KOMÜNİZM NEDİR ?

KOMÜNİZM NEDİR ?
KOMÜNİZM NEDİR ?İslâmHayat Nizâmı'nın üzerinde hassasiyetle dur­duğu ve korunması için köklü emirlerve yasaklar koy­duğu inanç, hürriyet, mülkiyet, aile, vatan ve ahlâk gi­biİslâmî ve insanî değerlere düşman en korkunç fel­sefe ve rejim komünizm'dir. Bu rejimi ve dayandığı felsefi temelleri çok iyi ta­nımak ve bu korkunçfitneden sakınmak, asrımız mü'minlerinin en.

KOMÜNİZM NEDİR ?

İslâmHayat Nizâmı'nın üzerinde hassasiyetle dur­duğu ve korunması için köklü emirlerve yasaklar koy­duğu inanç, hürriyet, mülkiyet, aile, vatan ve ahlâk gi­biİslâmî ve insanî değerlere düşman en korkunç fel­sefe ve rejim komünizm'dir.

Bu rejimi ve dayandığı felsefi temelleri çok iyi ta­nımak ve bu korkunçfitneden sakınmak, asrımız mü'minlerinin en mukaddes vazifeleridir.

Enfâl sûresinin 25. âyetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:«İçinizdeyalnız zulmeden kişileri kuşatıp kalmaya­cak, (bütün toplumu içine alıp ezecek)fitne (ler) den korunmaya bakın ve iyice bilin ki Alla, azabı pek çe­tinolan  (Rab) dır.»

Bütün inananları; ahlâk, fazilet, adalet ve hürri­yet sevdasıtaşıyanları tehdit eden bu en büyük fitne­den sakınmamız ve bunun için demahiyetini ve geliş yollarını bilmemiz gerekmektedir.

Komünizm nedir?

Komünizm; dinî inanç, fikrî hürriyet, siyasî aki­de, şeref, haysiyet,aile, millet, istiklâl, mülkiyet ve ta­rihî mefahir diye hiç bir mefhumtanımayan gayr-ı in­sanî bir rejimdir.

Komünizm; İnsanları öldürücü atmosferinde ya­şamaya mahkûm ettiğimanevî yoksulluk, sebep oldu­ğu maddî sefaletten çok daha korkunç olan vezulümle yaşatılan bir esaret rejimidir.

Komünizm; hür düzeni yıkıncaya kadar hürriyet isteyen, • iktidar olduğuandan itibaren kayıtsız, şartsız itaat bekleyen kanlı bir rejimdir.

Komünizm; yalnız gayr-i meşru servetlere değil, her meşru mülkiyete,her namuslu alın teri mahsûlüne düşman olan, mal ve toprak sahiplerine karşıtopyekûn imha hedefini kanunlaştıran bir zorba rejimidir.

Komünizm; ucuz insan gücü sağlamak için, işçi zümresini istediği yerde,istediği şartlar altında, istedi­ği kadar, sadece karın tokluğuna çalıştıran,gerçekte grev yapma, sendika kurma, hak isteme, şikâyet etme haklarınıtanımayan, itiraz edenleri ölüme mahkûm eden, hayatı makineleştiren korkunç birrejimdir.

Komünizm; millet adına sözde işçi, işçi adına par­ti, parti adınamerkez komitesi, merkez komitesi için­de de bir şahıs veya zümre diktatörlüğükuran, ancak parti ve hükümet idarecilerine, fabrika müdürlerine ve komünizmeuşak sadakatiyle hizmet eden yazarlara, sanatkârlara ve ilim adamlarına yaşamahakkı tanı­yan bir zulüm rejimidir.

Komünizm; kendilerini ne Allah'a ne de insanlara karşı sorumlu tutanbir avuç imtiyazlı zalimler güru­hunun mutlak hâkim olduğu, büyük kitlenininanç, hürriyet, sevgi, vefa, aşk, itimat gibi bütün insanî duy­gularınınhançerlendiği bir istibdat rejimidir.

Komünizm; ebeveyn ile evlâdı, kan ile kocayı bir­birine jurnalci yapan,hayatı dehşet ve korku içerisin­de yaşanmaz hale getiren, bir lokma ekmektenbir dam­la hürriyete kadar her şeyin devletten beklendiği, ge­rici vegeriletici bir zulüm sistemidir.

Komünizm; san'attan ilme ve dine kadar her şeye hükmetmek isteyen,gizli polis mekanizması ile dehşet kasırgası estiren bir rejimdir. O, en basitithamlarla en ağır cezaların verilebildiği, her çeşit iftiranın istenildi­ği anistenilen herkese bulaştırılabildiği, insanca yaşa­mayı mahkûm eden birrejimdir.

Komünizm; yalnız maddeye inanan, hayatı yalnız maddî şartlar açısındangören, insanlığın her problemi­ne madde mührünü vuran, ruhî ve manevî hiç birmevzu kabul etmeyen, dine ve bütün insanî değerlere cephe almış bir rejimdir.

Komünizm; cemiyetin malıdır diyerek, ana-babadan koparıp aldığı nesle,kendisini bir din, liderlerini bir Peygamber gibi tanıtan materyalist birrejimdir.

Komünizm; kızıl ihtilâlin ancak kan dökülerek ya­pılacağına inanan,komünizmin devamı için daima kan dökülmesinin mutlaka şart olduğunu ileri süreninsan­lık düşmanı bir rejimdir.

Komünizm; kapitalizmi devletleştiren, insanlığı sö­mürmeyi aslî gayebilen, gücü yettiği her ülkeyi cana­varca ezen, emperyalist bir rejimdir.

Bu rejimde, anayasa kanunlar, parlâmento, sendi­kalar ve diğermüesseseler şekil plânında var olup, ik­tidar kayıtsız şartsız KomünistPartisinindir. Bütün müesseseler, komünizme sâdık birer itaatkârdır.

Komünizm; Teorisinin iddia ettiği gibi hiç bir sa­nayi ülkesine ve hiçbir ileri memlekete istenilecek gir­memiştir. Ancak geri kalmış tarımcıülkelere, yalan propaganda ile iğfal edilen kitlelerle ve kızıl ordunun desteğiile girebilmiştir.

Gerici ve geriletici bir rejim olan komünizm; bütün olumlumahsullerini, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ancak ilim ve teknikle, ezdiğive sömürdüğü insan­ların çalışmasıyla sağlayabilmiştir.

Muhterem Mü'minler!

Komünizm, yalnız mü'minlerin değil, bütün insan­lığın düşmanıdır.

Bu rEjimin, Rusya'da, Çin'de, Ma­caristan'da, Polonya'da ve diğer  ülkeler­deki fecî tatbikatından, milyonlarcainsana nasıl ölüm saçtığından ve kan kustur duğundan misaller vermek isterdim.Ancak, bir hutbe hacmine sığdırmak mümkün değildir.

Aziz Mü'minler!

Komünizm; içtimaî krizlerin; adlî hatâların, idarî bozuklukların,suistimallerin olduğu cemiyetlerde, yeşerir ve gelişir.

Ancak iyice bilmeliyiz ki, Komünizmin asıl kaynağı İslâm'la çatışanvasat (ortam) dır. Yani İslâmî prensiplerle çelişen maddeci eğitim düzeni;faizli, karaborsan, emeği sömürüye dayalı iktisadî uygulama; içkili, kumarlı,zinalı, lüks tüketimli yaşayış, ferde cemiyet ga­rantisi vermeyen ant-i İslâmtoplum yapısı komüniz­min en verimli ortamıdır.

Cemiyette yapılması gereken ıslâhattan yapmayan idareciler, işçilerinızdırabını paylaşmayan sermaye sa­hipleri, vurgunculuğu gaye edinen tüccarlar,rüşvetsiz iş yapmayan memurlar bilmeyerek de olsa komünizme geçiş ortamımgüçlendirirler.

Zulmü, sefaleti hem besleyip hem de istismar ede­rek cemiyeti anarşiyeboğmayı hedef alan komünistler, 'maksatlarım gerçekleştirebilmek için önceden,gazete­lere, radyo ve televizyon kurumlarına, yönetici ve öğret­men olarakeğitim müesseselerine,   üniversiteöğretim

üyeliklerine, talebe teşekküllerine, mühim memuriyet­lere, işçisendikalarına hattâ polis kuvvetlerine ve im­kân bulabildikleri kadar orduiçerisine de sızmaya çalı­şırlar.

Komünistler ve bağlıları yalana dayanan propa­gandalarını ustalıklayaparlar. Öğretmenleri ve öğretim üyeleri ile gençliği, sendikaları ileişçileri iğfal etmeye çalışırlar.

Halka heyecan verecek sloganları topluca ya­yarlar. Kabul görebilmekiçin de işçi ve talebe zümresi­nin gerçekten haklı olabilecek isteklerinikorkunç bir şekilde istismar ederler. Halk kitlesini polis ve ordu kuvvetleriile birbirine düşürmek için mitingleri, grevle­ri çıkarlarına kullanırlar.İşyerlerinde grevler çıkarır­lar, sabotajlar ihdas ederler.

Sermaye sahiplerini, proleterya dedikleri işçi sını­fı ile birbirinedüşürüp kin ve nefret tohumlan ekerler. Radyo, televizyon ve basındaki güçleriile kendi meş'um plânlarını kamufle ederek, kamuoyunu yanıltırlar ve nazarlarıbaşka yönlere çekerler. Olmamış hadisleri ol­muş gibi gösterirler. Dindar vevatanperver zümrelere gayet ustalıkla saldırırlar, gençleri ve işçileri bubeyin zümreye düşman etmeğe çalışırlar.

Kaçırma, soygun yapma, adam öldürme, sürekli olarak tehdid ve şantajdabulunma ile insanları tedir­gin, toplumu huzursuz ve ümitsiz kılarlar.Eylemcileri­ni bir kahraman olarak sunarlar.

Bölgeleri çeşitli entrikalarla isya­na sürükleyerek iç harbin patlakvermesine ve millî or­dunun kararsız, kalmasına sebep olurlar.

Mü'minler!

Bu hutbemizle, komünizmi, komünistleri ve çalış­ma şekillerinitanıtmaya çalıştık. Memleketimizdeki komünistler İslâm Dini'ni bil­medikleriiçin komünisttirler.

Onlar Hakka dayalı kültürden yoksun oldukları, toplumumuzda gerçektenvar olan sosyal adaletsizlikle­ri ve bölgesel dengesizlikleri giderecek, dışgüçlerin et­kisi ve sömürüsünü engelleyecek İslâm alternatifini ta­nımadıklarıiçin komünisttirler.

Ayrıca tembel ve çekemez oldukları iktidar şehvetine tutuldukları ve birkısmı da ajan olup bol paralar aldıkları için komünisttirler.

Allahın, yarattığı insanlar için seçtiği İslâm Dini'nin dışındainsanlığın maddî ve manevî problemlerini çözecek ve mutlu kılacak bir Düzenyoktur.

Bunun içindir ki gayemiz komünizmden ve komü­nizmi doğuran mutsuzkılıcı ortamlardan korunmak olmalıdır. İyice bilmeliyiz ki hayatımıza egemenolan seküler yaşam komünizme gebedir ve komünizmden çok daha tehlikedir. Çünküana odur.

Geliniz, İslâm'ı öğrenelim, öğretelim, yaşayalım ve yaşatmaya çalışalım.

Hutbemizi bir hadîsle bitiriyorum:«Canım kudretialtında olan Allah'a yemin olsun ki, ya iyilikleri emreder, kötülükleriönlersiniz, yahut Allah'ın üzerinize göndereceği azabı pek yakında görür­sünüz,o zaman artık dua etseniz de kabul olunmaz.» (*)

 

(•)   Et-Tac 5/225

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/komunizm-nedir-3-94h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim