Koruyucu Önlemler

Koruyucu Önlemler

Allah’tan ve koyduğu yasalardan bağımsız yaşamayı ilke edinen insanlık kendi doğasıyla çelişen bir hayatı sürdürmeye çalışmaktadır. Koruyucu önlem, kürtaj ve sezeryan bu sekülarist yaşam tarzının yansımalarıdır.

Milyonlarca insanı çok yakından ilgilendiren bu konular kültürel ve ekonomik emperyalizmin etkisindeki Müslümanları da ilgilendirmektedir.Dünya hayatı yanı sıra Âhiret hayatını etkileyecek olan bu konuların İslâm Dîni ve müsbet ilimler açısından ciddiyetle ele alınıp incelenmesi gerekir. Biz de böyle yapmaya çalışacağız. Kur’ân ve Sünnet Işığında

Koruyucu Önlemler

 

       Giriş

       Cinselliği yaratıp üreme kanunu koyan Yüce Allah’ımıza Hamd ederim. Koruyucu Önlemler, Gebelik,  Kürtaj ve Sezeryan   dahil cinselliğe ilişkin olup insanlığın bilmeye muhtaç olduğu gerekli bilgileri Kur’ânî beyanlar çizgisinde  ve gereğince   açıklayan Aziz Peygamberimiz Hz.Muhammed’e salât ve selâm ederim.

 

        Allah’tan ve koyduğu yasalardan bağımsız yaşamayı ilke edinen insanlık kendi doğasıyla çelişen  bir hayatı  sürdürmeye çalışmaktadır. Koruyucu önlem, kürtaj ve sezeryan bu sekülarist  yaşam tarzının yansımalarıdır.

        Milyonlarca insanı çok yakından ilgilendiren bu konular kültürel ve ekonomik emperyalizmin etkisindeki  Müslümanları da ilgilendirmektedir.Dünya hayatı yanı sıra Âhiret hayatını etkileyecek  olan bu konuların  İslâm Dîni ve müsbet ilimler açısından ciddiyetle ele alınıp incelenmesi gerekir. Biz de böyle yapmaya çalışacağız. 

İncelememizi koruyucu önlemler, gebelik, kürtaj ve sezâryen olmak üzere dört başlık altında yapmaya çalışacağız.

 

                                           Bölüm I

      Koruyucu Önlemler

Tarihî dönemlerden beri bilinmekle beraber koruyucu önlemlerin 20.asırda çeşitlenip yaygınlaştığı ve milyonlarca nikâhlı ve nikâhsız eş tarafından uygulandığı bir gerçektir. Aile planlaması  amacıyla etkin bir şekilde kullanılmakla beraber istenmeyen gebeliklerin önlenemediği ve önlenemeyeceği de  bir gerçektir. Çünkü insan doğasına işlenen cinsellik, evlilik ve çocuk sevgisi bir tarafa hiçbir koruyucu önlem kesinkes koruyucu olamamaktadır. Olamayacağı da bilinmektedir. Burada şu sorular yöneltilebilir:

İnsanlar ve toplumlar  istedikleri  gibi aile planlaması yapabilir mi? Bir diğer anlatımla insanlar şu kadarı erkek  ve kız olmak üzere istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilirler mi?[1] İnsan çocuk isteyip istememekte geçekten özgür müdür? Kendisini aşan aşkın bir güç tarafından yönlendirilmekte midir? Alınan önleyici tedbirler Kader programıyla örtüştüğü oranda mı sonuç vermektedir?  Sorular çoğaltılabilir:

Erkek ve kadını biri diğerin eşi ve eşiti olacak şekilde yaratan Allah erkeği kadına kadını da erkeğe eğilimli ve ihtiyaçlı yaratmış, aralarında cinsel cazibe ve çocuk sevgisi oluşturarak üreme kanunu koymuştur.[2] Ancak bu kanunun işletilmesi bütünüyle insan iradesine bırakılmamıştır.

İslâm Dîni’nin birbirini bütünleyen temel kaynakları olan Kur’ân ve Sünnet’e göre çocuk için genelde  ilişki gerekli ama yeter değildir. Gebeliği oluşumu ve doğumunu matematik olarak sıfır ihtimalli olarak gören müsbet bilim de bu görüşü pekiştirmektedir. Şimdi bunları açıklayalım.

      

      İslâm’ın Koruyucu Önlemlere Bakışı

       Çocuğu yalnızca Allah takdir edebilir. Bir diğer anlatımla Allah çocuğun oluşumunu kendi iradesine bağlamaktadır.

Şûrâ sûresinin 49-50.âyetlerinde şöyle buyrulur

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklarını verir, dilediğine de erkek çocukları verir. Yahut onlara erkekli dişili çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi bilendir ve her şeye gücü yetendir.”

Şanı Yüce olan Allah, doğurganlığı ve kısırlığı kendisinin takdir buyurduğunu açıkladığı gibi, rahme atılan meniden insanı kız veya erkek olarak cinsiyetlendirip sûretlendirerek yaratanın da kendisi olduğunu pek çok âyetle dile getirmek­tedir:

  “Attığınız meniyi hiç düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyor (da insan haline getiri yor) sunuz. Yoksa yaratan Biz miyiz?”

        “İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? O, rahme dökülen meniden bir damlacık değil miydi? Sonra o damla bir asılı pıhtı olmuş, derken Allah onu yaratıp güzel bir şekle koymuş, ondan erkek ve dişi iki cins yaratmıştır. Bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltmeye güçlü değil midir?”

        “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur.[3] O’ndan başka ilâh yoktur. O, karşı konulamayacak güç sahibidir, her işi gereğince yerli yerinde yapandır.”][4]

         Yüce Allah yukarıda sunulan gerçekleri ve benzerlerini bildirme­nin yanı sıra kendi bilgisi: planlaması ve yaratması olmaksızın hiçbir dişinin gebe kalamayacağını, kalsa da doğuramaya­cağını açık bir şekilde şöylece bildirmektedir.

 “Allah, sizi topraktan, sonra da bir meni damlacığından yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalabilir, ne doğurabilir. Bir canlının ömrünün uzatılması da, ömrünün kısaltılması da mutlaka Kitâb’ta (programlı)dır. Şüphesiz ki, bunlar, Allah’ın kolayca yapacakları­dır.”[5]

    Yüce Allah insanları kendi takdîriyle/planlaması ile yarattığını açıkladığı gibi, onların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan rızıkları da Ken­disinin üstlendiğini şöylece bildirmektedir:

    [“Yeryüzünde yaşayan her bir canlının yaşamı için gerekli olan rızkını hiç şüphesiz Allah üstlenmiştir.[6] Üstelik O her canlının hayattayken yerleştiği yeri de , ölümden sonra konulduğu yeri de bilir. Her şey apaçık bir Kitâ’ta kayıtlıdır.”

   “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da Biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek pek büyük günahtır.”

   “Ey insanlar! Allah’ın üzerinize olan nimetlerini hatırlayın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Allah’tan başka bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde nasıl olup da O’na güvenden saptırılıyorsunuz?”][7]

           Âyetlerle yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, insanların ve onların yaşamları için muhtaç oldukları maddelerin yaratılması, Allah’ın teke­lindedir ve birbiriyle uyumlu bir program içindedir.Bu sebeple insanların, insanların sayısını diledikleri şekilde belirlemeye, be­lirledikleri sayıya ulaştırmaya veya muayyen sayıda tutmaya güçleri yoktur. Nüfûs kontrol altına alınmazsa, yaratılan maddelerin ihtiyacı karşılamayacağı şeklindeki görüş de bilimsel temelden yoksundur.Çünkü karşılanamayacak  olan ihtiyaçlar değil, sonu gelmez isteklerdir.

        

        Peygamberimizin Yaklaşımı

         Hiçbir eşi için koruyucu önleme başvurmayan fakat böyle ilen  yalnızca iki eşinden (Hatice ve Mâriye) çocukları olan ve erkek çocukları yaşamayan Aziz Peygamberimiz de konuya  Kur’ân çizgisinde yaklaşmıştır. O, koruyucu önlemlerini bilinen yaygın şekli olan azili/dışa boşalmayı, çocuğu toprağa  diri olarak gömmek şeklinde nitelemiş;[8] çocuğun ancak Allah’ın dilemesiyle vücuda geleceğini bildirmiş, yaratılması mukadder kılınmış çocuğun oluşumun ve doğumunun engellenemeyeceğini açıklamıştır. –Salât ve Selâm üzerine olsun –O,şöyle buyurur:
       [“Çocuk kaderle planlanır.”

       “Siz azil yaparak koruyucu önlem mi alıyorsunuz? Gerçekten böyle mi yapıyorsunuz? Kıyamet Günü’ne kadar yaratılması takdir olunan her insan mutlaka yaratılacaktır.”][9]

         Bütün bu Kur’ânî ve Nebevî tespitler sebebiyledir ki başta dört büyük halife olmak üzere önde gelen sahâbiler koruyucu önlemler almanın fıtrat düzenine karşı çıkmak olarak sonuç alınamayacak haram işlemler  olduğunu dile getirmişlerdir. İmanî kökleri derin Kur’ânî bir kültür birkimi ile bakılmadıkça gereğince kavranılamayacağı içindir ki korunma önlemlerini helâl görüp onaylayan sahâbiler ve İslâm âlimlerimiz olmuş, fakat onlar da kısırlaştırma ve tüpleri bağlatma gibi yaratılışa müdahale nitelikli tedbirleri, fıtratı bozucu Şeytanî kökenli haram işler olarak gömüşlerdir.[10]

 

           İlmin Koruyucu Önlemlere Dolaylı Bakışı

           İlme konu tabiat yasalarını yaratan ve İslâm’ın  temeli olan Kur’ân  yasaların indiren Allah olduğu için ilim İslâm’la örtüşmektedir. Daha açık bir anlatımla gebeliğin oluşumu ve çocuğun doğumunu -tesadüfe yer verilemeyecek  şekilde - matematik olarak sıfır ihtimalli olarak gören müsbet bilim İslâm’ı doğrulamaktadır:

             a. Sahip olduğu 23 kromozomda dizili 60 000 kadar farklı numaralı 30 000 genetik şifreyi ihtiva eden yumurta  hücresinin, ilişki ile ana ramine intikal eden yaklaşık 250 milyon meni hücresinden kendisindeki eksik numaraları tamamlayacak  30 000  değişik şifreli meniciği bulmasıyla gerçekleşebilecek ilk hüçre döllenmesi gibi,

             b. Mûcizevî bir planlama ile bölüşerek organları yapıcı hücrelere dönüşen 60 000 yetenekli  ilk döllenmiş hücrenin dokuz ay içinde  3 milyar kat ağırlık kazanarak trilyonlarca hücreli çocuğa dönüşmesi de matematik olarak sıfır ihtimallidir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için Allah’ın  yaratıcı iradesi gerekir. Bunun içindir ki Fatır 11 de “O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalabilir, ne doğurabilir.”buyrulmaktadır.[11]

  Yapılan açıklamalara Kur’ân’ın, evlilik için gerekli gördüğü “Ihsan”ı; yani zina yapmamış olmayı spermi ve yumurtayı boşa akıtmama olarak nitelemesini, kadını insan ürünü alınacak kaynak olarak açıklamasını, çocuğu evlilik amacı olarak göstermesini, evladı ve torunları şükür gerektiren nimetler olarak beyan etmesinihttp://www.alirizademircan.net/koruyucu-onlemler-5-290h.html
Sexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim