KARABORSACILK SÖMÜRÜCÜLÜKTÜR

KARABORSACILK SÖMÜRÜCÜLÜKTÜR
KARABORSACILK SÖMÜRÜCÜLÜKTÜRTarihî asırlardandevrimize kadar bütün cemiyet­lerde çeşitli sebepler dolayısıyla zaman zaman fiyatar­tışları olmuş, büyük halk kitleleri mağduriyetlere düş­müştür. İslâm Dini, tabîişartların  sebep olduğu hayat pahalılığınımanevî açıdan değerlendirmiş, konuya inanç yönünden yak­laşmıştır.

KARABORSACILK SÖMÜRÜCÜLÜKTÜR

Tarihî asırlardandevrimize kadar bütün cemiyet­lerde çeşitli sebepler dolayısıyla zaman zaman fiyatar­tışları olmuş, büyük halk kitleleri mağduriyetlere düş­müştür.

İslâm Dini, tabîişartların  sebep olduğu hayat pahalılığınımanevî açıdan değerlendirmiş, konuya inanç yönünden yak­laşmıştır. Aşağıdasunacağımız hadis bu gerçeği belge­lemektedir.

 -Salât ve Selam üzerine olsun-Peygamberimiz  Hz.Muhammed dönemindeMedine'de ölçüsüz fiyat artışları oldu.

(İş bilir sahâbiler Hz.Peygamber'e (S.) başvura­rak şöylece) ricada bulundular:

-Ya Resûlellah! Ölçüsüz fiat artışları oldu. Biz­ler(alıcı ve satıcılar) için fiatları belirleyiniz; narh ko­yunuz.

Allah'ın Resulü (bu teklifi olumlu karşılamadı ve) şu gerekçesini deşöylece açıkladı:

- Hiç şüphesiz (çok veya az mahsul vererek) rızıklandıran, rızkıbollatan ve darlatan (böylece ucuzlu­ğun ve pahalılığın ortamını hazırlayan)Allah'tır.

Ben sizden birinizin can ve mal hususunda bir hak­sızlığa uğramasındanötürü benden davacı olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum.»  (1)

İslâm âlimleri Peygamberimizin bu açıklamaların­dan ilham alarak normalarz ve talep kanunlarına gö­re oluşan pazar fiyatlarına müdahaleyi olumlubulmamışlardır.

İslâm Dini, tabiî şartların oluşturduğu fiyat artış­larını îmanmantığıyla sabır ve kanaat ölçüleri içeri­sinde değerlendirirken, çıkarlardoğrultusunda sunî(yapay)mü­dahalelerle fiyat artışlarına zemin hazırlanmasınışid­detle yasaklamıştır.

Peygamberimiz bu mevzuda şöyle buyurmuşlardır:«(Çok kazanmakve sömürücü gruplara kazandır­mak için fiyatları yükseltmek maksadıyla)Müslümanla­rın koyduğu fiyatları alıcılar aleyhine olumsuz yönde etkileyenkişiyi bü­yük bir ateş azabına   uğratmaya Allah and içmiştir.»(2)

İslâm, tabîi şartlarda oluşan pazara müdahaleleri ya­saklarken,müdahalenin en belirli ve müessir şekli olan karaborsacılığı da şiddetlemenetmiş, bu işlemin toplum haklarına büyük bir tecavüz olduğunu açıklamıştır.

İhtikârve spekülâsyon kelimeleri ile de ifade olu­nan «Karaborsacılık: çok çokkazanabilmek için fiyat­ların artmasını bekleyerek, halkın ihtiyaç duyduğumalları satmayıp tutmaktır.» kiharamların en büyüklerindendir.

Bu zulüm ve sömürü işlemi hakkında Peygambe­rimiz şöyle buyurmuşlardır:

«- Ancak Hak olan Allah'a isyan eden günahkâr kişi karaborsacılıkyapabilir.»

«Mal getirip de bunu piyasaya süren kişi (Allah tarafından)rızıklandırılır. İhtiyaç duyulan malı sakla­yıp yüksek fiyat arayan karaborsacıise Allah'ın lanetine uğramıştır.»   (3)

İnsanların ihtiyaçlı anlarında gıda ve yakıt  gibi zaruri maddeler üzerinde karaborsacılıkyaparak vurgun vurmak isteyen sömürücü zalimlerin karanlık ruhî yapısını daPeygamberimiz şöylece açıklamışlar­dır:

«- Karaborsacı ne kötü insandır. Zira o, Hz. Al­lah (malları çoğaltıp)fiyatları düşürdüğünde üzülür. Fi­yatları yükselttiğinde  ise sevinir.»

«İslâm Cemiyeti'nde fiyatları artırmayı arzulayan karaborsacılıkyapan)     kişi alçak ve günahkârdır.»(4)

Umumî vasıftaki hadîsleriyle halkın ihtiyaç duy­duğu maddeler üzerindekaraborsacılık yapılmasını şid­detle kınayan Peygamberimiz, bütün cemiyetfertlerini kuşatması ve yıkıcı tesiri altına alması sebebiyle özel­likle gıdamaddeleri üzerinde karaborsacılık yapılmasını yasaklamıştır. Bu suçu/günahı,Yaratan'la rabıtaları koparmak çapında büyük bir günah olarak bildirmiştir.

Bu mevzudaki açıklamalarında Aziz Önderimiz şöyle buyurmuşlardır:«Fiyatların artmasını arzulayarak gıda maddeleriüzerinde 40 gün  karaborsacılık yapankişi Allah'tan Allah da ondan kopmuştur.» (5)

Hadîsteki kırk gün tabiriyle karaborsacılığı meslek edinmek alçaklığınaişaret  edilmektedir.

İslâm Dini, karaborsacılığı haram kılmış, karabor­sacılık yoluylakazanılacak parayı kendisinden sadaka dahî verilemeyecek,cemiyet kanıylayoğrulmuş bir sö­mürü kazancı olarak vasıflandırmıştır.

Şanlı Peygamberimizbizleri şöylece uyarmaktadır:  [«Ümmetimin toplumunda gıda maddeleri üzerindekaraborsacılık yapan kişi, kazancını sadaka olarak da­ğıtsa, sadakası Allahkatında kabul olunmaz; üstelik karaborsacılığının günahına da kefaret olmaz.»

«(Fakat) bir kimse de gıda maddeleri getirterek normal piyasa fiyatınagöre satarsa, onu sadaka olarak vermiş gibi olur.»]  (6)

Karaborsacılık Hakk'a ve Halk'a karşı işlenen o de­rece büyük birsuçtur ki, bu çirkin işin ancak maddî ve manevî zarar getireceğiniPeygamberimiz kesin bir dille ve şöylece açıklamışlardır.

"Mü'minler arasında, gıda maddeleri üze­rinde karaborsacılık yapankişiyi Allah cüzzam (gibi geçici hastalıklar) a uğratır ve iflâsa düşürür." (7)

Peygamberimiz«Karaborsacılığı ancak korkak olanlar yapar.» (8) buyurarakkaraborsacının er geç korktu­ğuna uğrayacağını, anlamını sunduğumuz iflâshadîsi ile ne vecîz bir şekilde bildirmektedir.

İslâm Nizamı, karaborsacılığı yalnız günahını be­yan ederekyasaklamakla yetinmemiş, bu suçun dünya hayatında  cezalandırılmasını da yasalaştırmıştır.

İslâm Hukuku'na göre teşkilâtlanmış bir cemiyettekaraborsacıhapsedilebilir ve  hakim kararıylacezalandırılabilir. Malları ise onaylamasa da olsa onun adına satılabilir.

Bu zulüm suçunun faili pek tabiîdir ki Âhiret ha­yatında da büyüksuçlularla beraber cezalandırılacak­tır.

Peygamberimiz bugerçeği şöyle açıklamışlardır:«(Tövbesiz olan) katiller ve ( zimmetlerinegeçirdikleri hakları ödememiş ) karaborsacılar Cehennem'de aynı tabakada bir­leştirilerekazaplanacaklardır.» (8)

Cuma mesajımızı bitirmedenönemli bulduğumuz bir hu­susu daha belirtmek isteriz.

Âfetler, kuraklıklar ve diğer doğal sebepler dolayı­sıyla üretim yetersizliğinden doğacakpahalılıklar, Al­lah'ın topluma doğrudan bir cezasıdır. Bunun gibi, Hakçizgiden sapan menfaatçi zâlimlerin karaborsacılık ve benzeri  yapay etkileri ile oluşan hayat pahalılığı daAl­lah'ın günahkâr topluma - suçlular aracılığı ile - ver­diği bir cezadır.

Bu hususu aydınlatan iki hadîslerinde Peygambe­rimiz şöylebuyurmuşlardır: [«Allah, gazabınauğratacağı toplumun iktisadî ha­yatını durgunlaştırır, fiyatlarını yükseltir,iç anarşiyi ge­liştirir ve yönetici   zulmünü şiddetlendi­rir...»

«Pahalılık ve ucuzluk Allah'ın (görünmez) ordula­rından iki ordudur.Birinin adı «ihtiras) diğerinin adı «korku» dur.(İnsanların isyanı sebebiyle)Allah pahalılığı dile­diği zaman tüccarların kalbine ihtiras'ı koyar, onlardamallara çullanırlar (ve aldıkları malları da karaborsa­cılık için depo eder;satmazlar.

Allah, ucuzluğu dilediği zaman ise tüccarların kal bine korku'yu salar,onlar da ellerindeki malları hemen piyasaya sürerler.]  (10)

Mü'minler!

Allah'ın helâl kıldığı yolardan rızkımızı arayalım ki çalışmalarımızibâdet olsun, dünyamız ve âhiretimiz mutlulukla dolsun.

Peygamberimiz «... Geç de olsa her insan ölmeden (yiyeceği, giyeceği vekullanacağı mukadder anlamına) rızkını el­de edecektir. Bu sebeple Allah'ınyasalarına aykırılık­tan sakının. Rızkı helal yollarla arayın ve helal olanayapışın. Fakat haram olanı bırakın.» 11) buyurmuşlar­dır.

 

İhtirasa kapılmayalım. Cemiyetimize zulmetmeyelim. Toplumun kanınıemerek kazanmaya kalkışmayalım ki nefsimizi ateş azabından korumuş ola­lım.

Mevzuumuzu, bir Kur'ânbuyruğu  ile bitiriyorum:«Ey inananlar!Mallarınızı aranızda (karaborsacı­lık gibi) haksızlıklarla yemeyin. Ancakkarşılıklı rızaya dayalı  helal ticaretleyiyin. (Zulüm, kumar, faiz ve karaborsa gibi haramları işleyerek) birbirinizinkanına gir­meyin. Şüphesiz Allah size merhamet eder.» (12)

1)  İ. Mace, Hn. 2200.

2)  Neylül-Evtar, B.Ma Cae Fil-İhtikâr.

3)  İ. Mace, Hn.2153-4.

4)  M.Mesâbih (2/107), Hn. 2897, C.Sağîr 2/160.

5)  a.g.e. Hn. 2896.

6)  a.g.e. Hn. 2898.O.N. Bilmen, Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, 6/126

7)  M. Mesabih, Hn. 2895, M. K. Ummal, 2/236.

8) Müntehab-u KenzülUmmal 2/236.

9)  K. Hafâ Hn. 3227.

10)  M. K. Ummal,2/237-8.

11)  İ. Mace, Hn. 2144.

12) Nisa, 29

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/karaborsacilk-somuruculuktur-3-128h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim