İSLAM’DA ZEKAT

İSLAM’DA ZEKAT
İSLAM’DA ZEKATZekât, İslâm Dini'nin, şartlarını taşıyan mü'minlerin malında fakirler, âcizler ve borçlular gibi sosyalyardıma muh­taç toplum kesimi içintayin etmiş olduğu bir Hak'dır. Rabbimiz bu gerçeği Kur'ân'da şöyle açıklar: «Onlarınmallarında ihtiyacını açıklayan ve açıklayamayan yoksullar için bir Hak vardır.

İSLAM’DA ZEKAT

Zekât, İslâm Dini'nin, şartlarını taşıyan mü'minlerin malında fakirler, âcizler ve borçlular gibi sosyalyardıma muh­taç toplum kesimi içintayin etmiş olduğu bir Hak'dır.

Rabbimiz bu gerçeği Kur'ân'da şöyle açıklar: «Onlarınmallarında ihtiyacını açıklayan ve açıklayamayan yoksullar için bir Hak vardır.(1)

Sosyal adaleti sağlayıcıbir ibâdet olan zekât, İs­lâm binasının beş temelinden biridir.

Bakara sûresinde Rabbimiz şöyle buyurur:  «Namazı(gereği gibi) kılın. Zekâtı verin. Hayır iş­lerinden nefisleriniz için(ölmeden) önce yaptıklarını­zın Allahkatanda mükâfatını bulursunuz. Şüphesiz Al­lah bütün yaptıklarınızı görücüdür. (Karşılığını da verici­dir).»(2)

İslâm Dinî, mana ilemaddeyi birleştirdiği için, ibadetleştirdiği ze­kâtı daima namazla birlikteemretmiş ve bu emrini de­falarca tekrarlamıştır. Dinimiz böylece namazla Al­lah'aibadet etmek görevini yüklerken, zekâtla Allah'ın buyruğu olarak   ce­miyete hizmet ödevini yüklemiştir.

Dinimizde emrolunanzekât, beşerî rejimlerde gör­düğümüz gibi ölçüleri, tahakkuku ve tahsili sadecebir kanun mevzuu olup, dinî bir değer taşımayan resmî ve donuk bir vergideğildir. O, Rabbimizin emrettiği mâlî bir vazife ve âhiret saadetine erdirecekbüyük bir ibâ­dettir.

Kuran ve Sünnet top­lumlardaİslâmî yönetim tarafından mü'min zenginler­den alınarak mü'min fakirlereverilen zekât yılda bir defa verilen bir İslâmî vergidir. Ancak cemiyetimizgibi lâik toplumlarda mü'minler zekâtlarını vergiye mahsub edemeyecekleri içinfakirlere bizzat vermek mecbu­riyetindedirler ve bilindiği gibi tatbikatımızdabu şe­kildedir.

***

Zekât, mü'minlerin,cimrilik, ihtiras, bencillik, ma­la düşkünlük, katı kalplilik gibi kötühasletlerini gide­ren, fakirlere ve acizlere karşı sevgi ve şefkat duygu­larınıgeliştiren ve toplum fertlerini kaynaştıran bir ibâdettir.

Zekât, malıbereketlendiren, ekonomiye canlılık ve topluma refah sağlayan bir ibâdettir.Fakirin aldığı ze­kât tüketim gücünü arttıracağından, cemiyette üretim artacak,üretim arttıkça da yeni iş sahaları açılacak, böylece işsizlik azalacaktır.Zenginle fakir kaynaşacağı için de iktisadî bakımdan daha verimli bir ortamvücut bulacaktır.

Bu açık ekonomikgerçekler yanı sıra Rabbimiz de şöyle vadetmektedir:«Mallarını, Allah yolundaharcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başakta yüz dane bulunan bir tektohumun hali gibidir. Allah her kime dilerse ona kat kat verir. Allah (rahmeti)geniş olandır ve (kullarının durumunu ve her şeyi) bilendir.» (3)

Zekât mülkiyetdüşmanlığını gideren, şahıs mallarına saygıyı pekiştiren ve malı koruyan biribâdettir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:«Zekât vererekmallarınızı kale içine alınız.»   (4)

Bu hadis, fakirlerlezenginlerin kaynaştırılmadığı cemiyetlerde doğabilecek sınıf şuurunun anarşiyedö­nüşerek malları yağmalattırabileceği hakikatine de ve­ciz bir şekilde işaretetmektedir.

Devrimizde ferdî mülkiyetdüşmanlığının artması ve fiilî saldırılara dönüşmesinde, hased duygularınıngelişmesinde ve sınıflaşmaların teşekkülünde, zengin mü'minlerin fakirlere,âcizlere, işsizlere hakları olan zekâtlarını vermemelerinin, böylece cemiyetifiilen iki kampa ayırmalarının büyük rolü olmuştur, olmaktadır ve de olacaktır.Bu netice kaçınılmazdır. Bakınız Rab­bimiz bizleri nasıl uyarıyor:

«Ey insan oğlu! Eğer rızıklandırdığımmallardan vermen için tayin ettiğim hakları ayırmaz, cemiyetin muhtaçlarınavermezsen sana zalimleri, mütecaviz mül­kiyet düşmanlarını musallat ederim.Onlar bütün mal varlığını elinden alırlar. Sana da hiç bir sevap vermem.»(5)

Zekâtsızlığa Allah'ınmahza adaleti olacak bu ce­zanın canlara ve mallara tecavüz şeklinde tecelliede­cek neticesinden korumak içindir ki Peygamberimiz de bizleri şöylece ikazbuyurmuştur:

« ( Zekât  ve Nafaka gibi dinî-malî- vazifelerinizi yapmamak olan Şuh'tan sakının.Buvazifeler­den kaçınma sizden önceki toplulukları helak etmiş, onlarıbirbirlerinin kanını akıtmaya, haram olan can ve mal dokunulmazlığını helâlgörmeye sevketmiştir.» (6)

Peygamberimiz bir diğerhadislerinde zekâtsızlığın doğuracağı musibetlerin ancak zekât vermek suretiyleönlenebileceğini de şöylece bildirmişlerdir.«Malının zekâtını verirsen malınınüzerindeki şer­rini gidermiş olursun.» (7)

MuhteremMü'minler!

Cemiyetin(toplumun)muhtaç kesimi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir toplum hakkı olduğundanzaman aşımı ze­kâtı düşürmez. Zekâtsız kişi için dünyada ve âhirette afyoktur.Zekâtını vermeyen kişi için Allah katında kabul olunacak hiç bir hayırlıamel de yoktur.

Peygamberimiz şöyle buyururlar:«Her kim namazını kılarda zekâtını vermezse onun için namaz da yoktur.» (8)

Sizlere bazı önemlihususiyetlerini sunmaya çalıştı­ğımız ve ziraî mahsuller, hayvanlar, madenler,ticaret malları, hisse senetleri, altın ve gümüşler, fabrika ve apartmangelirleri üzerinden değişik yüzdelerle veril­mesi gereken zekât, sermaye-kazançikilisinden kırkta bir, gelirlerden yirmi de bir, onda bir ve beşte birnisbetlerinde verilir.

Dinimizde zekâtın büyükölçüde her bir cins mal­dan ve değişik yüzdelerle verilmesi her tür malda fakir­lerinve acizlerin Hak'ları olduğunu gösterir.

Zekât, İslâmî hayırlarınen büyüğüdür. Zekât veri ci güce ulaşmak için çalışmalı, şartlan tahakkuk etti­ğindezekâtlarımızı mutlaka vermeliyiz. Zekâtımızı ver­medikçe gerçek Müslümanolamaz, fakirlerin haklarına da tecavüz etmiş oluruz. Rabbimiz Âhireti inkârile birlikte zekâtsızlığı kâfirle­rin vasfı olarak sunmaktadır.

Fussılet Sûresi, âyet 6-7.«...Allah'a ortak koşanlarada azab olsun ki, onlar zekâtı vermezler ve onlar âhiret gününü de inkâr eder­ler.»

Yüce Allah'ın mallarüzerindeki hakimiyetini tanı­mama olan zekâtsızlık şüphe­siz Hak ve Halkkatında pek büyük bir   günahtır ve desuçtur.

Verilmemesi günah olmanınyanı sıra suç olduğu içindir ki  İslâmToplumunda zekât gerektiğinde yargı yoluyla tahsil edilir.(9)

İçinde yaşadığımız laikcemiyetler gibi toplumlar­da zekâtın Allah'ın emri olduğunu kabul etmeyenler vevermeyenler için ceza yoktur. Ancak zekâtı vermeyen­ler için kulun uğrayacağıâhiret azabı bakîdir. Allah sorguya çekecek ve cezalandıracaktır.

Tevbe sûresinde şöylebuyrulur:«... Altın ve gümüşü biriktirerek saklayan ve onları Allah yolundaharcamayan kimseleri acıklı bir azab ile iyice uyar.Zekâtı verilmeyerek birikti­rilenmalların cehennem ateşinde kızdırılacağı Kıyamet Günü'nde onların alınları,yanları ve sırtları kızdırılan bu mallarla dağlanacak (ve onlara şöyledenecektir:)

- İşte, nefisleriniziçin sakladıklarınız! Artık, top­ladıklarınızın acısını tadın bakalım.» (10)

Zekâtlarını vermeyenmü'minler cezalandırılırken bu dinî-malî vazifelerini yapan mü'minler demükâfatlandırılacak, Cennet nimetleriyle nimetlendirileceklerdir.

Rabbimiz şöylebuyurur:«... Râblerinin rızasını dileyerek (her zorluğa) sab­redenler, namazıdosdoğru kılanlar, kendilerine verdiği­miz rızıktan gizli ve aşikâr (Allahyolunda) harcayan­lar ve kötülüğü iyilikle savanlar (yok mu?)

Onlar için dünyahayatının iyi bir sonucu olan Adn cennetleri vardır. Onlar atalarındanzevcelerinden, zürriyetlerinden iyi kişilerle beraber olmak üzere cennet­leregirecekler ve melekler de her bir kapıdan yanlarına sokulacaklar (veonlara  şöyle diyeceklerdir:)

Sabrettiğiniz şeyleremukabil sizlere selâm olsun. Dünya hayatının ne güzel sonucudur bu.» (11)

Mü'minler!

İyice bilmeli veinanmalıyız ki fakirin zekâtı alma­ya muhtaç olmasından çok zengin vermeyemuhtaçtır. Zira alan için zekâtın sağladığı maddî refah geçicidir. Ama vereniçin sağladığı saadet ebedîdir.

Hutbemizi Yüce Rabbimdencümlemize zekât ver­me gücü ve arzusu vermesini dileyerek bitiriyorum.

1)  Zâriyat,19

2)  Bakara, 110

3)  Bakara, 261

4)  C. Sagir, 1/148

5)  Ruhul-Beyan Ala, 19.

6)  R. Salihin B. Nehyi Anil-Buhli Ves-Şuhh.

7)  C. Sağır, 1/17

8)   Kitabul - Emval B. Men'i vet-Ta'lîzi sh. 492.

9)   Y. Kardavî Fıkhuzzekâti, 1/77.

10)  Tevbe, 34-35

11)  Ra'd, 22-24

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-zekat-3-108h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim