İSLAM’DA YARDIMLAŞMANIN ÖLÇÜSÜ

İSLAM’DA YARDIMLAŞMANIN ÖLÇÜSÜ
İSLAM’DA YARDIMLAŞMANIN ÖLÇÜSÜİslâm Dini hayatlarını kolaylaştırmaları, geliştirmeleri ve mutluolmaları için mü'minlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını mecburileştirmiştir. Hayat yasamız Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimiz şöyle­ce emir buyurmuştur:«.

İSLAM’DA YARDIMLAŞMANIN ÖLÇÜSÜ

İslâm Dini hayatlarını kolaylaştırmaları, geliştirmeleri ve mutluolmaları için mü'minlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını mecburileştirmiştir.

Hayat yasamız Kur'ân-ı Kerîm'de Rabbimiz şöyle­ce emir buyurmuştur:«...(Allah'ın sevgisine ulaştıracak) iyi, güzel, doğ­ru olan işlerde ve Allah'ınemirleri ve yasaklarını uygu­lamada birbirinizle yardımlasınız...» (1)

Bu ilâhî buyruk, zenginlerle-fakirler, bilginlerle-cahiller,güçlülerle-âcizler gibi maddî ve manevî bakım­dan yardımlaşmaları mümkün olanbütün mü'min fert­leri vazifelendirmektedir.

Peygamberimizin ifadesiyle «Birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada,yekdiğerini korumada bir vücut gibi.» (2) olması gereken mü'minlerin mükellef kılın­dıkları bu yardımlaşmanınölçüsü ne olacaktır?

Bilmek mecburiyetinde olduğumuz bu mukaddes ölçüyü şanlı Peygamberimiz sunacağımz şu hadîslerinde bizlere öğ­retmektedir:«Sizdenbiriniz, kendi nefsi için istediğini mü'­min kardeşi için de istemedikçe gerçekmü'min olamaz.»(3)

Nefsimiz için istediğimizi diğer mü'minler için is­temek,yardımlaşmamızın ölçüsüdür. Bu kutsal ölçü gerçek imana erişin de belgesidir.

İnsanlığın tanıdığı vahiy temeline dayanmayan hiç bir kültür insanlarıinançla irtibatlandırıp içten kuşatacak ve erdemlere yöneltebilecek böylesinebir ölçü üretememiştir.

Ne acıdır bu yüce ölçünün imanlısı olan biz mü'­minler de onu yeterincekullanmamaktayız.Bu mukaddes ölçüyü kullanarak yardımlaşabilseydik toplumumuzdayalan, bencillik, tecavüz ve nefret görülebilir miydi? İnsan insanahükmedebilir miydi? İnsan insanı sömürebilir miydi?

Refah ve bolluk içerisinde atılan alkollü kahkahalar arasında ihtiyaçve ızdırap iniltileri duyulur muydu?

Mes'ud ve canlı çehrelerin cemiyetinde elemli ve solgun simalargörülebilir miydi? Adaletin yerini rüş­vet, ihtisasın yerini tarafgirlik, aşkınyerini ihtiras ala­bilir miydi?

«Kendiniz için sevmediğinizi, istemediğinizi başka­ları için desevmeyecek, istemeyeceksiniz» düsturunu köklü bir îman mevzuu haline getirmişbiz mü'minler arasında elbetteki kardeşlik, sevgi ve yardımlaşma ge­lişirdi.

On dört asır önce ilk İslâm toplumunu oluşturan Mekke'li muhacirmü'minlerle onları kardeşler olarak bağırlarına basan, evlerine alan, mallarınıonlarla or­taklaşarak kullanan Medine'li mü'minler arasında ya­şanan fazilethayatı elbette devrimizde de yaşanırdı.

Yukarıda arz ettiğimiz ve mü'minler olarak reh­berliğinde yaşamakmecburiyetinde olduğumuz yar­dımlaşma ölçüsünü, içtimaî hayatımızda tahakkukettirebilsek; hiç şüphe yoktur ki, aramızdaki şikâyetler dinecek, ihtilâflarbitecek, elde edemeyeceğimiz müspet netice kalmayacaktır.

Zira Müslüman işveren düşünecektir; Eğer ben müessesemde çalışanişçilerimin yerinde olsaydım, işverenimin yaptığım işe ne kadar ücret takdiretmesini isterdim? Şimdi bu arzuyu işçilerim için de göstermek benim imanîvazifemdir... Evet, böyle düşünecek ve âdil ücret ödeyecektir.

Mü'min işçi düşünecektir; Eğer ben çalıştığım mü­essesenin işvereniolsaydım, işçilerimin ne ölçüde verimli olmasını isterdim? Şu halde kendim içinisteyece­ğim verimi sağlamak Müslüman olmamın gereğidir. İşçi de böyledüşünecek ve bu ruhla çalışacaktır.

Şimdi bu duygu ile hareket edecek işverenlerle işçi­lerin cemiyetindegrevler, lokavtlar; görülebilir mi?

Mü'min idareci - memur düşünecektir; Eğer ben işini yapmak içinmüracaat eden(başvuruda bulunan) bir vatandaş olsaydım işimin nasıl süratli vede ihtimamla yapılmasını arzu eder­dim? O halde bu arzuyu mü'min kardeşlerimekarşı göstermek benim için İslâmî bir vecîbedir... İdareci -memur da böyledüşünecek ve vazifeşinas bir insan ola­caktır. Hayat pahalılığının  sebepleri olarak görülebilecek üretici,tüccar Müslüman ise düşünecek­tir. Eğer ben bir tüketici olsaydım hangi malı,hangi fiyatla almak isterdim? Şu halde mü'min kardeşlerime kaliteli mallarıucuz fiyatla üretmeye ve satmaya çalışmak, benim için vazifedir/erdemdir.

 Evet üretici ve tüccar da böyledüşünecek, vurguncu olmayacak, karaborsaya yöneleyecektir. haline gelecektir.

Misallerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi, her bir ferdi bu asîl duygu veiman şuuruyla yaşayacak mü'minlerin meydana getireceği toplumun maddî vema'nevî geliş­mesini ve huzur dolu hayatını sizler takdir buyurunuz.

Özet olarak ifade etmek gerekirse, sanat ve ticaret hayatımızda,memuriyet ve iş hayatımızda, kültürel ve siyasî hayatımzda kendi nefsimiz içinarzu ettiğimizi başkaları, için arzu etmedikçe, kendimiz için sevmediğimizibaşkaları için de sevmedikçe cemiyet inşanı olamayız. Cemiyet (toplum) insanıolmadıkça da, Allah'ın rızasına eren, Cennet'le müjdeli kullardan olamayız.

Bunun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz bir hadis­lerinde şöylebuyururlar:«Bir kimse Cehennem'den uzak kalmayı ve Cennet'e girmeyi arzu ederseAllah'a ve âhiret gününe iman ettiği halde ölmelidir. Bir de kendisine yapılma­sınıistediği şeyi başkalarına yapsın.» (4)

Aziz Müslümanlar!

Kendi nefsİmiz için sevdiğimizi bütün insanlar için de sevelim.Cemiyete faydalı bir insan olmaya çalışa­lım.

Yüce Rabbimden, gönüllerimizi muhabbet ve yar­dımlaşma duygularıyladoldurmasını niyaz eder, hut­bemizi bir âyet meali ile bitiririm.

«Gücünüz ölçüsünde Allah'ın emirleri ve yasakları­na aykırılıktankorunun.    (Allah'ın vePeygamberinin buyruklarını) dinleyin ve itaat edin. Kendiniz için maddîyardımlar yapın, (iyice bilin ki) ancak, nefsinin çıkarcılığından korunacakolanlar, (evet) on­lardır mutlu olacaklar.

(İnsanlara maddî yardımlar yaparak) Allah'a gü­zel bir borç verirsenizAllah onu sizler için kat kat ar­tırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çokmükâfat veren­dir. O, ceza vermek için de acele etmeven dir.»(5)

 

1.Maide, 2.

2.Mişkâtül-Mesâbih,Hadis No:  4958.

3.Et-Tac, 1/26

4.R. Salihin B.Nehyi Anil-Eza.

5.Teğabun, 16-17.

 

 

 

 

 

 

 

 Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.alirizademircan.net/islamda-yardimlasmanin-olcusu-3-80h.htmlSexual Life According To Islam İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СОГЛАСНО КАНОНАМ ИСЛАМА ئىسلامدا جىنسىي تۇرمۇش بيان حكم استرقاق الأسيرات و الاستغلال الجنسي لهن في ضوء القرآن والسنة
yukari_cik
Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Cuma Hutbeleri | İnceleme Makale | Güncel Konular | Haberler | İletişim