KABUL OUNACAK DUALAR

KABUL OUNACAK DUALAR
KABUL OUNACAK DUALARİnsanzayıf bir fıtrat üzere yaratılmış iltica etme­ye muhtaç bir varlıktır. Mü'min bu ihtiyacın şuuruna varan, Allah'a yönel­menin zaruretini veaşkım ruhunda duyan insandır.

KABUL OUNACAK DUALAR

İnsanzayıf bir fıtrat üzere yaratılmış iltica etme­ye muhtaç bir varlıktır.

Mü'min bu ihtiyacın şuuruna varan, Allah'a yönel­menin zaruretini veaşkım ruhunda duyan insandır.

Dua mü'minin ruhunun gıdası, güç kaynağı ve ibadetidir.

İç huzuruna ermek ve kulluk görevini yapmak için mü'min dua edecektir.Kabul olunacağı inancıyla dua­ya devam edecektir.

Yüce Rabbimiz «... Bana dua ettiği zaman duacı kulumun duasını kabulederim...» buyurarak dualarımızı kabul edeceğini vadetmekte, Peygamberimiz deşöylece müjde vermektedir:«Yeryüzünde Allah'a dua eden her bir mü'minin Allah(ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da istediğine eş değerdeolacak bir kötülüğü ondan gi­derir...» (1)

Helal gıdalarla beslenmiş vücudumuzla yapacağı­mız, Allah'a hamd vePeygamberimize salât ve selâmla başlayacağımız, inançla sürdüreceğimizdualarımızın kabul olunacağında şüphe yoktur.

Ancak her bir duamız kabul olunabilirse de bazı zamanlarda yapılacakdualarla bazı kişiler tarafından yapılacak duaların daha çok kabul olunmaimtiyazları (ayrıcalıkları)vardır.

Saygıdeğer mü'minler!

a - Beşvakit namazın ardından yapılacak dua ile gece yarısından sonra yapılacak duâkabul edilecek duaların başındadır.

Ebû Umame (r.a.) anlatıyor.

Peygamberimize (S.) soruldu:

-Ya Resûlellah! (Allah katında) daha çok kabulolunacak dua hangisidir?

Şöyle buyurdu:

-Beş vakit namazın ardından yapılacak dua ile geceyansından sonra yapılacak dua (daha ziyade ka­
bul olunacak duadır.)  (2)

Namaz kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu içinPeygamberimiz dualarımızı özellikle farz namazla­rın hemen akabinde yapmamızıtavsiye buyurmuştur.

Gece yarısından sonraki seher vakitleri ise insanın ka­fasınınarındığı, kalbî hassasiyetinin arttığı, içtenlikle dua arzusunu duyduğu Allah'ında mağfireti ile tecelli ettiği vakitlerdir. Seherlerde verimli istiğfarlar vedua­lar yapılabileceği için Rabbimiz ve Peygamberimiz biz­leri sehervakitlerinde istiğfar ve duaya teşvik buyur­muştur.

Peygamberimiz şöyle buyurur:«Yüce Allah'ımız, hergece, gecenin son üçte birin­de dünya semasına tecelli eder de şöylebuyurur:Bana kim dua eder ki duasını kabul edeyim; kim ister ki ona vereyim.Kim bağışlanmasını diler ki onu affedeyim.» (3)

Seher vakitlerini değerlendirenler için Mevlâmız şöyle buyurmaktadır.

Zâriyat Sûresi 15-18:« İslâmi çizgide yaşayanlarRablerinin kendi­lerine verdiği nimetleri alarak Cennet'lerdedirler, pınar başlarındadırlar. Çünkü onlar bundanönce (dünya hayatında) Allah görüyor şuuru içinde amel ederlerdi. Geceleri pekaz uyurlar, seherlerde de Allah'tan bağışlanmalarını isterlerdi. »

b -Ezanlarla farz namazlar için getirilen ikâmet­ler arasında yapılan dualar kabulbuyrulacak dualar­dır.

Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar:«Ezanla ikâmetarasında yapılan duâ kabulü şa­yandır. Bu arada duâ ediniz.» (4)

c - Namazdasecdede olduğumuz an da duaların daha ziyade kabul olunacağı andır.

Peygamberimiz secdelerimizi değerlendirmemizi şöyleceöğütlemiştir:«Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede oldu­ğu andır. (Secdede)çok çok duâ ediniz.»(5)

d - Cumagününün ihtiva ettiği fakat çok çok dua edilmesi için açıklanmayan bir saat deduaların kabul olunacağı zamandır.

Peygamberimiz bugerçeği şöyle açıklıyor:«Cuma günü'nde bir saat vardır.   Bir kul o saate denk düşürerek namaz kılarve Allah'tan bir hayır dilerse Allah ona dilediğini verir.» (6)

e - Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bay­ramları geceleri, Miraç,Berat ve Kadir geceleri de dua­ların daha çok kabul olunacağı kutsalzamanlardır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız günler saatler ve anlar duaların dahaziyade kabul olunacağı zaman bi­rimleri olduğu gibi bazı kişilerin yaptığıdualar da ka­bul olunma açısından imtiyazlıdır.

Peygamberimizin sunacağımız şu hadisleri bu ger­çeği açıklamaktadır:[«BirMüslümanın gıyabında bir din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Müslüman,din kardeşine dua ettikçe yanı başındaki özel vazifeli melek de şöyle duâeder:Allah duanı kabul etsin. Sana da din kardeşin için istediğinin bir eşiniversin.»

«Ana-babanın çocuklarına duası Peygamberin üm­metine yaptığı duâgibidir; kabul olunur.»

«Üç duâ vardır ki kabul görür: Bunlar; mazlumun bedduâsı, misafirinduası ve ana-babanın çocuğuna duâsıdır.»]  (7)

Peygamberimizin sunduğumuz açıklamaları bizleri kendi nefislerimiz yanısıra eşlerimiz, çocuklarımız dost­larımız ve bütün mü'minler için duâ etmeyeteşvik bu­yurduğu gibi duâ almaya da yöneltmektedir. Hele hele duâ almakgayemiz olmalıdır.

Yüce Peygamberimizin Hz. Ömer'e hitaben: «Kardeşceğizim!   Bizi de duadan unutma.» buyurmasıbirbirimizin hayır duasını almaya ne derece muhtaç olduğumuzugöstermektedir.(8)

Muhterem Mü'minler!

Dünya ve âhiretsaadetimiz için şartlarına riayet ederek ve kabul anlarını da gözeterekRabbimize dua edelim. Bizler Allah'a dua etmekle, Allah katında değerkazanacağız. Bu gerçeği Rabbimiz bakınız nasıl açıklı­yor:«Ey Peygamber! De ki,duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin...» (9)

Mü'minler!                                                              ,

Şanlı Peygamberimiz:«İnsanların en âcizi dua etmektenâciz olandır.»(10) buyururlar.

Böyle bir zavallılığa düşmeyelim. Zira duasızlık bizi yalnız duanınfeyzinden ve mutluluğundan mahrum kıl­maz, Allah'ın gazabına da götürür.Bakınız Peygambe­rimiz bizi nasıl uyarıyorlar: [«Kim Allah'tan dua ile dilemez;istemezse Allah ona gazab eder.» «(Çünkü) duayı terketmek  günahtır.»] (11)

Hutbemizi, mukaddes hayatı lisanî ve fiilî bir duâ ile yakarma içindegeçen şanlı Peygamberimizin yaptığı ve biz­lere öğrettiği dualardan bir demetsunarak bitirelim:«Ey Göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açık ola­nıbilen Allahım! (İbâdet olunacak: emirleri ve yasak­larına da uyulacak sendenbaşka) hiçbir ilâh yoktur. Ancak Sen varsın. Sen bütün varlıkların Rabbi vesahi­bisin.Nefsimin (yaptığı ve yapabileceği kötülüklerin) şerrinden, Şeytan'ınşerrinden ve onun koştuğu şirk'ten(sana sığınırım.) Nefsim aleyhine kötülükyapmaktan, bir Müslümanı kötülüğe uğratmaktan sana sığınırım.»

«Allahım! Günah(lar)ımı bağışla. Benim rızkımı çoğalt. Bana rızıkolarak verdiğin nimetleri benim için bereketlendir.»

«Peygamber Muhammed'inRabbi olan Allahım!Günahlarımı bağışla, kalbimin (insanlara karşı oluşan veoluşacak) olan kinini gider. Beni yaşattığın sürece (emirlerin ve yasakların­dan)saptırıcı fitnelerden beni kurtar (Allahım!)»

1) R. Salihin, B. F.Mesail Mined-Dua, Hn. 6.

2) S. Tirmizî, K.Deavat, Hn. 3492.

3) M. S. Müslim, Hn.1880.

4) C. Sağîr, 2/17.

5) C. Sağîr, 1/52.

6) Mace Hn. 1137.                                                         

7) Sırasıyla bak. M. S. Müslim, Hn. 1882;, C.Sağîr 2/15, Tirmizî, Hn. 3442.

8)  Tac, 5/116.

9) Furkan, 77.

10) K. Hâfâ, Hn. 408.

11S. Tirmizî, Hn. 3370.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/kabul-ounacak-dualar-3-137h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim