İSLAMİ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MADDİ ŞARTLARI

İSLAMİ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MADDİ ŞARTLARI
İSLAMİ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MADDİ ŞARTLARIİslâm Dini, sözde, davranışta ve işte güzelliği em­rettiği gibi giyimdede güzelliği emretmiştir. Bu hutbemizde dinimizin güzele erdirmek için koyduğumaddî nitelikli şartları özetlemeye çalışacağız.

İSLAMİ ÖLÇÜLERE GÖRE GÜZEL GİYİMİN MADDİ ŞARTLARI

İslâm Dini, sözde, davranışta ve işte güzelliği em­rettiği gibi giyimdede güzelliği emretmiştir. Bu hutbemizde dinimizin güzele erdirmek için koyduğumaddî nitelikli şartları özetlemeye çalışacağız.

Muhterem Müminler!

a - İslâm Dini'nin koyduğu güzellik ölçülerine göre giyimde güzeleulaşmanın ilk şartı elbisenin şeriatımı­zın emirleri gereğince örtülmesigereken yerleri örtecek şekilde yapılmış olmasıdır.

Ayrıca vücut hatlarını belirlemeyecek biçimde ge­niş, azaların tabiîrengini açığa vurmayacak şekilde sık dokulu olmasıdır. Meselâ, kadındaörtünmesi gereken yerler yüz ve eller müstesna vücudun diğer bütün uzuvlarıdır.

Kadın için örtünmesi gereken yerleri tam anlamıy­la kapatmayan, kapatsada vücut hatları ve rengini gösterecek şekilde dar ve ince olan giysi gayr-ıİslâmîdir; çirkindir. Çirkin olduğu için de azâb sebebidir.

Elbisenin örtülmesi gereken yerleri örtmesi gereği kadar işindeyaşanılan cemiyet örtüne göre erkeğin giy­diği elbisenin kadın elbisesine,kadının giydiği elbisenin de erkek elbisesine benzememesi, yani karşı cinslerara­sında benzeşmeye vasat hazırlayıcı olmaması da gerekir.

Peygamberimiz (S.A.V.) davranışta kadınlaşan er­keklerle, erkekleşenkadınlara lanet ettiği gibi bu ben­zeşmeye vesile olacak giysileri giyenleri delânetlemiştir. Oİslâmî giyinmenin diğer bir şartı da elbisenin can­lıvarlıkların resimleri ve motifleri ile desenli olmaması­dır.

b - Temiz Olması:

İslâmî giyimin güzele erdirici maddî şartlarının ikincisi giyilecekelbisenin tertemiz olmasıdır.

Elbisenin temiz olması sadece görünür kirlerden be­ri olması demekdeğildir. Giyildiğinde namaz kılınabilir derecede temiz olmasıdır.

c - Elbisenin Kâfirlerin Elbisesine Benzemesi:

İslâmî ölçülere göre giyimde güzele ermenin üçüncü şartı giyilenelbisenin Budistler, Museviler, Hıristiyan­lar ve Komünistler gibi İslâm dışıtopluluklardan birine ait özel giysilerden biri olmaması ve onların giysisi ol­duğuçağrışımım yaptıracak derecede benzememesidir.

Peygamberimizin «- (İnançta amelde kılık-kıyafette) bizden başkasınabenze (mek iste) yenler bizden değildir.» (J) buyurarak koyduğugenel ölçü benzeşme­yi muhtevi giyimi ebediyyen çirkin kılmıştır.

d - Elbisenin Lüks Olmaması:

Mümin için meşru ve güzel giyimin dördüncü şartı giyilecek elbisenin,israf çerçevesine girecek şekilde lüks olmaması ve erkeklere haram kılınantabiî ipek ve altın gibi maddelerden mamul ve süslü bulunmaması­dır.

Elbisenin lüks olduğunu belirleyecek objektif ölçü, giyilen elbisenintoplumda çoğunluğun giysilerinden pek çok farklı olması ve dikkatleri büyükölçüde çeke­cek derecede cazibeli olmasıdır.Bundan kaçınılmalıdır.

Elbisenin erkeklere haram kılınan maddelerden ya­pılmamış olması isetabii ipekten yapılmamış olması ve altından mamul takıları ihtiva etmemesidir.

Bu itibarla meselâ mümin tabii ipekten mamul gömlek giyemez. Altınyüzük, manşet ve kolye takamaz. Ancak değinmişken açıklayalım ki erkeklerin bo­yunlarınataktığı kolye ve zincirler altından olmasalar da haramdır. Zira bizim örfümüzdeboğaza kolye ve zincir takmak kadınlara hastır. Kadınlara benzemek iseharamdır.

Peygamberimiz bukonuda: «İpek elbise ve altın (takılar) ümmetimin erkek­lerine haram,kadınlarına helâl kılındı.»

«Dünyada ipek elbise giyen kişi, âhirette ipek elbi­se giyemez.»] (3)buyurmuştur.

Evet bunlar haramdır, müminler için çirkinliktir. Böylesine elbiselerve süsler ateş azabına sebeptir.

Burada bilvesile ifade    edelimki, erkek elbiseleri için yakalara, kollara ve diğer bölümlere eni-boyu üç dörtparmağı geçmeyen ipek parçaları ile süs yapılabi­lir. Bu caizdir. (*)

Lükse; harama konu elbiselerden kaçınmadıkça gi­yimde meşruluğa vegüzele ulaşılamayacağı içindir ki Peygamberimiz ilk müminleri şöyleceuyarmıştır!

[«Dinliyor musunuz; dinliyor musunuz? Giyimde sadelik imandandır.Giyimde sadelik imandandır.»

«İsrafa düşmeksizin ve büyüklük duygusuna kapılmaksızın (dilediğinizi)yeyiniz. (Dilediğinizi) giyiniz. (Çevrenizin muhtaçlarına da yedirip -giydirerek) sada­ka veriniz.»] (*)

e - Elbisenin Hoş Görünümlü Olması:

Bu da İslâmî giyimin bir güzellik şartıdır. Bu şart­tan maksatelbisenin vücuda uygunluğu, renkleri ara­sında uyumluluğudur.

Vücuda oldukça büyük gelecek bir giysi ile renkleri canlı ve birbirinezıt olan giysinin dikkatleri olumsuz yönde çekeceği, göze hoş görünmeyeceği,sonuç olarak da bakanların hafife almalarına neden olacağı bir ger­çektir.

Bu sebeple giyside vücuda uygunluk ve renk ahen­gi de bir güzellikşartıdır. Bu şarta da önem verilmesi gerekir. Giyinmekten maksat yalnız veyalnız örtün­mek değildir.

Zira giyim güzelliğiYüce Dinimizin emridir.Kur'an-ın açıklamasına göre giyinmek yalnız ör­tünmekiçin değildir. Güzelleşmek içindir de.

Araf Sûresi Âyet 26:«Ey Âdem oğulları! Size çirkinyerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Takva libası, (şüp­hesiz)o daha hayırlıdır..,»

Giyimdeki ana gayelerden biri güzelleşmek olduğuiçindir ki Rabbimiz müminlerin kültür ocağı ve ibadet mahalli olan camileregiderken güzel giyinmesini şöyle­ce emir buyurmuştur.

«Ey Âdem oğulları!(İbadet etmek, bilginizi artırmak,irfanınızı geliş­tirmek için gidebileceğiniz bütün) mescitlere gittiğiniz­degüzel elbiselerinizi giyin...» (6)

Elbisenin beğenilen vasıfta güzel olması lüzumunu Peygamberimizinaşağıdaki emirlerinden daha açık bir şekilde öğreniyoruz:"(Ey Müminler!) Sizler mümin kardeşlerinizin yanınagidecek (ilişkiler kuracak) sınız. Bu sebeple berabe­rinizde götürdüğünüzeşyanın bakımı ve temizliğine önem veriniz. Elbiselerinizi düzene sokupgüzelleştiriniz ki insanlar arasında bir benek gibi (dikkat çekenlerden)olunuz. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benim­senmesini sevmez."(7)

Aziz Müminler!

Elbisenin güzel; hoş görünümlü olması konusunun özellikle kadınlarımıztarafından yanlış değerlendiril-memesine bilhassa değinmek isteriz.

Onlar giyimle ilgili açıklanan şartlardan şer'î esas­lara uygunlukşartına özenle uyacaklar ve hususiyle el­biselerinin bizatihi süs olma vasfımtaşımamasına dik-, kat göstereceklerdir. Zira İslâmî anlamda elbisenin gü­zellikvasfını taşıması ile kadının dişiliğini belirginleştirici süs olma vasfınıtaşıması ayrı, ayrı şeylerdir.

Müminler!

İslâm ruh ve bedenden oluştuğu için İslâm'da ru­hunyanısıra şekil de önemlidir. Peygamberimizin; «Şüphesiz Allah sizinsuretlerini­ze ve mallarınıza bakmaz. O sizin ancak kalplerinize ve amelleriniz (deki İhlasınız) a bakar.» (*) anlamındaki hadisi şeklin mutlakanlamdaki önemsizliğini değil kalpteki İhlasın şeklî görüntüye üstünlüğünüaçıkla­maktadır.

1. Size güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum Aziz Ce­maatim! Et-Tac, 3/179.

2.S. Tirmizî, Hn.2696.

3. R. Salihîn, B.Tahrim-i libasil-Hariri.

4. Fethül-Kadîr,8/91.

5.M. Mesâbîh, Hn.4345; Et-Tac, 3/163.

6. Araf, 31.

7. R. Salihin, B. Sıfat-ı Tûlil-Kamısı..

8.C. Sağîr, 1/74.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islami-olculere-gore-guzel-giyimin-maddi-sartlari-3-44h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim