İSLAMİ CEMAATLEŞMEYE MECBURUZ MUHTACIZ

İSLAMİ CEMAATLEŞMEYE MECBURUZ MUHTACIZ
İSLAMİ CEMAATLEŞMEYE MECBURUZ MUHTACIZİslâm Dinî ferdî ve içtimaîyasaları ile bir bütün­dür. Onun insanlığa mutluluk getirebilmesi ve tekâmülsağlayabilmesi için bir bütün halinde yaşanması lâzım­dır.

İSLAMİ CEMAATLEŞMEYE MECBURUZ MUHTACIZ

İslâm Dinî ferdî ve içtimaîyasaları ile bir bütün­dür. Onun insanlığa mutluluk getirebilmesi ve tekâmülsağlayabilmesi için bir bütün halinde yaşanması lâzım­dır.

Bütün halindeyaşanabilmesi için de büyük çoğun­luğu mü'minlerden müteşekkil olup Kur'ân veSünnet'le yönetilen bir toplumun ortaya çıkması zaruridir.

Bu toplum vücutbulmadıkça İslâm bir bütün ha­linde yaşanamaz.

Bu sebeple biz mü'minlerbu toplumu oluşturmak, mevcut olanlarım yaşatmak için cemaat birliğine pekbüyük bir önem vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz­ler kültürel, iktisadî vesiyasî bakımdan ancak birlikte güç oluşturabiliriz.

Birlikle birbirimize örnek ve teşvikçi olabiliriz. Birlikle müesseselerkurulabilir, olgun müminler yetiştirebiliriz.

Birlikte kâfirler ve münafıklar üzerinde tesir icra edebiliriz.

Birlikte inancımızı yaşayabilir, Hakk'a çağırabilir ve Batıldansakındırabiliriz.

Zaruretini vurgulamaya çalıştığımız birlik değinil­diği üzere kültürel,iktisadî ve siyasî birliktir.

Rabbimiz şöylebuyurmaktadır:[«Allah'ın ipi Kur'ân'a yapışınız. (Kur'ân düzenini, asgarîmüşterek kabul edip birlesiniz ve) parçalanma­yınız...»

«Allah'a ve Resulü'ne itaat ediniz. Birbirinizle çekiş­meyiniz, yoksabaşarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabrediniz. Şüphesiz ki Allah,sabredenlerle bera­berdir.»]  (1)

Yüce Peygamberimiz de şu buyruklarıyla bizleri birliğeyöneltmektedir.[«Allah'ın yardım eli topluluk üzerindedir. (Kur'ân ve Sünnetçevresinde toplanan) büyük kitleyi izleyin.»

(Müminlerin topluluğundan) ayrılan ancak Cehennem'e ayrılır.»]  (2)

(Ey Müminler!) Allah'ın bana emrettiği (şu) beş (görevin yapılmasını)»ben de size emrediyorum:

a.   Cemâat(birliği ve beraberliği üzerinde olmak).

b.    (Allah'ın ve Peygamber'inin bütün emir,tavsi­ye ve yasaklarım can kulağı ile) dinlemek,

c.    (Dinlenenlere)itaat etmek.

d.    (Şartlargerektirdiğinde) Hicret etmek.

e.    Allah yolunda (mallarla ve canlarla) cihadet­mek.

(Aman birlik veberaberlik hususuna dikkat edin.) Kim müminlerin oluşturduğu cemaat birliğinindışına çıkarsa (birliğe) feri dönünceye kadar İslâm hal­kasını boynundançıkarmış olur.

Kim de (İslâm dışı hayatve yönetim tarzı olan) Câhiliyet(in prensipleri ve kurumlarını meşru tanımay)a,çağırsa şüphesiz o kişi Cehennem'e çöreklenmiştir.

Müminler!

Bizler cemaatleşmeye,birliğimizi kurmaya muhta­cız ve mecburuz. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz?

a - İslâm Dini'ne imaneden, O'nun esaslarına ve. Hz. Muhammed'in önderliğine göre yaşanması gere­ğinikabul eden her bir mümin birliğimizin üyesidir. Böyle kabul olunmalıdır ve herbir üyemize şefkat gösterilmelidir.

Ancak İslâm Dini'ni birhayat Müzeni kabul etme­diği halde çıkarlar için aramıza katılmak, gücümüzdenyararlanmak isteyecekler olabilir. Bunun için iş haya­tında, iktisadîortaklıklarda ve siyasî organizasyonlarda, birlik üyesi kabul edip destekolacağımız müminlerden birliğimiz üyesi olduğunun fiilî belgeleriniisteyeceğiz.

Bu fiilî belgelernamazdır ve şartları gerçekleştiğin­de zekâttır.

Namaz kılmayan veyazekât vermeyen hiç bir fer­de güvenerek temsilcimiz gözüyle bakamayız. Çünkü o,güvenilecek dost değildir. Kaldı ki namaz ve zekât. asgarî şarttır. AyrıcaHakka çağırıcı ve batıldan sakındırıcı olmak, her bir ilâhî emri kabule veşartlar elver­dikçe uygulamaya hazır olmak da gerekir. Çünkü Rabbimiz böylebildiriyor.

Mâide Sûresi Âyet 55 :«Sizin dostunuz ancakAllah'tır, O'nun Peygambe­ridir. Bir de (Allah'ın ve Peygamberinin emirlerine)boyun eğen; özellikle namaz kılan ve zekât veren mü­minlerdir.» (3)

Müminler!

b - Kurmaya muhtaçolduğumuz birliğin toplan­tı mahalli, görüşme ve vazife alma yeri camilerdir.Gün­de beş kez mahallî, haftada bir genel toplantı, İslâmî birlik tüzüğümüzünana maddesidir.

Bildiğimiz gibi hayatıİslâm yasalarına göre yaşa­ma şuuru, andı ve enerjisi olan namaz, dinimizde ku­rulmasızarurî olan birliğimizin kaynağı kılınmıştır.

Cemâat namazlarıylabirliğe fiilen adım atamayan ve camileri buluşma merkezi edinemeyen müminlerhiç bir asgarî müşterekte birleşemezler. Nitekim birleşememektedirler.

Müminler!

Tavizsiz bir birlikdisiplini dinimizde esastır ve bir ibâdet mevzuudur. Cemaat namazına gelmekiçin atı­lan her bir adımın bir günaha kefaret -ve bir sevaba nailiyet olduğunubildiren Peygamberimiz, bu gerçeği açıklayan bir diğer hadîslerinde şöylebuyurmuştur:«Cemaatle kılınan namaz, tek basma kılınan na­mazdan yirmi yediderece daha faziletlidir.»

Bu hadîsin işaret buyurduğu ana nükte şudur:«Cemaatnamazlarıyla sağlanacak birlik; tanışma ve kaynaşma, diğer asgarî müştereklerdesağlanacak birlikten; tanışma ve kaynaşmadan en az yirmi yedi kat dahaverimlidir.»

Müminler!

Cami ve cemâat namazıbirliğimizin merkezi ve toplantı şeklidir.

Bu -şekliyle de birliğimizin temelidir.

c - Birliğimizin birlik üyesiolan bizlere yüklediği ana görevde cami içi toplantılarında tanıştığımız mü­minlerihayatımızın her an ve safhasında tercih et­mektir.

Hiç bir üye mümin fiilenüyemiz olmayan şuursuz müminlerle zarurî bir durum olmadıkça alış-veriş yap­mamalı,hısımlık kurmamalı ve ortaklık tesis etmeme­lidir. Onları politik ve sendikalgibi alanlarda da desteklememelidir. Kâfirler ve münafıklarla ise asla ilişkikurmamalıdır.

Eğer biz Rabbimizin «Eyiman edenler! Ancak özü, sözü ve işi dosdoğru olan müminlerle beraber olunuz.»(6) şeklindeki emrini uygularsak gücümüz artar. Tesi­rimiz çoğalır.Müesseselerimiz gelişir.

Aziz Müminler!

Bilgiye yönelmez,birliğimizi kurmazsak müslümanca yaşayamayız. Bunun neticesi de dünyada buh­ranve zillet, âhirette azaptır.

Hutbemizi âyet manalarıyla bitiriyorum:

[«(Ey îman Edenler!) Eğersiz (öğrenerek ve çev­resinde birleşerek) Allah'ın dinine bağlanırsanız Allahsize yardım, eder. Ayaklarınızı pekiştirir, (size dayanma gücü verir.)»

«Allah da size yardımederse size üstün ve galip gelecek hiç bir güç yoktur...»

1)  «Hem güzel akıbet;Cennetler de gerçek müminle­rindir.»] (7) Ali İmran, 103; Enfal, 46.

2)   Keşfül-Hafâ, HadisNo: 3223; El-Camius-Sağîr, «Mer Ferreke» 2/177 bölümü.

3)   M. İ. Kesîr,Bakara, 21 (1/40).

4)   Mufassal bilgiiçin bu ciltteki «Dostlarımız Ancak Mü'minlerdir» hutbesine bak.

5)   C. Sağîr,1/47, Cemaat namazı ile alakalı hadisler için bak. EtTac, 1/249-261.

6   Tevbe, 119.

7)   Muhammed, 7,Âli İmran, 160; Kasas, 83.

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islami-cemaatlesmeye-mecburuz-muhtaciz-3-4h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim