İSLAMÎ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MANEVİ ŞARTLARI

İSLAMÎ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MANEVİ ŞARTLARI
İSLAMÎ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MANEVİ ŞARTLARIYemek-içmek kadargiyinmek de insan hayatında önemli bir yer tutar. Bu sebeple İslâm Dini giyimleilgili uyulması ge­rekli ölçüler koymuştur.

İSLAMÎ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MANEVİ ŞARTLARI

Yemek-içmek kadargiyinmek de insan hayatında önemli bir yer tutar.Bu sebeple İslâm Dini giyimleilgili uyulması ge­rekli ölçüler koymuştur.

Kur'ân ve Sünnetdüsturlarına göre giyilen elbise­nin tertemiz olması vücudu örtücü vasıftabulunması, hoş görünümlü olması, kâfir güruhların elbiselerine benzememesi velüks olmaması gerekir.

Dinî ölçülerimize göregiyimde güzele ulaşılabilme­si için giysilerin özetlenen maddî şartlan ihtivaetmesi lüzumu kadar aşağıda sunacağımız manevî şartlan da ihtiva etmesizaruridir.

Müminler!

A - Elbisenin Helâlyollardan sağlanan Helâl ka­zançla alınmışolması giysilerimiz için gözeteceğimiz ilk manevî şarttır. Haramkazançla alınmış elbise dış görünüşü itiba­riyle güzel olsa da ma'nençirkindir.

Öylesine çirkindir kimaddî pisliklere bulaşmış elbi­se ile Allah katında kabul edilir ibadetyapılamayacağı gibi haram kazançla alınmış elbise ile de yapılamaz.

Peygamberimiz (S.A.V.) bu gerçeği bir hadîslerinde şöyleceaçıklamıştır:«Üzerinden çıkarıncaya kadar haram kazançla alın­mış elbise giyenkişinin namazı ve orucunu Allah kabul etmez.» (')

Bu ve benzeri hadîsleraçıkça öğretmektedir ki gi­yimde güzele ulaşmak için elbisenin helâl para ilealın­ması zarurîdir.

B - İslâmî ölçülere göregiyimde güzele erebilmemiz için uymamız gereken bir diğer manevî şart da el­biseyibenlik duygularını tatmin etmek ve insanlara üs­tün olmak maksadıyla almamakveya böyle çirkin bir gaye ile giymemektir.

İnsanları büyüklükduyguları ile illetlendirecek ve fakir müminlerle temastan alıkoyacak bir giyimtarzı elbette çirkindir.' Allah'ın azabına uğratacak böylesine bir çirkinliğebulaşmamaları içindir ki Peygamberimiz ilk müminleri ve onların şahsındabizleri öğütleri ile sü­rekli uyarmıştır.

İlk müminlerden Ebû CerîEl-Hacimi (R.) anlatı­yor.Hz. Peygamber'e (S.) geldim ve şöyle dedim:

-Ya Resûlellah! Biz çölde yaşayan insanlarız. Uy­gulamamızhalinde Allah'ın bizi faydalandıracağı bir
ameli bize öğret (ir misiniz?)

Allah'ın Resulü (S.) şu öğütleri verdi.

-Kovandaki suyu,isteyenin kabına boşaltmak ve  müminkardeşine güler yüzle konuşmak gibi de olsa iyi, gazel ve doğru olan biçbir sözü, işi ve davranışı küçüm­seme. (Yapabilirsen hiç durma yap.) Amanbüyüklük kompleksi içinde (giyinme), elbiseni yerlerde sürükleye­cek çalınısatmaya kalkma. Zira bu' tür davranış kibir­dir. Allah kabri; büyüklüktaslamayı sevmez.

Bir adara bildiği bireksikliğini (ortaya çıkararak) seni söverse, sen bildiğin hatasını (açığavurarak) onu

sövme. Bu şekildeki olgun davranışınınsevabı senin, ahlâk dışı davranışının günahı da onun olur.» (3)

Muhterem Müminler!Anlamını sunduğumuz hadisten açıkçaanlaşıldığı üzere diğer insanlardan farklı ve üstün olmak amacı ile giyinmekkibirdir. Kibir ise Cehennem'e düşürecek bü­yük bir günahtır. Ancak farklı veüstün olmak amacı ile değil de temiz vegüzel olmak gayesiyle giyinmek ki­bir değildir.

Ülkemizde özellikleİslâm Dini'ni aslî güzelliği içer­sinde tanıyamamış bazı dindar kesimler degüzel giyin­meye çalışmak doğrudan kibir olarak değerlendirilmek­tedir.Budeğerlendirme hiç şüphesiz hatadır. Zira güzel giyim kibirle doğrudan doğruyabağlantılı değildir.

Kibir bir ruhmeselesidir. İnsanları küçük görmek ve hakkı kabul etmemektir.Aşağıdasunacağımız hadis bu gerçeği açıklamakta­dır.«İlk müminlerden Hz. Ebu Hureyreşöyle anlatı­yor.

Hz. Peygamberbir öğütlerinde:- Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişi (ceza görmeksizin)Cennet'e giremez, buyurdu. (Hz. Peygamber'in (S.) bu ürpertici açıklamasıüzerine) bir sahâbi şöyle soruverdi: - Ya Resûlellah! İnsan elbisesininbeğenilir, ayakkabısının güzel olmasını sever. (Bu duygu kibir midir?)

Allah'ın Resulü (S.) (busoruyu şöyle) cevaplan­dırdı:

- (Hayırbu kibir değildir.) Zira Allah güzeldir,güzelliği sever. Kibir (büyüklüktaslayarak) Hakkı;
(doğruyu) kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.»

Müminler!

Güzel giyinmekle kibirarasında doğrudan doğruya bir bağlantı olmadığı muhakkak olmakla beraber, do­laylıbir ilişki muhtemeldir. Bu ihtimal sebebiyledir ki Peygamberimiz her yeni elbisegiydiğinde Allah'a şöyle­ce hamd ve duâ etmiştir:

«(Allah'ım!) Sanahamdolsun. Bana bu elbiseyi giydiren sensin.

(Allah'ım!) Senden buelbisenin (hakkımda) ha­yır (lı olması) nı diler, yapılış (ve kullanılış)gayesinin de hayra dönük olmasını isterim.

(Allah'ım!) Bu elbiseninşerrinden ve yapılış ve kullanılış (gayesindeki kibre yönetici) şerrinden de sa­nasığınırını.» (')

Peygamberimiz hamd veduâ ederek örnek olmakla yetinmemiş ayrıca bizleri de teşvik etmiştir.Örnekolarak sunacağımız bir hadislerinde şöyle buyurmuştur:«Bir mümin yeni birelbise giyer ve ‘yaşadığım sürece vücudumu; avret mahallimi örteceğim vegüzelleşeceğim bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdol­sun' diyerek hamd eder,sonra da giyip eskittiği elbi­seyi (bir fakire) bağışlarsa (onun) dirisi veölüsü Al­lah'ın koruması ve örtüsü altında olur.» (')

Müminler!

Güzel giyimle kibirarasındaki dolaylı ilişki sebe­biyle şer doğabileceği içindir ki Peygamberimizgiyinir­ken hayır talep etmiş, serden Allah'a sığınmışlardır.

Ay­rıca bizleri giyimdealçak gönüllü elmaya teşvik bu­yurmuş, güzelliği sade giyimde görerek mütevazigiyi­nen müminleri de şöylece müjdelemiştir:«Bir kimse lüks elbise alabilirdurumda iken Al­lah'ın sevgisine ermek maksadıyla tevazu gösterir de lükselbise alıp-giymezse Kıyamet Günü'nde Allah o kulunu diğer insanların önündehuzuruna çağırır da ona iman (lı kullara has) elbiseler içinden dilediğiniseçip giymek hakkını verir.»

Müminler!

Burada mevzuumuzla ilgilibir gerçeği daha du­yurmak isterim. Giyimde mütevazi olalım. Ancak gi­yimdemütevazi olalım derken pejmürdeliğe yönelmek; Allah'ın verdiği nimetleriüzerimizde göstermemek de büyük bir hatadır. Nitekim ilk müminlerden Ebul-Ehvasbu hataya düştüğü için Peygamberimiz tarafından uya­rılmıştır.

«Adı geçen sahabi şöyle anlatıyor. Eski ve kirli birelbise giyinmiş olarak yanına gel­diğimde Allah'ın Resulü ile aramızda şukonuşma geçti:

-  (YaEbel-Ehvas!) Senin maun var mı?

-  Var yaResûlellah!

-  Ne gibimalların var?

-  Allah'ınbana verdiği deve, at, koyun-keçi ne­vinden mallarım var. (Ayrıca) esirlerden(hizmetçile­rim) var.

(Ya Ebel-Ahvas!) Allahsana mal verdiği zaman O'nun verdiği nimetin örneği ve üstünlüğü üzerindegörülsün. (Çünkü Allah verdiği nimeti kulunun üzerin­de görmeyi sever.)» (8)

Bizler Müslümanız.Dinimizin koyduğu giyimle ilgi­li güzelliğe erdirici, ölçülere uymalı, tertemizve hoş gö­rünümlü elbiseler giyinmeliyiz. Elbiselerimiz vücudumuzu kuşatıcışekilde boka ve sade olmalı, kâfir grupların giysilerine benzememelidir.

Ayrıca elbiselerimizikatıksız Helâl kazançlarla al­malı, insanlara üstün olmak amacıyla dagiymemeliyiz,

Giyimde bu şartlarauyarak bedenimizi ve ruhumu­zu güzelleştirmiş, kendimizi halka ve Hakkasevdirmiş oluruz.

Hutbemizi bir âyetanlamıyla bitiriyorum. Araf Sû­resi Âyet 16 :«Ey Âdem oğulları! Size çirkinyerlerinizi örtecek bir elbise ve bir de süs (elbisesi) indirdik. Fakat takva(Allah'ın emirleri ve yasaklarına bağlılık) elbisesi, evet o (diğerelbiselerden) daha hayırlıdır...»

 

  1. El-Fıkh Alel-Mezahibil-Erbaa, 2
  1. S. Ebû Davud, K. Libas B. Macâe Fi Isbalil-İzar.
  1. Et-Tac, 5/32.
  1. Et-Tac, 3/166-7.
  1. R. Salihin B. İstihbab Terkit-Tereffui...
  1. Et-Tac, 3/162.

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islami-olculere-gore-guzel-giyimin-manevi-sartlari-3-43h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim