer gerçekten müminseniz faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin.
Eğer böyle yapmazsanız, bilin ki Allah’a ve Elçisine savaş açmış olursunuz/ Allah ve elçisi tarafından size savaş açılmış olur. Ama eğer tövbe ederseniz, ana-paranızı geri almaya hak kazanırsınız: Böylece ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğramış olursunuz
.” (Bakara 2/278-279)

“ Zinaya yaklaşmayın Zina tam bir çirkinliktir ve kötü bir uygulamadır.” (İsra 17/32)  

İndirilen  Âyetlere İman Etmekle Ve Onlara Göre Yaşamakla da Yükümlüyüz

İtikadî, iktisadî, ilmî, hukukî ve sosyal hayatımızı …yönlendiren âyetlerin vahiy yoluyla Rabbimiz tarafından İndirilen âyetler olduğuna inanmakla da yükümlüyüz. Bu âyetler çizgisinde yaşamak da bizim için salih amellerdir.

Kur’an’da Âyatullah İfadesinin Yaratılan veya  İndirilen Anlamınada Kullanılması

Kur’ân’da  âyatullah ve âyatihi şeklinde kullanılan ifadeler Yaratılan veya İndirilen âyetler manasına kullanılmaktadır. Hangi anlamda kullanıldığını öncesi ve sonrasında yer alan karinelerden anlıyoruz. Bunları yukarıda örneklendirmiştik.

Âyatullah’ın Yaratılan ve İndirilen Âyetler Anlamını  İçine Alacak Şekilde Kullanılması

Yaratılan veya İndirilen âyetler olduğuna işaret edilmeksizin kullanılan âyat ve âyatihi  yani âyetler ifadeleri ise Yaratılan ve İndirilen âyetleri içine alacak şekilde mutlak olarak zikredilmektedir.

Kur’an’da” Ayatullah/Allahın âyetleri; Âyatihi/Onun âyetleri; Âyatina/Âyetlerimiz”  şeklinde mutlak olarak  zikredilen bu ifadeleri Yaratılan ve İndirilen âyetler manasına anlamalıyız. Konuyu tam olarak anlayabilmemiz için soralım;

 Kur’ânda “ Âyetlerimizi görmemezlikten gelerek kâfir olanlar ve onları yalanlayanlar Cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır.” (Teğabun 64/10; Mâide 5/10…) manasındaki âyetlerde geçen ve görmemezlikten gelinmesi ve yalanlanması  Cehennemliklerden kılan âyetleri nasıl anlayacağız? Bu gibi âyetleri yalnızca İndirilen âyetler mânasına değil, Yaratılan âyetleri de için  alacak şekilde anlamalıyız.

Bunun anlamı İndirilen Kur’ân âyetlerinin inkârı gibi Yaratılan âyetlerin ve özelliklerinin Allah tarafından yaratılıp konulduğu hakikatinin  inkârının da  kâfirlik olacağıdır. Cehennemlik suç/günah oluşturacağıdır. 

Yaratılan ve İndirilen Âyetler Arasında Farklar

Biz insanlar yaratılan âyetleri oluşturan varlıklarla kuşatılmışızdır. Onların varlığını, özellikleri ve işlevlerini biz hazır buluruz ve bunları kabul etmeye mecburuz. Hiç kimse yaratılan/doğal varlıklar ile çatışmaya giremez.

Bu âyetlerin varlıklarını, özellikleri ve işlevlerini Allah’ın yaratıcı ve yaşatıcı engin kudreti ve bilgisine bağlamayan kişi hakikati örttüğü için kâfir olur. Allah’a inandığı halde işlevlerini yaratandan bağımsız gören kişi de Şirk’e bulaşmış, yaratıcılığı ve yaşatıcılığında Allah’a ortak koşmuş olur. Yani arının bal yapmasını, aslanın gücünü, korenavirüün hastalık yapıcı etkisini ve  insanın aklını yaratana bağlamayan kişi yaratana inanmıyorsa Kâfir, inanıyorsa Kâfir-Müşrik olur. Yaratılan âyetler olan varlıklardan yararlanmayan veya onlarla çatışan âhiretten önce dünyada zarar görür.

İndirilen  âyetler Yaratılan âyetlerden faklıdır. Peygamberlerin tebliği olan bu âyetlere inanıp inanmamakta hürüz. Yaşayıp yaşamamakta da özgürüz. Bu âyetlere uygun olarak yaşamak dünyamıza istikrar, âhiretimize de Cennet kazandırır. İnanmamak ve de aykırılık ise dünyada problemlere batırır, âhirette ise Cehennem’e düşürür.

Eğitim sistemimizin ve pek çok insanımızın bilmediği gerçek  Yaratılan âyetler ve onların özelliklerini Allaha bağlamamanın kâfirlik veya müşriklik olduğu hakikatidir. Yaratılan diğer bütün varlıklar gibi insan hayatını  Allaha ve de ölüm ötesine bağlamadıkça hayatı anlamlandırmak ve amaçlandırmak da mümkün değildir.  Bütün şerlerin kaynağı da budur. Yani Allah ve âhiret yokmuş gibi yaşamaktır.

 Sonuca gidersek çare Yaratılan ve İndirilen âyetleri inanarak birlikte öğrenmek ve âhiret amacıyla yaşamaktır.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kuran-ayetleri-gibi-tabiat-ayetleri-ve-kanunlarini-inkar-da-kafirliktir-20-795h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim