İTAAT İMANIN GEREĞİDİR

İTAAT İMANIN GEREĞİDİR
İTAAT İMANIN GEREĞİDİRİtaat, kâinatta(evrende)cereyan eden umumî bir kanundur. En büyük semavî cisimlerden küçücükzerreciklere ka­dar bütün varlıklar, bilgisi ve kudreti sonsuz olan ya­ratıcınınkoyduğu tabiat kanunlarına tam bir itaat gös­terirler.

İTAAT İMANIN GEREĞİDİR

İtaat, kâinatta(evrende)cereyan eden umumî bir kanundur. En büyük semavî cisimlerden küçücükzerreciklere ka­dar bütün varlıklar, bilgisi ve kudreti sonsuz olan ya­ratıcınınkoyduğu tabiat kanunlarına tam bir itaat gös­terirler.

Tabiat kanunları kadardüzenli, sürekli ve ahenkli yasaların yönetici düzeninde yaşayabilmek, pektabîi­dir ki, tabiat kanunlarının yaratıcısının   koyduğu kanunlaraitaati zarurî kılar.

Tabiat kanunlarını  yaratan Allah'tır. O'nun koyduğu ferdî ve sosyal yasaların bütünü de İslâm'dır.

İşte, varlıklar arasındaözel bir yeri olan insan, ilâ­hî kanunlar arasında hususî bir mevkii olanİslâm'la itaate çağrılmıştır.

Mü'min, bu çağrıyı kabulederek Allah'a, elçisi Hz. Muhammed'e ve O'nun tebliğ ettiği Kur'ân'a inanan veitaati aslî vazife bilen insandır.

İtaat, imanıngereğidir,  Mü'min, Allah'a itaat etmekiçin inanan insandır. O'nun emirleri ve ya­sakları, ferdî, ailevî ve sosyalhayatın geçerli düzeni olmadıkça, yâni Allah'ın emir ve yasaklarına itaat edil­medikçeiman zayıftır.

Evet, Allah vardır,birdir, her şeyi Yaratan'dır. Ezelî ve ebe­dî olandır.. Gören, işiten,dilediğini, arzuladığı anda ve istediği şekilde yapmaya gücü yetendir. Maziyi,hali, is­tikbali ve yarattığı insanların hayatlarım tanzim ede­bilecek yasalarıen iyi bilen, emirler vermeye, yasaklar koy­maya  tek yetkili olan O'dur.

Mü'min olabilmek içinAllah'a bütün bu ölçüler içinde inanmak gerekir. Allah'ı en bilgili ve kud­retliRab kabul edip de, tatbik olunması için koyduğu emirleri ve yasaklarını,uygulanmasına gerek olmayan yasalar dizisi olarak görmek veya çevremize bu türbir görüşün inşanı olduğumuz fikrini verdirebilecek ya­şantı biçimlerinin içinedüşmek, -Allah korusun- fii­len O'na inanmamaktır.

Açıklandığı üzre, gerçekanlamıyla Allah'a iman, ancak Allah'a itaatle gerçekleşir. Bunun içindir ki, O'­nunemirleri ve yasaklarına kayıtsız şartsız itaatle va­zifeliyiz.

Hz. Muhammed'e iman daona itaat etmek içindir. Çünkü O, yalnız inanılmak için değil, fiilen önderedinil­mek için gönderilmiş son Peygamberdir.tir. O'na itaat etmedikçe gerçek­tenO'nu önder tanımış olmayız. Çünkü O'na inandı­ğımızı ifade ettiğimiz haldenefsî arzularımıza tâbi olmak, İslâm'la çelişen   kişileri ve çatışan kurumları izlemek O'nutanımamaktır.

Bunun içindir kiPeygamberimiz şöyle buyurmuş­lardır:«Sizden birinizin nefsi getirip tebliğettiğim İslâm Dini'ne istekle tabi ol­madıkça gerçekten iman etmiş olamaz.» (1)

MuhteremMüslümanlar!

Mü'min olarak vazifemiz,Allah'a, ve elçisi Hz. Mu­hammed'e kayıtsız şartsız itaat etmek, bunun için deİslâm Dini'ni aşkla yaşamaktır.

Örneğin Dinimizin bizlere yüklediği görevleri yaparak örneğin namazkılarak, oruç tutarak, şartları gerçekleştiğinde zekât vererek, haccagiderek   itaat etmeliyiz. Adilolarak,sözleşmelerimize uyarak, işlerimizi Allah görüyor bilinciyle güzelyaparak,ortak akıl çizgisinde uzlaşarak/uzlaştırarak itaatetmeliyiz.Eşlerimizle güzel geçinerek,ana-babamıza,akraba ve komşularımızaiyiliklerde bulunarak itaat emeliyiz.

İlme ve ihtisasa gönülvererek, bilgimizle, sanatı­mızla, memuriyet ve ticaretimizle ve çeşitli sosyalfaa­liyetlerimizle cemiyete hizmet ederek, helâl kazançlara talip olarak,  sabır, tevazu gibi ahlâkî güzelliklere  yönelerek ...Allah'a ve Peygamberine itaat et­meliyiz.

Gerçek sebebini bilmesekde Allah'ın ve şanlı Pey­gamberimizin bizim için ancak kötü ve çirkin olan iş­leri,zararlı olan davranışları yasakladığına inanarak ve bu inancımızın gereğiniyaşayarak Allah'a ve Peygam­berine itaat etmeliyiz.

Alkollü içkiler, domuzeti ve sıhhatimizi zedeleye­cek her türlü maddeler gibi gıdâî haramlardan,israf, karaborsacılık, kumar ve faiz gibi içtimaî haramlardan, rüşvet, intihar,hırsızlık, yaralama, zina ve yalancılıkgibihukukî haramlardan, gurur, kin, riya, hased gibi ruhî haramlardan kaçınarakAllah'a ve Resûlü'ne itaat etmeliyiz.

Mü'minler!

Müslümanlar Allah'a ve Resûlü Hz.Muhammed'e itaatle mükellef olduklarıgibi, Rabbimizin  yasalarını ihtiva edenKur'ân'da ve Peygamberimizin Sünnet'inde itaat edilmesi bildirilen­lere itaatetmekle de vazifelidirler.

Bu itibarla:

a - Anaya - babayaitaat,

b - Hak ve adalet üzere icraat yapan idarecilere itaat,

c - Hak ve fazilet ölçülerinden ayrılmayan ilim adamla­rına itaat,

d - Dinde açıkça hükme bağlanmayan hususlar­da bilgiye tecrübe veihtisasa itaat zarurîdir.

Muhterem Mü'minler!

Sırasıyla  Allah'ın  ve Peygamberinin kesin emirleri veyasaklarına, özgür bırakıldığımız alanlarda orta akla ve  bilimsel verilere itaatle yükümlü kılanDinimiz, bu itaat kaynaklarına aykırılığı da günah/suç olarak   vasıflandırır.

Zira, Yüce Peygamberimizin ifadesiyle:«Allah'a isyan hususunda hiç biryaratılana (insana,ilkeye ve kuruma) itaat yoktur.» (2)

Mü'minler!

Allah'a ve Peygamberine itaat çizgisnde Cennet öz­lemi ve Cehennemkorkusu içinde yaşayalım ki hayatımız gayeli ve güçlü olsun. Hakka bağlı halkinsanı olalım.

Hutbemizi gerçek mü'minleri vasfeden ve erecekleri mükâfatı müjdeleyenâyet manalarıyla bitiriyorum: [«Aralarındahüküm vermek için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları za­man, mü'minlerinsözü:- Ancak dinledik ve itaat ettik- demeleridir. İş­te bunlar zafer bulacakolanlardır.»

«...Kim Allah'a ve Peygamberi'ne itaat ederse, Al­lah onu ağaçlarıaltından ırmaklar akan Cennet'lere koyar. Orada ebedî olarak kalırlar. İşte bu,en bü­yük kurtuluştur/saadettir. Kim deAllah'a ve Peygamberi'ne isyan eder, Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyipgeçerse, onu da içinde ebedî olarak kalmak üzere ateşe koyar. Onun için  aşağılatıcı bir azâb vardır.»]. (3)

1. M. Mesâbih, Hn. 16.

2. C. Sağîr, 2/203.

3. Nur, 51; Nisa, 13-14.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/itaat-imanin-geregidir-3-144h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim